Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Hayat bir ?ark? olsa...
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Müzik
BuRnOut
forum resmi


Geçen hafta bir Frans?z kanal?ndan riplenen Special Rock Anglais isimli bir program izledim. Rock müzi?inin en büyük isimlerinin birer ?ark?l?k performanslar?ndan olu?an programda, en çok Pulp grubu ilgimi çekti. Daha önce ismini bile duymad???m grubun Common People performans? inan?lmazd?. ?ark?n?n sözleri ise resmen ?ark?ya a??k olmama sebep oldu. Daha sonra Pulp'?n Glastonbury'de bu ?ark?y? söyledikleri bir canl? kayd?n? buldum ve bir haftad?r s?k?lmadan bu ?ark?y? dinliyorum ve bu klibi izliyorum. Grubun solisti Jarvis Cocker'?n ?ark?ya katt??? ruh ve insanlara yans?tt??? enerji gerçekten inan?lmazd?. Bu, ?ngiliz gruplar?n?n pek ço?unda olan bir ?ey asl?nda. Özellikle de Radiohead'de. ?ki grubun performans?n? izlerken, ?ark?lar sadece havada kalan sözlerden ibaret olmuyor hiçbir zaman. Basit bir ?ark?ya bile öyle bir ruh kat?yorlar ki, izleyenlerin onlar?n ruh haline duyars?z kalmalar? mümkün olmuyor. Common People'da öyle özel ?ark?lardan ve performanslardan biri i?te...

Grubun ilginç solisti Jarvis Cocker, bu ?ark?y? Londra'da sinema okuluna giderken tan??t??? zengin bir Yunanl? k?zdan esinlenerek yazm??. ?ark?n?n sözleri aç?kças? bir yandan e?lenceli ama Cocker'?n vokal tarz? ve sözlerin alt?nda yatan melankoli insan? tuhaf bir ?ekilde etkiliyor. S?n?f e?itsizli?i bu kadar keyfe keder ve çarp?c? bir ?ekilde anlat?lamaz san?r?m. 1990'lar?n ba??nda küreselle?meyle birlikte iyice alt? çizilen s?n?f e?itsizli?i, zenginlerin daha zengin, fakirlerin ise daha fakir olu?u Pulp'?n ?ark?s?nda da alttan altta i?leniyor. ?ngiltere'de binlerce y?ld?r hiç eksik olmayan s?n?f farkl?l?klar?na Cocker, bir k?z?n ho? bo?lu?u üzerinden öyle güzel de?iniyor ki... Kendini ayak tak?m?ndan gören, do?du?unda daha ayak tak?m?n?n ne demek oldu?unun fark?na varan ve hayata bak???n? f?rsat e?itsizliklerinin yaratt??? bir esriklikle ?ekillendiren binlerce insan?n bilinçalt?n? yans?t?yor sanki bu sözler... Konserde Cocker'?n; "olamazs?n asla ayak tak?m? gibi, yapamazs?n onlarin yapt???n?, kaybedemezsin onlar gibi, göremezsin asla kayarken hayat?n?..." derken seyircilere bakarak parmaklar?yla alan? dola?mas?, ku?kusuz ?ark?n?n hitap etti?i hedef kitlesini i?aretler nitelikte. Zengin bir k?z?n "cool" olarak gördü?ü o "kay?p olma" duygusunu kan?na kadar hisseden bir ayak tak?m?n?n belki de bir serzeni?i bu. Kabullenmi?li?in ve çaresizli?in kay?ts?zl??? bir anlamda. D??ar?dan "cool" gözüken, ama içten içe yok olmu?lu?una bir ses ç?karamayanlar?n buruk melodisi daha sonra Cocker'?n sözlerinde somut bir hal al?yor. "Ve hiç anlamayacaks?n nas?ld?r, ya?amak bir hayat?, hiçbir anlam? olmadan, kontrol edemeden, gidecek bir yer olmadan..."

Pulp'?n Different Class albümünde yer alan Common People ?ark?s? gerçekten de bir ?ark?n?n ya?att??? ya da ya?atmas? istenilen anlamlardan çok daha fazlas?n? bar?nd?r?yor. Bir dönemi, bir grubu ve bir ruh halini anlat?yor. Ke?ke hayat? da bu ?ark?daki gibi keyfe keder ya?ayabilsek ve ayak tak?m?n?n esrikli?ine, sansürle sindirilen, yasalarla engellenen, maddi yapt?r?mlarla önleri kesilen insanlar?n hissiyatlar?na bu kadar yak?n olabilsek... Bir melodi çalsa bizi de kendine ortak etse... ?nsan? derinden yakalasa ve oradaki hüznü anlatsa...

Common People / Ayak Tak?m?

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...

ayak tak?m?
______________

yunan’dan gelmi?, aç ö?renmeye
heykel okuyormu? st martin’de
orada ili?ti zaten gözüme

o deyince, ‘pederim bol paral?’
rom soyledim ben de kolal?
‘pek güzel’ dedi once
ekledi 30 saniye geçince:
‘ayak tak?m? gibi yasamak istiyorum,
onlar gibi davranmak,
onlarla yatmak istiyorum,
seninle mesela’

ne yapabilirdim ki
dedim, ‘bakar?z çaresine’
oradan do?ruca süpermarkete
lafa girmek icap etti
dedim, ‘farz et ki çulsuzun tekisin’
dedi, ‘fena halde komiksin’
dedim, ‘ya? neden kimse gülmüyor o zaman?’
‘emin misin ayak tak?m? gibi ya?amak istedi?inden
onlarin gordu?ünü görmek
onlarla yatmak istedi?inden

benim gibi ayak takim?n?n hasiyla mesela’
anlamadi ama
elimi tuttu ve gulumsedi bana

dükkan üstü bir ev tut
kaz?t saçlar?n? ve bir i? bul
cigara tüttür, bilardo oyna
farzet ki hiç gitmedin okula
ama anlamazsin yine de
gece yata?a uzanip da
duvardaki hamamboce?ini gördü?ünde
bir telefon cici babaya
h?z?r gibi yeti?ir o an?nda

olamazs?n asla ayak tak?m? gibi
yapamazs?n onlarin yapt???n?
kaybedemezsin onlar gibi
göremezsin asla kayarken hayat?n?
ve dans et, iç, siki?
yok çünkü ba?ka yapacak i?
kat?l ayak tak?m?n?n sark?s?na
kat?l belki anlars?n
kat?l kat?la kat?la gülmelerine
guldukleri sen olsan da
senin salakl?klar?n olsa da
çünkü cool oldu?unu san?yorsun zavall?l???n

pinekleyen uyuz bir köpek gibi
di? göstermeden ?s?r?rlar seni
dikkat et, yiyip bitirirler secereni
çünkü, nefret eder herkes bir turistten
hele de hayat?n bir ?aka oldu?unu dü?üneninden
evet evet, banyoda üstünden kaz?yacaks?n
ucuz pas lekesini
ve hiç anlamayacaks?n nas?ld?r
ya?amak bir hayat?
hiçbir anlam? olmadan
kontrol edemeden
gidecek bir yer olmadan
?a??rt?yor seni böylelerin var olmas?
ve yanarken böylesine parlamas?
ama anlam?yorsun yine de

dükkan üstü bir ev tut
kaz?t saçlar?n? ve bir i? bul
cigara tüttür, bilardo oyna
farzet ki hiç gitmedin okula
ama anlamazsin yine de
gece yata?a uzanip da
duvardaki hamamboce?ini gördü?ünde
bir telefon cici babaya
h?z?r gibi yeti?ir o an?nda

olamazs?n asla ayak tak?m? gibi
yapamazs?n onlarin yapt???n?
kaybedemezsin onlar gibi
göremezsin asla kayarken hayat?n?
ve dans et, iç, siki?
yok çünkü ba?ka yapacak i?

senin gibi ayak tak?m?ndan biriyle olmak istiyorum
senin gibi ayak tak?m?ndan biriyle olmak istiyorum
senin gibi ayak tak?m?ndan biriyle olmak istiyorum
senin gibi ayak tak?m?ndan biriyle olmak istiyorum
senin gibi ayak tak?m?ndan biriyle olmak istiyorum
senin gibi ayak tak?m?ndan biriyle olmak istiyorum
senin gibi ayak tak?m?ndan biriyle olmak istiyorum
senin gibi ayak tak?m?ndan biriyle olmak istiyorum

(Çeviri : Fikret Sar?kanat)
Lautreamont
Harikulade bir şarkı ve bu şarkıya yakışır incelemen için çok teşekkür ediyorum BuRnOut. Sayende bu güzelliğin farkına varmış oldum flowers.gif

Şarkı bu arada bana sözleri itibariyle, Cem Karaca'nın Tamirci Çırağını hatırlattı.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.