forum resmi


IMDB
Trilogia I: To Livadi pou dakryzei (2004)

Directed by: Theodoros Angelopoulos
Genre: Drama | Romance
User Rating: 7.6 / 10 (804 votes)
Runtime: USA:170 min | Greece:185 min | Canada:170 min (T...
Awards: 1 win
Cast: Alexandra Aidini, Nikos Poursanidis, Giorgos Armenis, Vassilis Kolovos


Theo Angelopoulos'un senaryosunu Tonino Guerra ile kaleme ald???, görüntü yönetmenli?ini Andreas Sinanos'a teslim etti?i ve müzikleri Eleni Karaindrou'ya emanet etti?i, klasik bir Angelopoulos ba?yap?t?; Weeping Meadow. 1919 y?l?ndan ba?layarak 2. Dünya Sava??'na kadar olan dönemdeki Yunanistan'? filmin arka plan?na alan yönetmen, merkezine de Eleni'nin iç burkan dram?n? al?yor. 1919 y?l?nda Bol?evik Devrimi’nden kaçan Yunanl?lar?n bir s?n?r kasabas?na yerle?mesiyle hikaye ba?l?yor. Devrimden kaçan Yunanl?lar aras?nda Eleni isimli bir k?zda var. K?z? himayesine alan Spyros, k?z büyüdü?ünde onunla evlenmek istiyor. Fakat Spyros’un o?lu ve Eleni, küçüklüklerinden beri birbirlerine a??klar. Eleni’nin bir de çocuktan ikiz bebe?i var. Filmin bundan sonraki bölümleri ise, fa?izmin Avrupa’da yay?l???, Yunan iç sava?? ve Dünya Sava?? gibi olaylar?n arka planda anlat?ld??? insanl?k dram? ?eklinde geçiyor.

Bir Angelopoulos filmini kelimelerle anlatmak çok zordur. Minimalist üslubuyla ço?u zaman diyaloglara gerek kalmadan, görüntüleri ve müzikleriyle her ?eyi anlat?r Angelopoulos. A?layan Çay?rlar’da sinemas?n?n belki de uzun olmas?na ra?men, en olgun ve tipik örneklerinin birini sergiliyor. Gerek sessiz, sade ve minimalist anlat?m?, gerek filmin her karesinin farkl? bir hikayeyi anlat?rm??ças?na dikkatle haz?rlanan görsel yap?s? ve simgesel anlat?m?yla tam bir Angelopoulos ba?yap?t?. Sinema tekniklerinin kusursuz kullan?m? d???nda, Angelopoulos’un içlerinde usta senarist Tonino Guerra’n?n da yer ald??? dört ki?ilik bir ekiple yazd??? senaryoda çok güçlü. Üç saate yay?lan minimalist drama içinde, yönetmen ülkesinin de karanl?k günlerine dönerek, ülkesinin ya?ad??? de?i?imi ve Avrupa’n?n geneline yay?lan buhran? da gözler önüne seriyor. Eleni küçük ya??nda annesini Bol?evik Devrimi’nde kaybediyor. Oradan kaç?yor, Yunanistan’da sefalet içinde ya?ayarak büyüyor. Daha tam büyümeden, ya?l? bir adamla evlendirilmek isteniyor. Çocuklar? ba?ka bir aileye veriliyor. Tam çocuklar?n? buldu derken, bu sefer de iç sava? aileyi birbirinden ay?r?yor. Senaryo sürekli yeni sava?lara ve yeni dramlara yelken açarken, sürekli ya?an ya?murun alt?nda ezilen insanlar?n dramlar? beyazperdede ola?anca sessizli?iyle iç burkuyor. Eleni, sava??n ve selin etraf?ndaki çemberi daraltmas?na ra?men, bütün bunlara inat çocuklar?yla ve e?iyle ya?amaya çal???yor. Ama sonunda sava? dört bir yan? sard???nda, beklenen ayr?l?klar ve vedala?malar kaç?n?lmaz oluyor. Geri dönülmez bir katliam ba?l?yor. ?nsanlar nedenini bilmedikleri sava?lar?n tam ortas?nda kal?yor. Bedenler y?k?nt?lar?n ortas?nda kalan ç?plak a?açlar gibi terk ediliyor. Amerika dü?leri yerini çamurdan nehirlerde akan insan bedenlerine b?rak?yor. Çocukluk a?klar? nedensiz sava?lar?n bedellerini ödüyor…

forum resmi


Angelopoulos kameras?n? genelde uzakta tutarak, olaylar?, karakterleri ve mekanlar? geni? aç?dan ekrana yans?t?yor. Nehirleri ta??ran, köyleri sular alt?nda b?rakan, durmaks?z?n ya?an deli bir ya?mur alt?nda köy evlerini, y?k?k dökük binalar? ve içlerinde ya?ayan paramparça hayatlar? kadraj?na al?yor. Kusursuz çerçevelerini, Eleni Karaindrou’nun her zaman ki enfes müzikleriyle donat?yor. Ele ald??? konuyu ustal?kla, sessiz, sade ve derinden anlatan, sözlerden çok görüntülerle konu?may? tercih eden, göç üzerine, iç sava? üzerine, gurbette ya?amak üzerine, anne olmak üzerine ve her ?eyden öte insan olmak üzerine, Angelopoulos'un tüm dünyaya hediyesi; A?layan Çay?rlar.