Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Baz? kad?nlar...
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Sinema Genel
Funkster
forum resmi

…tüm gençliklerine ra?men sanki y?llar?n yükünü omuzlam??cas?na ac?larla yo?rulmu?tur. Ya?ad?klar? ak?l almaz dramlar? yüreklerinde kilitledikleri s?r sand???n?n anahtar?, kad?nl?k onurlar?n? cinsiyetsiz bir insanl?k onuru mertebesinde görmek istemek ad?na kendini çok özel yeteneklerde aç?k eder. Bu anahtar?n ad? bazen müziktir. Yüzlerinin ac? içindeki görüntüsünün derininde sezilen güzelli?in tarifi çok ba?kad?r. Ç?plak ayakla topra?a basman?n huzuru sinmi?tir o yüze. Onu sadece bu kad?n?n yapt??? müzi?i görenler görebilir. Tu?lara basarak 4 dakikada size kendi hayat hikayelerini özetlerler. Enstruman? ile sevi?erek, dövü?erek meydan okurlar. Sonunda da görkemli bir te?ekkür ederler. Ben buyum, al?n beni ya?ay?n!

Jenny (Hannah Herzsprung) - Vier Minuten

****

forum resmi

…masumiyetin s?rr?na vak?f olmalar?na ra?men bunun fark?nda olmadan hayatlar?n? belli bir itaat rutini ile idame ettirmek zorunda b?rak?l?rlar. Hapsolduklar? küçücük kasabalar?nda k?rmak zorunda olduklar? kal?plar?, ya duygusall?klar?n? köreltmeye çal??an geleneksel erkek egemen yap?la?maya, ya da sistemin dayatt??? saçma sapan e?itim engellerine teslim etmek zorunda kalm??lard?r. ?akaklar? geriye çekilmi? vaziyette, kal?n ka?lar?n kanatlar? alt?ndan f?rlayan bir çift renkli bak?? ile anlamaya çal??t?klar? bu “adaletsizli?e teslimiyetsizli?in çaresizli?i”, kadife ciltlerine zerre kadar zarar vermese de, içinde bir ku? ta??yan yüreklerine hep kimli?i belirsiz bir bezginlik yükler. Ama içten içe sevgi ve s???nma arzusu ta??yan bir kad?n?n, bunu fütursuzca inkar eden hemcinslerinden farkl? olan dürüst duru?u onu küçültmez, yüceltir. Bir erkek de sevgi ve s???nma arzusu ile yücelir. Çünkü erkek olmak da kad?n olmak gibi, insan olmakt?r. Onlar bir yumurtada hayat bulurlar.

Ayla (Saadet I??l Aksoy) - Yumurta

****

forum resmi

…umutla beslenirler. Beslenmezler ise ya?amalar? için gerekli olan beslenmelerine bile s?rtlar?n? dönmeyi göze al?rlar. Sevdiklerinin kayb?n? kabullenmek ba?kalar?na nazaran onlar için çok daha zordur. Çünkü hiçbir besin, gerçek açl???n? gidermeye muktedir de?ildir. Bu u?urda gözleri fazla yükseklerde de?ildir. Bir kartpostal bile yeterlidir bu ümit ve gerçek açl???n? köreltmek için. Öyle ki, gerçe?i tüm ç?plakl???yla ke?fettikleri zaman, o gerçek, ölümü göze alarak bekledikleri umutlar?n? kar??lamasa bile onun hakk?n? teslim edecek kadar adalet sahibi yürekte asl?n? bulur. Bunun ödülü de evlatlar? için çaba gösteren anne-babalar ve hiç umulmad?k bir yerden ç?k?veren bir gerçek a?kt?r. Yalandan bozma ümitler bile bu kad?nlar?n yüre?ini ???kland?rmaya yeterdir. Onlar?n yalan veya gerçek olu?u de?il, bir ümit olu?u önemlidir. ??te bu kad?nlar? anlatmak bir sürü ?ark?n?n i?i de?ildir. Tek ve gerçek bir ?ark? yeterlidir.

Lili (Mélanie Laurent) - Je vais bien, ne t'en fais pas
melisa hülya
forum resmi

...sevgiyi "oynamaz"lar, ayaklar?n?n alt?na serilen konforu, maddeyi de?il ?efkati ve sadakati ku?an?rlar. Hayat?n ne oldu?unu anlamak için ölümü beklemek de?ildir kabulleni?leri, "hayattan alabildi?i kadar?n? sevdiklerine da??tmak" ve bu da??l?m?n bütünlü?üyle sevdiklerini sahiplenmektir. Kendi hayatlar?n?n di?erlerinin hayat?ndan daha de?erli olmamas? kaybetme korkusundand?r. Sevdikleri hayatlar?na ifade katan tek anlaml? gerçek iken, ölümü dü?ünmek yada yüzle?mek istemezler. Çünki baz? kad?nlar için kaybetmekten korktuklar?, kendi ölümlerinden daha önemsiz de?ildir. Onlar için sevilenlerin verdi?i ???k, gerçek dünyan?n ?????ndan daha parlakt?r. Onlar anne olman?n rolünü yapmaz, onlar gerçekten annedir.

Bilge (Ba?ak KÖKLÜKAYA ) - Küçük K?yamet
Funkster
forum resmi

…hayat? ayr?nt?larda ya?arlar. Ba?kalar?na küçücük ve önemsiz gelen detaylar?n insanlar? bir araya getirebilme olas?l?klar?n? zorlarlar. Bu ayr?nt?lar?n gücünü fark edince büyüleniriz. Zaman?n ak???na kap?lmaya mahkum bir melodi, bir k?yafet, bir koku onlar?n bu ayr?nt? saplant?lar?nda anlam?n? yakalar. Sadece o da de?il. Bir kad?n bir erkekte bu kadar detayc? olunca, böyle kad?nlara kar?? insan?n ister istemez kendisi olas? geliyor. Kendinizi ona nas?l ve ne ?ekilde benimsetece?inizi veya be?endirece?inizi dü?ünmekten ba??n?za a?r?lar girebilir zira. Kaç ya??nda olursa olsun çocuklu?unu inkar etmemi? kad?nlar?n insan sevgisi herkesten farkl? oluyor. Bu kad?nlar?n tercihlerinin de ya kendi detayc?l??? ile ilgisi olmayan ya da tamamen kendileri gibi detayc? insanlar yönünde oldu?unu görmemiz bo?una de?il. ?yilik melekleri de ?eytani kurnazl?klara sahiptir. Ve neyi tercih edeceklerini, neye ac?yacaklar?n?, kime iyilik yapacaklar?n?, kime a??k olacaklar?n? bilirler. ??te baz? kad?nlar bize bunu ispatlam??t?r. Yapacaklar? iyilikleri bir m?knat?s gibi çekerler. Gerçek a?k?n da kendilerini bir m?knat?s gibi çekmesini arzulamak onlar?n en do?al hakk?d?r bu yüzden. A?k sadece büyümü?, yorulmu? kalplerin i?i de?ildir. Zaten büyümekte oldu?unu salt ba?kalar?n?n dayatmas?yla kabul etmi? kad?n, hayalgücüne ve kapasitesine sahip ç?kmay? becerememi? kad?nd?r.

Amélie (Audrey Tautou) - Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain

****


forum resmi

…özgürlü?ü tatmay? hak etmek durumunda kalm??lard?r. ?çerideki mahkumlar kadar, d??ar?dakileri de unutmamak gerekti?ini hat?rlat?rlar. Peki hem içeride, hem de d??ar?da mahkum olanlar? Onlar gençliklerinde yapt?klar? yanl??lar?n bedelini di?erlerine göre daha fazla çekmi? say?lmazlar m?? Onlar d??ar?da b?rakt?klar? bir parçalar?n?n kendilerine “anne” demelerini isteyemezler mi? Onlar?n can? erkek çekemez mi? Bir toplum bireyi olarak, ba??ndan neler geçti?ini bilmedi?imiz bir kad?n?n hayat tarz?na, tavr?na, tan?m?na damga vurmaya o kadar haz?r?zd?r ki, onun sevgi açl???n? bir hafiflik, hayata tutunma çabas?n? bir beyhudelik olarak alg?lar, gard?m?z? al?r?z. Y?llarca bir yerde kapal? kalman?n ard?ndan gelen özgürlü?ü, biz d??ar?da ya?ayan özgür mahkumlar nas?l anlayabiliyorsak, o “kötü” kad?n da biz d??ar?dakilerin, i?leri o yokken nas?l de?i?tirebildi?imizi anlayabilmesi o kadar kolay (zor) veya zor (kolay) olur.

Sherry (Maggie Gyllenhaal) - SherryBaby

****


forum resmi

…fedakard?r. Ne kadar basit de?il mi? Her ?ey bir fedakarl?k ile bitiyorsa, bunun o fedakarl?ktan nasiplenen ki?iden ba?kas?na bir faydas? olmad??? gerçe?inin de bir önemi yok. Fedakar kad?n, fedakarl?k etti?i e?ini, çocu?unu, annesini, arkada??n? güç durumdan kurtar?rken feda etti?ini sorgulamayacak kadar insan olman?n a??rl???n? ta??mak zorundad?r. ?nsan olman?n a??rl??? m? olurmu? diye dü?ünülmesin. Her ?eyden çok onun a??rl??? var. Baz? kad?nlar hayatlar?n?, masumiyetlerini, kutsal sayd?klar?n? sevdikleri u?runa nas?l ortaya koyuyorlarsa, baz? ?artlar da kendi ac?mas?zl?klar?n? ayn? el çabuklu?uyla pusuya dizmi?lerdir. Asl?nda temelde bunun dönemle veya ya?an?lan politik karma?a ortam?yla da pek alakas? yoktur. Yine de politik kaos dönemleri, insan?n kendi iç karma?as?ndan daha kaotik olup ona asl?nda hiç yeltenmemesi gereken davran??lar? dayatm??t?r. “Bir demet çiçek almaya gidiyorum, bana e?lik eder misin”, ya da “birini öldürece?im, benimle gelir misin” tekliflerinin sonucu, hiç de kay?ts?z kal?nmad??? gibi olmayabilir zira. ?nsan?n, hele de bir kad?n?n, hele de fedakar bir kad?n?n, yapaca?? fedakarl???n kar??l???n?n kendine dönü?ümünü hesaplama becerisi yoktur, olmamal?d?r, yoktur. Beklenti olursa zaten onun ad? fedakarl?k olmaz. Çünkü kad?n, anne içgüdüsüyle do?mu?tur. Bunu inkar etmesinin ard?nda yitirilmi? bir ?eyin ayak izleri vard?r. Masumiyetin!

Otilia (Anamaria Marinca) - 4 luni, 3 saptamâni si 2 zile
carlitos
ne desem diye dü?ündüm baya,

ellerinize sa?l?k funkster. mükemmel bir sayfa olmu?, oluyor da..
Funkster
forum resmi

…dü?man? olmak istemeyece?iniz kadar tehlikelidir. Zaten dü?man? olmak için elinden çok de?erli bir varl???n? vah?ice söküp alm?? olman?z gerekir. E?er bunu yapt?ysan?z, onun intikam?n?n so?uk mezeleri aras?ndaki yeriniz garantidir. Baz? kad?nlar?n intikam planlar?na ak?l s?r ermez. Y?llar sürse de, kinci bir kad?ndan daha tehlikeli bir ?ey varsa o da kendisi gibi bir ba?ka kad?n olsa gerek. ?yi insan olmak bir lütuf. Onlar?n yapt??? kötülükte bile iyilik sakl?. ?yi insanlar? vah?ile?tiren kötülük, yapt???n?n kar??l???n? en adil biçimde görecekse e?er, bunu kendisi gibi kötülerden de?il, o ana dek kötülük ile yan yana gelmemi? bir iyinin elinden alacakt?r belki de. Hatalarla günahlar? ay?rt eden bir kad?n, nas?l hatalar? ho?görüyorsa, günahlar?n?z için bir ölüm mele?i gibi pe?inizden ayr?lm?yor. Onun elinden de?erli bir varl???n? çalarak günah i?lemi?, ona bula?arak da hata yapm?? oluyorsunuz. Her iki türlüsünün de bedeli, ne istedi?inden ad? gibi emin bir kad?n?n h??m?na u?ramak oluyor.

Geum-ja Lee (Yeong-ae Lee) - Sympathy For Lady Vengeance

****


forum resmi

…çekik gözlerinin dakik ve tetik hali ile size her türlü oyunu oynayabilirler. O çekik gözlere kör rolü oynatarak bile bunu yapabiliyorlarsa, teslimiyet kaç?n?lmaz bir açmaz olabiliyor. O teslimiyetin ad? da ço?u zaman a?k ad?nda kendini buluyor. En serserisini, en kat?s?n?, en kuralc?s?n?, en cesurunu bile dize getiren bir yalan?n destan?n? yaz?yor bu kad?nlar. Bir kad?na a??k olma hali, erkek neslinin kendini zeki bulma tezlerini yerle bir ediyor. Neyin “en”i olursan?z olun, asla plan? olan bir kad?nla a?k konusunda a??k atabilecek “boy”a eri?emiyorsunuz. Size yapraklar?n, sislerin, tarlalar?n, raks salonlar?n?n, mevsimlerin aras?ndan sesleniyorlar ama siz o sesin nereden geldi?ini anlayamayacak kadar körle?mi? oluyorsunuz. Kör numaras? yaparak sizi körle?tiriyor baz? kad?nlar! Bir ipe?in sonsuzlu?undaki teni, size ona dokunma hoyratl???ndan al?koyabildi?i gibi, kendisine dokunulmas?n? isteyen bir kaybolmu?lu?u da ya??yor içinde. Kendini if?a etmiyor ya da olmad??? biri olarak gösteriyor. Etraf?na bazen sa?lam, bazen yapay duvarlar örüyor. Asl?nda kendisine gerçekte kim oldu?unu hissettirebilecek bir güce o kadar ihtiyac? var ki, birisi onun u?runa sava? versin istiyor. O kad?n için k?l?ç çekip ba?ka birini öldürme seviyesine geldi?iniz an, belki sadece masallarda ya da masa ba?lar?nda ya?an?yor. Ama bu durum a?k kimli?ini arayan bir kad?n?n bu sava?tan kimin galip gelece?ine itibar etmedi?inin, gerçekten kimi sevdi?inin de bir s?nav?. Çünkü kimli?ini bulmu? bir kad?n, bu sava?tan yenik ç?kana bile a?k?n? teslim edebilecek kadar adil olabiliyor. Evet baz? kad?nlar adil olabiliyor!

Xiao Mei (Zhang Ziyi) - House Of Flying Daggers

****


forum resmi

…güzeldir. Güzellik görecelidir derler. Çirkinlik de öyle de?il mi? Bir kad?n?n sadece “güzel” olmas?n?n hiçbir sak?ncas? yok. Güzeli çirkin, çirkini güzel görme hakk?m?z elimizden al?nmas?n birtak?m genellemeler ile. Ama baz? kad?nlar?n güzelli?i, onlar? fiziken güzel yapan kal?plar?n d???na ta?ar. O güzelli?in ortas?nda ba?ka güzellikler filizlendi?ini hissedersiniz. Güzellik kavram?, sadece bir kavram olman?n ezikli?ine bürünür birden. Böyle kad?nlara “güzel” demek, onlar? kavramla?t?rarak hakaret etmekle e?de?erdir neredeyse. “Bir kraliçe kadar güzel” derler. Güzel kabul edilmek için kraliçe olmak yetmez. Bir kad?n sadece kraliçe oldu?u için güzel say?l?yorsa bu hiç adil de?il. Üstelik kraliçe olman?n dayatt??? makyaj, kostüm, aksesuar ve hatta adab-? mua?eret bile kimi zaman o güzelli?in önünde engeldir. Üstelik baz? kad?nlar, güzel olduklar?n?n fark?n? ve mevkisini bile umursamadan her ?eyi kaybetme riskini göze alarak a?klar?n?n pe?ini b?rakmazlar. O iz sürme ne kadar ölümcül bir risk ta??sa da! ?mparatorluklar?n, krall?klar?n, saltanatlar?n içinde bir güzellik, onlar için anlam ta??maz. ?nand???, sevdi?i u?runa o destans? güzelli?ini hiçe sayan bir güzellik, fiziki güzellik k?staslar?n? çoktan a?m??t?r. Evet baz? kad?nlar güzeldir. Ba?kalar?n?n onlar? güzel gördü?ü kadar güzeldir. Kafalardaki ideal güzellik koordinatlar?n? ?a??rtacak kadar hem de. Yoksa güzellik bu mudur? Bir ?a?k?nl?k hali!

Phoenix (Gong Li) - Curse Of The Golden Flower
melisa hülya

forum resmi

... hayal olamayacak kadar gerçek, gerçek olamayacak kadar hayal gibi masals?d?r güzellikleri. Bedenleri, ruhlar?n?n, içindeki iyilik mele?inin resmedildi?i bir tablodur adeta. Bu tabloya bakars?n?z, masumiyetin resmini görür, iyili?in notalar?n?, a?k?n m?sralar?n? dinlersiniz. Kötülü?ün s?n?fsal, adaletsiz düzenbazl???nda, yolundan geçti?i kabulleni?, isyanlar?n? gözya?lar?yla toplay?p kalbine gömdü?ü, ya?amay? seçti?i topraklara olan sadakati gibi kap?s?n? çalan davetsiz misafir a?kla ye?ertti?i, saatleri beklemeye kurdu?u ,yorgunluktan bitap dü?üne dek dü?ünmekten vazgeçmedi?i sevdas?na olan kavu?ma özlemidir bir yandan.??te bu yüzden katlan?r sadece. Kötülü?ü istemeden kabul eden bu iyilik mele?i a?ka boyun e?er, bekler ve beklemek bile onu hat?rlat?p ya?amas?, ayakta kalmas? için bir sebep verir her gün.Dünyan?n bütün kötülüklerine ra?men sadakati ve a?k? kendi cephesinde saklamaya devam eder. Bekler, sadece bekler.Hemde iyili?e asla küsmeden.Baz? kad?nlar?n yoluna ç?kan kötülük onlar? asla de?i?tirmez, ne içlerindeki büyük a?k? al?r, ne de kendilerinin bir parças? yapar onlar?. Masumiyetleri , ruhlar?ndaki dokunulmaz bölgedir çünkü.Ve bu bölgenin krall??? a?k?n ellerindedir, uzak ya da yak?n olsa da.

Ada ( Nicole K?DMAN ) - Cold Mountain
don quijote
forum resmi


...sussa da yüz ifadesiyle çok ?eyler anlat?r. Ya?ad??? ac? olaydan sonra kimsenin kendisini anlamayaca??n? dü?ünerek, kolay kolay kimsenin alt?ndan kalkamayaca?? bir sorunla yaln?z ba??na kal?r. Çok kolayd?r bilmeden yarg?lamak, Melinda'y? d??lamak, oysa o da di?erleri gibiydi zaman?nda, öteki de?ildi, d??ar? at?lmam??t?, arkada? grubu vard?. Size ac? veren ?eyi kullan?n, demi?ti sanat ö?retmeni ve kendini sanat ile ifade etmeye ba?lam??t?. Ufak bir tohumdu ve topra??n çok derinine gömülmü?tü, suyla güne?le beslendi, çatlad? ve çiçek açt?, a?aç oldu, yapraklar? sonsuza uzand? Melinda'n?n. Sinema bir tedavidir, sanat bir a?açt?r, a?aç bir ya?amd?r. Tekrar ya?amak için iyi bir "?eyin" ilham? yeterlidir, ayn? Melinda'n?n o küçük ya??na ra?men bizlere ilham vermesi gibi...

Melinda Sordino (Kristen Stewart) Speak
Funkster
forum resmi

…hayatlar?nda köklü de?i?iklikler ister. Ama bu de?i?ikli?in saç boyatmak, k?yafet tarz?n? yenilemek, erkek arkada??n? de?i?tirmekle pek alakas? yoktur. Çünkü bunlar?n sa?layaca?? de?i?imin oyalay?c? sahteli?i de?ildir arad?klar?. Hem onlar zaten zaman?n ak???na kap?l?p kendi kendilerine de?i?irler. Kendini tan?maya, anlamaya, kendine olan inanc?n? tazelemeye duyulan bir ihtiyac?n zorunlu k?ld??? bir de?i?imdir ki?iye gereken. Bir zengin çocu?u, bir süpermodel, bir i? kad?n? veya bir i? adam?n?n fahi?esi olmaktan öte, kendisine sunulan refah?n anahtar?n? denize atacak kadar azimli bir dönüm noktas?na ihtiyaç duyarlar. O dönüm noktalar? her zaman bizi bulmaz. Bazen verece?imiz kararlarla o noktay? kendimiz koyar?z. ?ov dünyas?n?n ???lt?l? yalanlar?nda birbirine çarp?p devrilenlerden olmaktansa, hiç devrilmeyen bir domino ta?? olman?n yolu bu kararlardan geçer. Gün gelir, devrilir. Fakat o ana kadar, hiç kimsenin cesaret edemeyece?i ç?lg?nl?klar?n güçlendirdi?i kendine olan inanc? elde etmi? olmas? her ?eye de?er. ?rili ufakl? ç?lg?nl?klar olmazsa, kendimizde önce belirtilerini, daha sonra da kendisini görmeyi istedi?imiz “de?i?im” olgusuna uzak dü?tü?ümüzü anlar?z. Ço?u kez de?i?imin bir getirisi olarak “özgürlük” hissine de tabi!

Domino Harvey (Keira Knightley) - Domino

****


forum resmi

…kendilerini ifade etmenin gereklili?ini ve haliyle kendilerini ifade etme biçimlerini geç kavram??lard?r. Geçmi?te kalan hatalar?n?n art?k yakalar?ndan dü?mesi için “temiz” kalman?n sava??n? verirler. H?zl? ve sorumsuz bir ya?am, anne olmak, hapse dü?mek, sonra da hapisten ç?k?p çocu?unu geri kazanmak izle?inde ya?anan bir fark?ndal???n telafisi kolay de?ildir. Anne olduktan sonra o ki?i, art?k “o ki?i” de?ildir. Bir kad?n kendisinin gerçekten sorumluluk sahibi olup olmad???n? test etmek istiyorsa anne olmal?d?r. Geçmi?i ne kadar kirli olursa olsun, o duyguyu tatt??? anda ne kadar “temiz” oldu?unu anlayacakt?r.

Emily (Maggie Cheung) - Clean

****


forum resmi

…kay?pt?r. Belki uzak bir co?rafyada, belki bir güne? gözlü?ünün arkas?nda, belki bir ?ark?da, belki aynan?n kar??s?nda, belki bilmedi?i bir lisanda, belki de kalabal?kta… Bu bazen bir tercihtir, bazen de tercih edilmeyen. Kay?p olmay? yaln?zl?k olarak adland?rabilmek ki?inin kendisi için bile çok zordur asl?nda. A?ktan, ilgisizlikten, zevkten, tutkudan, co?kudan yal?n kalmak bir kad?n için, bir erkek için oldu?undan çok daha anlam ifade ediyor olmak zorunda. Yaln?zl?k lisan?nda kaybolmak baz? kad?nlar?n kaderinde yoksa, onlardan olgunluk beklemeyiniz. Kaybolmak güzeldir. Kay?plar?n?z? buldurur. Bulduklar?n?z?n asl?nda birer kay?p oldu?unu yüzünüze vurur. Öte yandan kay?p bir kad?n, bulunmak istemiyor da olabilir. Saklanmak da güzeldir. Hiç olmazsa kendisini hak etmeyen birine ait oldu?u saçma duygusundan uzak tutar. Ama kendi saklambac?n? nas?l oynarsa oynas?n, kimse onu Tom Waits ?ark?lar? aras?nda aramay? akl?n?n ucuna bile getirmez herhalde. Baz? kad?nlar, kaybolduklar?nda, sakland?klar?nda, kendilerini akla hayale gelmeyecek bir yerde ortaya ç?kard?klar?nda daha anlaml?d?rlar. Onlar? yabanc? bir kültürde, bir maço ?ark?n?n aras?na saklanm?? feminenlikte, soda baloncuklar?nda, basit bir sohbet ba?lang?c?nda veya s?cak bir sar?l??ta bulabilmeniz mümkündür. Baz? kad?nlar kay?pt?r. Onlar? bulmaya çal??mak, onlar? hafife almakla ayn? ?eydir.

Charlotte (Scarlett Johansson) - Lost In Translation
melisa hülya
forum resmi


….karanl?k ruhlar?nda nefret ve intikam duygular?r?n? yönlendirecek yeni bedenler ararlar. Üstelik bu onlar için “saf sevgi”nin olmad??? yerde ?iddetin egemen oldu?u oldu?u bir cezaland?rma ve hak etme sürecine ba?lamakt?r sadece. Bir erke?in dünyas?nda sevilen tek ruh ve beden olmad?klar?n? anlad?klar? anda, kendi cehennemlerine çekerler erkekleri. Ruhlar? zedelenmi?, ?iddetle bütünle?mi?, kötülük mele?i olmu?lard?r. Böyle bir kad?n? sevmek yerine, cehennemde olmay? tercih edecek kadar tehlikelidirler. Gerçek dünyada böyle kad?nlar var m?d?r? Kimbilir, bir erkek için olmamas?n? ummaktan ba?ka çare yoktur, çünki masum görüntülerini o kadar ustal?kla kullan?rlar ki, tehlike için tek bir ipucu dahi al?namaz. O yüzden baz? erkekler baz? kad?nlar? sevdiklerini yada sevebileceklerini hissettikleri anda, sevgi kavram?n? daha detayl? bir bütünlükte incelemelidir, baz? ?eylerin bedeli fazlas?yla a??r olabilir.

Asami (Eihi Shiina) - Audition
BuRnOut
forum resmi


…çevrelerinin de?er yarg?lar?ndan s?yr?larak, kendi kendilerini yarg?layacak kadar cesurdurlar. Hapishanenin dört duvarla çevrili fiziksel mekan?ndan korkmadan, esas hapishanenin ki?inin kendi içinde oldu?unun fark?na varm??lard?r. Metroda, otobüste, kalabal?klar içinde gezerler, ama asl?nda kendi hapishanelerini de yanlar?nda ta??rlar. Buradad?rlar, ama çok uzaklara bakarlar. Sessizlikleri ve yaln?zl?klar?yla toplumun de?er yarg?lar?na meydan okurlar. Maskelerini bir kenara b?rakarak, her ?eyi oldu?u gibi kabul ederler. ?çeriyle d??ar? aras?ndaki ince çizgiyi, sisle gölge aras?ndaki fark?, ölü zamanla yitik zaman?n ay?rt?n? çoktan yapm??lard?r. Ama içsel hapishanenin tahliyesi olmad???n?, olmayaca??n? bilirler. Kendi mahkumiyetlerini oldu?u gibi kabullenirler ve sessizce mahkum hayatlar?na devam ederler…

Juliette Fontaine - (Kristin Scott Thomas) - Il y a Longtemps Que je t'aime
Funkster
forum resmi

…geçmi?lerini ba?kalar? gibi kolay silemezler. Tabii bu sadece silinmesi gereken bir geçmi?ten ibaret ise mücadele sonuç verebilir. Fakat o geçmi?ten kalma hayati önemde emanetleri varsa, onlar? almak için geri dönmek kaç?n?lmazd?r. Her türlü eziyete kar??n ayakta kalabilme ve o emanetin pe?inde dü?me derman? bulabilme gücü gerekmektedir. Kendisine ait olan emanetin geri al?nmas?, o emanetin kutsall???yla ar?nma sa?layacakt?r. Ama o geçmi?, pusuya yatm?? bir dü?mand?r ayn? zamanda. Kad?n ve geçmi?i aras?nda kapanmam?? hesaplar hep olacakt?r. Baz?lar? kapanmam?? haliyle de güzeldir. Yine de geçmi?in yüzü her zaman güzel olmad??? gibi, hiç umulmayan anlarda kanl? canl? kar??n?za dikilebilirler, size zarar verebilirler. Baz? kad?nlar, bir gelecekleri oldu?una inanamayacak hale geldiklerinde, kaybedecek hiçbir ?eyleri olmad???na inanacak hale gelirler. Kendisine ait olan?n pe?indeki bir kad?n, art?k bamba?ka bir kad?n olmaya da haz?rd?r. Asl?nda daha pek çok fedakarl??a da haz?rd?r. Hatta bu gözükaral???n?n ba??na neler getirece?inin bilinmezli?ine de haz?rd?r. Ve galiba gizemli olmak baz? kad?nlar için budur.

Irena (Kseniya Rappoport) - La Sconosciuta
Bruna Da Salegre
forum resmi


...daha yal?nd?rlar.Di?erleri gibi zihinlerinin arkas?nda duygular?na yenilmeyen bir algoritma çal??t?rmazlar. Güçlü görünmeye çal??an özgür kad?n modelinden evrimle?erek, nas?l göründüklerinden çok nas?l hissettikleriyle ilgilenmeye ba?lam??lard?r,oysa di?i varl???n evrimi sanki ters yöndeymi? gibi alg?lanm??t?r hep.Bu farkl?l?ktan dolay? da, taktiksel olamamalar? sanki bir ay?p, bir eksiklik gibi görünmü?tür onlar için.Zira yal?n, duru, güçlü ve azimlidirler de ayn? zamanda, ve ne mutlu ki, be?enilmek u?runa ne zaaflar?n? saklamay?, ne duygusuz davranmaya çal??may? ne de kand?r?lmay? kabul etmemi?lerdir henüz.Nora Wilder (Parker Posey) Broken English
Funkster
forum resmi

… ya?s?zd?r! Kimli?inde yazan, hissetti?i, gösterdi?i veya ba?ka bir ?ekilde aç?k etti?i ?ekilde ya?? yoktur. Bir geceli?ine de olsa dünyaya inen bir melek gibidirler. Meleklerin de ya?? yoktur. Bir erke?in yan?na yak??t?ramad???m?z kad?n veya bir kad?n?n yan?na yak??t?ramad???m?z erkek gibi ?ekilci tutumlar?m?z?n nedenini kendilerine göre özetleyebilmi?lerdir. Onlar ?ekil de?il, birlikte tekil olabilecekleri insan? bulduklar?nda (ya da bulduklar?n? hissettiklerinde) mutludurlar. Bazen her ?ey bir oyun gibi ba?lar. Birlikte olmak istedi?i insan?n kalbi ba?kas? için atsa bile, baz? kad?nlar için art?k o bir oyun de?il, ümitsiz bir bekleyi?e dönü?ür. ??ler bir anda platonikle?ir. Belki bu bekleyi?e Platon bile güler. Ama baz? kad?nlar, di?erlerine göre fazla gururludurlar. ?stedikleri olacaksa bile ak???na kap?ls?n, kendili?inden olsun isterler. Olmay?nca eski s?k?c? hayatlar?na geri dönerler belki. Ama yüzlerine kaz?nm?? hüzün asla kaybolmaz. Vücutlar? inanmad?klar? samimiyetlerin esiri olsa da ruhlar? hep avaredir. Buna ra?men bir gün mükemmel bir anne olacaklar?n? biri onlara söyledi?inde gözleri parlar. Tevâzu örnekleri kendini hep garip yollarla ele verir. Varl?kl? ebeveynlerinden gelen avantajlar?n? sadece canl? müzik dinleyebilmek için klüplere s?raya girmeden dalma ?eklinde kullan?rlar mesela. Çünkü damarlar?ndan kan veya para de?il, müzik akar. Ve müzik! Onlar ki müzikal vizyonlar?nda ba?kalar?n?n “tedavi” olarak gördü?ü ?eye “sebep” diyebilecek kadar ayd?nlanm??lard?r. Üstelik müzi?i bir meslek edinip milyonlar kazanmaktansa, onu s?radan bir dinleyici olarak özgürce ya?amay? tercih etmeleri onlar? bir kahraman yapmaya yeter. Hem de ne kahraman! Güzelli?i ki?ili?iyle, ho?görüsüyle, a?ka, arkada?l??a, müzi?e inanc?yla anlamlanan bir kahramanl?kt?r onlar?n kahramanl???. Onlar bir “hetero-heroin”dirler.

Norah (Kat Dennings) - Nick and Norah's Infinite Playlist
Funkster
forum resmi

… sadece filmlerde görece?iniz kadard?r. Kan, feveran içinde, bir yarat?ktan, bir sap?ktan, bir felaketten kaçmaya kalkm??, ba?aramay?p onunla yüzle?mek, çarp??mak zorunda kalm??t?r. Ancak do?ru zamanda do?ru yerde olamad??? gibi, insanî olmas?na ra?men yanl?? seçimlerle türlü eziyetlere katlanmak zorunda kal???, gerçek hayatta çekti?i ac?larla olgunla?an kad?nlara benzetilerek biraz olsun filmlerde olmad???ndan daha gerçek görünür. Ac? çekmek özgürlükse, bu özgürlü?ün kendini ba?kalar?na ezdirmemesini, hayatta kalmak u?runa insanl??? bir kenara b?rak?p, adeta bir ölüm makinesine dönü?tü?ünü görmek isteriz. Bir kahraman görmek isteriz! Çünkü bakire veya de?il, çe?itli sebeplerle (asl?nda belli sebeplerle) genç kad?nlardan çok kurban seçildi?ini, onlardan bir sürü kahraman (t)üretildi?ini görmü?lü?ümüz vard?r. Oysa baz? kad?nlar sadece filmlerde görece?iniz kadard?r…

Anna (Morjana Alaoui) - Martyrs
Funkster
forum resmi

… için f?rsatlar, onlar gelip kendilerini bulana dek ara?t?r?lacak ?eyler de?illerdir. Hatta f?rsat olarak bile görülmezler. F?rsatlar? kollamak ve kullanmak üzerine donan?mlar? olmad???ndan, gelip kendilerini bulan f?rsatlar?n do?rulu?unu yanl??l???n? sorgulama zorunlulu?u da hissetmezler. Devaml? bir ili?ki, istikrarl? bir i?, düzenli bir hayat arzusunda olmad?klar?ndan, ya?ad?klar? özgür dünyalar?nda kat? kurallar?n boyun e?dirdi?i birer tutunamayan haline gelirler. Tutunma formülleri maddiyata endeksli oldu?u için, ellerine geçen illegal f?rsatlar daha cazip gelecektir. Oysa suç i?lemek için bile yeterince güçlü olmayan baz? kad?nlar, hiç beklemedikleri baz? testlere maruz kal?rlar. Öyle ki, maddiyat tabanl? bir illegal tutunma çabas? esnas?nda verecekleri ani kararlar, onlar?n içindeki insani safl??? ve kad?ns? güdüleri aç??a ç?karmaya yeterlidir. Baz? kad?nlar?n daha hassas olu?lar? m?d?r bu aç??a ç?kmay? ate?leyen, yoksa baz? insanlar?n henüz ke?fedemedikleri insan olu?lar?ndaki safl?k m?? Bunu bilmemek gerek en iyisi!

Julia (Tilda Swinton) - Julia
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.