Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Sinema Dünyas?ndan Haberler
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Sinema Genel
Sayfalar: 1, 2, 3, 4, 5, 6
don quijote
The Curious Case of Benjamin Button

QUOTE
David Fincher’ın 2008’de gösterime girmesi beklenen filmi yeni filmi. Başrollerini Brad Pitt, Cate Blanchett’in oynayacağı filmin yardımcı oyuncusu Narnia Günlükleri’nden tanıdığımız Tida Swinton. Öyküyü senaryolaştıran Oskar'lı (1995, Forrest Gump) senarist Eric Roth. The Curious Case of Benjamin Button, F. Scott Fitzgerald’ın 1922 yılındaki çıkarttığı kısa öyküyle aynı adı paylaşıyor. 2006 Ekiminde başlanan çekimlerin 2007 Eylülünde sonlanması bekleniyor.


Filmin prodüksiyon aşamasından önce öyküyü çekmek isteyen birçok yönetmen olmuş. Önce Ron Howard başrolünde John Travolta’yı oynatmak üzere filme almak istemiş, sonra senarist Charlie Kaufman senaryoyu ele almış, 2005 Mayısında David Fincher, Brad Pitt ve Cate Blanchet ile anlaşma sağlayan Warner Bros. olaya noktayı koymuş.

Filmin konusu tam nedir bilemiyorum ama öyküyü internette buldum. Okumadım çok uzun, isteyen varsa aha:The Curious Case of Benjamin Button Tek bildiğim 1860-1920 arasında Baltimore’da geçmesi. Rol için Brad Pitt 50 yaşlarında olacakmış, saçlarını bu yüzden kazıtmış. Bu arada filmin bütçesi 150 milyon dolar civarındaymış, Zodiac’ınki 75 milyon dolardı.
don quijote
* Tintin projesi için Steven Spielberg ve Peter Jackson ortakl?k karar? ald?. Her iki yönetmen, bilgisayarla tasarlanm?? birer bölüm çekecek. Üçlemenin son filmini kimin çekece?i hâlâ belirsiz.

* Micheal Mann, 1930’lar?n Hollywood’unda geçecek bir film noir’a haz?rlan?yor. The Aviator’ün senaristi John Logan ile yaz?lan hikayede, ba?roldeki Di Caprio özel bir dedektifi oynayacak. Filmin ad? henüz kararla?t?r?lmam??.

* No Country for Old Men’in Cannes’da gösteriminden sonra Joel ve Ethan Cohen, iki yeni film projesini aç?klad?. George Clooney, John Malkovich ve Brad Pitt’in oynayacaklar? Burn After Reading, CIA üzerine bir komedi, ikincisi A Serious Man, Fargo tarz?nda bir film noir olacak.

* 1994 yap?m? Lisbon Story’nin yönetmeni Win Wenders, Sicilya’n?n ba?kentinde geçecek filmin çal??malar?na ba?lad?. Palermo Story, olgun bir Alman erkek ile genç bir Sicilyal? kad?n?n a?k hikayesini anlatacak.
sson
?ener ?en "Kabaday?" filmiyle dönüyor.

QUOTE
Yavuz Turgul'un yönetmenlik koltu?una oturaca?? filmde yap?mc?l??? yine Mine - Ömer Varg? çifti üstlenecek. ?ener ?en'in "Ali Osman", Kenan ?mirzal?o?lu'nun da "Devran" rollerini oynayaca?? filmin teaser'? sinema salonlar?nda gösterilmeye ba?land?.

?smail Hac?o?lu, Rasim Öztekin ve Asl? Tando?an'?n da rol alaca?? film, biri eski di?eri yeni iki kabaday?n?n öyküsünü beyazperdeye ta??yacak. ?ener ?en filmde 'Ali Osman' ad?nda haks?zl??a u?rayanlar? ve güçsüzleri korumay? racon edinen bir kabaday?y? canland?racak. Kenan ?mirzal?o?lu ise hayranlar?n?n kar??s?na mafya liderli?ini racon edinmi? yeni jenerasyon kabaday?s? 'Devran' karakteriyle ç?kacak.

Film, u?runa mücadele ettikleri de?erler farkl? olan bu iki kabaday? aras?ndaki dü?manl??? ve çeki?meleri anlatacak. Filmin, söylendi?i gibi 2007'de vizyona girmesi durumunda Türk sinemalar?nda y?l?n en çok izlenen film olmas?na kesin gözüyle bak?l?yor.

Yavuz Turgul'un geceli gündüzlü üzerinde çal??t??? 'Kabaday?'n?n tüm haz?rl?klar? da bitmek üzere. Ekip Temmuz ay?n?n ba??nda çekimlere ba?layacak. Film, ?stanbul'un Kad?rga, Karagümrük ve Kas?mpa?a semtlerinde çekilecek.Takva 'Alt?n Elhambra' için yar???yor.

QUOTE
?spanya'n?n güneyindeki Granada kentinde bu y?l ilki düzenlenen "Güneyin Filmleri Festivali"nin resmi yar??ma bölümünde, yönetmen Özer K?z?ltan'?n "Takva" adl? filmi de yar???yor.

10 gün sürecek festivalin resmi bölümünde Türkiye, Hindistan, Paraguay, Çin, Tunus, Senegal, Edonezya'n?n da aralar?nda bulundu?u 16 ülkeden 15 film yar???rken, birinciye "Alt?n Elhambra" ödülü verilecek.

"Takva" yar??mada Türkiye'yi temsil eden tek film.

Festivalde ayr?ca Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'?n bir foto?raf sergisi de aç?k tutulacak. Festivalde, 60'a yak?n sanatseverlere sunulacak.


sson
Indiana Jones yetim kald?!

QUOTE
1989 y?l?nda “Indiana Jones: Son Macera” adl? filmde, Harrison Ford’un babas?n? canland?ran 77 ya??ndaki Sean Connery, yeni filmde rol almamaya karar verdi.

Steven Spielberg ve ekibiyle aylar süren görü?melerin ard?ndan olumsuz yan?t veren aktörün, 2005 y?l?nda sinemay? b?rakt???n? aç?klad??? ve bu karar?na uymaya devam edece?i ifade edildi.

“Beni emeklilikten koparacak tek ?ey asl?nda Indiana Jones filmi olabilirdi” diyen Connery, Steven Spielberg ve George Lucas ile çal??maktan her zaman mutluluk duydu?unu ifade etti. Harrison Ford’un babas?n? canland?rman?n da bir onur oldu?unu dile getiren ünlü aktör, ancak bütün bunlara ra?men emeklili?e devam etmekte karar k?ld???n? kaydetti.

Çekimlerine bu ay ba?lanacak filmde, 65 ya??ndaki ünlü aktör Harrison Ford yeniden kamera kar??s?na geçecek. Oyuncuya, John Hurt, Shia LaBeouf, Cate Blanchett ve Ray Winstone’un e?lik etti?i film, 20 y?l aradan sonra beyazperdeye dönecek.

Yap?mc?l???n? Lucasfilm’in Paramount Pictures ad?na üstlendi?i filmin senaryosunu David Koepp kaleme ald?. Toplam 94 milyon dolara çekilen “Indiana Jones” serisi, 1981 y?l?nda “Kutsal Hazine Avc?lar?-Raiders of the Lost Ark” adl? yap?mla ba?lad?.

Harrison Ford, 1984’te “Indiana Jones: Kamç?l? Adam-Indiana Jones and the Temple of Doom”, 1989’da “Indiana Jones: Son Macera-Indiana Jones and the Last Crusade” adl? filmlerde kamera kar??s?na geçti.Pacino’ya ya?amboyu ba?ar? ödülü...

QUOTE
“Baba”, “Yaral? Yüz”, “Carlito’nun Yolu”, “Kad?n Kokusu”, “?eytan?n Avukat?”, “Ocean’s Thirteen” filmlerindeki unutulmaz oyunculu?uyla sinema dünyas?nda hakl? bir ün kazanan 40 y?ll?k oyuncu Al Pacino, Amerikan Film Endüstrisi taraf?ndan “Ya?amboyu Onur Ödülü”ne lay?k görüldü.

Hollywood’daki Kodak Tiyatrosu’nda düzenlenen törende ödülünü alan Oscar ödüllü Al Pacino, ba?ar?s?n?n s?rr?n? ?öyle aç?klad?:

“Ço?u zaman bir nevi hislerime hitap eden ?eyleri yapmaya çal??t?m. Bazen yapt?m bazen yapamad?m. Gerçekten hissedi?iniz ?eyi yapmak tabii e?er yapabilirseniz, ya da yapacak kadar ?ansl?ysan?z iyi bir tecrübedir.”

67 ya??ndaki ünlü oyuncu, y?l sonuna do?ru çekilecek olan ünlü ressam Salvador Dali’yi canland?raca?? filme haz?rlan?yor. Al Pacino, 1995’te “Heat” filmiyle ba?rolünü payla?t??? bir ba?ka usta aktör Robert De Niro ile de “Righteous Kill” adl? filmde bulu?acak.
sson
Mahpusta bir film...

QUOTE
Senaryo Yazarlar? Derne?i'nin 2006 Haziran ay?nda Bayrampa?a ve Pa?akap?s? tutukevlerinde ba?latt??? Hayal Kurmak Serbest Film Öyküsü Atölyesi'nde, tutuklular?n yazd??? öykülerden ilki film oluyor.

Gaye Boral?o?lu, Ne?e ?en, Birol Güven, Haluk Ünal, Hüseyin Kuzu'nun öncülü?ünde cezaevinde tutuklulara yönelik ba?lat?lan Hayal Kurmak Serbest Film Öyküsü Atölye'si yakla??k bir senedir devam etmekteydi. On be? ki?ilik atölyelere bölünen tutuklular on be? ayr? hikâye yazd?lar.

Birol Güven’in atölyesinden ç?kan ‘‘Bayrampa?a ‘Ben fazla kalmayaca??m’’ bir temmuzda çekilmeye ba?lan?yor. Dünya da ilk kez tutuklular?n yazd???, oynad??? ve gene müziklerini tutuklular?n besteledi?i bir film çekilecek. Oldukça zor ?artlar alt?nda tamimiyle tutuklular taraf?nda haz?rlanan film Bayrampa?a Cezaevinde çekilecek. Filmde ayr?ca Avrupa Yakas? dizisinden tan?d???m?z Vural Çelik filmin ana karakterlerden birini canland?racak.
Funkster
Önce Stay ile, ard?ndan Stranger Than Fiction ile, sizi bilmem ama benim gönlüme ufaktan taht kurmaya ba?layan Marc Forster'in iki yeni ve birbirinden ilginç projesinden haberdar oldum. ?lki, Khaled Hosseini'nin roman?ndan, Stay'deki partneri David Benioff'un senaryola?t?rd??? The Kite Runner isimli tamamlanm?? film.. Amerika'da ya?ayan Amir'in Afganistan'a geri dönüp, sava?tan etkilenen çocukluk arkada??na yard?m etmesi üzerine müthi? bir konusu var. Filmde birkaç ufak rol d???nda hiç Amerikal? oyuncu bulunmuyor. Muhtemelen 2008'in ilk aylar? gösterime girecek.

forum resmi

Bir di?er proje daha feci.. Forster, 22. James Bond filmini yönetecek. Ba?rolde yine ahalinin çok tart??t???, ama benim çok sevdi?im bir aktör olan Daniel Craig bulunuyor. Craig'den James Bond olur mu diye tart???ld? uzun süre.. Bence ondan O.J. Simpson bile olur ya neyse. Fakat i?, Craig'in oyunculu?una laf etmeye kadar gitti. Sanki bir Bond filminin oyunculu?a çok ihtiyac? varm?? gibi. Hani Sean Connery'den utanmasam, alemin gördü?ü en s?k? James Bond diyece?im kendisine. Benim gibi bir Bond g?c???na bile zorla sevdirecekler ?u ajan?. Forster'dan beklentim Bond bile olsa oldukça yüksek. Filmin gösterimi yine 2008'i bulacak. Forster farkl? türler aras?nda s?çramalar yaparak bir tarz edinmeye çal???yor anla??lan. Benim için bir y?ld?z olma yolunda kendisi. ??tahla bekliyoruz..
baronio
Stranger Than Fiction benim için de bu yılın unutulmazlarından biri oldu. Marc Foster'ı aslında Finding Neverland'den dolayı pek de sevdiğim söylenemezdi ama Stay ve Stranger Than Fiction üst düzey yapımlardı sahiden. The Kite Runner da tadından yenmez bir filme benziyor. Bond için yorum yapamayacağım, zira hiç hazzetmem. Koskoca Sean Connery ve Bond'un elbiseyi en iyi taşıyanı olduğunu, başka da hiçbir elbiseyi dolduramadığını düşündüğüm Pierce Brosnan bile bana bu seriyi sevdirememişken, Layer Cake'de bayıldığım Daniel Craig de yeterli olmadı. Belki Mark Foster'ın sihirli değneği dikkatimizi cezbetmeye yeter.

Bu arada Stranger Than Fiction'ın o muhteşem senaryosunu yazan Zack Heim yeni filmi çekim aşamasındaymış ve bu kez yönetmen koltuğuna kendisi oturmuş. Başrollerini Natalie Portman ve Dustin Hoffman'ın üstlendikleri Fantastik / Komedi filmi Mr. Magorium's Wonder Emporium (2007) yakında gösterime girecekmiş. Heyecanlandım vallahi. smile.gif
Funkster
QUOTE
Oscar ödüllü Ba?kalar?n?n Hayat? filminin oyuncusu Ulrich Mühe ya?am?n? yitirdi! (26 Temmuz 2007) Son dönemde bir Alman filmi ve onun sessiz oyuncusu bizi derinden etkiledi. Herhalde Ulrich Mühe'nin ?a??rt?c? derecede güçlü oyunculu?u olmasa Ba?kalar?n?n Hayat? bu kadar etkileyici ve unutulmaz bir film olmazd?. Bu nedenle, oyuncunun henüz daha 54 ya??ndayken ya?am?n? kaybetmesine gerçekten çok üzüldük.

Ülkesinde tiyatro ve televizyon oyuncusu olarak tan?nan Mühe'nin Nemesis ad?n? ta??yan büyük bir pojede rol alaca??n? duymu? ve sevinmi?tik. Fakat mide kanseri rahats?zl??? bu son derece yetenekli Alman oyuncuyu sinema dünyas?ndan ve sevdiklerinden kopard?. (beyazperde.com)

Haberi görünce ?ok oldum ve çok üzüldüm. Alman sinemas?n?n çok önemli oyuncular?ndan, son derece ba?ar?l? ve karizmatik Mühe için daha ne söylenebilir? Das Leben der Anderen yan?nda, Amen ve Funny Games'deki performanslar?n? unutmama imkan yok. Sadece Alman sinemas?n?n de?il, onu özellikle Haneke filmleri ile sevmi? ve son dönem Alman yap?mlar?na hayran kalm?? tüm sinemaseverlerin büyük bir kayb? olarak dü?ünüyorum.

forum resmi
baronio
Hayretler içerisindeyim. Hiç beklemedi?im bir ?eydi bu. Bundan önce yapt?klar? bir yana, daha sinema dünyas? için yapaca?? çok ?ey vard?. Yava? yava? dünya onu tan?maya ba?lam??t?. Çok zamans?z oldu bu hakikaten. Çok üzüldüm. sad.gif
Siyanure
Geçti?imiz günlerde yazd???m Funny Games incelemesi, ve üstüne buradaki sohbetle birlikte kendisini iyice kendime yak?n hissetti?im zamanda gelen ölüm haberi beni çok üzdü. Masaüstümde bile Funny Games'deki yüz ifadelerini birle?tirerek yapt???m resim, Mühe'nin yüzü vard?. Mimikleriyle, ifadesiyle hislerini çok rahat anlatabilen gerçek bir sinema oyuncusuydu Mühe. Alman ve Dünya Sinemas? ve her ?eyden önce sinemaseverler için büyük kay?p.
Bob le Flambeur
Özellikle Das Leben der Anderen'deki performans?na hayran kalm??t?m. Çok üzücü bir haber.
Mr.Barish
Henüz Das Leben der Anderen'i izleme f?rsat?m olmam??t?, bugün ald?m. Zor bir seyir olacak.
Navyblue

Bu ölüm haberiyle ?ok geçirenlerden biri de oldum.

Das Leben der Anderen filminin çevirisini yaparken kendisini fark etmi?tim. Yüzba?? (Hauptman) Wiesler karakteri inan?lmazd? ve filme damgas?n? vuran isim de, kanaatimce, yine kendisiydi. Das Leben der Anderen filminden sonra hemen Ulrich Mühe ile ilgili yapt???m ara?t?rma neticesinde kendisine olan sayg?n daha da artm??t?. Öyle ki bir ara, oynad??? tüm filmlerinin çevirisini yapmay? bile dü?ünmü?tüm.

Ba?ta Alman olmak üzere dünya sinemas? ad?na büyük bir kay?p...

Dinince dinlensin.
Siyanure
?sveç sinemas?n?n efsane yönetmeni 89 ya??nda Fårö Adas?'ndaki evinde hayat?n? kaybetmi?. K?z?, ölümünün huzur içinde oldu?unu söylemi?.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/6921960.stm

Bize ondan kalan ise The Seventh Seal, Autumn Sonata, Persona ve daha pek çok ba?yap?t oldu.
BuRnOut
Anaaaaa ohmy.gif Çok üzüldüm bu habere. sad.gif Bana göre Godard ile birlikte ya?ayan en büyük yönetmendi. Allah rahmet eylesin diyecem, ama Tanr?'yla aras?n?n iyi olmad???n? biliyorum. Gerçekten çok büyük bir kay?p..
baronio
ohmy.gif ?ok oldum gerçekten. Sinema dünyas? için yeri doldurulamaz bir isimdi. Birçok yönetmene rehberlik etmi?, devrimci biriydi. Huzur içinde yats?n. sad.gif
Bob le Flambeur
89 yaşına kadar yaşamış ve arkasında 60'tan fazla film bırakmış olması da,
biz sinemaseverlerin tesellisi olacak artık. Toprağı bol olsun...
ardemirel
Huzur içinde kapamış gözlerini usta. Bugün onun ardından bir kez daha, her Ingmar filminin sonunda olduğu gibi yüreğimin en derin en sıcak köşesinden gelen alkış ve teşekkürlerle uğurluyorum kendisini.
Estel
Bir ustay? daha kaybettik sad.gif . Topra?? bol olsun.
paranoid
Benim için Andrei Tarkovsky'den sonra, sineman?n büyük ustas?, biny?l?n adamlar?ndan biri. Bize çok ?ey b?rakt?...
sbilge
loveandpoison daha duymad? galiba. çok severdi kendisini. önemli olan ya?arken de?erini bilmektir ve san?r?m bergman de?eri bilinen insanlardan oldu.
BuRnOut
İtalyan sinemasının en büyük isimlerinden yönetmen Michelangelo Antonioni 95 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerine eleştirmenlikle başlayan Antonioni, 1966 yılında çektiği “Blow up” filmiyle çıkış yaptı. Senaryo yazarlığı da yapan Antonioni’nin diğer filmleri arasında Çığlık, Gece, Yolcu, Bulutların Ötesinde ve Eros bulunuyor. Modern sinemanın öncülerinden sayılan usta yönetmen, eserlerinde ağırlıklı olarak insanlar arasındaki yabancılaşma, iletişimsizlik ve kadın-erkek uyumsuzluğu gibi sorunları işlemişti. Birçok ödülü bulunan Antonioni, 1996 yılında Yaşam Boyu Başarı Oscarı’na layık görülmüştü. (Kaynak : NTV)

Dün Bergman, bugün de Antonioni... Ne uğursuz bir hafta böyle. İki tane birbirinden değerli ve benim hayatımda önemli yeri olan yönetmen hayata veda etti. sad.gif Sinema dergisi bu ay ki sayısında "Yaşayan En Büyük 10 Yönetmen" listesi yapmış, ama listenin 2 ve 3. sırasındaki yönetmenleri arka arkaya kaybettik ne yazık ki.
Siyanure
Gerçekten de günlerdir ölüm haberi okumaktan usandım. Bu noktada iki yönetmen için de tek tesellim üretken dönemlerinde ya da değerleri henüz anlaşılamamışken hayatlarını kaybetmemeleri. İki gündür art arda gitti sinemayı 50'lerin sonundan bugüne taşıyan yönetmenler, onların peşisıra geliyor öğrencileri, hayranları, kurdukları medeniyeti devam ettirenler. Yapıtlarının ölümsüzlüğü önem kazanıyor bu noktada, kim bilir kaç sinemasever daha saygıyla anacak L'Eclisse'in muhteşem finalinde Antonioni'yi...
baronio
sad.gif Bu ne gudubet bir haftad?r böyle! ?nan?lmaz üzücü iki haber ard? ard?na. Ard?nda b?rakt??? onlarca muazzam eser ve ilham kayna?? oldu?u yüzlerce sinemac? olmas? onu ölümsüz k?lacak. Topra?? bol olsun.
Bob le Flambeur
Gerçekten de tüm sinemaseverleri kahreden bir hafta oldu.
Bir kere de Antonioni için tekrarlayal?m: Topra?? bol olsun sad.gif
R0BlN
forum resmi


Yönetmenli?ini Özer K?z?ltan’?n yapt??? Takva’n?n ba?rol oyuncusu Erkan Can, Asya Pasifik Sinema Ödülleri kapsam?nda En ?yi Erkek Oyuncu ödülünü ald?. Bu y?l birincisi düzenlenen ve bölgenin Oscar’? olmay? amaçlayan Asya Pasifik Sinema Ödülleri sahiplerini buldu. Asya Pasifik Sinema Ödülleri’ne 3 dalda aday gösterilen, senaryosu Önder Çakar’a ait Takva filminin ba?rol oyuncusu Erkan Can, En ?yi Erkek Oyuncu ödülüne lây?k görüldü.

R0BlN
forum resmi

Ankara Sinema Derne?i’nin Kültür ve Turizm Bakanl???, Kars Belediyesi, Statoil ve Akman Holding’in deste?iyle düzenledi?i, 13. Avrupa Filmleri Festivali - Gezici Festival kapsam?nda gerçekle?en Uluslararas? Alt?n Kaz Yar??mas? sonuçland?. Festivalin Kars aya??nda gerçekle?tirilen yar??mada Alt?n Kaz ödülünü Srdan Golubovic’in yönetti?i Tuzak (The Trap) filmi kazand?. Kars Belediyesi’nin katk?lar?yla düzenlenen yar??mada Tuzak, 20 bin Avro'luk para ödülünün de sahibi oldu.
R0BlN
Michelangelo Antonioni, Filmleriyle An?l?yor


forum resmi Geçti?imiz aylarda kaybetti?imiz, ?talyan sinemas?n?n ünlü yönetmeni Michelangelo Antonioni filmleriyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV Merkezi’nde an?l?yor. 19 Kas?m - 17 Aral?k 2007 tarihleri aras?nda yap?lacak film gösterimleri Türk Güzel Sanatlar Vakf? ve ?talyan Kültür Merkezi’nin katk?lar?yla ücretsiz olarak gerçekle?tirilecek. MSGSU Sinema-TV Merkezi salonlar?ndaki ücretsiz gösterimlere tüm sinemaseverler davetlidir.

Program:
19 Kas?m Pazartesi 16.00, 4 Aral?k Sal? 16.00LE AMICHE / KADINLAR ARASINDA
20 Kas?m Sal? 16.00, 5 Aral?k Çar?amba 16.00IL GRIDO / ÇI?LIK
21 Kas?m Çar?amba 16.00, 6 Aral?k Per?embe 16.00L'AVVENTURA / MACERA
22 Kas?m Per?embe 16.00, 7 Aral?k Cuma 14.00LA NOTTE / GECE
23 Kas?m Cuma 14.00, 10 Aral?k Pazartesi 16.00L'ECLISSE / BATAN GÜNE?
26 Kas?m Pazartesi 16.00, 11 Aral?k Sal? 16.00IL DESERTO ROSSO / KIZIL ÇÖL
27 Kas?m Sal? 16.00, 12 Aral?k Çar?amba 16.00BLOW-UP / C?NAYET? GÖRDÜM
28 Kas?m Çar?amba 16.00, 13 Aral?k Per?embe 16.00THE PASSENGER / YOLCU
29 Kas?m Per?embe 16.00, 14 Aral?k Cuma 14.00IDENTIFICAZIONE DI UNA DONNA / B?R KADININ TANIMLANMASI
3 Aral?k Pazartesi 16.00, 17 Aral?k Pazartesi 16.00AL DI LA DELLE NUVOLE / BULUTLARIN ÖTES?NDE

Adres:
MSGSÜ Sinema-TV Merkezi
K??laönü, 34349 Be?ikta?-?stanbul
Tel: (212) 274 98 70 - 71
R0BlN
* X Files'?n devam filmi, 2008 yaz aylar?nda gösterime girecek. Ba?rollerini David Duchovny ve Gillian Anderson'?n payla?maya devam edecekleri filmin çekimlerine Aral?k ay? içersinde ba?lan?yor.

* Crank 2: High Voltage'da ba?rolde yine Jason Statham var.
T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
?lk filmi seyredenlerin, "Nas?l yani?" dedi?ini duyar gibiyiz, ama paran?n gözü kör olsun; oluyor i?te smile.gif
Filmin çekimlerine 2008 Nisan ay?nda ba?lan?p 2009'da vizyona girmesi planlan?yor.

* Spider Man 4'ün senaryo yazar? belli oldu. Daha önce Zodiac'?n senaryosunu haz?rlam?? olan James Vanderbilt örümcekci?imizin yeni maceras?n? yazacak. Sam Raimi ve Toby Maguire'?n bu filmde görev al?p almayacaklar? henüz belli de?il.

R0BlN
QUOTE
forum resmi

Bu sergide Osmanl?'dan günümüze Sinema yay?nlar? yer al?yor.

Türk sinemas?n?n 93. y?l? münasebetiyle “Türkiye’de yay?nlanan ilk sinema yay?nlar?” konulu özel bir sergi düzenleniyor.

Sergi ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal ??ler Daire Ba?kanl??? Kültür Müdürlü?ü taraf?ndan düzenlenecek, Kültür A.? taraf?ndan da organize edilecek. Sinema tarihçisi Ali Özuyar da sergiye katk?da bulunan isimler aras?nda.

forum resmi

Sergide, Türkiye’de Osmanl? döneminde ba?layan ve Cumhuriyet döneminde nitelik, içerik ve estetik aç?dan büyük bir geli?me gösteren ilk sinema yay?nlar?ndan tespit edilebilen ve günümüze kadar ula?abilen dokuz dergiye ve bu dergilerin nüshalar? aras?ndan yap?lan özel bir seçkiye yer veriliyor.

forum resmiforum resmi

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan bu sergide, ülkemizde ilk yay?mlanan ve elimizde sadece 23 Kanunusani 1330 (5 ?ubat 1915) tarihli 62. say?s? bulunan Sinema Gazetesi’nden Latin harflerinin kabul edildi?i 1928 y?lana kadar geçen süreçte Osmanl?ca ve Frans?zca olarak yay?mlanan ilk sinema yay?nlar?ndan ilginç kapak örnekleri ile bu yay?nlarda yer alan baz? film tan?t?mlar?na yer veriliyor.

Günümüz sinema yay?nc?l???n?n temellerini olu?turan, Osmanl?’n?n son y?llar?nda ve Cumhuriyet’in ilk y?llar?nda ülkemizdeki sinema faaliyetlerini, gösterilen filmleri ve dönemin seyirci profilini ortaya koymas? aç?s?ndan oldukça önemli olan ilk sinema yay?nlar? konulu bu sergide ayr?ca Türkiye’deki ilk sinema yay?n? olan ve dört sayfadan olu?an “Sinema Gazetesi” nin tam bir kopyas? ilk defa sergilenecektir.
Yer :TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZ?
Adres : ?stiklâl Caddesi ?ahkulu Bostan? Sokak No:8 Tünel Beyo?lu
Tel : 0 212 293 12 70 (3 HAT)


R0BlN
forum resmi
forum resmiforum resmi

Ünlü bilimkurgu yazar? Arthur C. Clark'?n efsanevi roman? Rendezvous With Rama- Rama'yla Bulu?ma en sonunda sinemaya uyarlan?yor. Yönetmenli?ini David Fincher'?n yapaca?? filmde ilk kesinle?en oyuncu Morgan Freeman. 2009'da gösterime girmesi beklenen filmin ?u anda senaryo uyarlamas? yap?l?yor.
R0BlN
Sava? Dinçel Vefat Etti

forum resmi

QUOTE
Evinde iç kanama geçiren Dinçel (65) ambulansla kald?r?ld??? Memorial Hastanesi'nde yap?lan müdahalelere ra?men kurtar?lamad?.
Memorial Hastanesi Kalp Cerrahisi Ba?kan? Prof. Dr. Bingür Sönmez, hastanede yapt??? aç?klamada, Dinçel'in a??r iç kanama neticesinde hayat?n? kaybetti?ini belirterek, gece rahats?zlan?n sanatç?n?n, hastaneye getirildi?inde ?oka girmi? oldu?unu söyledi.
Prof. Dr. Sönmez, bir saat boyunca ''geri getirme çal??mas? yapt?klar?n?'' ifade ederek, ba?ar?l? olamad?klar?n? kaydetti. Sönmez, ''Kendisi Ekim ay?nda gö?üs aort anevrizmas? nedeniyle hastanemizde ameliyat olmu?tu. Ölümüne neden olan rahats?zl???n bu ameliyatla bir ilgisi yok'' dedi.
Dinçel'in yo?un ?ekilde sigara içti?ini ifade eden Prof. Dr. Sönmez, sanatç?n?n, ameliyattan sonra sigaray? b?rakaca??na söz vermesine ra?men bunu yapmad???n? anlatt?.
Hastaneye gelen tiyatro sanatç?s? Müjdat Gezen ile Mehmet Ali Alabora, Dinçel'in e?i Sumru Dinçel ve yak?nlar?na ba? sa?l??? diledi.
Milliyet.com.tr
siroguz
Çok yaz?k. cray.gif Allah rahmet eylesin.
sson
Alt?n Küre Ödül Töreni ?ptal Edildi


QUOTE
LOS ANGELES - Hollywood senaryo yazarlar?n?n yakla??k 2 ayd?r yapt??? grev, Oscar’dan sonra en prestijli ödül törenlerinden biri olan Alt?n Küre’yi iptal ettirdi.

Alt?n Küre organizatörleri ba?kan? Jorge Camara, bu y?l 13 Ocaktaki ödül töreninin yap?lmayaca??n? ve bundan büyük üzüntü duyduklar?n? aç?klad?.

Alt?n Küre’yi kazananlar, geleneksel tören ve yemek yerine NBC televizyonu taraf?ndan canl? yay?nlanacak 1 saatlik bas?n toplant?s? arac?l???yla gelecek hafta duyurulacak.

GREV?N B?LANÇOSU: 700 M?LYON DOLAR
Yazarlar?n 2 ay? a?k?n bir süredir sürdürdü?ü grevin ekonomik bilançosunun 700 milyon dolar? buldu?u tahmin ediliyor.
filmciserdar
The Client, Apt Pupil, Ghost World, 10th & Wolf gib hit filmlerin y?ld?z?, Brad Renfro'un hayat?n? kaybetti?ini gördüm az önce. Bu kadar gençte ya?ta büyük bir kay?p, sinema dünyas? için. sad.gif

?imdilik haber sitelerinden link bulamad?m ama ?MDB haberler k?sm?nda geçmi? haberi.
Lancelot
Evet 25 Ya??nda hayata gözlerini yumdu?u belirtiliyor. Ölüm sebebi ?u an için belli de?ilmi?, ancak bir çok kez uyu?turucu ve alkollü araç kullanmadan sab?kas? oldu?unu dü?ünecek olursak, ölüm sebebi san?r?m az çok belli olacakt?r. Sevenlerinin ba?? sa?olsun.
R0BlN
J.J. Abrams'?n Star Trek'inin ilk Tan?t?m Fragman? ?nternet'e S?zd?
Edit: Fragman, Filmin Resmi Sitesinde de Yay?nland?
BuRnOut
Ye?ilçam'da a?k filmleri ve melodramlar?n yönetmeni olarak tan?nan Orhan Aksoy 78 ya??nda hayata veda etti.

1930'da Bursa'da do?an Orhan Aksoy, sinemaya Saray Sinemas?'nda makinistlik yaparak girdi. Dokuz y?l kurguculuk yapt?ktan sonra, ilk filmi '??psevdi'yle 1963 y?l?nda yönetmenli?e ba?layan Orhan Aksoy, 90'?n üstünde film, üç televizyon dizisi ve üç de televizyon filmi çekti. 'Hayat m? Bu?' filmiyle 1963 y?l?nda 10. Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülü kazanan Orhan Aksoy, 37. Antalya Film Festivali'nde ise Ya?am Boyu Onur Ödülü'ne lay?k görülmü?tü. Türk sinemas?n?n en çok film çeken yönetmenlerinden biri olan Orhan Aksoy'un filmleri aras?nda 'Vurun Kahpeye', 'Kezban', 'Hayat Bayram Olsa', 'Ah Nerede', 'Aile ?erefi', 'Tatl? Nigâr', '?syan' ve 'Alt?n ?ehir' yer al?yor.

Yönetmen Ersin Pertan, 2006 y?l?nda Orhan Aksoy'la ilgili 'A?k Filmleri Yönetmeni: Orhan Aksoy' adl? bir belgesel haz?rlam??t?. Ye?ilçam'?n ünlü yap?mc?s? Hürrem Erman'?n o?lu Fuat Erman, Aksoy'un en çok Erman Film'e film çekti?ini, üç hafta önce Hürrem Erman'la ilgili bir belgesel için kendisiyle söyle?i yapt?klar?n? söyledi. Erman, "Söyle?iye gitti?imizde hastayd?, kendisini fazla yormad?k, k?sa çekim yapt?k. San?yorum onlar son görüntüleriydi" diye konu?tu.

Kaynak : Hürriyet
baritonverdi
Topra?? bol olsun...
filmciserdar
Sinema dünyas? için çok ac? bir kay?p daha! Aktör Heath Ledger 28 ya??nda aram?zdan ayr?ld?. The Patriot, A Knight's Tale, The Four Feathers, Brokeback Mountain, Casanova gibi filmlerle gönüllerimize taht kuran, Temmuz 2008'de de gösterime girecek olan The Dark Knight filminin y?ld?z?, Avustralyal? oyuncu art?k aram?zda yok.
Clint Eastwood
forum resmi

Avustralya do?umlu oyuncu Heath Ledger, Manhattan'daki evinde ölü bulundu.

Yetkililer, 28 ya??ndaki aktörün ölümünün uyu?turucuyla ba?lant?l? olabilece?ini belirtiyorlar. Polis, Ledger'in dairesine masajc? ça??rd???n?, mesaj yapacak ki?inin geldi?ini haber vermek üzere odas?na giden hizmetçinin, Ledger'i ölü buldu?unu bildirdi. Ledger, 2005 y?l?nda ''Brokeback Mountain''daki rolüyle Oscar'a aday gösterilmi?ti.

Yaz?k oldu, hani joker olacakt?... sad.gif
baronio
forum resmi

Oyuncu Heath Ledger evinde ölü bulundu

Avustralya doğumlu oyuncu Heath Ledger, dün Manhattan’daki evinde ölü bulundu. Avustralyalı aktöre bugün otopsi yapılacak.


NEW YORK - SoHo semtindeki dairesindeki yatağında hizmetçi tarafından çıplak vaziyette yüzüstü yatar durumda bulunan ünlü aktörün aşırı dozda uyuşturucudan ölmüş olabileceği belirtiliyor. Polis sözcüsü Paul Browne, “aşırı doz olasılığı üzerinde duruyoruz... Yatağın yanında haplar vardı” dedi.

Polis, Ledger’in dairesine masajcı çağırdığını, masajcının geldiğini haber vermek üzere odasına giden hizmetçinin, Ledger’i ölü bulduğunu bildirmişti.

Ledger’in ölüm haberinin alınmasıyla aktörün Brooke caddesindeki evinin önünü hayranları ve gazeteciler doldurdu.

Ledger, “Brokeback Mountain” filminde canlandırdığı eşcinsel kovboy rolüyle Oscar’a aday gösterilmişti. Ledger’in bu filmde tanıştığı Michelle Williams’dan bir kızı var.

“I Am Not There” adlı filmde Bob Dylan’ı canlandıran aktör, son alarak “The Dark Knight” adlı filmde oynadı. Ünlü aktörün oynağı diğer filmlerden bazıları “A Knight’s Tale”, “The patriot”, “Monster’s Ball” ve “Caddy”.

1979’da Avustralya’nın batısındaki Perth’de doğan Ledger ilk kez 10 yaşında yerel bir tiyatroda Peter Pan rolüyle sahneye çıktı.

Ülkesinde 16 yaşındayken filmlerde oynamaya başlayan Ledger, 19 yaşında Los Angeles’a taşındı. Burada “10 Things I Hate About You” da rol alan Ledger’in sinema kariyeri bundan sonra hızla ilerledi.

Alinti: ntvmsnbc.com
hasta
Filmin çekimleri tamamlanm??t?. Son bir kez izleyece?iz genç aktörü beyazperdede. Üç günlük dünya... Yaz?k oldu.
pospolen
Erken ölümler insana daha çok koyuyor. hasta'n?n dedi?i gibi, çok yaz?k oldu sad.gif.
ggecim
Çok üzüldüm bu adama, Candy filminde daha çok be?enmi?tim,herkesin konu?tu?u ''Brokeback Mountain''daki rolünden daha iyiydi orda. Üstelik ne hikmettir ki, o filmde de uyu?turucu yüzünden a??k oldu?u kad?nla hayat?n? bir türlü düzene sokamayan birini oynuyordu.
hasta
Sanayile?memi? aktörlerin rol seçiminde kendi hayatlar?yla parallellik gösteren roller seçmeleri su götürmez bir gerçek. Aktörlük de insan?n kendi kendini ifade edebilmesi için bir araç, t?pk? yazarl?k gibi, ressaml?k gibi.

Kusursuz görünen hayatlar?n arkas?ndan böyle ?eyler ç?k?nca çok üzülüyorum. Michelle Williams'la olan evlili?i ve çocu?u... Çok yaz?k oldu, çok...
Clint Eastwood
Art?k yaza, jokeri daha bir hüzünle izleyece?iz. Akl?m?z?n bir kö?esinde tan?d?k bir yüzün daha yok oldu?unu bilerek...
reel
Sinemada erke?e a??r makyaj yapt?rmayacaks?n arkada?. tongue.gif Bak ders almad?lar. Daha önce Crow'da Brandon Lee de a??r makyaj?n kurban? olup gitmi?ti zavall?. Neyse bir makyajl? film ve bir ölüm daha. Bu da iyi prim yapar. K?r?lmam?? gi?e rekorlar?na imza atar. (Ölümler beni pek üzmez. Üzülenler bu komplo teorisi geyi?imi kaale almas?nlar, lütfen.)
cb_spike
QUOTE(reel @ Jan 25 2008, 04:54 PM) *

Sinemada erke?e a??r makyaj yapt?rmayacaks?n arkada?. tongue.gif Bak ders almad?lar. Daha önce Crow'da Brandon Lee de a??r makyaj?n kurban? olup gitmi?ti zavall?. Neyse bir makyajl? film ve bir ölüm daha. Bu da iyi prim yapar. K?r?lmam?? gi?e rekorlar?na imza atar. (Ölümler beni pek üzmez. Üzülenler bu komplo teorisi geyi?imi kaale almas?nlar, lütfen.)


Jack Nicholson sa?lam hala. tongue.gif
Untouchable
J.J. Abrams'ın Star Trek filmini dört gözle bekliyorum, ne de olsa Lost'un yapımcısı fool.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.