Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: 2 Days in Paris (2007)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

IMDB
2 Days in Paris (2007)

Directed by: Julie Delpy
Genre: Comedy | Drama | Romance
Tagline: He knew Paris was for lovers. He just didn't think they were all hers.
User Rating: 7.0 / 10 (6,637 votes)
Runtime: 96 min
Awards: 1 win
Cast: Julie Delpy, Adam Goldberg, Daniel Brühl, Marie Pillet

QUOTE
2 Days in Paris, iki y?ld?r birlikte olan Marion ve Jack'in ?talya tatiline ç?kmalar?n?, dönerken Paris’e u?ramalar? ve orada Marion'un ailesiyle geçirdikleri iki günün hayatlar?n? nas?l de?i?tirdiklerini anlat?yor. Marion'un, çiftin cinsel ya?amlar?na dair bile yorum yapmaktan çekinmeyen ailesi ve olur olmad?k yerlerde kar??lar?na ç?kan eski sevgilileri bir süre sonra Jack'in sabr?n? zorlar.

Oyuncu olarak ba?ar?l? bir kariyere sahip Frans?z oyuncu Julie Delpy’nin birkaç k?sa film geçmi?i ve yolun ba??nda say?labilecek bir senarist-yönetmen kimli?i oldu?unu, üstelik son derece usta bir vizyonla bunu gerçekle?tirdi?ini söyleyebilmek için art?k elimizde 2 Days in Paris gibi güçlü bir kan?t var. Asl?nda 2004 y?l?nda Before Sunset filminde Richard Linklater, Kim Krizan ve Ethan Hawke ile beraber uyarlad??? senaryo ile Oscar adayl??? bile alm?? bir tecrübe söz konusu. Bunun öncesinde yazar, yönetmen ve oyuncu olarak alm?? oldu?u akademik e?itimin de katk?lar? unutulmamal?. 2 Days in Paris, Delpy’nin yazd???, yönetti?i, ba?rolde yer ald???, kurgusunu üstlendi?i, yap?mc?l???na katk?da bulundu?u, hatta müziklerini yapt??? son zamanlar?n en kaliteli romantik komedilerinden biri. Bu tamlaman?n hakk?n? vermek son zamanlarda pek kolay de?il. Fakat Delpy’nin filmi, bir kad?n ve bir erke?in ili?kilerinin analiz ederken, hem Frans?z-Amerikan iki insan?n, hem ki?ilik olarak farkl? iki sevgilinin, hem de tür olarak romantizm ile komedinin kar??tl???ndan etkileyici bir ahenk elde etmeyi ba?ar?yor.

2 Days in Paris ile ilgili ele?tiri yaz?lar?nda s?kça dile getirilen Woody Allen senaryolar?na benzetilme durumu, zaten demirba? Woody Allen filmlerini görmü? olanlar?n muhtemelen atlamayacaklar? derecede kendini belli etmekte. Bu barizlik yan?nda daha yak?n bir örnek olarak In Bruges filminin yönetmeni Martin McDonagh’n?n o üzerinde çok konu?tu?umuz ak?c? ve canl? senaryo tad?ndan esintiler de bulmak gayet olas?. ?ster suç, ister romantik komedi yap?m? olsun, benzer senaryo dinami?i yakalam?? filmler, ne kadar kli?e hikayelerden yola ç?k?yor olursa olsunlar, fark yaratmaya mahkumdurlar adeta. 2 Days in Paris’in diyaloglara dayal? i?leyi?i, bu senaryo e?galinden keyif alanlar? bir dakika olsun s?kmayacak derecede canl?. Delpy, Marion ve Jack aras?ndaki ili?kiyi klasik bir k?skançl?k ve ili?ki sorgulama döngüsüne hapsetmemi?, fakat bu duygular?n yo?un biçimde besledi?i a?k, seks, ba?l?l?k, arkada?l?k, politika, aile, ihanet, geçmi? ili?kiler gibi önemli yan unsurlar? sevimli, samimi ve son derece zeki biçimde elekten geçirmi?. Ama öte yandan elekten geçirmenin sunili?ini hissettirmeden, ili?kinin iki günlük kesitini tamamen hayat?n ak???na b?rakm?? bir do?all?kla ve haliyle yer yer do?açlama ça?r???mlarla resmetmi?. Me?er Julie Delpy sevimli bir örümcekmi?! ?tinayla ördü?ü a?lar birbirine ba?lan?p tamamland???nda ortaya çok estetik bir görüntü ç?karm??. Hatta Woody Allen senaryolar?n?n derli toplu zekas?ndan biraz farkl? olarak daha ba??ms?z ve do?al biçimde ?ahsi bir duygusal zekan?n kodlar?n? kullanm??.

Bu senaryonun merkezinde Marion ve Jack bulunmakta. Onlar? analiz etmek hem kolay, hem de zor. Kendileri bile birbirlerini tam manas?yla çözememi?ken üstelik. Tak?nt?l?, rahats?z, mutsuz ve terör paranoyas?na sahip Jack, Paris’te kar??la?t??? Bush ti?örtü giyen Amerikal? turist hem?erilerine g?c?k olup, bilmedi?i Louvre müzesinin tarifini yanl?? verip onlar? ma?dur edecek kadar umursamaz iken, kald?r?ma park etmi? arabalar? çizerek cezaland?ran Marion’un babas?n?n yanl?? yapt???n? söyleyecek kadar kuralc? ve etik davranan bir ki?ili?e sahip. Ba?lang?çta itici bir izlenim yaratsa da, tan?d?kça ona duyulan büyüyen bir sempati olu?uyor. Marion’un ailesi, eski sevgilileri ve çevresiyle ya?ad??? kültür farkl?l?klar?ndan ?ikayet edi? biçimindeki alayc? yakla??m? filmin komedi omurgas?n? zinde tutuyor. Gerek sevgilisinin eski sevgilileriyle yüzle?mesine katlanmak zorunda kalan bir erkek, gerekse Paris’te bir Amerikal? duru?un yaratt??? yabanc?la?ma sayesinde izleyicinin kolayl?kla özde?lik kurabilece?i bir karakter haline geliyor. Etraf?nda Frans?zca konu?uldu?u anlarda yüzünden hiç silinmeyen ?a?k?nl?k ifadesinin izleyende yarataca?? sempati buna en güzel örnek. Amerikan ve Frans?z kültürleri aras?ndaki farkl?l?klara zekice espirilerle de?indi?i kadar, Rimbaud’yu “Rambo” ?eklinde anlayacak kadar da dil farkl?l???na safça teslim olmu? bir turist konumunda. Jim Morrison’?n Paris’teki mezar?na gitme sebebi de bir Val Kilmer hayran? olmas? yan?nda, sadece turistik önem ta??yan bir mekan olmas?ndan ba?ka bir ?ey de?il. Marion ile ili?kisinde de k?skançl?k s?n?rlar? ciddi ?ekilde zorlanan bir erkek olarak, özellikle erkekler taraf?ndan benimsenecek çaresizlikler içinde Jack... Sokakta rastlad?klar? eski erkek arkada?lar?ndan biri ile oral seks yapt???n? Jack’e itiraf eden Marion, bunun Bush, Irak sava?? ve Ku? Gribi gibi dünya sorunlar? yan?nda büyütülecek bir ?ey olmad???n? söyledi?inde, Jack’in dünyay? sarsan Bill Clinton-Monica Levinsky benzetmesi, her ne kadar çal???lm?? bir diyalog da olsa kayda de?er. Frans?z geni?li?ine kar?? Amerikan muhafazakarl???! Bu gibi kültürel çeli?kilerden çok etkileyici ç?kar?mlarda bulunmu? olan çift vatanda?l??a sahip Julie Delpy’nin ele?tirel yönü Paris’e cehennem dedirtecek kadar geni?, kendi memleketine turist duyarl?l???yla yakla?abilecek kadar da tarafs?z ayn? zamanda.

forum resmi

Öte yandan Delpy kendi rolünü tasarlarken hiç de ego yapmam??. Bazen anlat?c?, bazen bilgilendirici, ço?unlukla da Jack’in rahats?z halini dengeleyici serinkanl?l?kla hareket eden bir kad?n. Ba??ms?zl???na dü?kün, fakat kendisine ait hayat? boyunca tek bir erkekle beraber olamayaca?? fikrine yine kendisini ikna edememi? dürüst bir a?k kad?n? ayn? zamanda. Hatalar? veya yalanlar? olsa da, bunlar? gerçek a?k? sayd??? Jack ile tan??madan önceki hareketli geçmi?inin küllerinden do?mu? ufak tefek yanl??l?klar oldu?unu anlatabiliyor. Tam a?k? buldu?unu dü?ünürken onu kaybetmenin, sonra ba?ka biriyle her ?eyi ba?tan alman?n hayat?n bir döneminde art?k kald?r?lamayacak kadar zahmetli olmas?n?n vurgusunu, ili?kilerle dolu geçmi?imizin bizi gerçek a?ktan al?koymas?n?n adaletsizli?ini hissettiriyor. Frans?z geni?li?inin bile daralmaya ihtiyac? oldu?unu belki de… Her platformda insanlar?n çenesini dü?üren kad?n-erkek ili?kilerine bak??? ile Delpy, çok yeni ?eyler söylemiyor. Ancak eskileri yenileyi? biçimi çok etkileyici. Etkileyicili?i de sadelikten ve samimiyetten geçmekte. Oyunculuk aç?s?ndan ekstra yük getirebilece?ini dü?ünece?imiz bu iki insan? canland?r?rken Julie Delpy’nin ve Adam Goldberg’in abart?s?z hakimiyetleri, kendilerini ak?nt?ya b?rakm?? halleri çok güçlü. Fakat Jack’in kap?ld??? ak?nt?, Marion’a göre daha silkeleyici olunca Goldberg’in gurbetteki hali daha merkeze kay?yor. Kendisi Ethan Hawke kadar parlak bir görünüme sahip olmayabilir, hatta böyle kaliteli bir yap?m için akla ilk gelen isimlerden biri olmayabilir. Ama ete kemi?e büründürdü?ü komik ve ayn? zamanda ar?zal? romantik Jack karakteri ile, Delpy’nin gerçek hayatta yak?n dostu olmas? yan?nda çok iyi bir oyuncu oldu?u gerçe?ini de bilen bilmeyene kan?tl?yor. Julie Delpy’nin gerçek anne-babas? olan Marie Pillet - Albert Delpy ikilsinin az ve öz katk?lar? yan?nda, Alman as?ll? Barcelona do?umlu genç oyuncu Daniel Brühl’ün k?sac?k bir rolü de mevcut.

T?pk? In Bruges gibi bir Avrupa fonu olu?turmas?na ra?men, Paris’i hikayesinin önüne geçirmeyen bir turistik dekor olarak kullanan Delpy, Paris’in mimari yap?s?n?, pazarlar?n?, kapal? mekanlar?n?, parklar?n?, tuhaf taksi ?oförlerini, tav?an eti yan?nda servis edilen havucunu ve kendine has özgürlük anlay???n? ekonomik bir dille yazm??, yönetmi?. Hem Amerikal?, hem Frans?z, hem kad?n, hem erkek, ili?ki baz?nda da hem özgür, hem de olmas? gerekti?i biçimde kuralc? olmay? ba?aran bir filme imza atm??. Özgürce ya?anan bir duygu olarak bilinmesine ra?men a?k?n iki insan aras?nda belli bir kuralc?l??? da beraberinde getirdi?ini, sorumluluk yükledi?ini, hatta bunlar?n zamanla gerekli oldu?unu dü?ündüren bir film olarak 2 Days in Paris gibi güçlü bir romantik komediye kap?lar aç?k tutulmal?.

Ne Zaman Gelecek Program?

forum resmi
eozen81
?nceleme için çok te?ekkürler, lâkin ben ne yaz?kki hiç sevmedim filmi. Hayat?mdaki zaman kay?plar?ndan biri olarak tan?mlar?m halen sorsan?z.
ardactn
Film için en fazla 5/10 puan verebilirim. IMDb'deki 7 oldukça yüksek kaçm??.
Filmi biraz Before Sunrise türünde, belki ona rakip bir yap?m yapmak istemi?ler de olabilir bilemiyorum ama yan?na bile yakla?amaz malesef.
ggecim
Filmi sevmeyen arkada?lara; biraz daha filmin söylediklerine bakmalar?n? öneririm. Lakin film, beni en çok Amerika ve Avrupa aras?ndaki çeki?meleri ve bunu i?leyi? tarz?yla vurmu?tu. ?ronik göndermeler ve esprilerin alt?ndaki mesajlar çok ho?uma gitmi?ti ve ba?ar?l? bulmu?tum. Belki bu aç?dan bak?ld???nda daha iyi anla??labileck bir film, 2 days in Paris.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.