forum resmi

IMDB
Mavi boncuk (1974)

Directed by: Ertem Egilmez
Genre: Comedy
User Rating: 8.2 / 10 (477 votes)
Cast: Emel Sayin, Tarik Akan, Zeki Alasya, Metin Akpinar

Bunun formülü ne? Minicik bütçeyle, fakir fukara tekniklerle, k?sac?k zamanda kocaman filmler yapman?n s?rr? ne? Y?llar önce yap?lm??, teknolojiden bihaber, önce birbirine benzedi?ini dü?ündü?ümüz, sonradan her birinin kendine özgü oldu?unu fark etti?imiz bu filmler hala nas?l kendilerini izlettirebiliyorlar? Hepimizin kendimize ait sebeplerimiz var. ?nsana dair ne varsa, sevinçler, hüzünler, sakarl?klar, cahillikler, zekalar, hayaller, umutlar… Bu filmler bize safl???n, temizli?in, a?k?n, sevginin zamans?z ve co?rafyas?z gerçekli?ini sundular. Ac? gerçe?in tatl?ya ba?lanmas?, yalanlar?n gerçek kar??s?ndaki çaresizli?i, maddenin maneviyat seli önündeki zay?fl??? onlar sayesinde bize en samimi haliyle göründü. Bu nas?l bir güçtür? Bu nas?l bir lisand?r? Bu nas?l bir kucaklamad?r?

Hababamlar, Köyden ?ndim ?ehireler, Süt Karde?ler, ?abanlar ve de?eri milyon dolarlarla bile ölçülmeyecek o e?siz kadrolar? bir araya getiren daha niceleri, sinemam?z?n en büyük gurur kayna?? ba?yap?tlard?r. Çal??an?ndan oyuncusuna, yönetmenine bu insanlar?n hiç anlams?z h?rslar? olmad?. Polemik, skandal, dedikodu nedir bilmediler. Oyuncular filmin karakterlerini o kadar güzel hayata geçirdiler ki, abart?lar? bile göze batmak ?öyle dursun, do?all?k dersleri gibiydi. ?imdi komedi yapt???n? dü?ünenlerin dü?tü?ü komik durum, bir daha asla böyle filmler çekilemeyece?ine olan inanc?m?z? artt?rmaktan ba?ka bir i?e yaram?yor. Komediyi karton ve silik yorumlar?yla verenler, profesyonel bir refleks ile karton ve silik tiplerden unutulmaz anlar ç?karabilen bu insanlardan ya hiç ders almam??lar, yada derslerine çal??mam??lar.

Ezbere bildi?imiz bu filmlerin ba??na oturdu?umuzda kilometremiz s?f?rlan?yor, filmle ilgili her ?eyi unuttu?umuza programlanm??ças?na yeniden ayn? heyecanla izlemeye ba?l?yoruz. ?zlerken ara ara haf?zam?z yerine geliyor. Bir sonraki sahnede Kemal Sunal’?n di?etlerini göstererek neye gülece?ini, Zeki Alasya’n?n neye k?zaca??n?, Metin Akp?nar’?n gevrek gevrek ne söyleyece?ini biliyoruz. Ama o gülü?leri, mimikleri, safl?klar?, etkileri ve tepkileri tekrar tekrar izlemekten kendimizi alamam?z, bu filmlerin, sinema varoldu?undan beri ta??d??? amac? ne kadar güzel yerine getirdi?inin göstergesidir. Mavi Boncuk (ve yine ayn? güzellikteki Yalanc? Yarim), bu muhte?em kadronun iliklerimize i?leyen komedi, dram ve romantizminin yan?nda, dönemin sosyo-ekonomik ko?ullar?na da göz atmay? ihmal etmiyordu. Bunu yaparken zengin k?z, fakir ama onurlu genç, ya da tam tersi eksende i?leyerek, ve imkans?z gibi görüneni mümkün k?larak mutlu sonla bitiriyor, böylece insanlara umut a??l?yor, ac?mas?z gerçek dünyadan da intikam?n? bir güzel al?yordu.

forum resmi

Emel Say?n’? kaç?rd?klar? hal?y? aç?p, onun (bizim görmedi?imiz) ç?r?lç?plak görüntüsü kar??s?ndaki utangaçl?klar?, fidye bulu?mas?nda ya?anan komiklikler, Emel Say?n’?n sofrada Yak???kl?’n?n gözlerine bakarak söyledi?i ?ark? esnas?nda di?erlerinin yüz ifadeleri (Baba Ya?ar’?n temkinli ifadesi), onu M?st?k’?n annesinden saklama çabalar?, yine Say?n’?n, kendini yenilen haklar? yüzünden kaç?ran bu garibanlara “a?a??l?k herifler, namussuzlar, ?rz dü?manlar?” diye ba??rmas? s?ras?ndaki ?a?k?n masumiyetleri, hepsi ama hepsi insani bir masal?n unutulmaz kareleri.. Bu karakterlerin hepsi gerçek, hepsi özel. Baba Ya?ar’?n sinema tutkusu, Süleyman’?n i? bitiricili?i, ?eker Kamil’in okuma-yazma ö?renme gayreti, Kaymakam Cafer’in külüstür arabas?, k?r?k tara?? anlat?lmay?p geçilseydi, o ruha ihanet edilmi? olacakt? belki de. Bu da o filmlerin do?as?nda hiç olmayan bir ?ey.

Kendi sinemam?zla ya?ad???m?z tatl?-sert ili?kinin daha yo?ununu yabanc?lar da kendi ülke sinemalar?yla ya??yorlard?r muhtemelen. Ama bizim eksi?imiz, sayg?da kusurumuz. Filmleri son teknolojiyle yeniden elden geçirmek, ses, görüntü kalitesi üzerinde oynamak gibi ?eylerden bahsetmiyorum. Benim için o ç?t?rt?l? sesler, solgun görüntüler filmin özünden bir ?ey götürmedi?i gibi, puslu bir nostalji kat?yor. Bizim, bize ait olana sahip ç?kmaktan anlad???m?z, döneri, Karagöz-Hacivat’?, rak?y?, lokumu, hamam? ellere kapt?rmamak gibi milli bir amaçtan ibaret. Oysa biz bu filmleri ilk önce kendimiz ve payla?mak istedi?imiz nesillerimiz için koruyup, canl? tutmuyoruz ki elaleme kapt?ral?m.. Mesela internette bu filmlerimiz için tüm bilgilerin girildi?i, kaliteli yorumlarla taçland?r?ld???, resimlerin, afi?lerin, filmde geçen ?ark?lar?n bulundu?u do?ru dürüst bir database bile yok ama öyle oldu?unu sanan çok. Dedemi, babam?, beni, karde?imi, küçüklerimizi ayn? derece etkilemi?, etkileyecek bu filmler bundan daha iyisini, daha özenlisini hak ediyor. Teknoloji ald? yürüdü, ama böylesini niye yapam?yor?