forum resmi


IMDB
Kirschblüten - Hanami (2008)

Directed by: Doris Dörrie
Genre: Drama | Romance
User Rating: 7.9 / 10 (440 votes)
Runtime: Germany:127 min | Argentina:127 min
Awards: 6 wins
Cast: Elmar Wepper, Hannelore Elsner, Aya Irizuki, Maximilian Brückner


Doris Dörrie, kendine has mizah?n? hiç eksik etmedi?i kimi zaman e?lenceli kimi zaman da izleyende buruk bir tat b?rakan, birbirinden farkl? birçok orta s?n?f filme imza atm?? ?ahs?na münhas?r bir Alman yönetmen. Kariyerinde ?imdiye kadar belki de hiç “ba?yap?t” ya da “klasik” s?fat?na lay?k görülecek bir filmi yok. Ama yönetmenin son filmi Kirschblüten – Hanami, yönetmenin kariyerindeki doruk noktas?. Benim bu y?l izledi?im en iyi Alman filmi olmas?n?n d???nda, koca bir y?l? genel olarak de?erlendirdi?imde de en çok ho?uma giden filmlerden biri oldu. Belki yine Avrupa sinemas? için bir “ba?yap?t” say?lamaz, fakat çok katmanl? bir film olu?unun yan? s?ra, yönetmenin bu katmanlar? ölçülü ve duyarl? bir ?ekilde birle?tirmesiyle ortaya son derece dokunakl? ve ele?tirel bir film ç?km??. ?zledi?imiz hikaye, hem de?i?en zamanla birlikte farkl?la?an insanlar?n hikayesi hem de bir kar?-koca aras?ndaki sonsuz a?k?n farkl? co?rafyalarda ve farkl? metaforlarla d??a vurulmas?. ?çinde, hem Uzakdo?u kültürünün içinden ç?km?? bir film olan Dolls’tan hem de Bat? toplumunun ya?ad??? ileti?imsizli?i ve yabanc?la?may? Japonya’da bütün ç?plakl???yla gösteren Lost in Translation’dan da izler var. Kirschblüten – Hanami, bahsetti?im bu Do?u ve Bat? kültürünün kendi kendini farkl? bir gözle ele al???n? anlatan filmlerin tam ortas?nda yer al?yor. Belki etiketi itibariyle bir Bat?l? filmi, ama kendini Do?u’da anlamland?ran ve Do?u’nun kültürel kodlar?n? kendi hayat?na uyarlayan ve uyarlamaya çal??an bireylerin hikayelerini anlat?yor.

Rudi, hayat? boyunca s?radan ve sistematik bir ?ekilde ya?ayan, i?ini; ailesinden daha çok ön planda tutan, insanlar?n ne oldu?undan çok ne olmalar? gerekti?iyle ilgilenen biri. Kar?s? Trudi (T + rudi) ise, her zaman içinde farkl? biriyle ya?amaya al??m??. Kocas?na olan a?k? ve çocuklar?na olan ba?l?l???, onun içindeki kad?n? hep geri plana atmas?na neden olmu?. ?çinde tuttuklar? ve bir türlü d??ar?ya ç?karamad?klar? yüzünden de Trudi’nin asl?nda en büyük iste?i bir Butoh dansç?s? olabilmek. Gölgelerin dans? olarak da bilinen Butoh Dans?, ayn? zamanda ki?inin iç dengesini sa?lamas?n?, hayat? kavramas?n?, çevresindekilere sayg? duyarak ya?amas?n? ve içine att??? ?eyleri bu ?ekilde gölgelerin arac?l???yla d??a vurmas?n? da sa?l?yor. Bir anlamda ki?inin içsel özgürlü?e kavu?mas?n?n da bir arac?. Zaman? sonsuzmu?ças?na ya?ayan ikilinin, birbirlerine olan a?klar?na ra?men, asl?nda birbirlerini gerçekten tan?may??? ise; ikilinin son demlerini ya?ad?klar? k?sac?k zaman dilimlerinde ortaya ç?k?yor. Ölümün so?uk nefesi ikiliye her geçen gün daha da yakla??rken, kalan günlerde zaruri olarak an?larda bir geriye dönü? ya?an?yor.

forum resmi


Eskiye yap?lan dönü?ler, filmde hiçbir zaman bir nostalji hayranl???na dönü?türülmüyor. Kendisi de 53 ya??nda olan Dörrie, iki ku?ak aras?nda olman?n getirdi?i avantaj ile anne-baba ve çocuklar aras?ndaki de?i?en dengeleri çok güzel yans?t?yor. Art?k 30’lu ya?lar?na gelmi? olan üç çocu?un anne ve babas?na bak???ndaki de?i?iklik, onlara olan so?ukluklar?, ku?kusuz de?i?en toplumsal yap? ve buna istinaden olu?an ku?ak farkl?l???na da i?aret ediyor. Anne-baba art?k kendi çocuklar?na yabanc? kal?yor, çocuklar ise anne-babay? bir yük olarak görüyor. ?leti?imsizlik ve yabanc?la?ma beraberinde duygusal bir so?uklu?u da getiriyor. Ta?rada ya?ayan anne-baban?n modern metropol ya?am?na olan yabanc?l???, çocuklar?na olan yabanc?l?klar?yla birle?erek kesif bir yaln?zl?k hissini ortaya ç?kar?yor. Birbirleri d???nda hayatta tutunacak dallar? kalmayan ikilinin ömrünün son demlerinde ya?ad?klar? üzerinden metropol ya?am?n?n bireyler üzerindeki etkilerini gösteren film; ebeveynler ve çocuklar aras?nda kaybolan yak?nl???n gösterilmesiyle de ku?aklar aras?ndaki farkl?l?klara vurguda bulunuyor. ??lerinden dolay? bir türlü anne ve babas?yla ilgilenemeyen ve bu sorumlulu?u sürekli ba?kas?na devretme tela?esinde olan çocuklar?n durumu ise, metropol ya?am?n?n ko?u?turmas? içinde zaman?n ve insan ili?kilerinin unutulu?unu gözler önüne seriyor.

Ölümün insan hayat? üzerindeki etkisine de de?inen Kirschblüten – Hanami, hayat? da bir nevi kiraz çiçekleri gibi sunuyor. Kiraz çiçeklerinin geçici güzelli?i, ya?am?n geçici güzelli?iyle birle?iyor. Ancak ölüm ortaya ç?k?nca geride kalanlar kaybettiklerinin fark?na var?yor ve bu noktadan sonra da ister istemez bir geçmi?i telafi etme çabas? ba?l?yor. Bu çaba ço?u zaman nafile olsa da, insan?n kaybettikleriyle birlikte kendini de yeniden bulmas?na önayak oluyor. ??te bu gerçekten yola ç?karak, yeterince vakit ay?ramad??? ve isteklerine kar??l?k veremedi?i kar?s?n? dü?ünen Rudi’nin, kar?s?n?n hep hayalini kurdu?u Butoh dansç?s?na dönü?mesi de anlam kazanm?? oluyor. Gerçek hayatta birbirlerine a??k olmalar?na ra?men, bir türlü arzu ettiklerini gerçekle?tiremeyen ikilinin gölgelerin dans?nda birle?mesi ku?kusuz filmin doruk noktas?n? i?aret ediyor. Modern ya?am?n insan üzerindeki etkilerini sorgulayan ve gerçek sevginin ke?fedilmesiyle son bulan hikaye, Bat? ve Do?u kültürünün orta noktas?ndan seyircilere hitap ederek, insan?n da alt?n? çiziyor. Dejenerasyon, ileti?imsizlik, yabanc?la?ma, de?i?en ya?am ?ekilleri ve hepsinin ortas?nda birbirine a??k iki ya?l? insan… Co?rafyalar de?i?iyor ama insan?n özü, ya?am? anlama iste?i ve içsel yolculu?u hiçbir zaman de?i?miyor. Kirschblüten – Hanami, bu yüzden evrensel bir varolu? hikayesi anlat?yor bizlere. ?nsan? kavr?yor ve insan?n ya?am kar??s?nda ne kadar k?r?lgan olabildi?ini dokunakl?, dokunakl? oldu?u kadar da gerçekçi ve samimi bir dille gösteriyor.


Bar?? Saydam