Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
BuRnOut
forum resmi


IMDB
The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Directed by: David Fincher
Genre: Drama | Fantasy | Mystery | Romance
Tagline: Life isn't measured in minutes, but in moments
User Rating: 8.5 / 10 Top 250: #71 (29,651 votes)
Runtime: 166 min
Awards: Nominated for 5 Golden Globes.
Cast: Cate Blanchett, Julia Ormond, Faune A. Chambers, Elias Koteas


Ya?am?n en tats?z taraf? sona eri? ?eklidir.
?üphesiz ki ya?am? tersten ya?amak daha güzel,
hatta mükemmel olurdu.
Nas?l m??


Hayat? Tersten Ya?amak – Can YücelTürkiye’nin en yetenekli ?airlerinden olan Can Yücel ?iirinin giri? k?sm?nda sormu? bu soruyu ve ?iirin devam?nda, tersten ya?aman?n güzel olabilece?inin kendine göre nedenlerini de s?ralam??. Tecrübenin, olgunlu?un, ya?anm??l?klar?n birikiminin yan?nda, sürekli gençle?en bedeni ve olgunlu?a kar?? gittikçe azalan sorumluluklar? anlatm??. Kendince, kendine has o hafif ama çarp?c? üslubuyla… David Fincher da The Curious Case of Benjamin Button’da ayn? Can Yücel gibi, F. Scott Fitzgerald’?n k?sa hikayesinden uyarlanan öyküyü ve yine ayn? tersten ya?ama olay?n? kendine has yorumuyla aktarm??. Sinemasal olarak neredeyse mükemmel bir yap?ma imza atm??, ama bununla da kalmam?? tersten ya?ama olay?n?, zaman? ve insan?n zaman ve ölüm kar??s?ndaki acizli?ini de göstererek kurgulam??.

Benjamin Button’un tersine i?leyen saati ve tersine ya?lanan karakterinin aksine, film, zaman?n durdurulamaz ve geriye al?namaz olu?unun hikayesini anlat?yor bizlere. Zaman, bütün insanlar için kar?? konulamaz, geri getirilemez ve etkisinden kaç?lamaz bir kavramd?r. Pek çok yerle?ik de?er, ya?am ?ekli, hayata bak?? aç?s? ve al?nan karar zaman geçtikçe anlam?n? kaybeder. Gençken kötü denilen, nefret edilen ?eylere, bir süre sonra olumlu anlamlar yüklenir. Asl?nda de?i?en bunlar?n anlamlar? de?il, bunlara anlamlar yükleyen insanlar?n kendileridir. ?nsan, ya?ad?kça yeni ?eyler ö?renir. Her yeni deneyim, insan?n alg?s?n? de?i?tirmek için ortam haz?rlar. Y?llar geçtikçe ev/yuva kavram? de?i?ir, tekdüze olan i?e gidi? geli?ler bir amaca hizmet eder olur, ya?amaktan çok ya?atmak önem kazan?r. Ama her ?ey de?i?irken, zaman?n ak?p gidi?i ve herkesin bir ?ekilde ölümle bulu?mas? kar?? konulamaz bir gerçektir. ?nsan, do?du?u andan itibaren ald??? her solukta ölüme biraz daha yakla??r. Ya?amak, ölmeye ba?lamakla e? de?erdir. Ya da Henri Bergson’un deyimiyle; ya?amak, ya?lanmakt?r. Ya?lanmak ise hem hayattan al?nan keyfi hem de ölümün getirdi?i a??rl??? ayn? anda hissetmeyi gerektirir. Olgunla?t?kça ya?amdan al?nan keyif artar, ama bir yandan da en sevdiklerin birer birer ölmeye ba?lar. Ölümden kaç??la ölümü kabulleni? aras?nda s?k???p kal?r insan.

forum resmi


Zaman ileriye do?ru aksa da geriye do?ru aksa da asl?nda de?i?en bir ?ey yoktur. Benjamin Button’un hüzünlü öyküsünün temeli de buna dayan?r. Hem Can Yücel’in ?iiri hem de Fitzgerald’?n k?sa hikayesinin ç?k?? noktas?n? olu?turan Mark Twain’in “Seksen ya??nda do?up yava? yava? 18’imize do?ru ilerlesek hayat sonsuz mutluluk olurdu.” sözü Benjamin Button’un ya?am? üzerinden ters yüz edilir. Ak???n yönünden çok, ya?am?n yo?unlu?u önemlidir. Benjamin’in dedi?i gibi, gerekti?inde yeniden ba?lama cesareti bulunabilecek ve geriye bakt???nda gurur duyulabilecek bir hayat ya?amak de?erlidir. Benjamin’in s?radan olmayan geli?im öyküsü asl?nda s?radan bir insan?n ya?am?ndan farkl? de?ildir. Geriye do?ru ya?lansa da, Benjamin için her zaman ilk deneyimler ak?lda kal?c?d?r. ?lk öpü?menin de?erli olu?u, a?k?n ve hayat?n kar?? konulamaz cazibesi ve ke?kelerle ba?layan sonsuz mutluluk istekleri Benjamin için de geçerlidir. T?pk? ölümün geçerli olu?u gibi…

San?yorum, filmin en güzel yan? da buras?… Yönetmen Fincher, fantastik ve epik yan? olan bir hayat hikayesini, s?radan bir hayat hikayesiymi? gibi veriyor. Benjamin’in hayat hikayesi, 20 ya??ndaki bir genci de içine al?yor, 40 ya??ndaki orta ya?l? bir kad?n? da, 80’lerindeki ya?l? bir adam? da… Hikayenin içinde herkese ve her ?eye dair bir parça var. Çocukluktan ergenli?e ve ergenlikten re?itli?e do?ru geçi?in hem masals? hem de hüzünlü öyküsü bu. Do?man?n, büyümenin, sevmenin, kaybedi?in ve ölmenin tek bir karakterin ya?am? üzerinden betimlemesi Benjamin Button.

Bir insan?n do?umundan ölümüne do?ru yapt??? yolculu?u tersine bir kurguyla aktaran film, bir yan?yla da ya?am?n sezgisel olarak alg?lanabilecek ve herhangi bir formülle aç?klanamayacak düzenini de gözler önüne seriyor. Bir insan?n hayat? boyunca tan?d??? insanlar? da hikayenin içine katarak, bir ya?am?n di?er ya?amlar üzerindeki etkisini, hayat?n ak???n?n bu ya?amlar? nas?l etkiledi?ini de göstererek, bütün bunlar? muazzam bir kolajla beyazperdeye yans?t?yor. Daisy’nin ya?ad??? kazan?n anlat?ld??? sahne, asl?nda bir anlamda hayat?n ak???n?n k?sa bir özetini sunuyor bizlere. De?i?kenlerin çoklu?una, bunlar?n kendi aralar?ndaki ili?kilere, insan hayat?n?n bütün bu karma??k ili?kiler içindeki k?r?lganl???na vurguda bulunuyor. Seçimlerin gereklili?ini de göstererek, bunlar?n tek ba?lar?na belirleyici olmad???na de?iniyor. Filmin basit ama ?iirsel anlat?m? da büyük oranda gücünü hayat?n kendi dinami?inden al?yor. Benjamin’in kar??s?na ç?kan f?rsatlar? kaç?r???, daha sonra hayat?n?n farkl? dönemlerinde yeniden sevdi?i kad?n? bulu?u ve hayat?n önüne ç?kard??? sonsuz olanaklara verdi?i tepkiler hep bir ?ekilde insan?n seçimlerini ve kaderin insan?n çevresine ördü?ü a?? akla getiriyor.

forum resmi


Benjamin Button’un hikayesi tabii ki sadece masals? bir do?umdan ölüme yolculuk hikayesi de?il. Tarihsel bir arka plan? olan, büyüme öyküsüyle birlikte toplumsal geli?imi de ko?ut bir ?ekilde aktaran bir hikaye. Film, 1. Dünya Sava??’n?n sonundan ba?layarak, New Orleans’taki Katrina felaketine kadar uzanan dönemi içine al?yor. Ama arka plan? sadece bir fon olarak kullanarak, toplumsal olaylar?n çok da üstüne gitmiyor. Toplumsal de?i?imi karakterlerinin kostümleri ve ya?ama al??kanl?klar? üzerinden hissettirirken, toplumsal olaylar?n bireylere etkilerinden çok, bireylerin birbirlerine olan etkilerini öne ç?kar?yor. Bunu yaparken de gerçekçili?i elden b?rakmayarak, stilize bir arka plan yarat?yor. Bu do?rultuda pek çok mekan da neredeyse bir dönem filmi kadar büyüleyici ve görkemli gözüküyor. Bu?ulu ve koyu bir renk paletinden ba?layarak giderek aç?lan ve netle?en renkler de görüntü yönetmeninin dönemleri yans?t?? ?eklinin görsel kodlar? olarak filmde kendine yer buluyor.

David Fincher, The Curious Case of Benjamin Button ile birlikte ku?a??n?n en yetenekli yönetmenlerinden biri oldu?unu ispat ederken, filmin her ya?tan insan? etkileyebilecek yap?s? da filmin seyirci gözünde kabulünü kolayla?t?r?c? bir rol oynuyor. Ya?ama kar?? olan duyars?zl???m?z ve ölümü kendimizden uzak tutmaya yönelik gayretimiz, Benjamin’in hikayesiyle su yüzüne ç?k?yor. Benjamin’in ya?am? üzerinden, film, bizlerin de bir çe?it iç dekorunu y?kmay? ba?ar?yor. Etraf?m?za ördü?ümüz duvarlara çarp?yor ve kal?c? hasarlar b?rak?yor. Benjamin’in ölüme yak?nla?mas?na ra?men hiçbir korku duymay???, ölümü kabullenmenin bir gereklilik olu?u, ya?ama co?kusunun bile hüzünden payelenmesi ister istemez insan?n içini burkuyor. Benjamin’in dolu dolu geçen ya?am?, ya?ama tela?esinin üstünü örttü?ü o k?r?k dökük, y?rt?k sökük, kirli pasl?, hayal meyal hat?rlad???m?z ya?am deneyimlerimizi de yeniden parlatmam?za ön ayak oluyor. Geçmi?, geçmi?li?inden s?yr?l?yor. Gelecek, sadece al?nmas? gereken düz bir yol olmaktan ç?k?yor. Benjamin Button’un tersine i?leyen saati ve tersine ya?lanan karakteri, i?te bize o temel gerçe?i; zaman?n durdurulamaz ve geriye al?namaz olu?unu anlat?yor. Bizim iç dekorumuzu y?karak…


Bar?? Saydam
10/9
kurt_thewolf
Bir dram?n beni bu derece etkileyebilece?ini hiç dü?ünmemi?tim. Bu öylesine bir film de?il. Her an?nda bir güzellik, bir dü?ünme mevcut. Filmi izlerken bir yandan Benjamin'in hayat?n?, bir yandan da kendi hayat?n?z? dü?ünüyorsunuz. ''Hayat? tersten ya?amak...'' ''Büyüdükçe, küçülmek... ''

Çok güzel bir yaz? olmu? BuRnOut. Bu y?l?n Oscar'? hakeden en iyi yap?m? The Curious Case of Benjamin Button ...
ggecim
Bu güzel filme yak???r güzel bir yaz?...Eklemek istedi?imse, fiziksel yönüyle dikkat çekerek bu i?e ad?m atan , ancak oynad??? filmlerle giderek kendini kan?tlamaktan öteye geçen, bu y?l?n 2 filminde de gözüme ili?en harika oyunculu?uyla; Brad Pitt. Gerçekten yüz mimikleri, duru?u, bak???yla filmi daha bir güzelle?tirmi?. Harika bir konu, gerçekten mükemmele yak?n görüntü yönetimi, kaliteli oyunculuklar?yla bu y?l?n en iyi filmi...
sson
Filmin özgünlü?üne ve masals?l???na gölge dü?ürmese de, Benjamin Button ve Forrest Gump aras?nda büyük benzerlikler var. Sonradan dikkatimi çeken Eric Roth ismi bu benzerli?in tesadüfi olmad???n? gösteriyor. Kimileri gibi The Curious Case of Benjamin Button'? Forrest Gump'?n hikâyesinin tersten yorumlan??? olarak de?erlendirmesem de, y?l?n en iyi filmi oldu?u görü?üne kat?lamayaca??m.
Funkster
Baz? filmler (hele de yönetmeni David Fincher olursa) kar??s?na son derece haz?rl?kl? otururuz. Etraftan duyduklar?m?z, okudu?umuz ele?tiriler, aday oldu?u, ödül ald??? çe?itli kategoriler, gözde oyuncular, epik kuma?? ve daha pek çok geçerli sebep, ister istemez o filmi be?enmeye haz?rl?kl? hale getirir izleyeni. The Curious Case of Benjamin Button da o filmlerden. Yani kendi aç?mdan bakt???mda, izlemeden evvel “be?enmek zorunda” hissetti?im filmlerden. Bunun en önemli nedeni ise David Fincher... Kariyerinde bar?nd?rd??? modern klasikler sayesinde yapt??? her i?iyle ilgi uyand?ran Fincher ve onun çal??ma ?ekli konusunda Zodiac sonras? izledi?im bir program? hat?rl?yorum. Film gösterime girdi?i s?rada izledi?im bu yorumlarda, filmin bence tek zay?f halkas? olan Jake Gyllenhaal, David Fincher’?n titizli?i üzerine bir örnek veriyordu. Fincher’?n bir karikatüristi canland?ran Gyllenhaal’un ceketinin iç cebine koydu?u kalemleri s?k s?k kontrol etmesi, kur?un kalemlerle tükenmezleri ay?rmas?, hatta Gyllenhaal’dan çekim sonras?nda da o kalemleri iç cebinde ta??maya devam etmesini istemesi belki bu titizli?e biraz da hastal?kl? bir örnek gibi gözükebilir. Do?rulu?u da aktörün söyledikleriyle s?n?rl?. Ama asl?nda garipsenecek bir durum de?il. Çünkü o detayc?l?k, Fincher’?n filmlerinde bize yans?tmay? hedefledi?i ve ba?ard??? tamamlay?c?l?k, motivasyon, farkl? ya?am alanlar? hassasiyetlerini kusursuz biçimde iletiyordu. Yenilikçi, disiplinli, duyarl?, tutkulu, tekinsiz bir profesyonel David Fincher. The Curious Case of Benjamin Button öncesinde çekti?i Zodiac’?n tek dönem filmi suretinde olu?unun, 70’lerden ba?layarak on y?ll?k dönemlere yay?lan sinematografik seyrinin alt?ndan ustaca kalkmas?n?n yeni filmindeki yans?malar?ndan kimse ku?ku duymuyordu. Zaten bana göre Fincher’?n kusursuz hakimiyeti yan?nda bu filmin en büyük ba?ar?s? Claudio Miranda’n?n sinematografik duyarl?l???. Bu iki ismin d???nda kalan herkes ve her ?ey çe?itli unsurlar taraf?ndan eli kolu ba?lanm?? hizmetkarlara benziyor.

The Curious Case of Benjamin Button, ayn? Eric Roth kaleminden ç?kma Forrest Gump ile kar??la?t?r?l?yor. Oysa sadece oda??na ald??? s?ra d??? karakterlerin ileriye ya da geriye sürdürdükleri hayat yolculu?unun ?????nda ya?ad?klar? / ya?att?klar? birtak?m uyan??lar d???nda fazla ortak yan? bulunmayan iki filmden / karakterden söz ediliyor. Tabii bu söylediklerim iki filmin de ortak varolu? gerekçeleri olabilir. Ama bir kar??la?t?rma varsa, bana göre onun galibi belli: Forrest Gump! Benjamin’in hikayesi Forrest’a göre çok daha ilginç, katmanl?, fantastik ve hassas. Forrest sadece Amerikan tarihinde nerede durdu?unu bilmeden yol ald??? hayat yolculu?u ile evrensel bir boyut yakalarken, Benjamin ise sadece y?llar ileri akt?kça gençle?en, gençle?tikçe tek a?k? Daisy’yi farkl? dönemlerde ayn? sevgiyle seven mülayim bir adam olarak kar??m?za ç?kmakta. Onun yakalad??? evrenselli?in DNA analizlerini yapabilmek için filmin kendisi yeterli de?il. Var olanlar yaln?zca ?iirsel birtak?m olanaks?zl?klara hapsoluyor, somutla?m?yor veya insani duyarl?l??a ra?men yeterince iyi i?lenmiyor, inand?r?c? durmuyor bana göre. Forrest da, Benjamin de a??r? naif karakterler. ?çlerinde zerre kötülük yok. Ama Forrest Vietnam’a zorla sava?a gönderiliyor. Orada bize bu anlams?zl?k hakk?nda çok somut ele?tiriler sunuyor. Sava?tan dönünce üniformas?yla yüzlerce protestocunun önünde, her ne kadar mikrofonun azizli?ine u?rasa ve günümüzde hala ne söyledi?ini merak etsek de bir ?eyler söylüyor. Forrest da hayat? boyunca sadece bir kad?n? seviyor. Ama Benjamin’in aksine Forrest onun için a?lamay? biliyor. Y?llar geçtikçe sevdiklerini birer birer kaybetmeye ba?layan, bir sürü dönüm noktas? ya?ayan Benjamin’de t?k yok! Kald? ki The Curious Case of Benjamin Button’?n ki?isel hayat yolculu?unun Amerikan tarihi fonunda ilerleyi?i aç?s?ndan Forrest Gump ile kar??la?t?r?lmas? bile talihsizlik bence. Ke?ke yapabilseydi. Oysa hamuru buna Forrest Gump’tan çok daha müsaitti. Benjamin’in seyahatindeki dönemsel unsurlar, sava? s?ras?nda çal??t??? gemide uydurma bir sald?r?ya hedef olu?u veya TV’de The Beatles konseri izleyi?i ile s?n?rlanacak kadar s?? biçimde sabitlenmi?, hatta geçi?tirilmi? ?eylerdi. K?sacas?, Benjamin’e nazaran özde?le?mesi çok daha zor bir karakter olan Forrest ile çok daha yo?un bir samimiyet kurulmas?, bunun tam tersi, belki de bize hayat?n s?rlar?ndan birini kendine göre özetlemesi gereken (tabii bir ?ekilde özetleyebilen) Benjamin’in art?k bir müddet sonra sinir bile bozabilen ruhsuzlu?u kar??la?t?rma dahi kabul etmemeli. Hele de tüm filmin son derece gereksiz biçimde Titanic formülüyle an?lara, günlüklere dayand?r?lmas? pekçok senaryo ar?zalar?na yol aç?yor. Benjamin'i hiçbir sahnede not tutarken görmüyoruz en basitinden.

Ho?nutsuzluklar?m?n ço?unun kayna??n?n ad? ise Brad Pitt! Bu filmle nas?l ve neden Oscar’a aday gösterildi?ini anlayamasam da, en az?ndan hit bir Fincher yap?m?nda ve yine eski Se7en + Fight Club y?llar?nda gösterdi?i yetkinlikten ötürü, art?k baz? anlarda hat?r-gönül ili?kisine dönmü? adayl?k-ödüllük tercihlerden dolay? (Bkz. The Departed) garipsemedi?im Brad Pitt duru?unun hizmet etti?i (duru?u diyorum, çünkü ortada oyun de?il, kusursuz bir duru?tan ba?ka bir ?ey göremedim maalesef) Benjamin’in tersine ya?lan???nda hiç sorun yok. Zaten harika makyaj teknikleri birçok ?eyi hallediyor. Fakat ke?ke Eric Roth, eski çocu?u Forrest için biçti?i insani k?r?lma noktalar?n? biraz daha derine inmek suretiyle Benjamin’in iç dünyas?na da adapte etseymi?. Çünkü ölümler, ayr?l?klar, sürprizler hiçbir ?ekilde Benjamin’i (ya da Brad Pitt’i) etkilemiyor sanki. Benjamin a?las?n, ?a??rs?n, sevinsin, k?zs?n istiyorum. Ama hiçbiri yok. K?r?nt?s? bile yok. Nerede Se7en’?n finalindeki ?a?k?n isyana, nerede Fight Club’?n genelindeki umars?z h?rç?nl??a can veren Brad Pitt? Elbette hepsi farkl? ruh halleri. ?yi de ayn? ?a?k?nl?ktan, orada olmama halinden Tom Hanks’in ortaya ç?kard??? ile Brad Pitt’in ç?karamad??? aras?ndaki fark? görememenin özrü nedir? Hemen söyleyeyim: David Fincher! Çünkü ortada bir Fincher filmi olmasa da, Oscar normlar?na göre tasarlanm?? bir film var. Birtak?m gerçekleri görmezden gelmemizden, en ba?ta söyledi?im “haz?rl?kl?” halimizden nemalanmakta olan bir film var. The Curious Case of Benjamin Button bu yüzden benim için de?il y?l?n en iyi filmi olmak, y?l?n en iyi 10 filmi aras?na bile zor girer. Bir Fincher filmi için bunu söyleyece?imi dü?ünmezdim. Hatta Slumdog Millionaire’i görmeden evvel s?rf geçmi?i hat?r?na sadece “En ?yi Yönetmen” ödülünü als?n istiyordum. Ama i?in içine Jamal ve Forrest'?n unutulmaz hikayeleri girince art?k ayn? de?ilim. Bu y?l Danny Boyle'a çok daha fazla inan?yorum. Çünkü bence tüm o ola?anüstü Fincher niteliklerine, sanatsal anlamdaki teknik üstünlüklere, ustal?klara ra?men bu film için ortada baz? gereksiz Fincher tavizleri gördüm.
siroguz
Beğenmedim. Ondan sonra da kendime niye beğenmediğimi sordum, bunu sormamın tek müsebbibi de David Fincher. Öncelikle böyle yumuşak bir hikâye beklemiyordum. Onu kabul ettim diyelim, hiç değilse alt metinde biraz rahatsız edicilik aradım. Satır aralarına baktım ama orada da yok. Hayata dair tuhaf bir açıdan, tanıdık bir bakış. Yeni bir şeyler yok, farklı bir şeyler yok. Cidden, düşünüyorum ama bir türlü içimi rahatlatacak, "hah, bunun için iyi film işte" diyecek hiçbir şey göremiyorum. Ölüm korkusu, büyüme sıkıntıları, hayata dair keşifler... Tamam bunların hepsi var görebiliyorum ama bu olgulara hangi açıdan baktık, tarafımız nedir onu anlayamadım. Hatlarımız keskin değil, Oscar gibi kıvrımlı ve pırıltılı. Ve sanırım sinemada oynanması en zor rol, hissiz insan rolü. Bakışlarla rol kesmek kolay değil tabi. Brad Pitt çok kötü diyemem ama olması gerekeni layıkıyla yerine getirememiş diye düşünüyorum.

Belki bana hitap etmedi, belki de çıtayı çok yükseğe koyunca üstünden aşamadan düşmenin acısı rahatsız etti, bu yüzden biraz sert davranıyorum filme. Benim açımdan hayal kırıklığı oldu.

Funkster'in yazdıklarını tekrarlıyormuşum gibi oldu ama durum bu. Başka açıklamam yok. smile.gif


edit: Pitt'i de ekledim.
Baltal? ilah
Hakikaten senarist Eric Roth'un Forrest Gump'tan etkilerini filmde hissedebiliyoruz. Ben en çok Benjamin'in annesinde hissettim bunu. ?nançl?, her ?eye bir aç?klamas? olan, t?pk? Forrest'?n annesi gibi, "anne gibi" bir anne idi. Diyaloglar? da o anlamda benziyordu.

Ayr?ca film t?pk? Forrest Gump gibi kimi sahnelerde a?latabilecek bir yap?da iken, kimi sahnelerde ise güldürüyordu. Ben sevdim filmi, evet belki çok büyük beklentilerle gitmi?tim, yine de sevdim. Fakat Oscar'da "En iyi film" dal?nda aday olan be? filmden ?u ana kadar izlediklerim aras?nda (Slumdog Millionare, The Reader, B. Button) The Reader ve Benjamin Button'dan birisini seçemiyorum, karars?z?m.
RockeT
Filmin bize anlataca?? çok ?ey vard?. Bakmak ve görmek gibi. Hüzünledirdi bizi ve güldürdü. Sonuç olarak anlatmak istedi?ini bize çok iyi anlatt?. Ba?ar?l?yd?. Film biterken ki replikler unutulmayacak. sad.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.