Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: La Bestia Nel Cuore (2005)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

IMDB
Bestia nel cuore, La (2005)

Directed by: Cristina Comencini
Genre: Drama
Plot Outline: Sabina has a regular life. She is satisfied with her job and her love for Franco. Lately nightmares start disturbing her...
User Rating: 6.7 / 10 (757 votes)
Runtime: 120 min
Awards: Nominated for Oscar.
Cast: Giovanna Mezzogiorno, Alessio Boni, Stefania Rocca, Angela Finocchiaro

Sabina, aktris olmak isteyen, ama filmlere dublaj yapmak zorunda kalan bir kad?nd?r. Sevgilisi Franco ile yolunda giden bir ili?kisi vard?r. Fakat bir süre sonra geçmi?ine ait bir tak?m kabuslar görmeye ba?lar. O ana dek normal gördü?ü geçmi?ine ait aile hayat?nda, derinlerde baz? s?rlar?n yatt???n?n fark?na var?r. Bu bilinmezlik onu iyiden iyiye rahats?z etmeye ba?lam??t?r. Hamile oldu?unu ö?renmesiyle birlikte, geçmi?ine ait o meçhul s?rr?n pe?ine dü?meye ve kendisiyle ortak geçmi?i payla?an, o zamanlar kendisine en yak?n olan Amerika’daki üniversite ö?retmeni erkek karde?i Daniele ile temasa geçmeye karar verir.

Kad?n-erkek ili?kilerine ve aile dramlar?na bak??? her zaman çarp?c? olmu? ?talyan sinemas?n?n son dönemdeki en ba?ar?l? filmlerinden biri olan La Bestia Nel Cuore, yazar yönetmen Cristina Comencini’nin ayn? adl? roman?ndan, yine kendisinin yönetti?i ölçülü bir dram. Yaz?p yönetmenin verdi?i hakimiyet sayesinde Comencini, sinema, televizyon, cinsellik, ihanet, sadakat, aile gibi pek çok kavrama ele?tirel bir gözle bak?yor. Yazd?klar?n? filmde aynen dile getirdi?ini dü?ündürten dolulukla ve son derece uygun oyuncular taraf?ndan hayata geçirilmi? senaryo sayesinde gizemli bir aile dram?na tan?k oluyoruz.

Aile içi ili?kileri, bu ili?kilerin geçmi?ten gelen bir s?r ile ald??? seyri inceleyen pek çok filmin izledi?i yoldan fazla sapmad??? görülen film, bu tip ili?kilerin ma?duru olmu? bireylerin trajedisini, tad?nda bir yo?unlukla, farkl? kulvarlara da sapan bir tarzda ele al?yor. Çocukluktan kalma travmalar?n? yeti?kinliklerine ta??yan iki karde? olan Sabina ve Daniele’in psikolojik rahats?zl?klar?na çözüm bulman?n, ancak geçmi?i konu?arak ve o sorunlar?n üzerine giderek mümkün olabilece?ini savunan Comencini, filmi ve muhtemelen kitab? bu yönde kurgulam??. Ama yönetmen bununla da yetinmeyerek, Sabina merkezli ve gayet renkli bir karakter yelpazesi de sunuyor. Sabina’ya platonik bir a?k besleyen kör Emilia, kocas?n?n kendisini gencecik bir tezgahtarla aldatmas?n? bir türlü hazmedemeyip, çareyi Emilia ile bir ili?kiye girmekte bulan Maria, TV dizileri çekmekten b?km?? yönetmen Andrea ve Sabina’y? çok sevdi?i halde onu bir kez aldatma gafletine dü?en, mutsuz aktör Franco, içi bo? b?rak?lmam?? karakter zenginlikleri olarak yer almakta. Bu çe?itlilik, filmin anafikrinden kopmaya sebep olmad??? gibi, izleyeni farkl? konularda dü?ünmeye sevkeden olumlu bir etkiye de sahip. Psikolojik aç?dan baz? ba?l?klarda izlenmesi gereken bu karakterler ayn? zamanda konunun içerdi?i hafif gerilimi de ?l?ml? ve ho? detaylar?yla dengeliyorlar. Bu karakterleri canland?ran oyuncular?n performanslar? da mükemmel. Ama Sabina’y? canland?ran ve 2003 Ferzan Özpetek filmi La Finestra di Fronte – Kar?? Pencere’de de izledi?imiz Giovanna Mezzogiorno’nun ?iirsel güzelli?i yan?nda, ba?role yak???r oyunu filmin en art? özelli?i.. Sabina karakterinin tedirgin, gizemli ve sevecen yanlar?n? çok ba?ar?l? biçimde yans?tan oyuncu, büyük yazar Gabriel Garcia Marquiez roman?ndan uyarlanan ve halen çekim a?amas?ndaki Love In The Time Of Colera filmiyle ?talya d???nda da ad?n? duyurmaya haz?rlan?yor.

forum resmi

La Bestia Nel Cuore, yönetmen Cristina Comencini’nin sadece yaz?m olarak de?il, görüntü esteti?ini de ta??yan çok ba?ar?l? bir film. Venedik Film Festivali’nde pek çok ödül kazanmas?n?n yan?nda 2006 Oscar’lar?nda Yabanc? Dilde En ?yi Film dal?nda da aday olmu?, etkileyici bir dram.

Not: Film ayn? zamanda izledi?im ilk baronio çevirisidir. flowers.gif
ggecim
QUOTE
Sabina’ya platonik bir a?k besleyen kör Emilia, kocas?n?n kendisini gencecik bir tezgahtarla aldatmas?n? bir türlü hazmedemeyip, çareyi Emilia ile bir ili?kiye girmekte bulan Maria, TV dizileri çekmekten b?km?? yönetmen Andrea ve Sabina’y? çok sevdi?i halde onu bir kez aldatma gafletine dü?en, mutsuz aktör Franco, içi bo? b?rak?lmam?? karakter zenginlikleri olarak yer almakta. Bu çe?itlilik, filmin anafikrinden kopmaya sebep olmad??? gibi, izleyeni farkl? konularda dü?ünmeye sevkeden olumlu bir etkiye de sahip. Psikolojik aç?dan baz? ba?l?klarda izlenmesi gereken bu karakterler ayn? zamanda konunun içerdi?i hafif gerilimi de ?l?ml? ve ho? detaylar?yla dengeliyorlar.


Son cümleyle tüm söylemek istedi?imi söylemi?, sevgili Funkster. Gerçekten bu karakter çe?itlili?i ve ana teman?n etraf?ndaki küçük hikayelere bölünen bir filmi kotarmak her yönetmenin harc? de?il. Ayr?nt?lar? ele alca??m diye tamamen da??lan ve toparlanamayan filmleri çok gördük. Don't Tell ya da orjinal ismiyle Bestia nel cuore, La, hiçbir ?ekilde da??lmadan, filme renk katarak bunu ele al?yor.
Filmi ise bizlere sevgili baronio ula?t?r?yor. ?kinizin de ellerine sa?l?k. flowers.gif

Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.