Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: The Descent (2005)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

IMDB
The Descent (2005)

Directed by: Neil Marshall
Genre: Adventure / Horror / Thriller
Tagline: Scream your last breath.
Plot Outline: A caving expedition goes horribly wrong, as the explorers become trapped and ultimately pursued by a strange breed of predators.
User Rating: 7.4 / 10 (33,131 votes)
Runtime: 99 min
Awards: 7 wins
Cast: Shauna Macdonald, Natalie Jackson Mendoza, Alex Reid, Saskia Mulder

Genç ve güzel alt? macerac? k?z arkada? heyecan dolu bir tatil için bir araya gelirler. Planlar? da derin bir ma?araya ini? yapmakt?r. Merakl? gözlerle inceledikleri ma?arada büyük bir kayan?n dü?mesiyle ç?k?? yolllar? kapan?r. Art?k karanl?kta onlar? ayd?nlatan tek ?ey fenerlerindeki zay?f ???klard?r. Av bekleyen yeralt? dünyas?n?n ev sahipleri en az ba?lar?na gelen bu olay kadar korkunçtur. Ç?k?? yolu arayan bayanlar aras?ndaki s?rlar aç??a ç?kt?kça gerilim de artar. Birbirlerine s?rt dönmeleriyle kurtulu? yolunda art?k herkes kendinden sorumludur. Di?erleri hayatta kalmak için sava??rken, Sarah, yak?n zamanda ailesinin ölümü ile girdi?i yaln?zl?k sendromundan henüz kurtulamam??t?r. ?hanete u?ram?? ve çaresiz bir durumdayken Sarah, hayatta kalmak için tek yapmalar? gerekenin en az yarat?klar kadar vah?i olmak oldu?unu anlar.

Neil Marshall, 2002 y?l?ndaki Dog Soldiers'da bir kaç askerin kurt adamlarla olan mücadelesini anlatm??t?. The Descent ise bu defa ekstrem sporlara merakl? 6 kad?n?n, daha önceden haritadan belirledikleri ma?aralara düzenledikleri, ama orada mahsur kalmalar?yla tam bir kabusa dönen aktivitelerini konu ediniyor. Marshall’?n “crawlers” (sürüngenler) dedi?i yarat?klar, ma?aran?n derinliklerinde binlerce y?ld?r ya?ayan, bu ortamda evrimle?erek birer canavara dönü?en ürkütücü ve ilginç tasar?mlar. Ma?aralarda bulunmalar? yüzünden görme yetilerini kaybetmi?, ama buna ra?men koku ve i?itme duyular? geli?mi? bu etoburlarla ya?anan can pazar?, konsept itibar?yla gayet kli?e gözükmekte. Ancak Marshall, The Descent'de yaratt??? son derece tedirgin edici ma?ara atmosferini, al???ld?k korku-gerilim kli?eleriyle ve özgün finaliyle birle?tirdi?inde, son y?llar?n en ba?ar?l? gerilimlerinden birine imza atm?? oluyor.

Korku filmlerinde kullan?lan kad?n karakterlerin, kad?n kahramanlara dönü?melerine Alien serisinin getirdi?i yorum tart???lmaz. Ripley’in, nereden ç?kaca?? belli olmayan, ac?mas?z yarat???yla girdi?i mücadele zamanla ona siber-anaç bir tav?r da kazand?rm??t?. “?ni?”, “soy”, “bask?n” gibi farkl? karakterde anlamlar içeren “descent” kelimesi bu üç anlam? da bünyesinde bar?nd?r?yor. The Descent, gerilim matemati?ini ustaca kullanabilen denli zeki bir film.. Marshall’?n bu derece güçlü atmosfer yaratma becerisi sayesinde, filmin ba??nda kahramanlar?m?z?n ma?ara ambiyans?n? tarif ederken kulland?klar? klostrofobi, panik atak, halüsinasyon, görsel ve i?itsel yan?lmalar?n ortaya ç?kabilece?i tam bir cehennem buluyoruz. Zaten yeterince bunalt?c? bu ortamda yarat?klar?n da bulunmas?, özellikle türün merakl?s? olan-olmayan izleyiciler için gerilim s?n?rlar?n? sonuna kadar zorluyor.

forum resmi

Kocas?n? ve k?z?n? trafik kazas?nda kaybeden Sarah’n?n filmin merkezinde olmas?n?n sebepleri ba?lang?çta bize yeteri kadar sunulsa da, di?er karakterlerle de empati kurulabilmesinin temel nedeni, Marshall taraf?ndan içine sokuldu?umuz bu karanl?k labirent ortam?. Marshall, Sarah’n?n yard?m?yla bu ortam?n asl?nda bir rahim oldu?unu temsili biçimde vurguluyor. Gördü?ü halüsinasyonlarda k?z?n?n birden yarat??a dönü?mesi, yine s?k s?k gördü?ü do?um günü pastas? ve sonlara do?ru tasvir edilen do?uma benzer muhte?em sekans, filmi pek çok benzerinden üstün k?l?yor. Kan havuzundan ç?kt?ktan sonraki Sarah, kesinlikle Ripley’in farkl? boyuttaki ruh karde?i.. Neil Marshall’?n finalde bize oynad??? zalim oyun, gerçek bir yönetmen hakimiyeti gösterisi. Marshall’?n insaf?na kald???m?z? hissetti?imiz anda, t?pk? film boyunca oldu?u gibi ba??m?za gelecekleri kestirmemiz güçle?iyor. Yönetmenin s?rf bu sa?? solu belirsiz tavr? ve tüm karakterlerini kad?nlardan olu?turmas? sebebiyle empati kurmay? kolayla?t?rd??? gibi, bunun yan?nda denklem say?s?n? da artt?r?yor. Bilinen ya da tahmin edilen tek bir çözüm yerine, çözümsüzlü?ü yüceltiyor Marshall..

Filmin ba?lar?ndaki do?a görüntülerinin ma?aralardan sonra karanl??a gömülmesi de Marshall’?n zalimliklerinden. D??ar?daki güzelliklerin varl???n? kahramanlara ve bize gösterdikten sonra, ma?aralara kapat?lan sadece bu 6 kad?n olmuyor böylelikle. Ye?il ve k?rm?z? a??rl?kl? sahnelerin klostrofobisi, bayanlar?n ma?arada kendi el kameralar?yla çektikleri görüntülerin korkunç güvenilmezli?i, içinde bulunulan girdab?n derinli?ini kelimelerle anlatmay? güçle?tiriyor. Neil Marshall, The Descent ile son zamanlarda artma e?ilimindeki ça?da?lar? aras?nda, son derece cesur sahneleri ve kendi anlay???yla hakimiyet kurdu?u tarz?yla, sayg?n bir konumda olmay? hak ediyor. Ayn? zamanda kendi filmine tezat biçimde gelecek için ümit saç?yor.
Vigilante
Afi?inin üzerindeki 'y?l?n en iyi korku filmi' ibaresini sonuna kadar hak ediyor.Tüm film boyunca kendimi ba?ka bir boyutta hissetmi?tim.Mutlaka izleyin...
um7ut
Ma?aralar san?r?m yeni yeni korku filmlerine malzeme olmaya ba?lad?. Tesadüfen Cavern ve Descent'i arka arkaya izledim. Descent bence de 2005 y?l?n?n en iyi korku filmiydi.
c_nolan
The Descent beni etkileyen ve akl?mda kalan nadir korku filmlerindendir.Özellikle ilk giri? sahnesi bir hayli etkilmi?ti beni.Ayr?ca film boyunca o kasvetli ve gergin havay? bana geçirebilmeyi ba?arm??t?...
hasta
Yanl?? hat?rlam?yorsam geçen gün DigiTürk'te oynuyordu. Aç?klamas?na bak?p ucuz bir korku filmi sanm??t?m ve "aman be" deyip geçmi?tim smile.gif Anla??lan öyle de?ilmi?. Yaz?lanlardan sonra merak ettim. ?zlemezsem çatlar?m flaugh.gif
Clint Eastwood
Ben hiç sevmemi?tim izledi?imde, ama seveni bol bir film. Kad?n?n ma?radan ç?kt??? anda ben de sevgili Funkster'?n yazd??? gibi do?um metaforunu yakalam??t?m.

Türü sevenler için iyi bir örnrek olabilir, ama benim için de?il smile.gif
baronio
Oldum olasi korku, gerilim, tirsalim, altimiza edelim tipi filmlerden hazzetmemisimdir. Cunku cogu zaman ayaklari yere basmaz bu tip filmlerin. Benim sinema anlayisimi tatmin edemeyen yapimlar olarak kalmislardir hep. Ayagi yere basan ve son derece zeki kurgulanmis olanlari ise unutulmazlarim arasina girmistir. Ancak hepimizin bildigi uzre bu tip basarili yapimlarin sayisi cok fazla degil. CD'leri karistirip izleyecek film arama cabalariyla bogusurken referansi Funkster olan ve gozumde bir saniyeligine simsek gibi cakan inceleme sayfasi ile birlikte Descent'i izlemeye karar verdim dun gece. Filmi koymadan once de kendimi muhtemelen tirt bir filmin hayalkirikligina hazirlamak icin "ben bir korku filminde trak diye olaya giren, sonu acik biten bir olay dongusu istiyorum. Bunu yapabilen olursa benim icin olay bitmistir" diye cevremdekilere fikrimi soyledim. Iste Descent bana bunu verdi. Ancak bundan ote filmin icindeki muazzam metaforlar beni benden aldi. Tum olup bitenlerin bir halusulasyon bile olabilecegi cikariminin ucunu acik birakmis yonetmen. Ozellikle final sahnesinde oynadigi muazzam akil oyunu muhtesemdi. Kesinlikle olum/yasam dengesi uzerine egildigi konusunda hemfiriz. Hatta magaranin olumu, final sahnesinde sevgili Funkster'in da resmini bu guzel incelemesine ilistirdigi kurtulus sekansinin yasami tasvir ettigini soylesek, kimse "dun aksam biraz alkol aldik galiba genc?" diye sormaz sanirim. Elbette artik kusma raddesine geldigimiz kliseler var filmde ancak tum olumsuzluklari gozardi edecek kadar muazzam bir islenis var. Ozellikle dar alan cekimlerinin bollugu ile magara atmosferinin izleyenin yakasina yapisim filmin sonuna kadar nefes aldirmayacak kadar iyi yansitilmasi muazzamdi. Neseli gencligin gule eglene olume gitmeleri, aralarinda bir zipir karakter bulunmasi, grup icindeki insanlardan ikisinin sonradan ortaya cikacak bir sirrinin olmasi, gecmisiyle hesaplasmaktan kacan bir karakter kliseleri "pfffff"letmedi degil. Ancak yonetmenin ustaca sergiledigi yetenekleri sayesinde kaldigimiz yerden rahatiz olmaya devam ettik. Ozellikle son donem gerilim/korku sinemasinin "Booo!" deyip korkutma uzerine dayali yavan trendinin mumkun oldugu kadar minimum seviye tutulmus olmasi da ayri bir ziyafetti. Bu muazzam inceleme icin tesekkur ederim sevgili Funkster. Gercekten filmi bastan sona okumak diye buna denir herhalde.

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
Filmin basinda bir sahnede, "arkada bir abi oturuyor yalniz, gordun mu?" diye abime sordum. Sonradan harikulade bir sahne oldugunu ve abinin cidden orada oturdugunu idrak etim. Dusununce bir daha tirstim. Bir daha da tirsi filmi izlersem iki olsun. Derdim tasam yokmus gibi. Sistik daha! oleyo2.gif
R0BlN
Yurdum insan?ndan saf bir mesaj:
T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
slm
the descent filminin cevirmeni olarak filmin
sonunundan ne anlamam?z gerektigi konusunda yard?mc?
olurmusunuz.Yanl?s anlamay?n filmin yonetmeni siz
degilsiniz sadece cevirmenlik yapm?ss?n?z sagolun da
simdi o tek kalan bayan magraya geri mi donuyor..yada
arabada hayaletlemi b?t?yor..f?lmin sonunu ailecek
anlayamad?k
sayg?lar?mla

cb_spike
2. de geliyormuş... tongue.gif

IMDB
The Descent: Part 2 (2009)

The Descent: Part 2 (2009) PosteriYönetmen: Jon Harris
Tür: Adventure / Horror / Thriller
Slogan: Fear runs deeper
IMDB Notu: 6.5 / 10 (534 oy)
Oyuncular: Shauna Macdonald, Natalie Jackson Mendoza, Krysten Cummings, Gavan O'Herlihy, Joshua Dallas
Funkster
Eden Lake üzerine ara?t?rma yaparken bu habere rastlam??t?m. Filmin üç senaristinden biri olan James Watkins'in yaz?p yönetti?i Eden Lake'i çok iyi buldum. Bence gereksiz bir devam çabas?. Zaten Sarah'n?n ma?aralara geri dönmeye karar vermesinden de zorlama bir i? ç?kaca?? sinyalleri vermiyor de?il. Yine de madem çekilmi? bitmi?, bari ?u ilk filmin ola?anüstü ma?ara ambiyans?na zarar vermeyecek ?ekilde ucuz bir kahramanl?k içermeyen türden gerilim ç?km?? olsa. Watkins'in varl???na ra?men, bu projenin ilk yönetmenlik deneyimi olan Jon Harris'e verilmi? olmas? da art?k film üzerine fazla ümit beslenmemesinden midir, yoksa kendisinde bir cevher oldu?una dair önseziler mi mevcuttur bilmiyoruz. ?yi bir film ç?ksa da ç?kmasa da, neticede ilk filmin efsanesinin üzerine hiç gerek yoktu böyle bir ?eye.
NeOsiris
Türü sevmeyen biri olarak vasat altı olmayan bir korku filmi diyebilirim sadece.
hasta
?kinci kere izledim bu ak?am. Kesinlikle 2000'li y?llar?n en iyi korku filmlerinden biri. Ayna ve kedi kli?eleriyle uzun süredir ç?kmaza giren korku türüne yepyeni bir soluk. Bir buçuk saat gibi k?sa say?labilecek bir süreyi sanki 3-4 saatlik bir gerilime dönü?türmeye ba?arabilmi?. Filmin temposu öyle ustaca art?yor ki, izleyiciyi bir an bile bo? b?rakm?yor. Juno rolündeki Natalie Jackson Mendoza'n?n baz? sahneleri filmi zaman zaman basitle?tiriyor, yönetmenin bu tarz oyunculuklara izin vermemesi gerekirdi. Bunun d???nda oyunculuklar iyi say?l?rd?. Ortam ve müzik gerilimi çok iyi desteklemi?. Sade konusu ve sade senaryosuyla boyundan büyük i?ler ba?arm?? bir film. [Rec] filmiyle tarz olarak büyük benzerlikler ta??yor. Her ikisi de bu türe yeni soluk getirmi? çok ba?ar?l? filmler. Her ikisinin de devam filmleri çekildi. Yak?n zamanda izleme f?rsat? buluruz san?r?m. Umar?m hayal k?r?kl???na u?ratmazlar.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.