forum resmi


IMDB
Levottomat (2000)

Directed by: Aku Louhimies
Genre: Romance
User Rating: 5.8 / 10 (1,748 votes)
Runtime: 111 min | Indonesia:90 min
Awards: 3 wins
Cast: Mikko Nousiainen, Laura Malmivaara, Petteri Summanen, Matleena Kuusniemi


?nsan – i?te tüm s?r burada. Bu s?r üzerinde çal???yorum, çünkü kendim de insan olmak istiyorum. (Dostoyevski)


Televizyon için çekmi? oldu?u dizi ve filmlerle ülkesinin tan?nm?? yönetmenlerinden olan Aku Louhimies’in ilk ç?k?? filmi Levottomat; çözümlenmesi son derece güç, kapal? bir film. Bir karakter ve bu karakterin çevresindeki üç çiftin hayat?n? anlatan yap?mda; sevgi, a?k ve hayat?n anlam?yla ilgili de pek çok soru ak?llara geliyor. Ba?tan söylemem gerekir ki; film nihilizmden çok varolu?çuluktan besleniyor. Ba? karakter olan Ari; ya?am?n bir anlam? olmas? gerekti?ine ve insan?n kafas?ndaki sorulara kesin cevaplar araman?n anlams?zl???na tak?lm?yor. Küçüklü?ünden beri içinde bulundu?u toplumun de?er yarg?lar? ve genel görüleri, onun hayallerini de ?ekillendiriyor. Büyüdü?ünde ise bütün bu hayallerinin asl?nda bo? oldu?unun fark?na var?yor. ??te bu bo?luk halinden s?yr?lmak için de pek çok kad?nla cinsel ili?kiye giriyor. Filmin önemli a??rl?k merkezlerinden birini olu?turan cinsel ili?kiler, Ari’nin ya?ama motivasyonunu ve canl?l???n? artt?r?rken; annesiyle aras?ndaki eksik olan ?eylere de vurguda bulunuyor. Ari belki de annesiyle hiç istedi?i gibi bir anne-o?ul ili?kisi kuramad???ndan, bu bo?lu?u birlikte oldu?u ve sevi?erek tüketti?i kad?nlarda ar?yor. Ari’nin bu nafile aray??lar?, etraf?ndaki çiftlerin ili?kilerine de zarar verirken; i?te bu noktada a?k ve sevgi tart??maya aç?l?yor. Birinin, bir ba?kas?n? severek hayata tutunmaya çal??mas?n?n, özünde bo?lu?u örtmeye çal??an gereksiz bir çaba oldu?u gösteriliyor. Ba?ta Tanr? sevgisi olmak üzere, insanlar aras?ndaki sevginin boyutlar?na ve sevginin insan eylemlerini aç?klamaktaki yetersizli?ine de vurguda bulunuluyor.

Aç?kças? Levottomat, çok katmanl? ve cesur bir film. Özellikle Albert Camus’den çokça beslendi?i a?ikar. Çünkü Sartre, Camus’e göre çok daha karamsard?r. Oysa Camus’ün karakterlerinde hep bir ???k ve motivasyon kayna?? vard?r. Ari karakterinin kapal? hali, toplumla uyumlu olmas?na kar??n yine de kendisinde eksik bir ?eylerin oldu?una inanmas?, hayata ?srarla bir anlam yüklememe çabas? ve cinsellikle birlikte hayata bir ?ekilde tutunma, ya?ama gücünü yeniden kazanma gayesi çok tan?d?k geliyor. Ayn? zamanda, yönetmenin ileride ki?isel kimlik bunal?m?yla ülkesinin sosyal sorunlar?n? çapraz kurgulu hikayelerle aktaraca?? üçlemesinin de bir girizgah? gibi. Hat?rlarsan?z, Frozen Land’da yönetmen, karakterlerin “ben kimim” sorusu etraf?ndaki aray??lar?n? derinlikli bir ?ekilde resmetmi?ti. Frozen Land’da Tolstoy ve Dostoyevski’den de önemli etkilenim söz konusuydu. Yönetmen, Finlandiya toplumuna bak?? atarken öte yandan da bu önemli yazarlar?n dü?üncelerinden de esinleniyordu. “?nsanlar masum mu do?ar” sorusu da bu referans kayna??n?n en güzel i?aretiydi. Aku Louhimies’in çabas?, asl?nda Dostoyevski’nin çabas?ndan farkl? de?il. ?nsan? ara?t?r?yor, toplumun insan üzerindeki etkilerine, insanlar?n eylemlerinin alt?nda yatanlara ve her ?eye bir anlam yüklemenin saçmal???na vurguda bulunuyor.

Ari’nin ya?ad?klar?na varolu?çu bir gözle bakmayan seyircilerin kolayl?kla basit bir erotik film diye niteleyebilece?i Levottomat; asl?nda çok nitelikli ve güzel bir çal??ma. Kuzeylilerin özgürlükçü ve yenilikçi ya?am ?ekilleriyle, varolu?çulu?u birle?tiren; bunu yaparken de hikayenin çevresine çe?itli sorular ekleyebilen ba?ar?l? bir film. Taze, ?a??rt?c? ve k??k?rt?c?. Buna ra?men, sinemasal olarak yönetmenin di?er filmleri kadar etkileyici de?il. Ama Levottomat’?n ilk ç?k?? filmi oldu?unu dü?ünürsek, yönetmenin ç?tay? ad?m ad?m yükseltti?ini de gözlemleyebiliriz. Bu aç?dan, ba?ar?l? bir yönetmenle tan??mak için Levottomat iyi bir ?ans.