Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Wall-E (2008)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

IMDB
WALL·E (2008)

Directed by: Andrew Stanton
Genre: Animation | Adventure | Comedy | Family | Romance | Sci-Fi
Tagline: An Adventure Beyond the Ordinar-E
Runtime: 98 min
Awards: 3 nominations
Cast: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin, Fred Willard

Son y?llarda di?er animasyon ?irketlerinin gerisine dü?en devasa Amerikan film ?irketi Disney, uzun y?llar Pixar animasyon stüdyolar?n?n finans?na ve da??t?m?na yard?mc? olmu?tu. Disney bu yard?mlar?n?n kar??l??? olarak Pixar stüdyolar?n?n alt? filminden 3.2 milyar dolar kazanm??t?. Kâr payla??m? konusunda anla?malar? olan iki ?irket, bir süre sonra bu ortakl??? sona erdirmi?, baz? anla?mazl?klar yüzünden de ortakl?k yenilenmemi?ti. Yine de sürekli dirsek temâs?ndayd?lar. Görü?meler, Disney Yönetim Kurulu Ba?kan? Robert Iger’?n göreve gelmesiyle tekrar canland? ve Disney, Pixar Animasyon Stüdyolar?’n? 7.4 milyar dolara sat?n ald?. Toy Story, Monsters Inc., Finding Nemo, The Incredibles gibi süper animasyonlar? üretmi? olan Pixar bu kazançl? anla?mas? sonucu kendi hissedarlar?na her hisselerine kar??l?k 2.3 Disney hissesi vermeyi taahhüt etti. Ayr?ca Pixar yöneticisi, ba? hissedar? ve bilgisayar ?irketi Apple’?n genel müdürü Steve Jobs, Disney Yönetim Kurulu’na girdi. Bu sayede Disney ile Apple aras?nda da ba?lar güçlenmi? oldu. Bu ortakl???n gelecekte sinema d???nda çe?itli yan sektörlerde de kendini gösterece?i, söz sahiplerinden biri olaca?? kesin. Kesin olan bir ?ey daha varsa, o da Pixar’?n ola?anüstü vizyonunun bu anla?madan pek fazla etkilenmedi?i. Hatta son yap?mlar? Wall-E ile önceki ba?ar?lar?n? katlayan bir grafik çizmekteler. Pixar ürünü birçok yap?m?n senaryo kadrosunda bulunan, en son 2003’te Finding Nemo’da imzas? bulunan Andrew Stanton’?n yönetti?i Wall-E, ?imdiden türünün klasikleri aras?nda gösterilen harika bir animasyon ?ovu.

?nsanlar dünya çöple dolunca dev uzay gemileriyle uzayda ya?amaya ba?lam??lard?r. Ba?lang?ç için dünya temizlenene kadar be? y?l olarak planlanan bu uzay yerle?imi, dünyan?n durumu gittikçe kötüle?ince süresiz bir ikâmet halini alm??t?r. Aradan 700 y?l geçmi?tir. Onlar?n dünyada b?rakm?? olduklar? art?klar? temizlemekle görevli Wall-E adl? sevimli robot ise dünyada unutulmu?tur. Hamamböce?i dostunu saymazsak 700 sene boyunca dünyada tek ba??na çöp toplayan, ho?una giden e?yalar? kendi deposunda biriktiren Wall-E’nin hayat?, dünyada ya?am belirtisi arayan insanlar?n belli aral?klarla uzaydan gönderdikleri ara?t?rma robotlar?ndan biri olan Eve’i gördü?ünde tamamen de?i?ir. Wall-E, so?ukkanl? ve sava?ç? ruhlu görev robotu Eve’e ilk görü?te a??k olur. Wall-E’nin buldu?u, dünyada tekrar bir ya?am formunun olu?abildi?inin kan?t? olan küçük saks? bitkisini uzaydaki yetkililere götürme serüveni, hem insanl???n 700 y?l sonra tekrar evlerine dönme, hem de iki robotun sevgilerini s?nama serüveni haline gelir.

forum resmi

Pixar, Wall-E için iki farkl? evren tasarlam??. ?lki, Wall-E’nin tek ba??na çöp toplay?p sessiz sakin bir ya?am sürdü?ü, insanlar?n terk etmi? oldu?u ve bu haliyle nükleer sava? sonras? post-apokaliptik atmosferi ça?r??t?ran toz içindeki dünya. Wall-E’nin koca evrendeki yaln?zl??? da göz önüne al?nd???nda ürkütücü oldu?u kadar hüzünlü bu dünya tasviri, içinde Wall-E’nin toplad??? at?k e?yalardan olu?an hurdal?ktan bozma küçük evinin s?cak ortam?n? da bar?nd?r?yor. Di?er hayali evren ise, dünyay? terk edip uzayda ya?amaya ba?layan, geli?en teknoloji sebebiyle tembelle?ip en ufak i?lerini bile oturduklar? koltuklardan verdikleri komutlarla yapt?rmaya al??m?? ve bu sayede a??r? kilo alm?? obez insanlar?n bulundu?u Axiom adl? devasa uzay gemisi. Her iki evren vas?tas?yla dikkat çekilmek istenen evrensel mesajlar çok aç?k. Yak?nda dünyay? bir çöp y???n? haline getirece?imizin, elimizdeyken k?ymetini bilmedi?imiz ye?ilin hayati öneminin, modern ça??n tembelle?tirdi?i insan?n bozulan beslenme al??kanl?klar?n?n alt? do?rudan çizilmekte. Ama içeriklerinde ne kadar güncel mesajlar bar?nd?r?yor da olsalar, bilim kurgu, hatta animasyon bilim kurgu yap?tlar?n?n zengin hayal gücü, o mesajlar? her yerde duyulan basmakal?pl?klardan s?y?rmak yönünde di?er türlere nazaran avantaj sahibi. En az?ndan Pixar yap?mlar? bunu bize gösterdi. ?nan?lmaz bir hayalgücü ve emek harcand??? belli olan Wall-E’yi meydana getirmek, önceki i?lerine bakarak teknik olarak Pixar aç?s?ndan hiç problem olmasa gerek. Fakat Pixar için birtak?m yaz?l?mlar?n sa?lad??? kolayl?klar ve teknolojik imkan geni?li?i kadar, ortaya ç?kar?lan yap?ma ruh katmak da ön planda. Çok az konu?an bir film olarak Wall-E’nin bu ruha bütünüyle sahip oldu?u da bir gerçek. Konu?arak anlatt?klar?n?n azl??? ve anla??l?rl??? yan?nda, konu?madan ifade etti?i o kadar didaktik, politik ve romantik zenginlik mevcut ki, art?k animasyon tekni?inin sadece göz kama?t?ran bir ?enlik ate?i yakmak anlam?na gelmedi?ini, daha derin ve gerçek detaylardan soyut / somut ç?kar?mlar elde etme yönünde güce sahip olduklar?n? görüyor, anl?yor, dürüstçe onayl?yoruz.

??te tüm milyar dolarlar?n, yönetici isimlerinin, kâr marj?n?n, teknik terimlerin, dünyevi ve uhrevi mesajlar?n, k?yamet senaryolar?n?n önünde tüm safl???yla mükemmel bir a?k hikayesi duruyor Wall-E’nin içinde... Bir çöpçü ile bir ke?if görevlisinin a?k?. Önce tek tarafl? ba?layan, daha sonra emin ad?mlarla geli?en, fedakârl?k ve kahramanl?kla peki?en dört dörtlük bir sevgi tasviri. Bu a?kta metal ve dijital seslerin yaratt??? duygusal yo?unlu?un ironisi bir tarafa, a??zlar? olmayan, biri dürbüne benzeyen, di?eri iki büyük mavi noktadan ibaret gözlere sahip olan iki robotun ifade etmeyi ba?ard?klar? tutku ve ba?l?l?k e?ine ender rastlanan türden. Wall-E, çöpler aras?nda buldu?u mücevher kutusunun içindeki p?rlantay? at?p, kutuyu alacak kadar saf bir idealin, Eve ise görevinin gere?ini yerine getirmek için tüm fedakarl???n? ortaya koyan bir do?rulu?un sembolü… ?nsanlara hizmet eden bu iki robotun, yine onlar?n dünyaya dönebilmelerini sa?layabilecek bir kan?t? Axiom’a ula?t?rma idealinde birle?meleri bu a?k? daha sa?lam bir zemine oturtuyor. Yarat?lan tekno-romantizmin, bu idealistlik-fedakarl?k-kahramanl?k üçgeninde insani (!) bir boyuta eri?mesi hayranl?k verici. Wall-E’nin zippo ?????nda Eve’e hayran hayran bakmas?, ele ele tutu?ma denklemi, beraberce uzay bo?lu?unda uçtuklar? muhte?em an, dudaklar? olmayan öpü?me sahnesi ve birbirlerinin isimlerini telaffuz ettikleri her bölüm, romantizmin sinemada daha söyleyecek çok ?eyi oldu?unu tescilliyor.

forum resmi

Wall-E, iki robotun bak??lar?ndaki robotsu ifadesizli?e ra?men, filmin ak???nda kendisini ciddiye alan izleyicinin asl?nda görünenin ötesine geçebilme becerisini test ediyor ve o bak??lardaki ifadenin ad?n? koyduruyor. O zaman film herkes için tan?mlanabilir bir hal al?yor. 700 y?l boyunca “ev” dedikleri dünyadan uzak kalm?? ?i?man Axiom sakinlerinin bunca zaman sonra ütopik bir konforu b?rak?p tekrar dünyada ya?ayabileceklerini veya bunu isteyeceklerini dü?ünme iyimserli?ini de kapsayan filmin “dünyadan ba?ka evimiz yok” mesaj? günümüzde çok ?ey ifade etmekte. Belki Van Gogh, Georges Seurat ve Auguste Renoir gibi ressamlar?n tarzlar? taklit edilerek yap?lm?? biti? jeneri?indeki nefis animasyonlardaki gibi yepyeni bir sayfa açacaklar. ??te Wall-E böylesi bir umudun ve a?k?n kanatlar? alt?nda tasar?m dehas? varolu?uyla, çok ??k Hello Dolly! ve 2001: A Space Odyssey göndermeleriyle, obez insano?lu tasviriyle, Thomas Newman’?n tutku dolu besteleriyle ve kazanaca?? Oscar’?yla y?l?n en iyilerinden. Ya?ayabilece?imiz ba?ka dünya yok. Axiom’un iyi kalpli kaptan?n?n söyledi?i gibi “hayatta kalmak istemiyoruz, ya?amak istiyoruz!” 700 y?l da ya?asak yine ayn? ?eyi isteme, ama buna ra?men dünyaya kar?? ayn? duyars?zl??? gösterme e?ilimindeyiz. Uzayda ya?amamal?y?z. Çünkü baz? tehlikelerin fark?na varana dek sürekli dü?üp biryerlerimizi ac?tmak için yerçekimine ihtiyac?m?z var!

Ne Zaman Gelecek Program?

forum resmi
ardactn
Animasyon filmlerinde kullan?lan bilgisayar programlar?n? yazan firman?n Apple'?n ayn? zamanda Pixar'da sahibi oldu?unu dü?ünürsek filmin animasyon kalitesi konusunda konu?maya bile gerek kalm?yor smile.gif
Senaryonun oldukça ba?ar?l? oldu?u filmde ayn? zamanda animasyon harikas? yarat?l?p, ba?ta Wall-E ve Eve'nin mimikleri insan? gülmekten k?r?p geçiriyor.
Animasyon diyince baz?lar? için ilk akla "çocuk filmi" gelse de her ya?tan seyircinin gidip izlemesi gereken ?ahane bir film.
Clint Eastwood
Az önce izledim ve çok be?endim. Kim derdi ki, y?llar?n filminin beceremedi?ini iki tane robot becerecek. Y?llar?n beceremedi?i dedi?im ?ey de, iç ?s?tan bir ?irinlik, romantizm duygusu ve sevgi tasviri. Çok e?lenceli ve bir o kadar da dokunakl? bir film. ?yi bir senaryoya sahip.
Baz? yerlerde endi?elendim ki, son günlerde izledi?im birçok filmde hiçbir duygu alam?yordum. Vol-i'nin dürbünümsü gözlerine verilen yans?malarla, hislerine tercüman olma i?lemi de çok güzel ve yerinde olmu?. Vol-i ve Eve gerçekten ideal çiftler. Vol-i inan?lmaz da ?irin.

Animasyon alemine, ilk "Ice Age"den beri gelen en iyi film bence.

Bu arada benim as?l hasta oldu?um karakter, yer silici M-O (bizim emo-can yahu smile.gif ) oldu. Huysuz ?ey flaugh.gif
m1r4culous
Ben de filmi bugün izledim. Sonunda! Gerçekten de be?endim. Komik ve duygusal anlat?m? ve göndermeleriyle çok iyi bir film olmu?. ?ncelemen için de eline sa?l?k Funkster flowers.gif
RockeT
En iyi animasyonlardan. A?k sevgi kahramanl?k ne ararsan?z var. Sözlerle anlatamayaca??m için izleyin derim.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.