Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Stranger Than Fiction (2006)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

IMDB
Stranger Than Fiction (2006)

Directed by: Marc Forster
Genre: Drama | Fantasy | Romance
Tagline: Harold Crick isn't ready to go. Period.
User Rating: 7.9 / 10 (57,911 votes)
Runtime: 113 min
Awards: Nominated for Golden Globe.
Cast: Will Ferrell, William Dick, Guy Massey, Martha Espinoza

?u best-seller yazarlar kendilerini ne san?yorlar ki? Türlü türlü huya sahip insanlar tasarlarlar, onlar? kah a?k üçgenlerine, kah ?ehvet dörtgenlerine hapseder, ya da kabuklar?n? k?rmalar?, kendilerini ke?fetmeleri, hayat?n s?rlar?na vak?f olmalar? için ruhlar?n? özgür b?rak?rlar. Evlendirir, bo?ar, çoluk-çocuk, mal-mülk, kariyer, bela sahibi yaparlar, sonra da öldürürler. Bunu "worst-seller"lar da yapar asl?nda. Lakin onlar?n yazd?klar? aras?nda kült olmu?larla, küt olmu?lar gibi ayr?mlar yapmay? pek sevdi?imizden, onlar?n tasarlad?klar?n? yorumlamak biraz daha dolambaçl? olabiliyor. Malum, rezil bir yap?t da zamanla pekala efsane mertebesine yükseltilebiliyor. Her halükarda romanlar için insan tasarlamak zor i?. ?deal güzelli?e sahip kad?nlar ve erkekler, i?inin ehli kötüler ve öteki yan unsurlar, bu tasar?mlar?n yüzeyde görünen halleridir. Fakat bu kli?e yüzeyselli?i ya birkaç ad?m daha ileri götürme, ya da yerinde sayd?rma tercihi yine o yazarlar?n elinde. Baz? best-seller ki?ilerin neden çok-satar olduklar?na anlam veremedi?imiz olmu?tur. Birbirinin kopyas? a?k ve macera romanlar?n? her seferinde ayn? keyifle b?kmadan okuyan kesimin zevkini tart??acak de?iliz. Mutlaka onlar da kendilerine farkl? gelen unsurlar buluyorlard?r. ?yi de, bir yazar neden durmadan ayn? roman? ufak tefek de?i?ikliklerle yeniden yazar ki? Hiç mi s?k?lmaz? Duygu, sevgi, nefret, tutku bir yana, yazarl?k tamamen tarz üzerine bir meslek. Belli tarzlar?na sad?k kalarak tarih yazm?? yazarlara ait romanlar?n tad? art?k okuyucuda daha kal?c? damak zevkleri yaratm??t?r. Mesela belli bir tarz?n ad?n? ortaya atm?? olsak akl?m?za ilk Philip K. Dick, Stephen King, Agahta Christie gibi marka olmu? yazarlar gelir. Kimisi tarihin derinliklerinden epik öyküler ç?karm??, kimi bamba?ka evrenler ve karakterler tasarlam??, kimi korkunun, gizemin labirentlerinde zekice paranormal ve kriminal atmosferler kurgulam??t?r. Tüm bunlar?, ba?l? oldu?u tarz içinde bir romanda, bir hikayede tasarlay?p uygulamakla, asl?nda gerçek hayatta Tanr?’n?n insano?lu ve evren için tasarlad?klar?na benzer bir misyonu üzerlerine alm??lard?r. Her yazar, bir yerde kendi kurgusunun tanr?s?d?r. Her karakterin kaderi de kurgu sahibinin elindedir. Onu do?uran, büyüten, a??k, zengin, yoksul, rezil, vezir, alt, üst eden ve en sonunda öldüren de odur. Tarz?na sad?k kalm??, karakterlerine s?k?nt? çektirmeyi seven, ba? karakterini de tüm romanlar?n?n sonunda öldüren yazar Karen Eiffel de onlardan biri. Onu kurgulayan da senarist Zach Helm. Ama Eiffel’i öyle kurgulam?? ki, yazarlar?n neden bu derece hakimiyet sahibi olduklar?n?n iç hesapla?mas?n? yapabilmek için Eiffel gibi bir tasar?m gerçekten çok katmanl? ve anlaml?.

forum resmi

Stranger Than Fiction’dan söz ederken esas giri?in Will Farrell’in canland?rd??? Harold Crick ile yap?lmas? uygun görülebilir. Ama Harold, romanc? Eiffel’in yaratt??? bir karakter ve aralar?ndaki ili?kiyi daha iyi anlamak ad?na Eiffel ile yap?lan bir giri? daha sa?lam temelli olacakt?r. Roman?n yazar? Eiffel ile roman?n ba? kahraman? olan vergi müfetti?i Harold aras?ndaki ili?kinin bize ça?r??t?rd?klar? o kadar çe?itli ki. Tanr?-kul, efendi-köle, Azrail-fani, anne-o?ul. Asosyal, plan-program, tertip düzen manya?? ve bu sayede oldukça s?k?c? Harold’un di?lerini kaç defa f?rçalad???n?, kaç ad?mda otobüse ula?t???n?, her gün ayn? saatte harfi harfine ne yapt???n?, saat kaçta uyudu?unu vesaire, ?ngiliz aksan?yla konu?an ortaya? üzeri bir kad?n sesinden duyuyoruz. O ses, belgesel anlat?c?lar?, haber spikerleri kadar düzgün diksiyonu ve estetik bir rutinle dile getirdi?i cümleleriyle bize bu adam? tan?tmakla yükümlü tipik bir d?? ses olarak görünüyor. Ta ki Harold o sese bir tepki verene kadar.. Bu durum bizim için de tam bir ?ok! Çünkü bir romandan ç?km?? gibi savrulan bu cümleleri me?er bizim gibi Harold da duyuyormu?. Bu bilgiyi edindikten sonra o ana kadar Harold ile ilgili verilen bu bilgiler ilgimizi çekmemi?se bile, art?k daha dikkatli dinliyoruz. Kendi hayat?n?n detaylar?n? hiç tan?mad??? bir kad?n?n sesinden dinleyen ve buna reaksiyon veremeyecek kadar b?kk?n bir rutine hapsolmu? Harold, o ses birdenbire sat?r aras?nda Harold’un ölece?ini söyleyince art?k o rutinin bozulaca??n? hem biz hem de o fark ediyor. Durup dururken kayna?? belirsiz bir ses size ölece?inizi söyledi?inde her insan gibi Harold da o sesten daha fazlas?n? duymak istiyor. Ama ses, öyle Harold’a cevap verebilecek bir durumda de?il. Bazen susuyor, hiç konu?muyor. Bu da Harold’u deli ediyor, isyan ettiriyor tabi. Sesin ara ara susmas?n?n da sebebi, sahibi ile do?rudan alakal?. Çünkü o ses, ciddi bir yazar t?kan?kl??? içine girmi? bulunan, tarz? ile birçok hayran edinmi? ünlü yazar Karen Eiffel’in sesi.

Harold’un ölece?ini daha filmin ba?lar?nda ö?renmi? olmam?z, filmin geri kalan?na zarar vermek ?öyle dursun, farkl? karakterlerin de dahil olmas? durumunu beraberinde getirmesiyle, son derece düzeyli bir fantastik komedi ile sahici bir dram?n kar???m?n? yudumluyoruz. Hem daha Harold’un ölece?i de kesin de?il. Ölece?ini ö?rendi?i andan itibaren Harold’un kendi yarat?c?s?n?n pe?ine dü?mesi, bu süreçte Eiffel’i bir yazar olarak çok iyi analiz etmi? olan üniversite profesörü Jules Hilbert (Dustin Hoffman) ile bulu?mas?, vergi cezas? kesmek için u?rad??? pasta dükkan?n? i?leten deli dolu, asi ve idealist Ana Pascal (Maggie Gyllenhaal) ile tan??mas? da gerçekle?iyor. Hikayenin di?er taraf?nda ise, yazarlar?n çekti?i kab?zl??a kar?? yay?mc? ?irketlerin görevlendirdi?i kontrol görevlilerinden birinden Eiffel da nasibini al?yor. O da Penny (Queen Latifah) ki filmde ona da gereksinim var. Çünkü Eiffel’in yazma s?k?nt?s?n?n nedenlerini izleyici ile payla?abilmesi aras?nda bir köprü laz?m. K?saca senarist Zach Helm, filmin karakterlerini laf olsun diye tasarlamam??.

Oyuncu kadrosu da ayn? titizli?e sahip ç?k?yor. Emma Thompson ve Dustin Hoffman’?n varl??? izleyene güven veriyor. Hele de Thompson, Karen Eiffel’in çaresizli?ini yans?tmada bilinen ustal???n? konu?turuyor. Will Farrell ve Maggie Gyllenhaal uyumundan bahsedecek olursak, bu paragraf bitene dek “kimya” kelimesini çok s?k kullanaca??m? belirteyim. ?kili aras?nda bir kimya sorunu olup olmad??? çok tart???ld?. Buna kesinlikle kat?l?yorum. Ancak bir vergi memuru ile pastac? aras?ndaki kimya nas?l olmal? ise, Harold ve Ana aras?ndaki kimya da öyle. Yani bu kimyas?zl?ktan bamba?ka bir kimya do?uyor asl?nda. Gyllenhaal’?n kar??s?na Heath Ledger jenerasyonundan birini koysayd?n?z bana göre as?l o zaman zorlama bir kimya sorunundan söz edilebilirdi. Ana ne kadar ho? ve al?ml?ysa, Harold’un o kadar s?radan görünmesi gerekirdi. ??te bu kimya dersini de yüksek notla geçmi? bir film bana göre. Will Farrell’in tarz?n?n d???na ç?kmas?n?n meyvesi çok lezzetli. Onun gibi her taraf? oynayan bir komedyenin böylesi oturakl? bir karaktere olan uyumu, Reign Over Me’deki Adam Sandler eksikliklerini hiç mi hiç hissettirmiyor. Bunda yönetmen Marc Forster’in etkisi ne derece etkilidir bilemiyorum ama filmin bütününü ele al?rsak, özellikle Stay’den sonra kendisine fazlaca bel ba?lad???m Forster’?n bir sonraki filminde bu kadar iyi olmas?n? da beklemiyordum. Yine fantastik bir hikayeyi, bu kez dozaj? kontrollü bir komedi ile perdeye yans?tma becerisi sayesinde bir kat daha devle?iyor.

forum resmi

Harold’un hayat?n anlam?n?, Eiffel’in yazarl?k ad? alt?nda yarat?c?l?k gücünün s?n?rlar?n? sorgulad??? mükemmel bir film Stranger Than Fiction. Mükemmelli?i ki?isel bir yorum olarak kulland???m?n alt?n? çizerek, baz? ele?tirilerde rastlad???m noktalara da de?inme hakk?m? sakl? tutuyorum. Mesela güldürmeyi birinci amaç olarak görmeyen komedilere al??mak için çok yerinde örneklerden birisi. Neden böyle bir ?eye al??al?m derseniz, bu filmler katran karas? dram potansiyellerini, o dram?n dokusuna zarar vermeden ustaca yumu?atan, k?r?lganl???n? sevimli unsurlarla muhafaza ve müdafa eden özelliklere sahiptirler diyebiliriz. Stranger Than Fiction, bayrak yar???nda Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, Being John Malkovich, Truman Show, Adaptation, Grounhog Day gibi devlerle ayn? kulvarda ko?an bir film. ?imdilik s?ra onda ve onun elinden bayra?? alacak olan filmi beklemekte. Peki bu yar?? neyin yar??? ve bu kulvar neyin kulvar??

Hudutsuz bir hayalgücünün, yarat?c?l???n, fantazinin hudutlar?n? kendi mütevazi gramerleriyle çizen, gerçek olamayacak öykülerinden insana dair gerçeklikler elde etmeyi ba?aran yap?mlar bunlar. Üstelik hikayesiyle, hudutlar?yla sap?na kadar gerçek anlat?mlara sahip filmlerin ba?ar?l? olabildi?i kadar hem de.. Hayat? boyunca bir TV dizisi kahraman? oldu?undan habersiz ya?ayan, bir sabah uyand???nda her gün ayn? günü ya?amak zorunda kalan, eski sevgilisini unutmak için tüm haf?zas?n? sildiren, hayran? oldu?u sanatç?n?n beynine giden bir yolu ke?feden veya Harold gibi bir gün kendisinin asl?nda yazar t?kan?kl??? içinde olan bir yazar?n ba? roman kahraman? oldu?unu fark eden bireylere dair anlatt?klar? ?eyler, ya?ad???m?z hayat?n anlam?na yap?lacak en s?k? vurgular olmal?. Bu filmler 21. yüzy?la uzand???m?z günlerin sinema ?aheserleri kabul edilmeli. Çünkü günümüz kirlili?inde buna benzer yarat?c? fikirlerin sinemaya aktar?lmas?, b?rak?n aktar?lmas?n?, o fikirlerin ortaya ç?kmas? bile o kadar zor ki. Son derece hassas bir denge tutturulmas? da ?art. Kan?mca bu e?siz kulvarda bu filmlerle ayn? bayrak yar???nda ko?ma f?rsat?n? ellerinin tersiyle iten Angel-A ve Click gibi fikirlerin heba edilmesi ile bu dengenin önemi daha da anla??l?r bir hal al?yor. her biri için derin incelemeler yapabilece?imiz, sonuçta ise sadece insan?n özüne ula?abilece?imiz bu eserleri ba?r?m?za basmal?, gelecek nesillere aktarmal?y?z. Stranger Than Fiction için yapaca??m?z incelemenin sonucu da bu filmlerden farkl? bir yola ç?km?yor. Bize hayat?m?z?n da birer roman olabilece?ini, hepimizin kendi roman?m?zda ba? kahraman, ba?kalar?n?n romanlar?nda ise etkin veya de?il, bir yan karakter oldu?umuzu hissettiriyor. Kadere olan inanç hakk?m?z? sakl? tutarak, dünyan?n bir yerinde bizi yazan bir yazar?n oldu?u fikrine tebessüm ettiriyor. Kimi zaman romanlardan daha tuhaf bir hayat?m?z oldu?u dü?üncesine kap?ld???m?z anlara mütevazi bir gönderme yap?yor. Stranger Than Fiction bir Marc Forster filmi!
NeOsiris
dram ve komedi unsurlar?n? çok ince bir noktada ustal?kla harmanlayabilmi?, seyirlik, ho? bir film stranger than fiction. will farrel çok iyiydi filmde. maggie gyllenghaal ise bu filmdeki rolüyle a??k oldu?um karakter portreleri aras?na girdi. filmin türkçe ismi de orijinal isminden daha iyi gibi: ''lütfen beni öldürme''
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.