Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: RocknRolla (2008)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

IMDB
RocknRolla (2008)

RocknRolla (2008) PosteriYönetmen: Guy Ritchie
Tür: Action | Comedy | Crime
IMDB Notu: 7.4 / 10 (20,472 oy)
Süre: 114 min
Ödüller: 2 nominations
Oyuncular: Nonso Anozie, Charlotte Armer, Gemma Arterton, David Bark-Jones

Bir Guy Ritchie filminin konusunu özetlemek zordur. Giri? yapt?ktan sonra bir bakars?n?z, filmin tamam?n? anlatmaya ba?lam??s?n?z. Çünkü karakterlerin kondu?u kö?eler size sa?l?kl? bir özet yerine, film hakk?nda bir inceleme yapma ihtiyac? do?urabilir. Çünkü bazen sudan, bazen ise dahice sebeplerle suç aleminde yollar? kesi?en s?ra d??? karakterlerdir bunlar. Onlardan söz etmeye ba?lad???n?zda da ister istemez o karma??k suç örgüsünün içinde kaybolma pahas?na filmi anlatmak zorunda kal?rs?n?z. Ritchie filmleri hep ortadan ba?lar. Bu yüzden karakterleri tan?tma i?ini ço?unlukla d?? ses e?li?inde h?zl? kurgular üstlenir. Merkezde bulunan karakterler her an için yard?mc? rollere, hatta filmin belli bölümlerinde figüranl??a kadar dü?ebilirler. Fakat hikayeler o kadar birbirine ba?l?d?r ki, oturdu?u san?lan, sonra ters yüz hale gelen düzen bir anda eski haline tekrar döner. Ortadan ba?layan film, haliyle karakterler ile aras?ndaki mesafeyi korur, geçmi?leriyle pek ilgilenmez, onlarla fazla yüz göz olmaz. Çünkü daha anlatacak ba?ka hikayeleri de mevcuttur. Start verildikten sonra ba?döndürücü bir h?zla türlü oyunlar?n döndü?ü suç co?rafyalar?ndan birinden öbürüne z?plars?n?z. Orada yeni karakterler filme dahil olur. Tabii yeni suçlar peydahlan?r. Zincirleme kazaya u?ram?? gibi hisseden seyirci için, Tarantino ile kar??la?t?r?lan Guy Ritchie anlat?m?yla özde?le?mek pek kolay olmaz. Zira Tarantino, Ritchie’ye nazaran i?i daha a??rdan alan bir adamd?r. Elbette ortak yönleri, Ritchie’nin bolca etkisinde kald??? Tarantino edavatlar? (ki Tarantino da etki alt?nda kalma konusunda epey sab?kal?d?r), unutulmayacak alternatif karakter tasar?mlar?, farkl? kültürlere ait ortak mizahi dalga boylar? vard?r. Sonunda Ritchie filmleri döner dola??r ve yine ortalarda bir yerde biter.

Genel bir Guy Ritchie de?erlendirmesi yap?lacak durumlarda öncelikle ?u Swept Away acayipli?ini yokmu? gibi farzetmek gerek. Lock, Stock and Two Smoking Barrels ve Snatch gibi iki komedi / suç ?aheseri, yukar?daki birtak?m tan?mlamalar ve daha fazlas? ?????nda kendinden sonra rotas?n? bu yöne çevirmi? pek çok yönetmene ve filme ilham kayna?? olmu? yap?mlard?. Hatta yak?n zamanda fazla ses getirmeyen Layer Cake ve Smokin' Aces, bu etkilenmenin en çarp?c? örneklerinden ikisidir bana göre. Tabi bu filmler, Ritchie’nin kalabal?k karakter listesini, karma??k kurgu oyunlar? ve yo?un biçimde gerçekle?tirdi?i stilize denemelerine yedirmeye çal??an yönetim anlay???na öykünüyor olsalar da, belki de Ritchie’yi gerçek Ritchie yapan en hayati özelliklerden birini ya beceremediler, ya o yöne gitmek istemeyip ciddi tak?lmay? seçtiler, ya da çok geriye att?lar: Mizah! Tuhaf bir çat??mada vurulan adam?n?n “vuruldum” demesi üzerine, “niye vuruldun ki!” diyen bir patronun haz?rcevapl?l??? üzerinden, haz?r olunmayan türden bir mizah en basitinden. Küfürlerin bile çakma edebi tiradlarda yedirildi?i, birço?unun arada kaynay?p ancak ikinci, üçüncü kez izlendi?inde fark?na var?ld???, tilki kadar kurnaz veya su ayg?r? kadar miskin espiriler yuma??nda vur-kaç yapan bir mizah. Espiri yapmad??? anlarda bile zaten karakterleri içine dü?ürdü?ü durumlar?n komikli?i bile kendi ba??na çok canl?. H?zl? kurgu ve karakter bollu?u, bu mizahi anlay?? ile bir araya geldi?inde baz? anlarda izleyende komik skeçler izliyormu? duygusu yaratabilmekte. Fakat o skeçlerde rol alan oyuncular?n ustal?kla birbirlerine ba?lant?lanmas?, farkl? skeç varyasyonlar?na kap? aç?yor. Çe?itli kö?eleri tutmu? suç unsurlar?, hiç umulmad?k biçimde kar?? kar??ya gelebiliyor veya o unsurlar film sona erene kadar hiç kar??la?mayabiliyorlar. Birinin tan?d???, öbürünün i? ba?lad???, di?erinin borçland???, ötekinin berikini soydu?u, soyulan?n intikam için ba?kalar?n? i?e dahil etti?i irili ufakl? suç profilleri cirit at?yor. Zaten hepsini filmin bir yerinde birbiriyle kar??la?t?rmak bu bollukta pek mümkün görünmüyor. Ama Lock, Stock and Two Smoking Barrels ve Snatch bu zorlu?u bile a?may? belli ölçülerde ba?arm??, film süresince izledi?imiz türlü ilginç çeteyi, suçluyu ve kahramanlar? (ki onlar da suçludurlar) bir kaosa t?kmay? becerebilmi?tir.

Swept Away sonras? Guy Ritchie’nin yine zengin bir oyuncu kadrosuyla çekti?i Revolver’?n, önceki iki suç harikas? filmine yeni bir halka eklemesi bekleniyordu. Ne var ki Ritchie, kendisinden etkilenen benzerlerinin yukar?da sözünü etti?im mizahi eksikli?ine, ciddi tak?lma kayg?s?na bu kez kendisi dü?üyordu. O iki film sonras? daha olgun ve ciddi bir hikaye (Luc Besson adaptasyonundan) kaleme almak istemesi, belki de %100 kendisinin olmayan baz? fikir ve uygulamalar?n etkisinde kald???n?, ya da tamamen kendi hakimiyetinde farkl? bir tarz denemesine giri?me hevesini gösteriyordu. Ama belki de Swept Away ile ba?lay?p, Revolver ile süren dibe vurma döneminin tek sorumlusu, Ritchie’nin evlendi?i dominant insan Madonna idi. Revolver’?n felsefi ?ifreleme metodlar?, kendi karakter vizyonuna olmad?k ve anla??lmad?k diyaloglar okutan senaryosunda bolca kullan?ld?. Musevi kutsal kitab?n?n mistik biçimde yorumlanmas? esas?na dayanan Kabbala adl? eski Yahudi ö?retisinin müritleri aras?nda yer alan Madonna’n?n bu metodlara etkisi ne derece olmu?tur bilinmez. Fakat nedense Ritchie’yi birdenbire etkilemi? olmas?n?n ba?ka aç?klamas? da yok. Oysa filmdeki tüm karakterler korunmu?, Ritchie de Madonna öncesindeki yo?unlu?uyla s?f?rdan deli fi?ek bir senaryo yazm?? olsayd?, hiç de kötü bir film ortaya ç?kmayabilirdi. Revolver’?n da iki seksen yatmas? üzerine Ritchie’den beklentiler iyice azalmaya ba?lad?. ??te RocknRolla bu yüzden tam bir dönüm noktas? filmiydi.

Forum resmi Forum resmi Forum resmi
Forum resmi Forum resmi Forum resmi
Forum resmi Forum resmi Forum resmi

“Hepimiz biraz tatl? hayat? severiz. Kimi paray? sever. Kimi, uyu?turucular? sever. Kimileri seks oyunlar?n?, cazibeyi veya ?öhreti sever. Ama bir RocknRolla farkl?d?r. Çünkü gerçek bir RocknRolla hepsini birden ister.” Filmde RocknRolla’n?n tarifi bu ?ekilde yap?l?yor. Konusunu anlatmaya gerek yok. Sadece anahtar ifadeler yeterli. ?rili ufakl? soygunlarla geçimini sa?layan The Wild Bunch çetesi, onlar?n Londra’n?n en güçlü emlak mafyas? Lenny Cole’a tuhaf biçimde borçlan(d?r?l)mas?, Lenny’nin Abramovic modeli Rus i?adam? Uri ile 7 milyon Euro’luk i? anla?mas?, Uri’nin kendisini soyma planlar? yapan güzel muhasebecisi Stella, kendine öldü süsü veren rock ?ark?c?s? Johnny Quid, Uri’nin çal?nan u?ur tablosu, Lenny’nin karizmatik sa? kolu Archie’nin Johnny’nin pe?ine dü?mesi, soygunlar, entrikalar ve y?llard?r bulunamam?? bir muhbir. Ritchie’nin çal??ma tarz? az çok belli gibi görünse de, kendi yaratt??? kalabal??? çe?itli olaylarla karma?aya dönü?türme, farkl? tipte suç giri?imlerini ve onlar?n aktörlerini kesi?tirme konusundaki ustal???n?, ayr?ca uzun bir ara verdi?i mizahi yönünü de hat?rlatan gerçek bir Guy Ritchie filmi olmu? RocknRolla… ?imdilik ilk iki filmi kadar kült dokusu ta??mad??? dü?ünülebilir. Ama kesinlikle demlenecek bir film. Öncekilerden etkiler ta??yor olmas? baz? çevrelerce ele?tirilmekte. Bunlar normal. Ama türlü ayak oyunlar?yla birbirleriyle didi?en suç dünyas?n?n saf tiplerini, benzer kal?plarda farkl? ki?iliklerde görme e?lencesinin ba??ml?s? olmak, geri dönü?ü olmayan bir al??kanl??a benziyor. Guy Ritchie 40 tane böyle film yapsa ?ahsen havada kapar?m. Birbirine gece ve gündüz kadar z?t iki soygun (ikisinde de çal?nan mebla? 7 milyon Euro!), ayn? zamanda bir i? görü?mesi olan harika dans sahnesi (gay bardaki dans sahnesini unutmamak gerek tabi), Johnny’nin sigara paketi üzerine piyano ba??nda RocknRolla bilgesi olarak yapt??? konu?ma ile golf sahnesinin paralel kurgusu, yine Johnny’nin klüp bodyguard? ile kavgas? ve uyu?turucu tribi bölümleri, The Wild Bunch çetesinin uyu?turucu tedarikçisi Cookie’nin Revolver’dan f?rlam?? gibi duran anlat?s?, bir türlü ölmeyen Ruslar (Bkz. Snatch), Amerikal? vah?i istakozlar (Bkz. Yine Snatch’teki domuzlar) ve ba?ka ufak ayr?nt?lar ortalama bir Guy Ritchie hayran?n?n kay?ts?z kalamayaca?? detaylar.

Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi

Guy Ritchie filmlerinin oyuncu kadrolar? da filmleri gibi renkli olur. Guy Ritchie filmi olsun, çamurdan olsun” diyen, kariyerinin en güçlü oyunlar?ndan birini Snatch’de ya?ayan Brad Pitt ile, elit yap?mlar?n kaliteli aktörü Tom Wilkinson aras?nda her alandan oyuncuya kap?lar aç?kt?r. Jason Statham ve Vinnie Jones’u sinema dünyas?na kazand?ran ki?idir Ritchie. Kad?nlar ve polislerden pek hazzetmez. Yazd??? senaryolarda karakterlerine biçti?i ilginç ki?ilikler yan?nda, onlar?n kendi oyunculuk standartlar?n? test edebilecekleri alanlar da yarat?r. Bunu bilinçli olarak yapt???n? söylemek güç. Ama bugüne kadar Brad Pitt, Vinnie Jones, Alan Ford, Jason Statham ve bu filmde de Tom Wilkinson, Mark Strong ve Tobby Kebbell’dan (ki kendisinin Dead Man’s Shoes’daki zihinsel özürlü küçük karde? rolünden sonra zaten iyi oldu?undan emindim) elde etti?i performanslar?n, yarat?lan s?ra d??? suç atmosferlerine unutulmaz tiplemeler ekledi?ini dü?ünüyorum. Asl?nda Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch ve RocknRolla öyle uzun uzad?ya anlat?lacak filmler de?iller. Onlar? görmek gerek. Sonras?nda açt?klar? ve bo?altt?klar? zihin faaliyetleri izleyeni tatmin eder veya etmez. Amac?m, uzun bir aradan sonra Guy Ritchie ruhunun geri dönü?üne olan memnuniyetimi dile getirmekti. Özel hayat?yla Sacha Baron Cohen gibi gerzeklerin a?z?na dü?se de, sevdi?i u?runa etki alt?nda kalm?? olmas?n? normal bularak Madonna’dan ald??? yüklü tazminat?, Swept Away ve Revolver facialar?n?n kar??l??? olarak görüyorum. Johnny Quid, Archie ve The Wild Bunch’?n yeni maceralar?n? sab?rs?zl?kla bekliyorum. Ama öncesinde Robert Downey Jr., Jude Law ve yine (ve iyi ki) Mark Strong’lu “topless” bir Sherlock Holmes var s?rada. Temkinli yakla?makla beraber, Sherlock Holmes fikrinin Ritchie’cesi nas?l olur insan merak ediyor.
h3llk1ng
Çok güzel bir inceleme olmu?, Funkster. Bu adam?n filmlerine bay?l?yorum. flaugh.gif Adamlar evi soyuyolar, trafik polisi gelmi? park cezas? yaz?yor fool.gif Guy Ritchie hep bu tarz filmler çeksin, Revolver lac.gif Ayr?ca ölmeyen Ruslarda harikayd? smile.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.