Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Andrei Tarkovsky
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme > Ak?mlar ve Yönetmenler
diaspora_
forum resmi

Rus ve dünya sinemas?n?n usta yönetmenlerinden biridir Tarkovsky.
Tarih 4 Nisan 1932 gösterirken, ?imdiki Rusya s?n?rlar? içinde bulunan ve Volga Nehri kenar?ndaki bir ?ehir olan Zavrazhe'de do?du. Annesi Maria Ivanovna bir oyuncu, babas? Arseniy Tarkovsky ise ünlü bir ?air ve çevirmendi. Tarkovsky'nin asl?nda yönetmenli?i seçmesi pekde süpriz say?lmazd?. Çünkü genlerden gelen sanatsall?k onu zaten bu mesle?e yönelticekti..
1935 y?l?nda ailesiyle birlikte gençli?inin büyük bir k?sm?n? geçirece?i Moskova'ya gitti. Asl?nda O'nun çocuklu?una iki önemli olay damgas?n? vurdu; 2.Dünya Sava??'n?n ba?lamas?yla, babas? Arseniy Tarkovsky orduya kat?ld?. Kendisi ve k?z karde?i Marina ise 1939 y?l?nda küçük bir kasaba olan Yuryevetz'e annesinin akrabalar?n?n yan?na gitti. Arseniy'in sava?tan dönmesiyle beraber Tarkovsky ailesi 1943 y?l?nda Moskova'ya geri döndü. Fakat sava?tan tek kolunu kaybetmi? bir kahraman olarak dönen Arseniy, tekrar aile hayat?na uyum sa?layamad? ve kar?s? Maria'dan bo?and?. Bu tarihten itibaren Tarkovsky annesi, babaannesi ve k?z karde?iyle beraber ya?amaya ba?lad?.

forum resmi
Okulda düzenli olarak resim ve müzik çal??mal?yla ilgilendi. 1951'de Moskova Do?u Dilleri enstitüsü'ne kaydolduysa da geçirdi?i bir hastal?k nedeniyle bu bölümü tamamlayamad?. 1954 y?l?nda ise Moskovadaki All-Union State Sinematografi Enstitüsü'ne kaydoldu ve burada 6 y?l boyunca sinema e?itimi ald?. Enstitüde Mikhail Ilych Romm, onun en de?er verdi?i hocas? oldu. Romm, Tarkovsky'nin yetene?inin geli?im sürecine tan?kl?k etti ve 1971 y?l?nda ölene kadar Tarkovsky'e destek verdi.
Tarkovsky, 1958 y?lnda ilk yönetmenlik denemesi olan "Kontsentrat" (The Concentrate) adl? k?sa filmi çekti. Bu dönemde enstitüde her ö?renciye yetecek ekipman olmad??? için ö?renciler çal??malar?n? iki yada üç ki?ilik gruplar olarak yürütüyorlard?. Bu nedenle Andrei Tarkovsky, s?n?f arkada?? Vasily Shukskin ile beraber bir Ernest Hemingway uyarlamas? olan "Ubiitsy" (The Killers) adl? filmi çekti. Fakat bu "tak?m çal??mas?" dönemi en önemli meyvesini arkada?? Andrei Mikhalkov Koncalovsky ile beraber çekti?i "Katok i Skripka" (The Steamroller and the Violin) adl? filmle verdi. Bu film, Andrei Tarkovsky'nin enstitüdeki bitirme ödevi ve kendisini kan?tlad??? ilk film olma özelli?ini ta??yordu. "Katok i Skripka", ayn? zamanda onun daha sonraki y?llarda yapaca?? çal??malar?na da ???k tutuyordu.

forum resmi
Tarkovsky'nin, Vladimir Bogolovun'un hikayesini anlatt??? ilk uzun metrajl? filmi "Ivanovo detstvo" (Ivan'?n Çocuklu?u), Moskova'da 1962 y?l?nda gösterime girdi ve ayn? y?l Venedik Film Festivalinde Alt?n Aslan Ödülünü kazand?. Bu ba?ar?s? ona uluslararas? bir ün kazanmas?na ama ayn? zamanda kendi ülkesinde ideolojik bir bask? görmesine sebep oldu. 1969 y?l?nda bitirdi?i ve o y?l Cannes Film Festivalinde ödül kazanan "Andrey Rublyov" adl? film Sovyet Film Depertman?n?n sansüründen ancak 1973 y?l?nda geçebildi. 1974 y?l?nda bitirdi?i otobiyografik filmi "Zerkalo" (The Mirror-Ayna) ise güçlü brokratik engellemeler yüzünden bat? Avrupa salonlar?na ancak bir y?l sonra ula?abildi.
1971 - 1972 y?llar?nda, Stanislav Lem'in bilim-kurgu eserinden uyarlayarak çekti?i Solaris ile Tarkovsky, Sovyetler Birli?i'nde göreceli olarak zarars?z olan bir konuya -uzaya insan gönderilmesine- de?iniyordu. Ama bu filminde de uzun bir ele?tiri ve itiraz listesi s?ralamay? ihmal etmiyordu. 1979 yap?m? "Stalker" Tarkovsky'nin Sovyetler Birli?inde çekti?i son film oldu. Bu so?uk ve kasvetli bilim-kurguyu Strugatsky karde?lerin "Roadside Picnic" adl? eserinden sinemaya uyarlam??t?.

forum resmi
1982 y?l?nda "Nostalghia"y? çekmek için ?talya'ya gitti. Sovyet-?talyan ortak yap?m? olan bu filmin senaryosu, ?air Tonino Gurerra'n?n kaleminden ç?km??t?. Ancak konusu ayn? zamanda Tarkovsky'nin de kaderi olacak tipik bir rus açmaz?yd?: Kendi ülkesinde ya?amas? mümkün olmayan, yurtd???ndaki bir sanatç?n?n memleketinin hasretiyle yan?p tutu?mas?.
1985 y?l?n?n sonunda son filmi olan "Offret"i (The Sacrifice) çektikten bir y?l sonra, 26 Aral?k 1986'da Paris'te akci?er kanserinden dolay? hayata gözlerini yumdu. sad.gif

• Filmleri
• Kurban Offret - Sacrificatio (1986)
• Tempo di viaggio (1983)
• Nostalji - Nostalghia (1983)
• ?z Sürücü - Stalker (1979)
• Ayna - Zerkalo (1975)
• Solaris - Solyaris (1972)
• Andrey Rublev - Andrei Rublyov (1969)
• ?van'?n Çocuklu?u - Ivanovo Detstvo (1962)
• Silindir ve Keman - Katok i Skripka (1960)
• Bugün Kimse ??ten Ç?kar?lmayacak - Segodnya uvolneniya ne budet (1959)
• Konsantre - Kontsentrat (1958)
• Katiller - Ubijtsi (1958)

Ayr?ca yönetmenin ?u an okumakta oldu?um 'Mühürlenmi? Zaman' adl? kitab? da vard?r..
diaspora_
Andrey tarkovski'nin mühürlenmi? zaman kitab?n?n bir bölümünden ç?kard???m notlardan..

* Misyonu: '' ?tiraz etmeli ve sinema sanat?n?n görevleri, amaçlar? ve sorunlar?yla ilgili kendi görü?lerimi savunmal?yd?m..''

* Seyircisiyle Olan ?li?kisi:
'' ?tiraf etmeliyim ki film çekti?im bütün bu y?llar boyunca seyircimlerimden ald???m ve her zaman büyük bir dikkat ve ilgiyle okudu?um mektuplar?n zaman zaman beni öfkelendirdi?i oldu. Ama genelde benim için ola?anüstü bir ilham kayna?? olu?turduklar?n? da inkâr edemem; her ?eyden önce, birbirinden farkl? bir y???n soru ve dü?üncesiyle dolu oldukça te?vik edici bir paket ''

* Bir ?zleyicisinden C?DD?bir itiraf:
'' Biliyor musunuz, o karanl?k sinema salonunda, yetene?inizin ???kland?rd??? bir perde parças?na bakarken, hayat?mda ilk kez yaln?z olmad???m? hissettim'' ( Gorki'den yazan bir bayan izleyicisi..)
-Cevaben: '' Filmlerime kimsenin ihtiyaç duymad???, kimsenin hiçbir ?ey anlamad??? o kadar çok ba??ma kak?lm??t? ki, bu tür iltifatlar adeta ruhum ?s?tt?, yapt?klar?ma anlam kazand?r?p tuttu?um yolun rastant? de?il, do?ru oldu?una inand?rd? beni

* Nobosibirsk'ten bir bayan ö?retmenin tarkovski'ye yazd??? mektubundaki bir itiraf?: '' Filmlerinizin tart???ld??? bir toplant?ya kat?lm??t?m. Fizikçisi, edebiyatç?s?, hepsi ayn? görü?teydi: insanc?l, dürüst ve gerekli bir film ( Ayna, 1975 ); yazar?na te?ekkür borçluyuz. Tart??mada söz alan tek tek herkes ?öyle dedi: '' Bu film beni anlat?yor! '' ''

* Son olarak Tarkovski'ye i?çi bir bayan?n yazd??? mektup ve one cevaben Tarkovski taraf?ndan yaz?lm?? mektup;

'' Filminizi bir hafta içinde tam dört kez seyrettim. sinemaya gitmekteki tek amac?m; filmi seyretmek de?ildi. Birkaç saat olsun gerçekten ya?amak, hayat?, gerçek sanatç?lar ve insanlarla payla?makt? iste?im.. her ?eyi; bana ac? veren, eksikl?ini duydu?um, özlemini çekti?im her ?eyi, beni bunaltan yada sevindiren, beni mahveden ya da bana ya?ama gücü veren her ?eyi filminizdeki bir AYNAdan izledim. Benim ?çin ilk kez bir film gerçekl?in ta kendisi olmu?tu. ??te tam da bu yüzden gidip gidip filmi seyrediyorum, çünkü onunla ve onda ya?amak istiyorum''

Cevaben..'' Bundan daha büyük bir övgü olabilir mi? Filmlerimi çekerken gözden kaç?rmamaya çal??t???m tek hedef, kendi bak?? aç?s?n? ba?kas?na zorla kabul ettirmeye kalk??madan, olabild?ince dürüstlük ve tutarl?l?kla kendimi anlatmakt?. Sonra insan bir bak?yor, yaln?zca kendisine ait oldu?unu sand??? hayat anlay??? ba?kalar?nca da payla??lmakta, o güne kadar hiç dile getirilmemi? ama tam anlam?yla özgün bir ?ey olarak; tabii ki bu, çal??malar?nda insana muazzam bir te?vik sa?l?yor''
forum resmi
..ayna(1975) filminden bir sahne..

Bana göre tarkovski'yi di?er yönetmenlerden ay?ran en büyük özelli?in son mektuba yazd??? cevap mektubunda aç?kça dile getiriyor. Son noktay? seyirciye koyduruyor ve herkes bir nevi kendine pay ç?kar?yor..
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.