Türkiye Arjantin olur mu?

forum resmi


IMDB
Cordero de Dios (2008)

Directed by: Lucía Cedrón
Genre: Drama
User Rating: 7.0 / 10 (54 votes)
Runtime: 90 min
Cast: Mercedes Morán, Jorge Marrale, Leonora Balcarce, Malena Solda


Agnus Dei: Darbelenen Üç Ku?a??n Bulu?mas?
“Türkiye Arjantin olur mu” tart??malar? hiç ?üphesiz 2002 yaz?m?n favori tart??mas?yd?. Tak?m elbiseli adamlar?n televizyon ekranlar?ndan kayg?l? yüzlerle beyan ettikleri bu milyonda bir olas?l?k (hani Türkiye mümkün de?il normalde olmazd? Arjantin falan da, ama ya tutarsa loto kabilinden) rakamlarla gereksiz biçimde ha??r ne?ir olanlar?n kafalar?n? me?gul etmi?e benziyordu. Benimse yüzüme geni? bir gülümseme yay?l?yor, i?siz i?çilerden olu?an Piqueteros yani barikatç?lar, Cocerolazo’lar ( tencere-tava protestocular? ), bankazedeler, Asamblea ( halk meclisi), Carteneroslar ( plastik, cam, kâ??t toplay?p satanlar), Comedores (ortak mutfaklar), Bankazedeler, Takas pazarlar?, Credito ( krize kar?? halk?n yaratt??? alternatif para) akl?ma geldikçe ke?ke oluversek bu yaz aniden Arjantin gibi diyor, yolda?lar?n GüneyAamerika’dan yollad?klar? belgesellerini izledikçe hay?flan?yordum. Ne de olsa devlet baban?n s?k?ca kavrad??? bu topraklardaki kadim itaat kültürü yine bask?n gelecek, c?l?z s?zlanmalara sa??r kulaklar?n pas? sonunda bir kez daha “allah devletimize zeval vermesin”di na?meleriyle silinecekti. Öyle de oldu. Ö?renci evimizin “çeyizlik” tek tencere-tava setini eylemlerde asli i?levini yerine getiremeyecek denli heba etmem bir yana, Türkiye 11 Eylül sonras?nda ABD destekli kalk?nma reçetelerine s?rt?n? dayad?kça day?yordu. Arjantin olma hayallerimiz bir ba?ka bahara kald?. Ancak geç de olsa ba?ka bir dünya bu topraklar için de mümkün ve ?iddetle muhtemeldi.
Agnus Dei, filminin yönetmeni Laura Cedron, filmini, 2001 krizinin ard?ndan cumhurba?kan? Fernando de la Rua’n?n da istifas?yla politik, sosyal, ekonomik karga?aya dü?en ve halen h?z kesmeyen yoksulla?ma dalgas?n?n etkisiyle, umutlar? gittikçe tükenen Arjantin’de s?k rastlanan bir olgudan, fidye için adam kaç?rma vakalar?ndan yola ç?karak kurguluyor.

forum resmi

Büyükbabas? kaç?r?lan Guillermina fidye bulmak için 25 y?ld?r Fransa'da ya?ayan annesi Teresa'y? arar. Teresa y?llar sonra Buenos Aires'e ayak bassa da babas? Arturo'nun durumuna kar?? kay?ts?zd?r. Baba-k?z aras?ndaki so?uklu?u çözmeye çal??an Guillermina, zamanla bilmedi?i ?eyler oldu?unu farkeder. ??te bu noktadan itibaren Guillermina'yla beraber geçmi?i ke?fetmeye ba?l?yoruz.
Hali vakti yerinde bir ailenin k?z? olan Teresa, Pako'yla evlidir ve 1978 y?l?na kadar ikisi de cuntaya kar?? aktif politik mücadele içerisindedir…
1978 ve 2002 y?llar?n? paralel kurguyla anlatan film, özellikle dönemler aras?ndaki yumu?ac?k geçi?lerle bilindik flash-back sahnelerinden ayr?l?yor. Zaten yönetmen de bir söyle?isinde "insanlar?n flash-back ya?amad???n? çünkü haf?zam?zda zaman zaman kaprisli ve dolambaçl? da olsa tüm an?lar?m?z?n ve geçmi?in yan yana var oldu?unu" ifade ediyor. Kimi zaman Guilermina'n?n bir bak??? ya da hat?rlad??? bir nesneyle geçmi?e, bölük pörçük an?larla Arjantin'nin darbe dönemindeki ortak belle?ine ama ille de bir çocu?un an?lar?n?n k?r?lganl???na dönüyoruz. Guillermina'n?n çocuklu?unun ve masumiyetinin simgesi ayn? zamanda umut dolu pastel renklerle filme al?nm??ken 2002 y?l? oldukça çi? güne? ????? ve ya yapay ???klarla bezenmi?. ?lk anda san?ld???n?n ve birçok filmde de rastlan?ld??? üzere, belgeselvari görüntüler geçmi?e de?il bugüne ait olanlar. Geçmi? tüm sübjektifli?i ve göreceli?iyle anlat?l?rken, 2002 y?l?nda yönetmen çok daha nötr bir tutum benimsemi?. Geçmi?teki darbeciler ve günümüzdeki uzant?lar?yla sözünü sak?nmadan hesapla?an ancak politik büyük anlat? filmi olmayan mahrem bir aile öyküsüyle kar?? kar??yay?z. Çocuklar?n gözünden geçmi?in aktar?lmas? ve Dünya Kupas?- Maradonna sahneleriyle yer yer Julie Gavras'?n Faute à Fidel'ini Cao Hamburger imzal? Brezilya yap?m? “Ailemin Tatile Ç?kt??? Y?l” (O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias) filmini akla getiriyor.
Kendisi de diktatörlükten kaç?p Fransa'ya göçen bir ailenin k?z? olan Laura Cedron, ilk uzun metrajl? filmi olan Agnus Dei'yle beraber iki ya??nda terk etti?i Arjantin'e yerle?meye karar vermi?. Latin Amerika sinemas? merakl?lar?n?n takip etmesi gereken, henüz 27 ya??nda umut vaat eden bir yönetmen.
Uluslararas? arenada ilk olarak 2008 Rotterdam film festivalinde tan?t?lan filmin Toulouse 20.Latin Amerika Filmleri Festivali'nde "Prix du Public" (kamuoyu ödülü) kazand???n? da hat?rlatal?m.
Agnus Dei, sonu ba?tan belli olan, gücünü anlat?m?n?n inceli?inden alan filmlerden. Film boyunca sezinledi?imiz yakla?an "kötü son" Guilermina'n?n annesinin 20 y?ld?r s?rt?nda ta??d??? yükünü payla?mas?yla yeni bir ba?lang?ca dönü?üyor. Çaresizli?ini, ç?k??s?zl???n? ya da pi?manl???n? anlayabilmenin en yak?n?ndakilerin ama affedememenin a??rl???yla son buluyor bana sorarsan?z. Ve as?l hesapla?ma o hassas noktadan sonra ba?l?yor. Darbenin savurdu?u üç ku?ak bulu?uyor. Seyircinin takdirine kalm?? bundan sonras?... Dar?s? Türkiye'nin de ba??na diyor ve bu kez sinematografik aç?dan Arjantin olmas?n? diliyorum. Tabii hesapla?ma denilen olgu biraz kararl?l?k biraz da geçmi?ten ders almay? gerektiriyor. Bizimkiler Ergenekon'un "te?kilat" say?l?p say?lmayaca??n? tart??adursun ve en önemlisi tabii kenan evren hiç istifini bozmadan Bodrum'da 5. s?n?f ya?l? boya tablolar çiziktirirken Arjantin darbecilerini diktatörlük 1983 y?l?nda y?k?ld?ktan sonra yarg?lay?p a??r hapis cezalar?na çarpt?rm??t?. T?pk? Yunanistan ve ?ili gibi. Dahas? 1991'de ülke içindeki a??r silahl? birlikler kald?r?larak, ordunun rolü uluslararas? misyonlara kat?l?m ile s?n?rland?r?lm??t?. (i?te Ergekoncular? g?c?k edecek bir cümle) Eh siyasetten girmi?ken devam edelim bari 1994'te, o s?rada askerli?ini yapmakta olan Ömar Carazco adl? bir gencin k??lada gördü?ü i?kence sonucu ölmesi üzerine ayyuka ç?kan toplumsal protesto, Arjantin'de zorunlu askerli?in kald?r?lmas?n? sa?lam??t?. Ülkemizde ise son olarak vicdan-i retçi Mehmet Bal yakla??k 1 ayl?k tutukluluk döneminin ard?ndan "ileri derecede anti-sosyal ki?ilik!!! (art?k her ne demekse) raporu verilerek geçti?imiz ay sonunda serbest b?rak?lm??t?. Özetlersek hem sinema hem de siyaset aç?s?ndan Türkiye'nin önünde daha çooooooook yol var gibi gözüküyor.