Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Paris Hilton Eylemi
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Müzik
reel
Roll Dergisinin Haziran 2008 say?s?ndan al?nt?d?r.

QUOTE
Paris Hilton'?n albümünü alan kimi Britanyal?lar (kimse onlar) evlerine gelip CD'nin ambalaj?n? açt?klar?nda iç kapakta "ünlü"nün (ünlü olmak d???nda bir marifetini bilen var m?d?r?) erotik pozuyla kar??la??rlar. Gö?üsler onun gö?üsleridir, ama ba??n?n yerinde bir köpek ba?? vard?r. Sanatt?r, hikmetinden sual olunmaz deyip albümü dinlemeye koyulurlar. Fakat o da ne? Çalan ?ey hiç de Paris Hilton müzi?ine (o nas?l bir ?ey kim bilir) benzememektedir. ?ark?lar?n adlar?na bakt?klar?nda hepten ?a??r?rlar. " Why am I famous" (Ben niye ünlüyüm), "What have I Done" (Ben ne yapt?m), "What Am I For" (Ben ne i?e yarar?m)... Mesele f?s?lt? gazetesine konu olur ve çok geçmeden "fail" ortaya ç?kar ve "suç"unu bas?n sözcüsü arac?l???yla BBC'nin web sitesinde itiraf eder: Bristol, Brighton, Birmingham, New Castle, Glasgow ve Londra'daki 48 müzik marketten toplam 500 adet Paris Hilton albümünü araklam??, onlara "operasyon" yapm??, ?ark?lar? suç orta??na haz?rlatt??? bir tak?m remikslerle de?i?tirmi?, sonra da söz konusu dükkanlara geri koymu?tur. CD'lerin barkodlar?na dokunmad??? için yap?lan müdahale fark edilmemi?tir. Olay ortaya ç?k?nca, plak ?irketi yetkilisi ?u aç?klamay? yapar: "Müdahale edilmi? albümleri alan mü?teriler, ?imdiye kadar ?ikayette bulunmad??? gibi, ne paralar?n? geri istediler, ne de söz konusu CD'leri geri iade ettiler. Yap?lan müdahale s?k kar??la?mak istedi?imiz bir ?ey de?il. Ancak, yapanlara ?apka ç?karmamak da mümkün de?il." ?apka ç?kar?lan suçlu Banksy, suç orta?? ise Gnarls Barkley'nin Danger Mouse'udur.


Danger Mouse ve Banksy'i bilen bilir. Bu haberi okudu?umda resmen yerlere yatt?m ve sizlerle payla?ay?m dedim. Bu nas?l bir a?a??lamad?r yahu. tongue.gif
Clint Eastwood
Valla o albümü alan insanlara da bir giydirselermi? tam bir tepe nokta olurmu? smile.gif
melisa hülya
Ne olursa olsun her türlü ki?iselli?e yönelik a?a??laman?n insan haklar?na ayk?r? oldu?unu dü?ünüyorum. Seçimi ne olursa olsun buna malum icraatlar? da dahil, dünyan?n hemen hemen tamam?n?n nefret etti?i yönünün mirasyedi olmas? oldu?unu dü?ünüyorum. ?ahsen hemcinslerim di? bilese de ben nefret etmiyorum. Ha olaki ülkeme laf etti ,dil uzatt? o zaman a?z?ma geleni sayd?r?r?m o ba?ka.
Clint Eastwood
QUOTE(melisa hülya @ Jun 23 2008, 09:20 AM) *

Ne olursa olsun her türlü ki?iselli?e yönelik a?a??laman?n insan haklar?na ayk?r? oldu?unu dü?ünüyorum. Seçimi ne olursa olsun buna malum icraatlar? da dahil, dünyan?n hemen hemen tamam?n?n nefret etti?i yönünün mirasyedi olmas? oldu?unu dü?ünüyorum. ?ahsen hemcinslerim di? bilese de ben nefret etmiyorum. Ha olaki ülkeme laf etti ,dil uzatt? o zaman a?z?ma geleni sayd?r?r?m o ba?ka.


Ya bu tarz ki?ilikleri de a?a??lar?m ben, ki?iliklerine de sald?r?r?m. Çünkü ki?ilik de de?i?ken, belki yola girer a?a??layan say?s? fazla olursa. Kulland?rtmas?n kendini, üne ?an ?öhret istiyorsa bir ?ey versin bari. Para için binlerce a?a??l?k ?ey yapan var, ama bunun paras? da var. ?ürekli gündeme gelme iste?i, "aman beni unuttular, bir skandal patlay?m" zihniyetini a?a??lar?m ben. Gerçi baz? ho? filmleri var piyasada ama (Hottie & Beast de?il flaugh.gif - zaten ismi böyle miydi ki - neyse) yeterli de?il bence. flaugh.gif Mirasyedi ke?ke ben olsam, itiraz?m orada de?il flaugh.gif Biraz içi dolu ?eyler yap be Paris'çim...
melisa hülya
Çakt?rma Clint, para laz?m ,belki beni avukat? olarak yan?na al?r diye u?ra??yorum ( nas?l olsa avukat olmad???m? anlayamaz ) oleyo2.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.