Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Righteous Kill (2008)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

IMDB
Righteous Kill (2008)

Directed by: Jon Avnet
Genre: Crime | Drama | Mystery
Tagline: Most people respect the badge. Everybody respects the gun.
User Rating: 6.7 / 10
Runtime: 101 min | USA:100 min
Cast: Robert De Niro, Al Pacino, 50 Cent, Carla Gugino

QUOTE
Emeklili?e haz?rlanan New York polisinden iki dedektif, David ve Thomas rozetlerini ç?karmadan önce, kad?n ticareti yaparak kötü ün yapm?? birinin cinayetini ara?t?rmak için ça??r?l?rlar. Hukuki sistemin aç?klar?ndan yararlanan suçlular? hedef alm?? bir seri katille kar?? kar??ya olduklar? ortaya ç?kar. Katilin amac? polisin yapamad???n? yapmak ve huzuru sa?lamak için suçlular? sokaklardan temizlemektir.

Bir önceki 88 Minutes filmini izlediyseniz, Jon Avnet’in kedi-fare polisiyelere olan ilgisinin son filminde de sürdü?ünü göreceksiniz. ??lenen cinayetler, kafa kar??t?rmaktan ho?lanan bir katil, kafas? kar??an bir grup insan ve onlar?n aras?ndaki kafas? kar??m?? taklidi yapan katili bulma çabas? içindeki ba? karakter. Yaln?z bu filmin s?radan polisiyelerden çok farkl? bir konumu var. Dünyan?n ya?ayan en iyi iki aktörünün ba?rolde olmas?… The Godfather II ve Heat gibi iki suç ba?yap?t?n?n kadrosunda yer alm?? De Niro ve Pacino, ilkinde hiç beraber sahnelerinin olmad???, ikincisinde ise sadece iki sahneleri bulunan bu filmlerin efsane duru?lar?nda en büyük katk?da bulunan isimlerdi. Bu duru?, y?llar sonra bir daha asla bir araya gelmeyece?i dü?ünülen iki oyuncuya ba?rolün payla?t?r?ld??? Righteous Kill’in omuzlar?na haliyle çok büyük bir yük bindiriyor. ?lginçtir, ?imdilerde De Niro-Pacino ikilisinin rol ald??? bir filmin ba?ar?s?z olaca??na olan inanç, ba?ar?l? olaca??na olandan daha fazla olabiliyor. Çünkü bir filmin ba?ar?l?, hatta klasikle?mesi için art?k günümüz ?artlar?n?n olu?turdu?u be?eni ç?tas? fevkalade yükselmi?, yüksek bütçeli, süperstar kadrolü filmlerin kalitesizlik sab?kalar? artm?? oldu?undan, art?k y?l?n hit filmi adaylar?na ?üpheyle yakla??yoruz. Ba?rolde De Niro-Pacino olsa bile. Mesela kaç sinemasever bu filmden en az Heat kadar, veya onu a?an bir ba?ar? bekliyordu? Art?k bu saatten sonra bu ikili tekrar yan yana gelse bile öyle bir film ortaya ç?kmaz. Çünkü baz? yap?mlar zirvedeyken b?rak?lm??, anlams?z yere suyu ç?kar?lmam?? ?ekilde tarihteki yerlerini al?rlar.

Tek ortak yanlar?, bu efsane ikilinin beraber rol ald??? bir film olmaktan ibaret olan Heat ve Righteous Kill aras?nda k?yasta bulunmak çok anlams?z. Ama De Niro ve Pacino’dan ötürü s?rt?na yük binmi? Righteous Kill’in be?enilmeme oran?, tüm olas? pozitif özelliklerine ra?men yüksek. Bunda hem Jon Avnet’in senaryo zafiyetleri, hem De Niro-Pacino ikilisinin gerek oyuncu kimlikleri, gerekse filmde canland?rd?klar? Turk-Rooster ikilisinin kimyalar? etkili olmakta. Hikayenin seyrini de unutmamak gerek. Ba?rolünüzdeki adamlar?n isimleri De Niro ve Pacino olmas?na ra?men, hikayeniz kli?elerle çevrili bir “katil kim” oyunu da olsa, tüm bu unsurlar aras?nda bir fikir birli?i, bir tarz yakalay?p onlar? kayna?t?rabilir, üst düzey bir polisiye elde edebilirsiniz. Fakat akl? hala 88 Minutes’de kalm?? gibi duran, sanki orada yar?m b?rakt??? birtak?m rol model-özbenlik çat??malar?n?, kolektif intikam/adalet meselelerini halletmeye çal??t???n? dü?ündüren tak?nt?l? bir Jon Avnet’den daha tehlikeli olan?, galiba yine kendisi. Muhtemelen eski dostluklar?n?n hat?r?na ikna etti?i iki dev oyuncuyu 88 Minutes’den bu yana en ufak bir ilerleme kaydetmemi? yönetim anlay???na hapsedince, Russell Gewirtz ise esasen Spike Lee’nin elinde i? görür hale gelen Inside Man’den bu yana en ufak bir ilerleme kaydetmemi? senaryosunu iki oyuncunun eline tutu?turunca ba?ka türlüsü beklenmemeli. Olay yerine var?ld???nda “bunu yapan? mutlaka yakalamal?y?z” gibi zeka dolu cümleler kurulmas? sadece De Niro-Pacino ba?rolündeki bir filme de?il, herhangi bir polisiyeye bile komik kaç?yor.

forum resmi

Asl?nda 88 Minutes’in baz? bölümlerine bakarak Avnet ve çal??t??? senaristlerin “katil kim” oyununu oynarken az da olsa nas?l zeka p?r?lt?lar? gösterebilece?ini savunmakta bir sak?nca görmüyorum. Filmde göndermesi yap?ld??? üzere satranç oyununa benzer, çe?itli fonksiyonlar? bulunan ta?lar?, hatta ayn? renkte, ayn? tarafta bulunan ta?lar? dizme, onlar? oyuna sokma ve ç?karma konusunda ciddi çabalar? olan bir yönetmen. Evet, ama bu durum sadece oyunu oynad??? esnada böyle. Oyunun d???nda kalan ve oyuna dahil olmay? bekleyen birtak?m sosyal, psikolojik ve bireysel sorunlara cevaplar ayn? i?lerlikte de?il. Üstelik en önemlisi, oynatt??? oyunun istikrar? yok ve oyunun biti?i de her ne kadar hem 88 Minutes, hem de Righteous Kill aç?s?ndan ?a??rt?c? olsa da gerekçeleri sa?lam temellere dayal? de?il. Birçok ele?tirinin aksine son iki Avnet filminin esas sorununun kli?eler de?il, hikaye istikrars?zl??? oldu?unu dü?ünmekteyim. Çünkü kli?eler bile adam edilebilir, onlarla birlikte ya?ayan bir yönetmen isterse pekala onlar?n varl???n? k?sa süreli de olsa unutturabilir. Kald? ki her iki film de katilini saklamay? bilen, hedef ?a??rtabilen k?vrakl?klara sahipti. Sonunu tahmin edebiliyor olman?z, bu tip filmleri kötü yapmaz. Sadece onlar?n sizin nazar?n?zdaki istikrars?zl???n? kan?tlar. Ama Righteous Kill, be? ki?ilik bir ?üpheli grubun aras?ndaki katili kimi yorumlara göre gayet iyi gizliyor olmas?na ra?men, yani sonunu tahmin ettirmemesine ra?men istikrars?z bir film. Çünkü bu kez, o katilin motivasyonlar? üzerine kafa patlatmak gereklili?i do?uyor ve bu noktada tatmin olmak bir yana, sizi böylesi bir zeka oyununa dahil etmeye çabalayan bir filmin kaçak dövü?erek sizi çileden ç?karmas? demek. S?radan bir giri? yap?lan, karakterler ve olaylar ?ekillendikçe aç?lan, çizdi?i zik-zaklarla kendine ba?layan, fakat bir süre sonra sanki oynad??? oyundan kendisi de s?k?l?p i?i aceleye getiren, bu yüzden zeminini yeterince sa?lam haz?rlayamad??? finalinde kay?p dü?en bir film diye özetlemek de mümkün.

Öte yandan, s?n?rlar? fazla netle?memi? derecede ?üpheci izleyici profili için Righteous Kill, haddini bilen bir izlence say?labilir. Aralara serpi?tirilmi? baz? ipuçlar?, zaten çok fazla derinlik içermeyen senaryonun basit gidi?at? içinde birdenbire o ?üphecili?i tetikleyip, filmin sonuna dair zihinsel gel-gitlere kap? açabilir. Mesela Turk’ün itiraf videosunun filmin ba??ndan sonuna kadar çe?itli yerlere da??t?lm?? olmas? ve film boyunca monologlarla hat?rlat?lmas? direk hedef gösteriyor iken, asl?nda bu gibi filmlerde parmakla gösterilen katilin asl?nda katil olmad???n? anlamak zor de?ildir. Yine de film sizi ani dönü?leri ve k?r?lmalar?yla silkeleyerek “acaba”s?n? hep cebinde tutar. Turk’ün bu videosu film için ne kadar koz say?l?r ise, Avnet o kozu o kadar iyi kullanm?? denebilir. Ayn? ?ekilde hedef ?a??rtma ve as?l karakterlerin sahip oldu?u dinami?in sa?lamas?n? kurma amaçl? Perez ve Riley ad?ndaki iki polis orta??n Turk-Rooster ikilisinin kar??s?na rakip olarak konmas? ne kadar olumluysa, kar?? kö?elerin yeterince iyi i?lenemedi?inin sinyalleri de o kadar güçlü. Hatta Perez-Riley ikilisi sadece Turk-Rooster kö?esine alternatif olarak de?il de, kendi bütünlükleri dahilinde hikayeye malzeme olsalard?, ara s?ra da olsa onlardan rol çalma potansiyellerini kullanabilirlerdi.

forum resmi

Son olarak filmin en can al?c? noktas? olan oyunculuk yakas?na bakal?m. Suratlar? buru?mu?, sesleri çatalla?m??, g?d?lar? sarkm??, göbeklenmi? iki efsanevi oyuncunun aras?nda e?it önemde da??t?lmaya çal???lan rol dengesine ra?men Righteous Kill, esasen Robert De Niro’nun ba?rolde oldu?u bir film. Birbirleri için Turk çok iyi bir polistir”, Rooster çok iyi bir ortakt?r” gibi komplimanlar yapmalar?na kar??n, Al Pacino’nun canland?rd??? Rooster’?n kimi zaman yalakal?k seviyesine vuran ikinci adaml???n? sindirmek hayranlar? için zor olacakt?r. Tabi onun ne kadar önemli oldu?unu anlatmak için de senaryonun kendine göre çözümleri var. Fakat yine de her ikisi de “iyi”yi temsil eden, ayn? saflarda yer alan, ayn? lokantada yemek yiyen, ayn? ?eylere gülen iki adam? canland?r?rken, bazen alakas?z anlarda suratlar?nda beliren alakas?z gülümseme veya ona benzer ?eyi silemeyen Avnet, bunun gibi daha pek çok amatörlü?ü de ele veriyor. De Niro’nun öfke nöbetleri art?k eskisi gibi de?il. Al Pacino y?llard?r farkl? isimlerle ayn? karakteri oynuyor sanki. Yüksek sesle dillendirmekte bir sak?nca yok: Righteous Kill’in vasatl???n?n sebeplerinden biri de onlar asl?nda. Her ikisi de y?llard?r o kadar kötü filmlerde oynad? ki, yüzlerinin eskimesi bir yana, art?k bu saatten sonra onlardan birini modern bir ba?yap?tta görme umudu azald?kça azald? neredeyse. Görürsek de ?a??racak hale geldik. Bu filmde oyunculuk olarak De Niro, Pacino’ya göre biraz daha etkili gözükmekte. Bunun sebebini rolün hacmine ba?layabilece?imiz gibi, Pacino’nun yüzünün De Niro’ya nazaran ya?l?l??a kar?? biraz daha dayan?ks?z oldu?u gözlemi yap?labilir. Falta?? gibi aç?lm?? gözlere ra?men yorgun bir yüz ifadesi, sadece bu film için de?il, son y?llar?n Al Pacino’sunun karakteristi?i haline geldi. Di?er yandan Carla Gugino, John Leguizamo, Donnie Wahlberg gibi ??k tamamlay?c?lara ilaveten, 50 Cent lakapl? rapç? Curtis Jackson’un varl??? filmin belki de en inand?r?c?l?ktan yoksun noktas?. ?ri cüssesi ve yüzünden bir türlü silinmeyen al?k gülümsemesiyle, ortal??? haraca ba?lay?p terör estiren uyu?turucu da??t?c?s? klüp sahibi rolünden çok, kendisine ilk kez cep telefonu al?nm?? bir yeni yetme gibi. Robert De Niro ve Al Pacino’yu ansiklopedik sinema figürleri olarak tan?yan MTV jenerasyonunu filme çekmek için bir stratejiden ibaret, dekor olmay? bile beceremeyen bir fazlal?k kendisi. Sonuç olarak Righteous Kill, De Niro ve Pacino’nun devasa gölgesinde kalm?? orta karar bir polisiye. Bu ikilinin yerinde ba?ka iki oyuncu olsayd? nas?l olurdu diye ilginç bir soru sorulsa yan?t? da bence o kadar ilginç olurdu: Orta karar bir polisiye!

Ne Zaman Gelecek Program?

forum resmi
melih
Polisiye severler için tatmin edici bir film gibi görünmesine rağmen Righteous Kill'in başka amaçlarla yola çıktığını düşünüyorum. Finale kadar kafa bulandıran "katil kim?" tahminlerini (o kadar da zor değil tahmin etmek gerçi) iyi idare etmesine, cinayetleri filme yedirme açısından başarılı olmasına ve hatta katilin motivasyonunu kurbanlarının işlediği suçlar üzerinden kabul edilir beslenmelerle örmüş olmasına rağmen film açık seçik bir şekilde Heat izleri taşıyor. İzleyicilerin herhangi bir filmde bu ikiliyi bir arada gördüklerinde refleks icabı akıllarına gelecek ve onların yadırganmamasını gerektiren Heat, galiba -ve maalesef- Jon Avnet'in de aklına gelmiş ve oradan hiç çıkmamış. Ama onu yadırgamakta haklıyız. Final nedir bir kere?! Resmen gülüyorum. Ben Al Pacino'nun yerinde olsam senaryoyu okuduktan sonra böyle bir rolü kabul etmezdim. Michael Mann'ın yerinde olsam Avnet'e bir telefon açar, "Ayıp ettin!" derdim. Seyirci olaraktan da tek diyebileceğim kocaman bir "Yuh"tur.

Kötü bir film olduğunu söyleyemem ama beklediğimize değdi mi? Kesinlikle hayır!
Funkster
QUOTE(melih @ Sep 27 2008, 08:00 PM) *

Michael Mann'?n yerinde olsam Avnet'e bir telefon açar, "Ay?p ettin!" derdim. Seyirci olaraktan da tek diyebilece?im kocaman bir "Yuh"tur.

Ben de Jon Avnet'in yerinde olsam Ali ve Miami Vice'? kastederek "dinime küfreden Müslüman olsa" derdim. smile.gif Mann da son y?llarda sütten ç?km?? ak ka??k de?il malesef. Yine de hiç Avnet ile muhatap olmazd?m. Kalemi de?il ne de olsa. Biraz k?skanm?? olabilir. Bu ikiliyi yan yana getirip ayn? sahnede oynatan tek yönetmen s?fat? onundu bu güne kadar.

Bir de ?u sinemalardaki çeviri rezaletine de?inmek istiyorum. De Niro "officer down!" diyor, altta yazan yaz?ya bak?yorsunuz, "memur bey e?ilin!" yaz?yor. Bunu çeviren, o yaz?y? perdeye yazan herifler ne kadar para al?yor bu i?lerden merak ediyorum. Ben de onlara kocaman bir "Yuh" çekiyorum. Buradaki çevirmen dostlar?ma var olan sayg?m bir kat daha art?yor.
Siyanure
QUOTE(Funkster @ Sep 28 2008, 12:40 AM) *

Bir de ?u sinemalardaki çeviri rezaletine de?inmek istiyorum. De Niro "officer down!" diyor, altta yazan yaz?ya bak?yorsunuz, "memur bey e?ilin!" yaz?yor. Bunu çeviren, o yaz?y? perdeye yazan herifler ne kadar para al?yor bu i?lerden merak ediyorum. Ben de onlara kocaman bir "Yuh" çekiyorum. Buradaki çevirmen dostlar?ma var olan sayg?m bir kat daha art?yor.

Kat?l?yorum, filmde bunun gibi pek çok hata vard? yaln?z sonlara do?ru gelen bu altyaz? insan? çileden ç?kar?r cinsten.

Filmi, "s?radan bir polisiye sever" hatta "s?radan polisiyeleri seven" birisi olarak da pek be?enmedim. Bu s?radan-severli?in bana izletti?i CSI benzeri seriler, plot-twist'li çe?itli kült polisiyelerde suçun çözümlenmesine dair ola?anüstü çabalar, yarat?c? (bazen fazla yarat?c?) fikirler, tam olarak anla??lmad???ndan hayranl?k duydurtan teknik ve bilimsel ç?k?? yollar? ile haz veriyorlar. Öte yandan ise filmde referans verilen, Kuzular?n Sessizli?i gibi polisiye ekseninde kurgulanan psikolojik dramlar; "polisiye"nin senaryo ve kurgusunun olay odakl? gerilimden ziyade daha insani meselelere yak?nla?mak için kullan?ld??? filmler duruyor. Alt? iyi dolduruldu?u, söylemi inand?r?c? k?l?nd???nda bu gibi filmlerin öteki kategoridekilere mutlak üstünlü?ü söz konusu. Orijinal Cinayet(ler)'de ise (Filmin türke ad? da altyaz?s? kadar kötü, Hakl? Cinayetler olsaym?? hiç olmazsa) ne o dinamik heyecan? ne de karakterlere fazla yakla?ma olana??n? bulabildim. De Niro'nun yan?nda Pacino'nun tip'i karikatür gibi kal?yor zaten. De Niro'nun en az?ndan tatminsiz cinsel hayat?na, kaybetti?i ailesine ve beceremedi?i öfke kontrolüne dair fikir ediniyoruz. Film, karakter tan?tma evresi olan giri? k?sm?nda öylesine da??n?k bir kurguya sahip ki, ortalara yakla?t?kça o ba?lang?çtaki uzayabilecek dallar? budayarak, Funkster'in de dedi?i gibi kendi kendini sönükle?tiren acele bir finalle sonlan?yor.
someareborntotheendlessnight
Asl?nda ne kötü bir ?ey bir yönetmen için, filminin sadece yan yana oynayan iki aktör için an?l?yor olmas?. Ama herhalde fazla koymuyor bunlar, bu filmin yönetmeni olman?n verdi?i paye yan?nda.

Bir kere, De Niro ve Pacino'nun bu kadar "yan yana" oynayamayaca??n? art?k herkesin biliyor olmas? gerekir. Onlar, daha çok, Heat'te oldu?u gibi, birbirlerinin ortaya ç?kmayan ama orada oldu?u bilinen halleriyle, birbirlerinin o an orada olmayan yüzüyle "hesapla?malar?" yoluyla ayn? filme yerle?tirilebilir. Yani, t?pk? gerçek hayatta oldu?u gibi, bence. Ya da çok naif bir film çekeceksiniz ve kar??l?kl? sohbet edecekler sadece. Misal, son günlerde üç kez yeniden izledi?im Redford-Newman belgeseli. ?konik yüzler için rolleri senaryoda yazmak kolay da, çekmek zor, elbette.
Funkster
QUOTE(someareborntotheendlessnight @ Sep 29 2008, 08:43 PM) *

Bir kere, De Niro ve Pacino'nun bu kadar "yan yana" oynayamayaca??n? art?k herkesin biliyor olmas? gerekir. Onlar, daha çok, Heat'te oldu?u gibi, birbirlerinin ortaya ç?kmayan ama orada oldu?u bilinen halleriyle, birbirlerinin o an orada olmayan yüzüyle "hesapla?malar?" yoluyla ayn? filme yerle?tirilebilir. Yani, t?pk? gerçek hayatta oldu?u gibi, bence. Ya da çok naif bir film çekeceksiniz ve kar??l?kl? sohbet edecekler sadece. Misal, son günlerde üç kez yeniden izledi?im Redford-Newman belgeseli. ?konik yüzler için rolleri senaryoda yazmak kolay da, çekmek zor, elbette.

Çok do?ru. Jackie Chan ve Jet Li’nin (benzetmek gibi olmas?n, bu ikili de Uzakdo?u popüler sinemas?n?n yan yana gelmesi fantezi iki güzide ismiydi) The Forbidden Kingdom filminin ard?ndan Jackie Chan ile yap?lan bir kamera arkas? söyle?isine denk gelmi?tim. Adam sonlara do?ru, “çekimler bitince ikimiz de rahatlad?k, ortak planlar?m?z var, o bir yönetmen ar?yor, ben de senaryo yaz?yorum” (buras? tersi de olabilir, hat?rlam?yorum) demi?ti. Ortaya ç?kacak filmin çap?, yar?çap? bellidir veya de?ildir. Mühim olan, ikon isimlerin art?k hayatlar?n?n bir döneminde yapt?klar? i?lere kendilerinden bir ?eyler koyma hassasiyetleri. Belki De Niro- Pacino da böyle samimi bir ?eyler denemeliydi. ?kisinin de iyi kötü kamera arkas? deneyimleri var. Iconoclasts naifli?inden bir uzun metraj ç?karma fikri heyecan verici olurdu. Redford-Newman birlikteli?i buna mükemmel bir örnek. Bir de R.E.M. solisti Michael Stipe ile ünlü ?ef ve restoran i?letmecisi gurme Mario Batali’nin yer ald??? Iconoclasts bölümü vard?. De Niro-Pacino ikilisi de onlar gibi semt pazar?na gidip al??veri? yapsalar, sonra mutfa?a girip damak ve müzik zevklerinden sohbetler etseler harika olurdu. Art?k ya? kemale eriyor. Niye hala h?zl? polis, acar dedektif, onurlu mafya maçolu?unda ?srar ediyorlar? Eski günleri unutturmamak, belki de karizmay? sa?lam tutmak için. Fakat zay?f yap?mlarda oynamak onlar? daha fazla y?prat?yor i?te. Onlar için biraz daha düzgün, hüzünlü, biraz da karanl?k ?ekilde elden geçirilmi? bir The Bucket List format? da gayet güzel olurdu. Bu ?ekilde yerlerde sürünmek bir yana, biz hayranlar?n?n gözünde daha da büyürlerdi böylece.
someareborntotheendlessnight
Evet. The Bucket List "bile" bundan iyi olurdu...
Clint Eastwood
Az önce tüm ön-yargılarımdan kurtulmaya çalışarak ve daha önce bu satırda okuduklarımdan beklentilerimi düşürerek filmin başına oturdum.

Filmi baştan sona izlerken, hiçbir şey hissetmedim. Robot gibi izledim filmi. Arada "yahu katil falanca çıkarsa çok küfür ederim" diye düşündüm sadece. Yelpaze de pek geniş değildi zaten. İki tahminimden birini tutturdum. Neyse olay burada değil. Film kötü bir film kesinlikle. Bunu acımadan söylüyorum. Karakterlerde derinlik yok. Beş ana karakterde de. Robert De Niro sürekli asabi takılıyor ki oyunculuk yeteneği bu yüzden inanılmaz kısıtlı kalmış bu filmde, Al Pacino sürekli pısırık, ara bulan rolünde. Diğer üç karakterin karakterleri hakkında ise hiçbir fikrim yok. Karikatür gibi tipler. Özellikle John Leguizamo ve Donnie Wahlberg'in canlandırdığı tipler inanılmaz derecede sabit karakterler. (Bu Donnie Wahlberg'i polis harici bir rolde de göremeyeceğiz sanırım, ki bu da yönetmenin kafasında kurduğu şeylerin bir yansıması olabilir. Senaryoyu yazarken ona layık görmüş. Klişeliğini ispatlayan bir bulgu sanki.)

Şu yazılan yazıların hepsini de okudum az önce. Al Pacino ve De Niro gerçekten kötü rol kesmişler; "Haşa" demeden söylüyorum. Senaryo ise çok bayağı. 90'ların başında her evde bir TV var iken, babam eline kumandayı alır ve gecenin 12'sinde dandirik bir atv polisiyesi (zaman zaman da komandolu bir film olurdu) izlemek zorunda kalırdık. O günlere döndüm vallahi. Özellikle katilin kimliğini saklamak için pasifize etmesi tam bir acemilik bana göre. Zeka pırıltıları taşımayan bir senaryo. Bahsi geçen 88 Minutes bundan iyi bir filmdi.

He, bu kadar basit bir senaryon varsa, yönetmen olarak görselliğe önem verebilirsin, atmosfer ile etkilemeye çalışabilirsin, hatta vazgeçtim, teen-slasherlar'daki gibi "bö" efekti ver. En azından filmi izlediğimi hatırlayayım izlerken. Nasılsa küfürü yiyeceksin, bari izlediğimin farkında olayım. Ama yok, ne bir duygu uyandırıyor, ne de bir düşünce egzersizi yaptırıyor. Olayı kurgulamıyor bile bir kere. Sonunda katilin anlattıkları bir dış sesin yada çenesi düşük bir arkadaşınızın "aslında böyle böyleydi" demesi kadar mantıksız. Film zevkinizin içine edildiğini düşünürsünüz o durumda. Katil işte bana bunu yaptı, film zevkimin içine etti resmen.

Bize özel olan hiçbir şey vermedi Avnet. Bu filmi hatırlamamız için bir sebep bile vermedi. Hatırlayacağımız tek şey hayal kırıklığımız olur, bunu verdi sadece. "Shame on you Mr. Avnet" diyorum kendisine.

Bir de; Ali filmini severim ben yahu flaugh.gif
Ama tabiî Mann'ın da sabıkaları var. "The Kingdom" gibi bir filmi desteklemek gibi... Yine Miami Vice eleştirisine de katılırım. Ama çok severim kendisini ve Manhunter'ı, Silence of The Lambs'ın üzerinde tutarım. smile.gif
mezdap
Bu filmin yar?s?nda s?k?l?p, katil tahmin etti?im ki?i mi diye ileri alm??t?m, e?er tahmin etti?im ki?i de?il ise izlerim belki diye dü?ünmü?tüm, gerçi hiç ö?renemedim ama yine de izlemeden sildim, download için ay?rd???m vakite ac?d?m.
Funkster
QUOTE(Clint Eastwood @ Oct 4 2008, 12:07 AM) *

Bir de; Ali filmini severim ben yahu flaugh.gif
Ama tabiî Mann'?n da sab?kalar? var. "The Kingdom" gibi bir filmi desteklemek gibi... Yine Miami Vice ele?tirisine de kat?l?r?m. Ama çok severim kendisini ve Manhunter'?, Silence of The Lambs'?n üzerinde tutar?m. smile.gif

Manhunter? Nas?l atlam???z, hemen ajandaya çiziktirdim. Bu kadar övüyorsan bir bildi?in vard?r. smile.gif Ali'yi seven, When We Were Kings belgeseline tapar bu arada. Belki ilk önce onu gördü?ümden ötürü Ali bana son derece yavan gelmi?tir. ?zledi?im en iyi belgesellerden biri olmas? yan?nda, Will Smith ile Muhammed Ali aras?nda en ufak bir yak?nl?k kuramam?? olmam da büyük etken. Mann'i ben de çok severim yanl?? anla??lmas?n. Zaten önümüzdeki y?llarda Public Enemies (Johnny Depp, Christian Bale) ve Frankie Machine (Robert De Niro) ile durumu lehine çevirecektir muhtemelen.
QUOTE(Clint Eastwood @ Oct 4 2008, 12:07 AM) *

Senaryo ise çok baya??. 90'lar?n ba??nda her evde bir TV var iken, babam eline kumanday? al?r ve gecenin 12'sinde dandirik bir atv polisiyesi (zaman zaman da komandolu bir film olurdu) izlemek zorunda kal?rd?k. O günlere döndüm vallahi.

Bayram ziyareti için memlekete gitti?imizde babamla ayn? muhabbeti tekrar ya?ad?m nostalji oldu. "Sava? filmi (aksiyon demiyor kendisi) yok mu yahu!" ?eklinde kumandaya yüklenince (kumanda hep ondad?r) koptum.
QUOTE
Most people respect the badge. Everybody respects the gun.

Öyle bir film ki, sürekli ele?tirecek bir?eylere sahip. Yukar?daki tagline da ayr? bir vaka. Evet film ile örtü?en yanlar? var. Ama kanundan kaçmay? ba?aran kötüleri öldürme misyonu üstlenmi? bir seri katilin a?z?na ilk elden uyan bir yap?da de?il bence. ?kinci cümledeki "everybody" ile "respects" kavramlar? ayr? ayr? tart??maya aç?k. "Herkes", körü körüne bir genelleme olarak kabul edilebilece?i gibi, "sayg? duymak", (veya "boyun e?mek") ifadesi de benzer bir genelleme dahilinde filmin temas? ve s?radanl??? dü?ünüldü?ünde ar?zal? duruyor. Demek istedi?im, film hakk?nda hiçbir bilgisi olmayan biri bu önermeyi gördü?ünde kafas?nda pekala bamba?ka bir senaryo tahayyül edebilir.
Clint Eastwood
QUOTE(Funkster @ Oct 4 2008, 11:32 AM) *

Manhunter? Nas?l atlam???z, hemen ajandaya çiziktirdim. Bu kadar övüyorsan bir bildi?in vard?r. smile.gif


Brian Cox'u, Hannibal Lecktor olarak görmek için bile izlenir. Kald? ki dedi?im gibi bence daha iyi bir filmdir, Silence of The Lambs'tan.
paltosuz
Al Pacino ve Robert De Niro birlikteli?inin bu kadar özel bir olay olmas?ndan ho?lanm?yorum. Do?al olan budur belki, dev gibi iki filmografi. Kar??la?t?rmalar da yapt?m hep, Righteous Kill'i izlerken k?r???kl?klar?n? ölçtüm falan. Ama birlikteyken s?n?rl?lar i?te. Tarzlar? herkese tan?d?k, hep bir kar??la?t?rma merak? vard? sevenlerinde, De Niro vs.Pacino.. güçlü ve karizmatik görünü?lerinden hiçbir ?ey kaybetmemeliler, rol da??l?m? için böyle zorlama çabalar, bir denge, o afi? vs. her ?eye ra?men filmde garip bir durum var, bu yan yana geli?in o kadar da özel olmad???n? söylercesine özelliksiz bir birliktelik onlar?nki. Heat'ten farkl?. Asl?nda ben Heat'in de özel bir film oldu?unu dü?ünmemi?tim izledikten sonra. Bu dü?üncemi ilerletemem çünkü pek hat?rlam?yorum Heat'i ama ikisinin bir araya gelmesinin süper sonuçlanmak zorunda olmad???na varm??t?m. Righteous Kill'i sinemada seyrettim keyifle (filmi be?endi?im için de?il), ba?ta heyecanland?ysam sebebi s?k? bir polisiye izleyebilece?im ihtimaliydi sadece (ihtimali bile güzeldi). Bir de Al Pacino. Hani özel bir durum yok ki filmde, bize çok tan?d?k gelen bir ikili, y?llar?n dedektifleri. Oyuncu olarak maksimum ne kadar senaryo ve kurguyu geli?tirebilirlerdi ki zaten, naif bir film çekmelerini ben de tercih ederdim ama The Bucket List tarz? bir film de?il (zaten Bucket List mi naif). The Bucket List'e tercih ederim Righteous Kill'i. Çünkü bu ikiliyle vasat bir polisiyeye hay?r demem ama dram-komedi-ya?amasevinci ekseninde dönen vasat bir film gayet sinir bozucu olurdu bence.
Clint Eastwood
Birine A oyuncusu, diğerine B oyuncusu olarak bakarsak, bu filmde hiç bir şey bulamayız bence. Al Pacino ve De Niro'yu ilk kez izlediğimizi varsayarak şu filmi bir daha izleyelim. Gerçekten vasat bir durum da yok: Vasat altında kesinlikle. Oyunculuklar da standartların (bakın dikkat edin, kendi standartlarının demiyorum, sadece standartların) altında. Hatta bir yerde De Niro'nun kestiği role güldüm bile. Adam da bu filmi çok ciddiye almamış bence, kesemiz ne kadar doların hesabını etmiş. Film boyunca yüz ifadesini bile değiştirmedi. Tek kaş havada gezdi. Evet, bunu çok yapardı ama film boyunca böyle gezmezdi De Niro. Al Pacino biraz daha iyiydi ama sonundaki dış ses vari çözünümü görünce yırtıp atmalıydı senaryoyu, ama son zamanlarda o kadar kötü filmlerde oynuyorlar ki. Al Pacino'yu en son 5 sene önce Simone'da iyi bir performansla izledik. Kaldı ki ondan sonra People I Know, Two For The Money, 88 Minutes ve hatta Gigli gibi kötü filmlerde oynadı. De Niro ise en son 2002'de beğendiğim bir filmde oynamış City By The Sea o da. Üstüne bir 15 film de o çekmiş. Artık sanırım yaş erdi Kemale, götürebildiğimiz kadar götürelim diyorlar. Halbuki geç kamera arkasına, öyle hayranlarına ulaş...
Funkster
QUOTE(Funkster @ Oct 1 2008, 11:12 PM) *

Onlar için biraz daha düzgün, hüzünlü, biraz da karanl?k ?ekilde elden geçirilmi? bir The Bucket List format? da gayet güzel olurdu.

QUOTE(paltosuz @ Oct 5 2008, 01:47 PM) *

naif bir film çekmelerini ben de tercih ederdim ama The Bucket List tarz? bir film de?il (zaten Bucket List mi naif). The Bucket List'e tercih ederim Righteous Kill'i. Çünkü bu ikiliyle vasat bir polisiyeye hay?r demem ama dram-komedi-ya?amasevinci ekseninde dönen vasat bir film gayet sinir bozucu olurdu bence.

Do?rudan The Bucket List çekmelerini ben de istemezdim. Naif de olmazd?, The Bucket List de naif bir film de?il ayr?ca. Bu iki filmden birini di?erine tercih etme durumu da yok benim aç?mdan. someareborntotheendlessnight’?n ortaya att??? ve bence gayet yerinde bir Iconoclasts do?all???yd? söz konusu olan. Son zamanlarda büyük starlarla çekilmi? naif filmlere de rastlamak pek mümkün olmuyor. Ama en az?ndan ikisinin ba?rolde oldu?u 2 Days In Paris’tekine benzer basit kar???m? tutturabilmi? komedi-dram eksenini, binlerce tekrar? yap?lm?? maço polisiyelere tercih edebilirdim. Mesela Awakenings gibi güçlü bir dram uygulamas?n?n sa?layaca?? ya?ama sevinci/hüznü de hiç fena olmazd?. De Niro’yu, kal?b?n? yans?tan polisiye veya mafya ba?yap?tlar? kadar, Awakenings, Flawless, Sleepers örneklerindeki kal?b?na ters görünen etkili dramlarda da be?enirim, her ne kadar hafif yap?mlar da olsalar Analyze This/That veya Meet The Parents/Fockers filmlerindeki adeta kendi parodisi olan tiplemelerini de… Al Pacino’da olmayan komik bir taraf var onda. Pacino’ya ancak Scent Of A Woman’daki kadar gülebilirsiniz. De Niro kadar göremesek de Pacino’nun da komedi potansiyeli oldu?unu söylemek için ele?tirmen olmaya gerek yok. Kadir ?nan?r egosuna sahip olmad?klar?n? bu seçkileriyle gösteriyorlar. Yaln?z uzunca bir süredir o seçkiler beklenen özlenen De Niro-Pacino’yu yans?tm?yor. Varmak istedi?im nokta, her ikisinden de pekala naif, dram, komedi, ya?ama sevinci ne isterseniz ç?kar?rs?n?z. Ben bu ikilinin polisli?ine veya kabaday?l???na doydum san?r?m.

Tekrar etmek isterim. Bence Heat’in bu i?le hiç alakas? yok, olmamal? da. Heat’deki bana göre sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerinden biri olan kar??l?kl? kahve içtikleri bölümü, Righteous Kill’in tamam?na de?i?mem. H?rs?z ve polisin kar??l?kl? oturup birbirlerine sakince meydan okuduklar? bu sahnedeki dura?an performans, içinde güç dengesi, gizem, dram, sayg?, görev sorumlulu?u, hatta susup sadece bak??t?klar? anda yüzlerinde beliren gülümseme ile sempati bar?nd?ran profesyonellikteydi. Yakla??k üç saatlik bir filmin sadece bu bölümüne bile yüklemeyi ba?ard?klar? yo?unluk dü?ünüldü?ünde Righteous Kill’e verilen tepkiler anla??labilir. Heat’i De Niro-Pacino’dan ba??ms?z dü?ünmek mümkün olmasa da, böyle bir durum söz konusu olursa geriye elinizde bence yine son derece yo?un, anlaml? ve sürükleyici bir polisiye kalacakt?r. Fakat De Niro ve Pacino’nun Righteous Kill performanslar?n? bu ele?tirel bak??tan uzak tutup sadece filmin kendisine bakt???mda tutunacak dal bulam?yorum kendi ad?ma.

Bu arada Empire dergisi Righteous Kill’in gösterime girmesinin ?erefine internet sitesinde De Niro-Pacino hayranlar? aras?nda bir oylama düzenlemi?. Her ikisinin ilk filmleri, bugüne kadarki en iyi performanslar?, en son filmleri, yönetmen ortakl?klar?, Oscar deneyimleri gibi ba?l?klarda yap?lan de?erlendirmelerin ard?ndan yap?lan oylamada son durum ise ?u ?ekilde:

forum resmi
paltosuz
QUOTE(Funkster @ Oct 5 2008, 11:46 PM) *

Do?rudan The Bucket List çekmelerini ben de istemezdim. Naif de olmazd?, The Bucket List de naif bir film de?il ayr?ca. Bu iki filmden birini di?erine tercih etme durumu da yok benim aç?mdan. someareborntotheendlessnight’?n ortaya att??? ve bence gayet yerinde bir Iconoclasts do?all???yd? söz konusu olan. Son zamanlarda büyük starlarla çekilmi? naif filmlere de rastlamak pek mümkün olmuyor. Ama en az?ndan ikisinin ba?rolde oldu?u 2 Days In Paris’tekine benzer basit kar???m? tutturabilmi? komedi-dram eksenini, binlerce tekrar? yap?lm?? maço polisiyelere tercih edebilirdim. Mesela Awakenings gibi güçlü bir dram uygulamas?n?n sa?layaca?? ya?ama sevinci/hüznü de hiç fena olmazd?. De Niro’yu, kal?b?n? yans?tan polisiye veya mafya ba?yap?tlar? kadar, Awakenings, Flawless, Sleepers örneklerindeki kal?b?na ters görünen etkili dramlarda da be?enirim, her ne kadar hafif yap?mlar da olsalar Analyze This/That veya Meet The Parents/Fockers filmlerindeki adeta kendi parodisi olan tiplemelerini de… Al Pacino’da olmayan komik bir taraf var onda. Pacino’ya ancak Scent Of A Woman’daki kadar gülebilirsiniz. De Niro kadar göremesek de Pacino’nun da komedi potansiyeli oldu?unu söylemek için ele?tirmen olmaya gerek yok. Kadir ?nan?r egosuna sahip olmad?klar?n? bu seçkileriyle gösteriyorlar. Yaln?z uzunca bir süredir o seçkiler beklenen özlenen De Niro-Pacino’yu yans?tm?yor. Varmak istedi?im nokta, her ikisinden de pekala naif, dram, komedi, ya?ama sevinci ne isterseniz ç?kar?rs?n?z. Ben bu ikilinin polisli?ine veya kabaday?l???na doydum san?r?m.

Asl?nda The Bucket List'in üzerinden Righteous Kill'e anlay??la yakla?t???m? anlatmaya çal??m??t?m. Bucket List'eyse ayn? ?ekilde yakla?amad???m? belirttim böylece. Bunun sebebi vasat polisiyelere olan tahammülümün di?er türdeki vasat örneklere oranla yüksek olmas? olabilir, yani ki?isel bir durum. Yine de dayanak noktalar? yok de?il bu durumun. Bahsetti?imiz ya?amsevinci-dram eksenindeki filmlerin, insan ya?am?na dair derin mevzulara de?inmek isterken baz? mide buland?r?c? ö?elerden yararlanmalar?, her ?eyi da??t?yor, bunun bir örne?i de Bucket List'ti bana kal?rsa. Akl?ma Mona Lisa Smile geliyor. Her ?ey ne kadar kolay bu filmlerde, zengin-fakir uyumu, insan ili?kileri,gerilimleri falan, formül sanki. Her neyse.
Awakenings'i izlemedim(daha da var izlemedi?im filmleri) ama Robert De Niro'daki kal?p zor a??l?r ve itici baz? zamanlarda. Mesela Flawless'taki hali onun çizgisinden farkl? de?ildi ki, as?l olay Philip Seymour Hoffman'd? orda drag queen haliyle(ah..), De Niro yine De Niro gibiydi, taviz vermez sert karakterin yumu?ay?? a?amas?n? izliyorduk ama tabi ki limitli bir yumu?ama(o film çok güzeldi gerçekten). Ama Al Pacino'nun filmografisinde beni benden alan Angels In America var kocaman duruyor orda. Ya da Michelle Pfeiffer'la bir a?k filmleri var, "naif" bir film, Frankie and Johnny... Hem Clint Eastwood ikisinin son zamanlar?ndan bahsetmi?ti, ben Angels In America'n?n Al Pacino'nun oyunculu?unu ba?ka bir yerlere ta??d???na inand?m. Örnek vermek istiyorum sadece. Ama De Niro ve Pacino'yla yap?lacak sakin(naif kelimesinden yoruldum) bir filmin "formülsüz" olmas? bana çok zor görünüyor. Güzel, bu tan?d?k senaryolardan kurtulabilmi? ba??ms?z bir sonuç elde edilece?ine inanc?m zay?f oldu?u için, önümüzdeki en taze örnek olan Bucket List'e de bak?nca, Righteous Kill'i tercih etmi? bulundum. Kar??la?t?rmalardan kaçamad?k yine.
Bu arada ben Al Pacino'ya baya gülebiliyorum ya, de?i?ken bir ?ey. Dog Day Afternoon'u bu yaz yeni izleyebildim mesela, bankadan ç?k?p slogan att??? bölümler geliyor akl?ma...
2 Days In Paris, basit kar???m?n?n tuttu?unu dü?ünenler için iyi bir sakin film örne?i olabilir ama bana o fikir de çekici gelmedi. O basit kar???m ya ba?ka türlü kar??t?r?lmal?yd? ya da eklenmesi gereken bir ?eyler var. Julie Delpy bir ç?rp?da bir ?eyler yapm??, yüzeysel bir ili?ki kurgulad???n? dü?ünüyorum. daha do?rusu tam bir film ili?kisi. ü?engeçli?imden kurtulursam toparlay?p o ba?l??a da dü?üncelerimi yazacakt?m.
QUOTE(Funkster @ Oct 5 2008, 11:46 PM) *

Tekrar etmek isterim. Bence Heat’in bu i?le hiç alakas? yok, olmamal? da. Heat’deki bana göre sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerinden biri olan kar??l?kl? kahve içtikleri bölümü, Righteous Kill’in tamam?na de?i?mem. H?rs?z ve polisin kar??l?kl? oturup birbirlerine sakince meydan okuduklar? bu sahnedeki dura?an performans, içinde güç dengesi, gizem, dram, sayg?, görev sorumlulu?u, hatta susup sadece bak??t?klar? anda yüzlerinde beliren gülümseme ile sempati bar?nd?ran profesyonellikteydi. Yakla??k üç saatlik bir filmin sadece bu bölümüne bile yüklemeyi ba?ard?klar? yo?unluk dü?ünüldü?ünde Righteous Kill’e verilen tepkiler anla??labilir. Heat’i De Niro-Pacino’dan ba??ms?z dü?ünmek mümkün olmasa da, böyle bir durum söz konusu olursa geriye elinizde bence yine son derece yo?un, anlaml? ve sürükleyici bir polisiye kalacakt?r. Fakat De Niro ve Pacino’nun Righteous Kill performanslar?n? bu ele?tirel bak??tan uzak tutup sadece filmin kendisine bakt???mda tutunacak dal bulam?yorum kendi ad?ma.

Heat de deniro-pacino birlikteli?inin olay oldu?u bir film sonuçta, yani bu i?le bir yerinden ilgili say?l?r. Sen ben dahil ço?u ki?i istemeden Righteous Kill'le Heat'i kar??la?t?rmaya gidiyor. Ya da ben "bu i?" derken ne kastedildi?ini tam anlamad?m. Bir de Heat'in ba?ar?l? bir film oldu?u hep söylenendir, hat?rlasam belki bu dü?ünceye kat?l?r?m ama filmi unuttum nas?l olduysa.
Clint Eastwood
Ben, 50 ya??nda bir yönetmen eskisi olsam, "yönetmen olmak isteyen arkada?lara öneriler" diye bir liste yapmam? isteseler, ilk be?e koyabilirim gerçekten. Hem oyuncu yönetimi iyidir, hem de kli?eden uzak anlat?m? iyidir. Kli?e kullanabilirsiniz bazen ama o kli?eyi saklamak zorundas?n?z. Renk tercihleri de çok be?endi?im bir ba?ka etkeni. Elbet ismesek de Righteous Kill'i kar??la?t?r?yoruz ama sadece Robert De Niro ve Pacino ikilisi oynuyor diye. Çünkü ba?ka hiçbir benzerlik yok; filmin anlat?m?nda da, yönetiminde de. Hatta De Niro ve Al'?n oyunculuklar? da çok çok farkl?. Funkster'?n "bu i?"ten kastetti?i de bu yan?lm?yorsam.
Funkster
QUOTE(paltosuz @ Oct 6 2008, 07:28 PM) *

Sen ben dahil ço?u ki?i istemeden Righteous Kill'le Heat'i kar??la?t?rmaya gidiyor. Ya da ben "bu i?" derken ne kastedildi?ini tam anlamad?m.

QUOTE(Clint Eastwood @ Oct 6 2008, 07:46 PM) *

Elbet ismesek de Righteous Kill'i kar??la?t?r?yoruz ama sadece Robert De Niro ve Pacino ikilisi oynuyor diye. Çünkü ba?ka hiçbir benzerlik yok; filmin anlat?m?nda da, yönetiminde de. Hatta De Niro ve Al'?n oyunculuklar? da çok çok farkl?. Funkster'?n "bu i?"ten kastetti?i de bu yan?lm?yorsam.

Laf?n geli?i “bu i?” demi?tim o anda. Ama dü?ününce Righteous Kill, Avnet, De Niro, Pacino hepsi içinde. Heat’i bunlar?n d???nda tutmak amaçl? seçilmi? bir ifadeydi. Dedi?in gibi sen, ben, herkes bu iki filmi kar??la?t?r?yor. Heat’in De Niro-Pacino’suz da ayaklar? üzerinde durabilecek bir film oldu?unu dü?ünmek, bütüne bakt???mda i?ime geliyor. (Buradaki “i?” tabirini de “mümkün görüyorum” ?eklinde açay?m). smile.gif Filmi oyuncular?ndan ziyade, film olarak çok be?enmekle alakal?. Tabi onlars?z Heat nas?l olurdu bunu hiçbir zaman bilemeyece?iz. Kar??la?t?rmak için seçmi? oldu?umuz filmler kadar, iki aktörün güldürme, a?latma, k?zd?rma i?levleriyle de?erlendirmek de ne derece sa?l?kl? olur tart???l?r. Burada Empire’?n aptal oylamas?na benzer bir kar??la?t?rmada bulundu?umun dü?ünülmesini istemem. E?er öyle bir durum varsa da bunun tek sorumlusu Righteous Kill’dir. Heat sonras?nda iki oyuncu aras?nda buna benzer gereksiz k?yaslamalara giri?ildi?ini hat?rlam?yorum. Olmu?sa da çok c?l?z kalm??, silinip gitmi?tir. Çünkü ortada De Niro-Pacino birlikteli?i kadar, kaliteli bir yap?m?n varl??? da önemli.

Flawless veya Frankie and Johnny gibi örnekler ise senin fikrinin tersine, iki oyuncu ile yap?labilecek sakin bir filmin formülsüz de olabilece?ine inand?r?yor beni. Tabi elimizde henüz bunun mümkün olabilece?ine dair bir De Niro-Pacino ortak çal??mas? bulunmuyor. Benim bunun mümkünat?na olan inanc?m ise, ad? geçen sakin yap?mlar ile birlikte, adeta Heat’in içinde yer alan bir k?sa film gibi duran Coffee Shop atmosferinin dinginli?i. Ben de Heat’i bu kadar övmekten yoruldum asl?nda. Neticede hepimize ayn? ?eyleri hissettirmesi beklenemez. Mesela sözde ya?am sevinci-dram içerikli filmler için söylediklerin, gerilimi yüksek bir TV tart??mas?nda söylenseydi, mutlaka bo?bo?az?n biri ç?k?p “senin o mide buland?r?c? dedi?in ö?elerde ne duygular sakl? biliyor musun” ?eklinde gereksiz ve popülist ç?k??lar yapabilirdi. Fakat demek istedi?ini çok iyi anl?yorum. Ayn? i?reti s?k s?k bana da gelir. Art?k bir noktadan sonra dram sarraf? oluyor insan. Konudan, afi?ten, cast'dan bile filmin ne mal oldu?unu anl?yorsunuz. Sadece dramlara de?il, ba?ka türlere kar?? da böyle bir önyarg? kontrolü geli?tirmek faydal? olabildi?i kadar, arada birtak?m ?skalamalara da sebep oluyor. ?u konu?malarda Al Pacino’ya gülüp gülemedi?imizi tart???rken, Philip Seymour Hoffman'?n enfes drag queen yorumunun ortak paydas?nda bulu?abiliyoruz. Manhunter veya Angels In America gibi isimleri de kazanabiliyoruz örne?in. smile.gif
ggecim
Filmi henüz izlemedi?im için yorumlar?n ço?unu atlayarak akudum.
Asl?nda bu filmin içeri?iyle ticari aç?dan kimse ilgilenmiyor. ?lgilenilen ?ey gerçek anlamda Al Pacino ve Robert De Niro'nun gerçekten bir arada yüzyüze oynamas?. Çünkü Heat filmindeki sahneleri üstüste bindirme yönetemiyle çektikleri söylenmi?ti. Zaten o filmde de sadece 2 sahnede biraraya gelmi?lerdi. Yani ne filmin yap?m a?amas?nda ne de film vizyona girdi?inde dü?ünülen yönetmeni, di?er oyuncular?, senaryosu ya da görüntü yönetimi falan de?il. Amaç da tamamen ticari, bence tabi ki. Zaten reklamlar?n?n içeri?ini bile "ilk defa omuz omuza" diye yapmalar? bundan olsa gerek.
someareborntotheendlessnight
Hemen bir ?ey söylemek istiyorum: Heat'te Pacino ve DeNiro oynamasalard? da, Heat yine Heat olurdu bence. Heat'te Pacino ve DeNiro'dan fazlas? var: Gece dürbünü sahnesi, çat??ma sahnesi, Vincent Hanna'n?n sevgilisinin k?z?n? küvette bulu?u ve daha birçok detay... Ama görkemli kariyerler ancak görkemli filmler içinde bir par?lt? yayabilir. Righteous Kill afi?indeki saçmal?k d???nda böyle bir ???k yaym?yor, dolay?s?yla ortada bir oyunculuk varsa bile görünmüyor. O yüzden yüzlere ???k tutuyorlar.

Varsa bile diyorum, çünkü Clint Eastwood'a kat?l?yorum ben: Kötü oynuyorlar. ?nan?lmaz, üzücü, k?r?c? ama öyle: Daha do?rusu, "normal bir iyi oyuncu" gibi oynuyorlar, bu da bir a?amaym?? ya da potansiyellerini kötü bir film için bütünüyle kullanmak istemiyor gibi oynuyorlar. Nedeni para olabilir mi? Sanm?yorum. Al Pacino'ysan parayla ne alabilirsin ki? Ben bunun psikolojik oldu?unu dü?ünüyorum. Hakikaten s?radanla?ma ihtiyac? olabilir bu. Her türlü lekeyi kald?rabilecek kadar beyaz bir kariyere sahip olduklar?n? dü?ünüyorlar çünkü. Bence do?ru de?il bu. Unutmayal?m ki ikisi de çok iyi birer aktör olmalar?n?n ötesinde, birer Hollywood y?ld?z?. Dünyada çok çok iyi ba?ka bir sürü aktör var, ne bileyim The Godfather'da oynama ?ans? bulamayacak. Taxi Driver'da oynayamayacak... Pacino ve DeNiro'nun kendilerine mola hakk? vermelerinin temelinde bu durum yat?yor ama yan?l?yorlar: ??te kariyer kirlendi. Ama oyunculuk olarak de?il, sinema adam? olarak, ne bileyim senaryo okuyucusu olarak, zaten belli bir kalitenin alt?na dü?meyecek polisiye çöplü?üne bir çöp daha atarak. Ha ne oldu, film makinas? çal??t?. Eee?

Bu filmde beni rahats?z eden ?eyi daha önce ?ener ?en'in Amerikal?'daki halleri de hissettirmi?ti. O güzelim, milli servet mimikleri abuk bir senaryoda yine de iyi kullanmaya çal??mak. Righteous Kill'de böyle bir sürü sahne var, iyi oynaman?n k?y?s?na geliniyor ama hay?r, orada duruluyor. Burada aptal yerine konmu? gibi hisseden sadece ben miyim?

S?k?c? olmak pahas?na daha önce söyledi?im bir ?eyi yineleyece?im: Heat'te Pacino ve DeNiro birlikte oynam?yorlar; ayn? filmde oynuyorlar ama birlikte de?il. Bir filmin içindeki iki filmin ba?rolleri bir yerde kesi?iyor. The Godfather'da da buna benzer bir durum ya?am??lard?. Bunun üstesinden ancak büyük yönetmenler gelebilir. Yani sa?lam bir estetik yap?s? olan bir film, Pacino ve DeNiro'ya kim olduklar?n? unutturabilen, onlar? oynatabilen bir film.

Hadi kavga edelim. Bana kal?rsa Al Pacino Robert De Niro'nun oynad??? bütün karakterleri oynayabilir, ama Robert De Niro Angels In America'daki Roy Cohn'u oynayamaz. Angels In America sadece her izleyi?imde de?il, her akl?ma geldi?inde bile büyük bir yorgunluk hissederim. Al Pacino'ya de?il, orada oynayan herkese ac?yorum asl?nda: Oyunculuk ad?na korkunç bir bedel, kendini, ruhunu bu kadar paralamak. Kusursuz bir metin, kusursuz bir atmosfer, kusursuz oyunculuklar, kusursuz bir müzik, kusursuz bir Mike Nichols, biraz Meryl Streep, biraz Emma Thompson derken... Al Pacino'nun Al Pacino olabilece?i bir yer ç?km?? oluyor ortaya ve ?a??rt?c? biçimde Pacino filmi de a??yor, çok ötelere bir yere b?rak?yor izleyeni. Filmin son sahnesinde ya?ad???m hisleri, o allak bullak olu?u ba?ka hiçbir film hissettirememi?ti bana. Ama en çok ondan önce Pacino'ya ?a??rm??t?m. Looking For Richard'da oradan oraya kendiyle ilgili bir oyun s?n?r?n?n aray???nda ko?an ?a?k?n adam, Dog Day Afternoon'un peygambervari e?cinseli, Don Michael Corleone... orada hiçbiri yoktu. Hâttâ Roy Cohn karakterinde, kelimenin tam anlam?yla söylüyorum, insandan eser yoktur ve tamamiyle insan vard?r. Neyse, h?z?m? alamad?m. Angels söz konusu olunca hassasla??yorum biraz. Demeye çal??t???m asl?nda Righteous Kill'in her ?eyden önce "Pacino'nun kariyerinde" kara bir leke oldu?udur. Bari David Fincher falan çekseydi...

The Bucket List ise rezil bir film olmas?na ra?men, hikâyesinin hafifli?i rezilli?i örtüyor. Biz bunu About Schmidt'te de görmü?tük. O yüzden ille bir arada oynayacaksan?z art?k naif hikâyeler seçin demek istiyorum hazretlere.
Clint Eastwood
QUOTE(someareborntotheendlessnight @ Oct 7 2008, 02:23 AM) *

Hemen bir şey söylemek istiyorum: Heat'te Pacino ve DeNiro oynamasalardı da, Heat yine Heat olurdu bence. Heat'te Pacino ve DeNiro'dan fazlası var: Gece dürbünü sahnesi, çatışma sahnesi, Vincent Hanna'nın sevgilisinin kızını küvette buluşu ve daha birçok detay...


Elbette filmde Al Pacino ve De Niro'dan fazlası vardı. Ama Heat yine Heat olur muydu ondan şüpheliyim. Belki Clint Eastwood / Paul Newman ikilisini görmek benim için daha hoş olurdu. Michael Mann genelde oyuncularını sıkan ve kendi aklındaki gerçekçi yere getirmek için çaba gösteren bir yönetmen. Clint'in Absolute Power'daki gibi Kirli Harry'den sıyrılmış ve Newman'ın zaten abartısız olan oyunculukları iyi olabilirdi. Ama o zaman başka bir Heat olurdu... İyi bir yapım olurdu ama farklı tadlar alırdık.

QUOTE(someareborntotheendlessnight @ Oct 7 2008, 02:23 AM) *

Varsa bile diyorum, çünkü Clint Eastwood'a katılıyorum ben: Kötü oynuyorlar. İnanılmaz, üzücü, kırıcı ama öyle: Daha doğrusu, "normal bir iyi oyuncu" gibi oynuyorlar, bu da bir aşamaymış ya da potansiyellerini kötü bir film için bütünüyle kullanmak istemiyor gibi oynuyorlar. Nedeni para olabilir mi? Sanmıyorum. Al Pacino'ysan parayla ne alabilirsin ki? Ben bunun psikolojik olduğunu düşünüyorum. Hakikaten sıradanlaşma ihtiyacı olabilir bu. Her türlü lekeyi kaldırabilecek kadar beyaz bir kariyere sahip olduklarını düşünüyorlar çünkü.


Evet ama bundan para ve eğlence dışında bir sebep bulamıyorum.
Belki de karşılıklı eğleniriz demişlerdir. Belki de Andy Kaufman'cılık oynuyorlardır.

QUOTE(someareborntotheendlessnight @ Oct 7 2008, 02:23 AM) *

Hadi kavga edelim. Bana kalırsa Al Pacino Robert De Niro'nun oynadığı bütün karakterleri oynayabilir, ama Robert De Niro Angels In America'daki Roy Cohn'u oynayamaz. Angels In America sadece her izleyişimde değil, her aklıma geldiğinde bile büyük bir yorgunluk hissederim.


Ben Pacino'yu daha çok severim çünkü Robert'a göre daha abartısız oynar ama iyi bir yönetmen elinde De Niro'nun da çok iyi oyunculuklar çıkardığına şahit olduk. Bana göre iyi oynayan De Niro, Goodfellas'taki De Niro değil, The King of The Comedy'deki De Niro'dur. Olması gerektiği kadar mimik yapmak gerek. Bu biraz da yüz meselesi. Al Pacino daha az kırışığa sahip. De Niro en ufak bir mimik yapsa, bütün surat hareket halinde. O yüzden genç De Niro'yu ihtiyarından daha çok seviyorum. Bu yüzden de evet, Roy Cohn'u oynasa garip olabilirdi. Bana göre ikisinin oyunculuğu çok farklı. Evet ikisi de teatrale yakın oynuyor, ama De Niro daha karikatüristik.
ggecim
QUOTE(Clint Eastwood @ Oct 7 2008, 03:09 AM) *

Bana göre iyi oynayan De Niro, Goodfellas'taki De Niro de?il, The King of The Comedy'deki De Niro'dur. Olmas? gerekti?i kadar mimik yapmak gerek. Bu biraz da yüz meselesi. Al Pacino daha az k?r????a sahip. De Niro en ufak bir mimik yapsa, bütün surat hareket halinde. O yüzden genç De Niro'yu ihtiyar?ndan daha çok seviyorum. Bu yüzden de evet, Roy Cohn'u oynasa garip olabilirdi. Bana göre ikisinin oyunculu?u çok farkl?. Evet ikisi de teatrale yak?n oynuyor, ama De Niro daha karikatüristik.


%100 özellikle ilk cümleye kat?l?yorum. De Niro'nun filmografisinde daha çe?itli filmler var, Al Pacino'ya göre. Mesela De Niro hem katil, hem polis, hem psikopat, hem komedyen, hem baba vs.. oynam?? bir oyuncu, kariyerindeki çe?itlilik Pacino'ya göre daha fazla. Bu birinin di?erinden iyi oyuncu olmas?yla ilgili de?il bence biraz proje ile de ilgili. Yani ?ans eseri önüne gelen bir proje ya da kendi ke?fetti?i , içinde bulundu?u bir proje. Onlar art?k bu i?lere daha ticari bak?yorlar ancak ikisinin de geçmi?teki oyunculuklar? ve filmleri ?imdikiler yan?nda birer ?aheser. Bence birinin kariyerindeki dü?ü?, Anlat Bakal?m filmiyle, di?erindeki dü?ü? ise S1m0ne ile ba?lad?. ?imdiyse i?i tamamiyle ticarete döktüler. Oyunculuk mu? Bence art?k ya Marlon Brando gibi hayatlar?ndaki godfather? yapmalar? laz?m ya da art?k b?rakmalar? smile.gif
someareborntotheendlessnight
Clint, söylediklerinin hemen hepsine kat?l?yorum. ggecim, seninkilere de.

Tamam, bu adamlar?n ikisine de hayran?z, kabul. ?u olas?l??a ne dersiniz?: Belki de hikayenin bütününü onlar yerine görebilecek büyük yönetmenler olmadan, ortaya ç?kacak sonucun ne derece kötü oldu?unu kestiremeyecek kadar "saf" olduklar? bir nokta da vard?r. Ço?u Hollywood y?ld?z? göründü?ü kadar bilge de?ildir. (Clint Eastwood hariç.)

Clint Eastwood - Paul Newman, evet, muhte?em olurdu! Do?ru söze ne denir?

Siyanure
QUOTE(someareborntotheendlessnight @ Oct 7 2008, 03:42 AM) *

Tamam, bu adamlar?n ikisine de hayran?z, kabul. ?u olas?l??a ne dersiniz?: Belki de hikayenin bütününü onlar yerine görebilecek büyük yönetmenler olmadan, ortaya ç?kacak sonucun ne derece kötü oldu?unu kestiremeyecek kadar "saf" olduklar? bir nokta da vard?r. Ço?u Hollywood y?ld?z? göründü?ü kadar bilge de?ildir. (Clint Eastwood hariç.)

Hak vermemek elde de?il bu tespite. Filmlerinin d???ndaki entelektüel hayatlar?n?n ne kadar? hakk?nda bilgi sahibiyiz? Ben çektikleri filmin kimde ne b?rakaca??n? ne kadar önemsediklerini bilmiyorum. Roger Ebert'?n bir yaz?s?nda okumu?tum. Ebert, Fransa'n?n efsane üç be? kad?n oyuncusundan birisi olan Jeanne Moreau'ya en sevdi?i sahnesini sormu?. Moreau da kendi filmlerini mecbur kald??? festivaller d???nda hiç seyretmedi?ini söylemi?. "Ben film yapmak için para al?yorum." demi?. Ne derece do?ru bilmiyorum ama aktör/aktris motivasyonlar?n?n ne kadar de?i?kenlik gösterebilece?ine iyi bir örnek. Çekim ekibinin yar?s?n?n anlamland?ramad??? bir David Lynch filmi mesela...
Bob le Flambeur
Tartışmanın geldiği son noktaya bir örnek de ben vereyim smile.gif : 90'lı yıllarda İngiliz Time Out dergisi bir "en iyi film listesi" hazırlayacaktır. Derginin editörü dünyanın önde gelen sinema eleştirmenleri, yönetmenleri ve film yıldızlarıyla temasa geçerek, onlardan "en sevdikleri 10 film" listelerini göndermelerini ister. Eleştirmenler ve yönetmenlerin çoğu listelerini gönderir; oyuncuların ise birinden bile cevap gelmez. Zira aktörlerin ya da aktrislerin çoğunun ilgisi ve bağlılığı sinema sanatına veya filmlere değil, oyunculuk mesleğinedir...

Neyse zaten sinema da yönetmen sanatıdır; oyuncular işin malzemesi. Sinema birikimi açısından oyuncularla yönetmenler kıyaslanamaz bile. Buna rağmen anlı şanlı yönetmenlerin filmografilerinde dahi "bu filmi çekmeyi nasıl kabul etti" diyebileceğimiz abuk sabuk filmler yer alabiliyorken, oyuncuların garip tercihlerini fazla da garipsememek lazım o halde smile.gif .

Righteous Kill'e gelince, henüz izlemedim, sayenizde yakın zamanda izlemeyi de düşünmüyorum flaugh.gif . Ama hiç şaşırmadım bu yorumlara ve filmin 6,5'luk IMDb puanına. Jon Avnet ismi başından beri umutlanmamı engelliyordu zaten. Hem buna benzer bir hayal kırıklığımız daha olmuştu 3-5 yıl önce, hatırlıyor musunuz: The Score. Üç kuşağın en büyük yıldızları (Brando, De Niro, Norton) bir araya geliyor diye yapılmıştı reklamı. Sonuç: Sıradan bir soygun filmi dry.gif .

Kısacası böyle şatafatlı kadrolar işinin ehli bir yönetmenin eline teslim edilmedikçe, fazla umutlanmamak lazım. Ama olur da 2009 yılında Brad Pitt & Sean Penn'in yan yana geleceği The Tree of Life, Terrence Malick'e rağmen ya da Johnny Depp & Christian Bale'in yan yana geleceği Public Enemies, Michael Mann'e rağmen çuvallarsa, bakın o zaman şaşırırım smile.gif .
Funkster
QUOTE(someareborntotheendlessnight @ Oct 6 2008, 11:23 PM) *

Nedeni para olabilir mi? Sanm?yorum. Al Pacino'ysan parayla ne alabilirsin ki? Ben bunun psikolojik oldu?unu dü?ünüyorum. Hakikaten s?radanla?ma ihtiyac? olabilir bu. Her türlü lekeyi kald?rabilecek kadar beyaz bir kariyere sahip olduklar?n? dü?ünüyorlar çünkü. Bence do?ru de?il bu. Unutmayal?m ki ikisi de çok iyi birer aktör olmalar?n?n ötesinde, birer Hollywood y?ld?z?.

QUOTE(someareborntotheendlessnight @ Oct 7 2008, 12:42 AM) *

?u olas?l??a ne dersiniz?: Belki de hikayenin bütününü onlar yerine görebilecek büyük yönetmenler olmadan, ortaya ç?kacak sonucun ne derece kötü oldu?unu kestiremeyecek kadar "saf" olduklar? bir nokta da vard?r. Ço?u Hollywood y?ld?z? göründü?ü kadar bilge de?ildir.

Bir parmak ??klatmayla kat?r yüküyle para kald?rabilecek oyuncular olarak maddiyat?n etkili olabilmesi zor. S?radanla?ma ihtiyac? çok yerinde bir yorum. Ama hem oyunculuk, hem de ya? olarak kocaman olmu? iki adam?n bu ihtiyac? bile farkl? biçimde perdeye yans?rd? bana göre. Özellikle günümüzde star olmu? birçok oyuncuda bu ihtiyac? görebiliyoruz. Ba??ms?z yap?mlarda dü?ük ücretlere, hatta bazen ücret bile talep etmeden çal??abiliyorlar. Oradaki hassas yap?y? anl?yorum. Mola haklar?n? bile kullan?rken içlerine sinecek, aynaya bakt?klar?nda gördükleri o büyük star? kendilerine iddias?z, boyas?z, fakir ama onurlu gösterecek imaj? yans?tan küçük yap?mlarla kaçamak yap?yorlar. Gerçi bu kaçamak ?u saatten sonra De Niro ve Pacino’ya kaç numara büyük veya küçük gelir, kafa yormak laz?m. “Biz ne çekersek bu halk onu yutar” mant??? da ihtimal dahilinde. Fakat mola, kaçamak, s?radanla?ma arzusu, ne olursa olsun bu aray???n cevab?n?n Righteous Kill gibi bir filmde olmad???n? onlar bile biliyorlard? bence. Saf olabilirler ama aptal de?iller. ??in (Righteous Kill’in) içinde ba?ka ?eyler olmal?. Ve bence en mant?kl? aç?klamas? dostluk! Bunu sadece De Niro-Pacino dostlu?una veya Avnet ile olan yak?nl?klar?na dayand?rarak söylemiyorum. Kariyerlerinin ta? gibi sa?lam oldu?u ?u dönemlerde art?k kendilerini birilerine ispat etme çabas? içinde olmad?klar?ndan ve biraz da i?i hobiye döktüklerinden lekesiz bir kariyer endi?esi de kalm?yor. Genel anlamda Hollywood camias?nda lobiciler, golf klüpleri üyeleri, hay?r dernekleri neferleri, festival müdavimleri, poker arkada?lar? olan yönetmen, senarist, oyuncu tayfas? film anla?malar?n? bu tip sosyal ortamlarda sözle hallediyorlar. Kabaca “siz emeklili?ini bekleyen iki kurt dedektifsiniz ve ilkeli bir seri katilin pe?indesiniz” diye size filmin konusunu özetleyen yak?n dostunuzun teklifini reddedemiyorsunuz. Avnet’in muhabbeti çok iyidir veya çok iyi barbekü yap?yordur bilemeyiz. Hem camiadan bir dostunuzun yönetti?i filmde ba?rol oynayacak, üzerine de birkaç milyon dolar alacaks?n?z. Hangi senaryo, hangi kurgu, hangi yönetim? Al Pacino da, Robert De Niro da asl?nda çok uzun süredir böyleydi. Pacino’nun Sidney Lumet ve Brian De Palma ile, De Niro’nun Martin Scorsese ile, ?imdilerde her ikisinin de Michael Mann ile dostlu?u da ayn? minvaldeydi. Mesela De Niro bu dosluk u?runa Scorsese ile bana göre rezil bir Cape Fear uyarlamas?na imza att?. Bu ortakl?klar?n birçok sinema klasi?i ortaya ç?karmas?n?n en önemli sebebi, o yönetmenlerin i?lerini her yönüyle ciddiye almas?ndan kaynaklan?yordu. De Palma, Scarface’i epikle?tirmeseydi, Scorsese , Taxi Driver’? yüzeysel bir komedi olarak tasarlasayd?, Mann, Heat’i 90 dakikal?k bir Avnet polisiyesi gibi çekseydi bu filmlerde yine De Niro-Pacino oynayacakt?. Yine bilme ?ans?m?z yok fakat bunu çok güçlü biçimde hissediyorum.

Bilgelik kostümü De Niro’dan çok Al Pacino’nun üzerinde daha ??k duruyor. Gerek Looking For Richard’?n modern ve özgür Shakespeare uyarlamas?, gerekse (izlemedim ama) yine bir oyun uyarlamas? olan Chinese Coffee ile iki yönetmenli?i var. Ayr?ca Oscar Wilde’?n olay yaratm?? Salome’sinin bir uyarlamas? olarak yaz?p yönetti?i Salomaybe? filmi de s?rada. Tiyatroya ve edebiyata olan ilgisi biliniyor. En tart??mal? dönemlerde bile e?cinselli?in üzerine oynayan yap?mlarda cesurca rol ald?. Profesyonelli?ini yeniliklere aç?k yelpazesine ustaca ekledi. De Niro’ya göre s?n?rlar? daha geni?ti. De Niro ise bilge bir ki?ilikten ziyade tam bir sinema emekçisiydi. Kaslar?n?, mimiklerini, vücut dilini daha fazla tercih etti. Rolü u?runa kilo ald?, verdi, ak?l hastanesine yatt?, taksi kulland?. “Hadi ?u i? makinesini çal??t?r” desen çal??t?racak haz?r bir duru?u vard?. Bilgelik, entelektüellik biraz e?reti duruyordu üzerinde sanki. Her ikisinin de, hatta pek çok Hollywood y?ld?z?n?n da saf oldu?u, para için olmasa bile, kariyer yapaca??m umuduyla yanl??lar yapt??? fikrine kat?l?yorum. Fakat Righteous Kill için durumun bu safl?ktan kaynakland???n? dü?ünmüyorum.
QUOTE(someareborntotheendlessnight @ Oct 6 2008, 11:23 PM) *

Hadi kavga edelim. Bana kal?rsa Al Pacino Robert De Niro'nun oynad??? bütün karakterleri oynayabilir, ama Robert De Niro Angels In America'daki Roy Cohn'u oynayamaz.

Bu kavgaya seve seve kar??mak isterim. Ama önce Roy Cohn’un kim oldu?unu ö?renmem gerek. Clint’in dedi?i gibi genç, hatta orta ya?l? De Niro çok daha anlaml?yd?. Ama Angels In America’n?n çekildi?i 2003 tarihini dü?ünürsek, De Niro’nun kaba görüntüsü böyle hassas bir rolü kald?rmazd? san?r?m. Al Pacino'nun esnekli?i çok bariz. Angels In America’n?n varl???ndan haberim vard? elbette. Ama biraz da o dönemde TV dizilerinin ?imdiki kadar müptelas? olmad???mdan ve itiraf edeyim, (paltosuz’a da söyledi?im gibi) ya?ama sevinci/karamsarl??? dramlar?na olan önyarg?lar?mdan ötürü f?rsat yaratamad???m bir seri. Ama belli ki ?skalad???m bir yap?m. ?u an varl???ndan bile haberim olmayan onlarcas? gibi…
Clint Eastwood
Biraz Angels in America'ya bulaşayım ben de. Sonunu getiremediğim bir seridir. İlk iki bölümünü hıkıla sıkıla izlemiştim. Hani iyi oyanan ama sıkıldığınız filmler vardır, onlardandı benim için o zamanlar. 2003 yılında ilk çıktığında izlemişim, bir daha izlemek lâzım. O zaman anlamamış olabilirim. Yine de Al Pacino'nun oyunculuğunu beğenmiştim. Derinlikli gelmişti.

76'dan beri prodüktörlük yapan bir isim Avnet. Belki de Al Pacino Tanrı'yı oynuyor ve Avnet'ten yönetmen yaratmaya çalışıyordur. smile.gif
someareborntotheendlessnight
?ki ikonun çevrelerindeki halenin böyle görünür hale gelmesinden memnunum. Funkster'?n ikna edici biçimde aç?mlad??? "hat?r gönül" ili?kisi ve Bob le Flambeur'ün an?msatt??? "film yönetmenindir" mottosu, herkesin üzerinde anla?t??? "baz? filmler yap?mc?n?nd?r" cümlesi... Sizleri okumak büyük zevk.

Ekleyeceklerim olacak: Hollywood sadece paraya dayanan ticari yap?mlarda de?il asl?nda yapt??? anla?malar?n belki de yüzde doksan?nda sadece vasat oyuncular?n de?il ustalar?n da mimiklerini kontrol ediyor. Örne?in Al Pacino'nun ço?u anla?mas?nda filmin bir yerinde uzun bir tirat atmas?, sakin ba?lay?p sonradan deliye dönmesi vs. zorunludur. Bunun için senaryolar de?i?tirilir. Örne?in Brad Pitt'e ço?u zaman bir ?eyler yedirirler, Sleepers'taki ünlü sahneden beri. Bu tür say?s?z teknikle özellikle Hollywood'da bir bak?ma ikonlar?n oyunculuklar? muhafaza alt?na al?n?r. Hollywood bir kanaatler teknolojisidir. Zaten onlar?n yapt?klar? kötü filmlerin kötülüklerinin bu kadar göze çarpmas? da bu yüzden: Böyle bir sektörde hâlâ Pacino ve De Niro'yla kötü bir film yapabilecek kadar "aptal" ki?iler var m?? Yani Clint'in dedi?i gibi, Avnet'ten yönetmen yapabilir misin? Hay?r. Olmaz. Ama Avnet'in bu espriye bizim kadar gülmeyece?ini kolayl?kla tahmin edebiliriz: Çünkü Righteous Kill kendini gereksiz yere ciddiye alan bir yönetmenle kendinin ciddiyetinin fark?nda olmayan iki y?ld?z oyuncunun makinan?n kolunu çevirmelerinden ba?ka bir ?ey de?il. Çünkü Pacino mesela, Pacino hakk?ndaki mitolojinin dinleyicisi de?il. Being John Malkhovic'teki gibi, biraz giderek Pacino'nun içinde ya?ayan birine dönü?üyor. Dönü?mek zorunda: E?yan?n tabiat? bu. Ba?ka neleri bilmiyordur kim bilir... Ku?kusuz bu ticari bir zaafiyet getirmez ama sinema tarihine de böyle bir andavall?k olarak yaz?l?r. NBA mesela, Majesteleri'nin emekli olmas?ndan sonra ya?anan pani?i an?msars?n?z; sonra bir sezon daha oynamaya karar verdi?inde sadece Wahington'?n de?il, bütün tak?mlar?n izleyici say?lar?nda art??lar olmu?tu. Bu adamlar?n sistem içinde bir anl?k da olsa görünmeleri yüz milyonlarca dolar demek. O kadar zavall? i?te "ikonlar?n dünyas?". Dü?ünsenize, o k?rm?z? hal?da yürüdü?ünüzü, palyaço gibi, herkes sizden parçalar koparmak için çevrenizde ç??l?klar atarken. Ve dü?ünsenize, dünyan?n bir ucunda, Türkiye'de mesela bu komedi canl? yay?nlarla verilir, simültane çeviri yap?l?r, sunucular yüzlerinde o aptal hayranl?kla o adlar? dua eder gibi zikreder, muhafazaya katk?da bulunurlar.

Eee, bütün bu hayhuy içinde Pacino ve De Niro'nun oyunculuklar? nerededir? Oyunculuk tekni?i aç?s?ndan, bu, programlanabilir bir "android" gerektiriyor i?te. Bu android, etkile?imli biçimde, onu izleyen androidleri de programl?yor. Bu süreç bu haliyle yine de ustal?kl? bir ?ey, kötü niyetli de olsa: Ama dola??ma daha çok para girmesi gereklili?i kapitalist sistemleri giderek çökerten ?eydir. ??te ABD'deki ekonomik kriz: Nas?l orada batmakta olan bir gemiyi kurtarmak için tayfalar denize at?lm??sa (halk?n paras?n?n kullan?lmas?n? kastediyorum), Righteous Kill'de de bir bak?ma art?k kar??l??? olmayan bir izleyici ho?görü kredisi kullan?l?yor. Sinema sanat? da, iyi oyunculuklar da, çok sevdi?imiz iki erkek dedektif kli?esi de giderek kendi cesetlerine dönü?üyor. Ha, bunu da satarlar, hiç merak etmeyin: Bir sonraki filmi görece olarak daha iyi olur, olur biter. Belle?imiz Box Office'ten ibaret oldu?u sürece an?msamak için oraya bakaca??z zaten.

Hiç dü?ündünüz mü, kötü filmlerin kimilerini neden çok severiz? Kötü Film nedir? Gerçekten kötü bir filme beni hayran b?rakacak tek ?ey samimiyettir. ?yi bir film çekti?ini dü?ünen insanlar?n belli sanatsal yetersizlikler yüzünden ortaya koyduklar? kötü filmler, içerdikleri "emek" yüzünden sayg?y? hak ederler. B-Movie'lerin büyük k?sm? böyle filmlerdir. Ama kimi kötü filmlerde böyle bir samimiyet yoktur, bu yüzden de mide buland?r?rlar: Righteous Kill bence böyle bir film, dikkat edin, son derece geveze olmama ra?men film hakk?nda hemen hiç konu?muyorum. The Happening de öyleydi. Gerçekten bilerek kötü bir ?ey yapmak ?u anlama gelir, kim söylerse söylesin: "Sizi, sizin bizi önemsedi?iniz kadar önemsemiyoruz."

Koskoca Stanley Kubrick "Stanley Kubrick" olmas?na ra?men her filminde her ayr?nt?n?n güzelli?i ve derinli?i için deli gibi çal??acak, ama böyle vasat?n alt? yönetmencikler izleyiciyi hiçe sayacak! Bir kere sanatsal bir üretimde in?a etti?iniz imgeyle beraber o imgenin al?c?s?n?n ç?tas?n? da in?a edersiniz. Kendine sayg?s? olmayan adam?n kime sayg?s? olacak? Onun için diyorum Pacino ve De Niro Pacino ve De Niro'nun izleyicisi de?iller diye. Kubrick'in Shining'inin çekim a?amalar?n? izlediniz mi bilmiyorum. Yo?unlukla tavsiye ederim.

Etkin bir izleyici varsaymaz Hollywood sistemi, dolay?s?yla etkin olmayan bir izleyiciyi, hükümetler onu kolay kodlas?n diye, yarat?r. Bunu gerekirse sanatsal yollardan yapar. Pacino ve De Niro'nun bunda o kadar da pay? olmad???n? dü?ünenlerin fazla iyimser olduklar?n? dü?ünürüm.

Cape Fear meselesine ?erh koyaca??m. Film bir ba?yap?t olmasa da De Niro'nun iyi bir oyunculuk ç?kard???n? dü?ünüyorum.

Al Pacino'nun da etkili bir Al Pacino ayar?na (öfkesine, tirad?na, art?k ne derseniz deyin) ihtiyac? var bence. Hani Adorno der ya, "Yanl?? hayat do?ru ya?anamaz" diye, yanl?? filmde de, do?ru oynanm?yor demek ki.

Selam.
ggecim

Öncelikle ticari amac?n, bu tür oyuncular için yaln?zca para de?il, sat?? oldu?unu dü?ünmek laz?m. ?unu göz ard? etmemek gerekiyor ki, para çok olunca insanlar aza m? tamah ediyorlar? Tabi ki, hay?r. Ancak yukarda dendi?i gibi, oyuncular için belki de bir müddet sonra, içerik ya da nitelik önemsizle?iyor.

QUOTE

Etkin bir izleyici varsaymaz Hollywood sistemi, dolay?s?yla etkin olmayan bir izleyiciyi, hükümetler onu kolay kodlas?n diye, yarat?r. Bunu gerekirse sanatsal yollardan yapar. Pacino ve De Niro'nun bunda o kadar da pay? olmad???n? dü?ünenlerin fazla iyimser olduklar?n? dü?ünürüm.

.......

Al Pacino'nun da etkili bir Al Pacino ayar?na (öfkesine, tirad?na, art?k ne derseniz deyin) ihtiyac? var bence. Hani Adorno der ya, "Yanl?? hayat do?ru ya?anamaz" diye, yanl?? filmde de, do?ru oynanm?yor demek ki.


Usta bu iki cümle filmi, yap?mc?l???, holywoodu hatta sinemay? özetlemi?, bu cümleleri kurup bana okuma keyfi ya?att???n için de Al Pacino ve Robert De Niro vas?tas?yla, te?ekkür ederim.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.