Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: This Is Spinal Tap (1984)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Kült ve Klasikler
Funkster
forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
This Is Spinal Tap Posteri

Yönetmen: Rob Reiner
Tür: Komedi / Müzik
IMDB Notu: 7.9 / 10 (46,410 oy)
RT Notu: 96 / 100
Süre: 82 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Rob Reiner, Kimberly Stringer, Chazz Dominguez, Shari Hall, R.J. Parnell

Efsanevi ?ngiliz heavy metal grubu Spinal Tap.. 17 y?l, 15 albüm, 30 küsür eleman de?i?ikli?i.. Grubun en büyük hayranlar?ndan Martry DiBergi, art?k onlarla ilgili bir belgesel çekme zaman?n?n geldi?ini dü?ünerek, grubun 1983’deki Amerika turnesini filme al?yor ve ortaya This Is Spinal Tap adl? “rockümanter” ç?k?yor. Sam Dunn belgeselinden iyi olmas?n, bu turne esnas?nda grubun geçmi?i, elemanlarla yap?lan röportajlar, özel hayatlar? ve ba?lar?ndan geçen ilginç olaylar? izliyoruz. ?lk olarak çocukluk arkada?? iki gitaristle 1955’lerde yola ç?kan, uzun süre üç ki?ilik çekirdek kadroyla ilerleyen grubun baterist yönünden tuhaf bir s?k?nt?s? vard?r. Gruba giren bateristler bir süre sonra esrarengiz biçimde ölmeye ba?larlar. Biri ba?kas?n?n kusmu?unda bo?ularak, biri bahçede kaza yaparak, biri de durup dururken “patlayarak” ölmü?tür.

DiBergi belgeseli çekerken grup Polymer Records ile bir anla?ma imzalam??, yeni albümleri Smell The Glove’u piyasaya sürmek üzeredir. Amerika turnesi grubun kariyerinde yeni bir dönemeç olarak görülmektedir. Fakat albüm kapa?? cinsiyet ayr?m?na fazlaca oynay?nca albüm simsiyah bir kapakla piyasaya sürülür. Tabi bu durum grubu deli eder. Ondan sonra da turne boyunca ya?anan talihsizlikler grubun yakas?n? bir türlü b?rakmaz.

forum resmi

Yukar?daki giri?in tamam? yalandan ibaret. Çünkü This Is Spinal Tap, yönetmen Rob Reiner’?n çekti?i, her ?eyiyle bir “yalan belgesel”.. Sahte yönetmen Marty DiBergi rolünü de üstlenen Reiner, bu ad?n esin kayna??n? da bir röportajda anlatm??: “Marty” Scorsese’den, “Di” DePalma’dan, “Berg” Spielberg’den, “i” ise Fellini’den al?nt?ym??. Grup elemanlar? ise ritm gitarda David St. Hubbins (Michael McKean), solo gitarda Nigel Tufnel (Christopher Guest) ve bas gitarda Derek Smalls (Harry Shearer)’dan olu?makta. Hepsinin heavy metal camias?nda gerek isim, gerek görünü? olarak referanslar?n? bulmak mümkün. Sahte bir geçmi?, sahte elemanlar, sahte ?ark?lar, albümler, albüm kapaklar?, turne vs. her ?ey sahte. Ama bu o kadar ciddi bir sahtelik ki, film hakk?nda hiçbir ön bilgisi olmayan biri izledi?inde gerçekten böyle bir grubun ya?ad??? hissine kap?labilir. Nitekim öyle de oldu?una dair bir sürü ya?anm?? anekdot var.

Michael McKean, Christopher Guest, Harry Shearer, Rob Reiner

forum resmi

Günümüzde otoritelerce kült komediler aras?nda sayg?n bir yeri olan, oyuncaklar? piyasaya sürülmü?, çe?itli enstruman reklamlar?a malzeme olmu?, üyeleri Simpson ailesine bile konuk olmu? bu muhte?em filmin tan?t?m? o y?llarda neredeyse ba?tan savma yap?lm??. Hiçbir büyük film ?irketi filmi sat?n almak istememi?. Öyle ki insanlar i?i ciddi san?p sazan gibi Reiner’a neden hiç tan?nmam?? bir rock grubuyla ilgili bir film yapt???n? sormu?lar. Üstelik Spinal Tap, film çekiminden önce nab?z yoklamak için Los Angeles’ta birkaç kez canl? çalarak sahneye bile ç?km??. Tabi konser atmosferinde çifte kavrulmu? seyirci, grubu hiç yad?rgamam??. Pek has?lat yapmayan film, esas ba?ar?s?n? video ku?a??n?n yava? yava? kendilerini ke?fedip, onlar? birer fenomene dönü?türmeye ba?lamalar?yla sa?lam??. Günümüzde Tap’ler gerçek bir sayg? abidesi konumundalar. ?ki albümleri var. Kaliteli müzik dergilerine gerçek ve tabiki “yalan” röportajlar vermi?ler. Hala onlar? bir grup sanan insanlardan söz etmek mümkün.

Bir kere hard rock-heavy metal çemberinden geçmemi?, özellikle 80’lerin hard’n heavy kültürüne itinayla uzak durmu? kimseler için ço?u sahnenin tad?na varmak çok zor olacakt?r. Rock gruplar?n?n etraf?n? sarm?? kli?eleri mükemmel biçimde makaraya saran film, türle hat?r? say?l?r bir geçmi?i payla?m?? benim gibi insanlar için komik ötesi anlar bar?nd?r?yor. Albüm isimleri, kapaklar? üzerine dönen geyikler, prodüksyon ve menejerlik faaliyetleri, tur esnas?nda ya?anan binbir türlü aksilikler, gruptan birinin ?irret sevgilisinin grup i?lerine burnunu sokmas?yla dengelerin bozulmas?, özellikle de ying-yang gibi olan iki grup üyesinin aras?n? açmas? ve çok daha fazlas?.. Premiere, Empire gibi daha bir çok derginin, ne zaman en iyi film veya komedi filmleri listesi ç?kar?lsa dahil etmek zorunda hissettikleri bu “rockümanter”, ?u ana kadar defalarca izledi?im, her izledi?imde de ayn? keyfi ald???m için, o tekrar tekrar izleyip hiç s?k?lmad?klar?mla ayn? kefeye koydu?um ender komedilerdendir. Metal belgeselinde Norveçli Death Metal gruplar?n? dergilerde görünce Alice Cooper’?n bunlar? Spinal Tap’a benzetmesinden farkl? olarak, Spinal Tap ile tan???nca nostaljk bir yolculu?a ç?kman?z kaç?n?lmaz. (Hayko Cepkin’den haberi olmayan Cooper’?n te?bihte hata yapmas?n? da normal kar??lamal?!)

forum resmi

This Is Spinal Tap, birtak?m filmleri veya hayat tarzlar?n? ti’ye alay?m derken, kendisi alayl?k olan pek çok filmden çok farkl?. O filmler, ince alay ile taklit aras?ndaki çizgiyi bir türlü çekememi?, 4 ya??ndaki bir çocu?un bile biraz dü?ünse daha iyisini bulabilece?i espirileri arka arkaya s?ralamay? marifet saym??lard?r. Tap, tüm hard rock-heavy metal kli?elerini gözden geçirip, kendi olu?turaca?? temaya en uygunlar? seçmeye çal??m??ças?na olgun ve yarat?c?. Amerikal? yönetmen Reiner ile birlikte hayali ?ngiliz Spinal Tap grubunu olu?turan üç Amerikal? aktörün beraber yazd??? senaryo, kendi sahteli?ini hiç kimseye çakt?rmadan, ?a??rt?c? biçimde üst düzey ?ngiliz mizah anlay???n? Amerikan kli?eleriyle kafa bulmak için ustaca kullan?yor. Ard? ard?na skeçler ?eklinde izledi?imiz Spinal Tap Amerika turnesinde ya?ananlar, ya?anm?? kli?elerden hareket etmesiyle olsun, do?açlama ?üphesi uyand?ran anl?k espirileriyle olsun, gerçek bir yarat?c?l?k ve özgünlük ürünü. Üstelik yalan söylerken bile o kadar ciddi ki, filmin komiklik sigortas?n? sa?layan en önemli unsurlardan biri de bu ciddiyet zaten. Metal belgeseli gerçek bir “rockumentary” iken, This Is Spinal Tap, rockumentary yap?s?n? sahtelikle birle?tirerek “mockumentary” denen türün sayg?n isimlerinden biri olmu?tur.

DiBergi ile Nigel Tufnel’in sohbetleri gerçekten ola?anüstü. Tam 11 seviyesine ç?kabilen amplisi ve Mozart ile Bach aras?nda bir “Mach” soundu elde etti?ini iddia eden piyano stiliyle Nigel tam bir parodi harikas?. Kendi yazd??? epik rock opera üçlemesinin bir halkas? olan “A?k Pompam? Yala” isimli eseriyle, gitarlar?yla, ti?örtüyle, sak?z?yla gerçek bir “sahte” ekol.. Motorhead Lemmy’yi and?ran tipiyle Derek Smalls asl?nda ?irinlik derecesinde saf bir basç?. Havaalan?ndaki aliminyum folyo maceras?na ve konserin birinde ba??na gelen talihsiz kazaya kat?la kat?la gülmemek elde de?il. Solist ve gitarist David St. Hubbins ise di?er ikiliye göre daha olgun ve ciddi görünmesine ra?men o da bilimum komikliklerden nasibini al?yor. Çe?itli TV dizilerinde ve filmlerin yan rollerinde görünmü? bu üç aktörün performans? harika. Geçenlerde Truman Show’da Christof ile söyle?i yapan anchorman rolünde Harry Shearer’?, Smallville’in bir bölümünde de Perry White rolüyle Michael McKean’? görünce içim bir tuhaf oldu. Beni en çok ?a??rtan ve sevindiren ise Christopher Guest’in hem yönetmen, hem de oyuncu olarak ke?fedilmeyi bekleyen ufak çapta bir mockumentary kariyerine sahip oldu?u ö?renmemdi. Zaten Tap hadisesinden sonra mokümanter manya?? olma tehlikesi de var. Tek kusuru 80 dakika olmas?..

forum resmi

Sahneyi bulamad?klar? bir konser, Stonehenge facias?, Hava Kuvvetleri üssünde verdikleri bir ba?ka konser, Elvis’in mezar? ba??ndaki sohbet, yine muhte?em dörtlünün yazd??? acayip sözlerle dolu ?ark?lar ve daha buralara s??mayacak ayr?nt?lar, rockseverleri 8-9 parçaya bölecek türden. Daha önce kendisini bu kadar ciddiye alan ve o ciddiyet arkas?n? döner dönmez ona nanik yapan ba?ka bir film izledim mi hat?rlam?yorum. (Belki biraz The Usual Suspects!).. O kadar yaz?ld???na bakmay?n. Yazarak anlat?lacak bir film de?il. Asl?nda bu kadar anlataca??m?za izlesek daha iyiydi.

Senaryolu bir belgesellik tad? veren Almost Famous, her hücresiyle bir belgesel olan Metal: A Headbanger's Journey ve belgesellerin en yalan? This Is Spinal Tap gibi üç ku?ak film, belgesel türü ile rock müzi?in çe?itlilik ortak paydas?nda bulu?tu?unun en güzel örneklerinden. Yaza damgas?n? vuran Red Hot Chili Peppers ?ark?s? Dani California’n?n ?ahane klibinde de, Spinal Tap hissiyat?yla rock evriminin kritik safhalar? hiciv edilmi?, her detay? dü?ünülmü? ve h?zland?r?lm?? bir belgesel-klip ortaya ç?kar?lm??. Tüm alaca-bulacas?na, tuhaf suretlerine ra?men rock, gerçekli?in, çokseslili?in, ho?görünün timsalidir. Hayatlar?n belgeselidir.
qhetto
Tam da buraya bu ba?l??? aç?p bir ?eyler döktürmeye gelmi?tim. flaugh.gif Yukar?da yazanlar gayet doyurucu ancak eklemek/de?i?tirmek istedi?im bir kaç nokta var.

forum resmi


Spinal Tap (teknik olarak) gerçek bir gruptur. Zira filmdeki tüm ?ark?lar taraflar?ndan yaz?lm??, enstrümanlar da taraflar?ndan çal?nm??t?r. E ?ark?lar da dinlenebilecek seviyelerde olduklar?ndan ç?kt??? senelerde çok büyük kar???kl??a yol açm??t?r. Hatta Reiner'a ba?ka dökümanter projeler gelmi?tir.

Grup filmle ünlendikten sonra ciddi anlamda sahne de almaya ba?lam??t?r. Toplamda da 3 adet stüdyo albümleri vard?r. Yani i?in do?rusu, yar? sahte, yar? gerçek bir grup. ?simler takma, geçmi?leri tamamen palavra. Ancak filmdeki müzikal icraatleri ve filmden sonraki kariyerleri tamamen gerçek.

Filme geri dönecek olursam;

?nan?lmaz derecede göndermeler mevcut rock tarihine. The Beatles, Led Zeppelin, Whitesnake ve daha neler neler.

Karakterler zaten de?inmiyorum bile yazmaya kalk??sam cidden uzun sürer, izleyin ve görün. Keza filmin konu ve kurgusu için de geçerli bu. E?er rock ile, metal ile ya da 70/80'ler ile ve elbette elektrik gitar ile bir ?ekilde ilginiz varsa kesinlikle izlemeniz gereken bir kült film.

(Ayr?ca The Return of Spinal Tap ad? alt?nda yakla??k 60 dakikal?k bir konser videosu da bulunmakta?dr tv için haz?rlanm?? olan.)

Nigel'in dedi?i gibi;

These go to eleven. fool.gif
Funkster
forum resmi

Eski bir yaz? olmas?ndan dolay? yaz?da albüm say?lar? iki görünüyor. Haziran 2009'da Back From The Dead adl? üçüncü albümleriyle bomba gibi döndüler. Bana göre 2009'un en iyi albümlerinden biriydi. Albümü mutlaka bir yandan sözleri de okuyarak dinlemenizi tavsiye ederim. The Spinal Tap tüm yalanlar?na ra?men benim için hep gerçekti zaten. Bu albüm de kan?t?.

forum resmi
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.