Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Elegy (2008)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

IMDB
Elegy (2008)

Directed by: Isabel Coixet
Genre: Drama | Romance
User Rating: 7.1 / 10 (1,670 votes)
Runtime: Germany:108 min (Berlin International Film Festiva...
Awards: 1 nomination
Cast: Sonja Bennett, Patricia Clarkson, Penélope Cruz, Antonio Cupo

Kültür ele?tirmeni, üniversite hocas? ve yazar David Kepesh (Ben Kingsley), ö?rencilerinden biri olan genç ve güzel Consuela Castillo (Penélope Cruz) ile ili?kiye girer. Zamanla ya?ad?klar?n?n tek gecelik bir ili?kiden olmad???n? anlay?p birbirine ba?lanan David ve Consuela tutku dolu günler geçirirler. Ama aralar?ndaki 30 ya? fark? bir türlü göz ard? edemeyen David için, tüm sevgisine ra?men bu ili?kiye al??mak sand??? kadar kolay de?ildir.

My Life Without Me ve The Secret Life Of Words gibi iki ba?ar?l? dram?n yönetmeni ?spanyol Isabel Coixet’nin, Philip Roth’un The Dying Animal roman?ndan uyarlad??? Elegy, asl?nda kendisiyle ilgili en iyi özeti filmin ba?lar?nda David’in iç sesinden duydu?umuz bir cümle ile yap?yor: Ya?l?l?k arkan?zdan i? çevirir! Film, yüzeyde tek gecelik bir ili?kiden a?ka do?ru evrilen basit bir kaçama?? ele al?r gibi görünse de, aralar?nda büyük bir ya? fark? olan iki insan?n girdikleri ciddi bir ili?kinin anatomisini gerçekçi, ayn? zamanda ?iirsel bir dille ifade etmeye çal???yor. Üstelik bunu kavgas?z, gürültüsüz ve hüzünlü bir atmosferde gerçekle?tiriyor. Filmin odak noktas?nda yer alan David Kepesh’in, sevgilisi Consuela, en yak?n dostu George, yeti?kin o?lu Kenny ve çok uzatmal? bir di?er sevgilisi Carolyn aras?nda irili ufakl? porsiyonlara ayr?lm?? duygu dünyas?na yap?lan yolculuklar bütünü olarak da tan?mlayabilece?imiz Elegy, genellenmi? do?ru-yanl?? anlay??? yerine özgür bireyin kendi ki?ili?inde buldu?u do?ru-yanl?? dürüstlü?ünün izini sürüyor. “Ya?l?l?k” ana ba?l??? do?rultusunda ilerlese, bu ba?l??? temel alsa da açt??? di?er yan ba?l?klarla genç-ya?l?, insan olan herkesin ili?kilerde tak?nd??? farkl? tutumlar?n ne kadar?n?n ya?l?l??a, ne kadar?n?n gençli?e, ne kadar?n?n “sevgiliye” ait oldu?unu ara?t?r?yor. Mesela genç bir insan özele?tiri yaparken, aldat?lmas?n?n sebebini kendi fizi?inde, ilgi veya performans eksikli?inde ararken, ya?l? bir insan bu sebebi sadece ya?l? olu?una ba?lar. Ayn? ?ekilde bir genç, k?skançl???n?n sebebi olarak, sevdi?i insan için kendisinden daha iyi birinin varl???ndan endi?eleniyorsa, bir ya?l? ise sevdi?i için kendisinden daha genç ba?ka birinin varl???ndan endi?eleniyordur. Yani aralar?nda ya? fark? olan iki insan?n ili?kilerinde yer bulan tüm kavramlar, bu ya? fark?n?n gölgesinde filizleniyordur ve o fark? görmezden gelmek güç bir hal alabilir.

Elegy, bir ili?kiye bak???n ya? ile olan alakas?n? fazla dolambaçl? yollara girmeden, biraz elitist, bunun yan?nda dürüst ve samimi biçimde aktarmay? seçti?ine inand?ran bir yap?da. Böylelikle genç-ya?l? kim olursa olsun, aras?nda ya? fark? bulunan ili?kilere bak???n ne ölçüde ba?naz veya ho?görülü oldu?unun s?nav?n? veriyor. David ve Consuela’n?n ili?kisi, beklendi?i ölçüde tecrübe-tecrübesizlik sorunlar? ya?amaya ba?l?yor. Filmin en iyi yönlerinden biri, ya? fark?n? sorunun kayna?? olarak belirlerken ve onun üzerine dramatik yap?s?n? kurarken, ba?ka filmlerin merkeze ald??? iki karakter aras?ndaki ?rk veya din farkl?l?klar?ndakine benzer a??r? gerilimli virajlardan uzak, sadece ki?ilik çat??malar? ve kad?n-erkek farkl?l???/benzerli?i üzerine yormayan egzersizler yap?yor olmas?. Tabi Elegy’nin karakterleri geli?mi? bir toplumun kültürlü bireyleri aras?ndan seçilmi? örnekler oldu?undan a?k, cinsellik, ihanet, sadakat ba?l?klar?n? ele al?? biçimlerindeki rahatl?k, bu ili?kilerdeki modern ve geleneksel yakla??m farkl?l?klar?n? da yads?m?yor. Bir ba?ka deyi?le, söz konusu bu kez a?k oldu?unda birey ne kadar dereceli, kültürlü, varl?kl? da olsa acemiliklere, tutuculuklara, bencilliklere aç?k hale geliyor.

forum resmi

David Kepesh’in hayat?n?n izledi?imiz bu kritik kesitinde ya?ad?klar?, e?itimli ve tecrübeli bir erke?in bile bir döneminde haz?rl?ks?z yakalanabilece?i gerçe?ine dayan?yor. David haricindeki tüm karakterler, onun ki?ili?inin farkl? kö?e ta?lar?n? i?aret etmeye yönelik olarak tasarlanm?? unsurlar. En önemlisi olan Consuela’y? sona b?rakarak di?er karakterlerin David’in hangi yönlerini ayd?nlatmaya çal??t???na de?inelim. Bir romantik dram kli?esi olarak David’in en yak?n dostu George ile dertle?ti?i sahneler, ayn? zamanda iç ses kullanan bir film için fazlal?k gibi görünse de, David’in çaresizli?ini ve zay?fl???n?, erkek erke?e sohbet rahatl???yla da dürüstle?mesini vurgulamak aç?s?ndan faydal?. Üstelik hem ya?, hem de cinsiyet aç?s?ndan kendine en yak?n karakter olan George’un “ya?land???n için endi?elenmemelisin, büyüdü?ün için endi?elenmelisin” benzeri tavsiyeleri ve s?rda?l???yla David’in içini görmek daha da kolayla??yor. David’e yine ya? olarak yak?n olan, fakat k?s?tl? bir ileti?im içinde oldu?u bir kad?n olarak Carolyn ile payla?t?klar?, David’in farkl? bir yönünü ayd?nlatmaya ya da biraz daha solgunla?t?rmaya soyunuyor. 20 y?l boyunca aral?klarla görü?en, cinsel ihtiyaçlar? haricinde bir ?eyleri nadiran payla?an David ve Carolyn’in “sevgililik” hali, bu süre zarf?nda evrimle?erek disiplinli bir ba?l?l??a bürünmü?. David’in Consuela ile ili?kisini Carolyn’den gizleme zorunlulu?u hissetmesi buna bir örnek. Bu ili?kiyi en iyi özetleyecek kelimeler, David’in kitaplar üzerine ö?rencilerine yapt??? “10 sene boyunca tekrar okuyorsunuz kitap de?i?iyor, çünkü siz de?i?iyorsunuz ve kitaptan ö?renece?iniz bir ?ey kalm?yor” yorumunda sakl?. Y?llar önce terk etti?i o?lu Kenny’nin kendinden büyük bir kad?na a??k olup, kar?s? ve çocu?unu terk etme e?i?ine gelerek David’den tavsiye istemesi ise, bu kez David’e hat?rlamak istemedi?i geçmi?i ile burun buruna gelme, hatalar?yla yüzle?me, kendi içine dü?tü?ü duygusal yo?unlu?a benzeyen bir duruma kar?? objektifle?me sa?l?yor. Kenny’nin babas? David’e olan kinine ra?men kap?s?n? çalmas?, ya?? olmayan a?k?n, bireyleri ne kadar derinden etkileyebildi?inin sa?lamas?n? baba-o?ul üzerinden peki?tiriyor. Bu noktada özellikle oyuncu Peter Sarsgaard’?n hüzünlü yüzü ile tedirgin tav?rlar?n?n bulu?mas?, evli ve çocuklu orta ya?l? bir adam, ba?ka bir kad?na tutulmu? a??k, babas? taraf?ndan küçükken terkedilmi? o?ul kimliklerinin alt?n?, göründü?ü k?s?tl? süre dahilinde çok güzel çizmekte. Zaten George, Carolyn ve Kenny’nin filmin içinde fragmanla?m?? küçük dramlar? David’in a?k hikayesine farkl? noktalardan anlamlar katt??? kadar, kendi iç dinamiklerinde gizemlerini ya da s?radan gerçekliklerini koruyan vaziyetteler.

forum resmi

"?nsan?n hayat?ndaki en büyük sürprizler ya?l?yken olur" diyen Tolstoy'dan al?nt? yapan David, latin güzeli Consuela ile planlamad??? bir a?k?n içine dü?ünce, yukar?da sözünü etti?imiz çevresinin farkl? motivasyonlar?na ra?men kendini bu sürprize teslim etmeyi ba?ar?yor. Fakat film boyunca gördü?ümüz bir vakur duru?, ya?l?l???n getirdi?i bir ihtiyat da s?kl?kla hissediliyor David’de… Kendini Consuela’ya b?rakt?ktan sonra adeta duygusal özgürlü?ünü yeniden kazanan David, yine de içinde tuttu?u “genç sevgiliyle bir gelece?inin olamayaca??” sabit fikrine yenik dü?me e?iliminde. Genç ya??na ra?men benzer bir olgunluk Consuela’da da seziliyor. Ancak kendinden 30 ya? büyük sevgilisini ailesine, arkada?lar?na bir partiyle tan??t?rmak isteyecek kadar bir sal?verme, David’in yeti?kin özgürlü?ünün s?n?rlar?n? çizmekte gecikmiyor. O noktadan sonra da duygusal çözülme sürecine giriliyor. Gerçek ya?amdaki ili?kiler de hep bunun gibi sebeplerden dolay? kendini inkar etmeye ba?l?yor: ?nsan hem de?i?iyor, ama bir o kadar da ayn? kalmay? ba?arabiliyor. Dönem dönem de?i?en ve ayn? kalan bir insan, ayn? özelliklere sahip bir ba?ka insana a??k oldu?unda bu e?le?mezlik daha fazla yüzeye ç?k?yor. Asl?nda Elegy’nin hikayesi çok basit, hatta s?radan. Ama kendinden ortaya ç?kan fazlal?klar?, s?radanl?klar?, tan?nm??l?klar? yo?unlu?a dönü?türmesi veya izleyenine öyleymi? gibi aktarmas? için gerekli donan?m? da bu basitlikten sa?l?yor. Isabel Coixet’nin bu basitli?i asla d??lamayan, yer yer süsleyen anlat?m?, Elegy’yi a?ktan ba?? dönüp ayaklar? yerden kesilmi? bir romanstan ziyade, ufuk çizgisine bakan vakur bir a??ta dönü?türüyor. Ben Kingsley ve Penélope Cruz’un iki a??k olarak tutturduklar? kimya tart??maya müsait de olsa, biraz da hikaye gere?i bilinçli bir tercih oldu?u izlenimi b?rak?yor. Fakat bu durum ikilinin birinci s?n?f performanslar?n? kesinlikle etkilemiyor.

Ne Zaman Gelecek Program?

forum resmi
BuRnOut
Ben her şeyden önce, Elegy'nin anlatımına bayıldım. Konusu çok demode olmasına karşın, yönetmen Isabel Coixet her zaman ki dokunuşlarıyla hem hüzünlü ve dramatik hem de gerçekçi ve mesafeli bir anlatım yakalamış. Şiirsel, ama bu şiirselliğin getirdiği estetiği hiçbir zaman da göze batırmıyor. Kendi halinde sürüp giden, soran, sorgulayan, dinleyen ve yeri geldiğinde konuşan bir film. Basmakalıp değer yargılarına saldıran bir üslubu olmamasına karşın, son kertede bütün klişeleşmiş kavramları da ters yüz etmeyi başarıyor.

Filme konu olan kitabın dilinin biraz daha elitist olduğunu tahmin etmekle birlikte, filmin o elitistliği daha da sadeleştirdiğini düşünüyorum. İnsan ilişkilerinin belli standartlarının olmadığı gibi, felsefik ve sofistike şekilde yapılmış önermeler de çoğu zaman kifayetsiz kalıyor. David'in ezbere bildiği kitaplar, yazarlar ve konular hakkında konuşurken, Consuela'yı düşünmesi ve yorumlarını değiştirmesi de bu açıdan yönetmen Coixet'in eserin elitistliğini ve basmakalıp ifadelerin insanlar üzerindeki etkisini erozyona uğratmaya çalışmasının en çarpıcı göstergesi.

Kadın-erkek ilişkileri üzerine düşündürücü yaklaşımlarının haricinde, Elegy'nin zamana olan yaklaşımı da benim ilgimi çekti. Film, zamanın ne zaman durduğunu ne zaman akıp gittiğini çok güzel betimliyor. Coixet'in, zamanın etkisini görselleştirdiği sekanslar bu açıdan ilgi çekici. Metronomun, tenis topunun yerde yavaşça yuvarlanmasının ve camdan usulca akıp giden damlaların filmin olay örgüsünü tamamlayıcı ve karakterlerin zamanla olan ilişkilerini görselleştirme anlamında destekleyici bir rol üstlenmesi, Elegy'deki güzel ayrıntılardan birkaçıydı.

QUOTE
Isabel Coixet’nin bu basitliği asla dışlamayan, yer yer süsleyen anlatımı, Elegy’yi aşktan başı dönüp ayakları yerden kesilmiş bir romanstan ziyade, ufuk çizgisine bakan vakur bir ağıta dönüştürüyor.


Funkster'in üstteki ustaca tanımı Elegy'i en güzel şekilde özetlerken, filmin romantizmden çok, bir sorgulama, anlama ve kavrama süreciyle ilgili olduğunu da söylemek gerekiyor. Elegy, kadın-erkek ilişkisi üzerinden hayatın pek çok yerine temas eden ve bu teması, özellikle "temas" olarak bırakan, didaktik bir şekilde bu temaslara bir anlam yükleme kaygısında olmayan, hüzünlü bir arayışı resmediyor.
RockeT
Ya? kavram?n? milletin yüzüne vuran. ?nsanlar?n de?il hayatlar?n ya?and??? sa?lam bir film. D?aloglar da bir o kadar harika. Her ya?ta sevgi ve a?k... happy.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.