Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Ba?ucumuzdaki kitaplar...
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Edebiyat
Sayfalar: 1, 2
gündüzdo?anay
?ster klasik, ister güncel olsun belli periyotlarla okudu?umuz, hem dü?üncelerimizi hem de davran??lar?m?z? de?i?tirmemizi sa?layan o edebi ?aheserleri bu ba?l?kta tan?tal?m. Ba?l???n ilk kitab? ;

forum resmi

Arka kapak:"...Sefil Dü?ünceler ve küçüklükler aras?nda kaybolup, hayattaki büyük s?rr? çözemedik, soru da cevaps?z ve ac?mas?z kalakald?: Nas?l ya?ad?n, neden öyle ya?ad?n, neyi yapabilecekken yapmad?n, ba?ka bir yol, ba?ka bir anlam ar?yordun, yanl?? zilleri, yanl?? kap?lar? çald?n, yanl?? yollara sapt?n, yanl?? insanlar? sevdin, yanl?? yataklarda uyudun, yanl?? evlerde ya?ad?n. Neden hayal ettiklerini, dü?ündüklerini bu kadar küçümsüyorsun?..."

"K?z?la Boyal? Saçlar insan özgürlü?üne yaz?lm?? bir övgüdür" diyor Kostas Mourselas. Belki de özgür olmak ve ba??ms?z kalabilmek gibi, ça?da? insan? etkileyen bir konunun alt?n? çizdi?i için K?z?la Boyal? Saçlar Yunanistan'da ?imdiye kadar hiçbir roman?n yakalayamad??? ola?anüstü bir ba?ar? kazan?p tam 260.000 adet satt?! Frans?zca, ?ngilizce, Almanca ve ?branice'ye çevrildi. Yunanistan nüfusunun yakla??k on milyon oldu?u göz önüne al?nd???nda bu say?n?n ne kadar önemli oldu?u anla??labilir. Romandan uyarlanan ve birçok ülkede gösterime giren televizyon dizisi de çok ba?ar?l? oldu. Televizyon dizisinin müzi?ini Yunanistan'?n en önemli ses sanatç?s? Yorgo Dalaras seslendirdi ve kitapla ayn? ad? ta??yan albüm çok k?sa sürede Alt?n Plak Ödülü'nü ald?. (Yay?nevi tan?t?m?)


Funkster
Her gece olmasa da, ço?u geceler uyumadan önce okudu?um, tam anlam?yla bir ba?ucu kitab?d?r Komplo Teorileri.. Erol Mütercimler’in yak?n tarihten günümüze uzanan çe?itli gerçeklerin perde arkas?na yakla??m? mutlaka okunmal?. Bu yakla??m, belgelere, ki?ilere, ya?anm?? olaylara dayal? olmas? yan?nda, Mütercimler’in dolayl? yoldan okura sordu?u tüyler ürperten sorular?, imalar?, ?üpheci yakla??mlar?yla çok tempolu ve ayn? zamanda gerilimli bir hava içeriyor.

forum resmi

Arka kapak: 27 May?s darbesine Adnan Menderes'in Moskova'ya gitmek istemesi mi yol açt?? ?mam Hatip Okullar?, Köy Enstitüleri'ne bir tepki midir? Orgeneral E?ref Bitlis'in uça?? Amerikan jetleri taraf?ndan m? dü?ürüldü? AIDS Pentagon'un ürünü mü? 11 Eylül, ABD hükümeti taraf?ndan daha önceden bilinen bir sald?r? m?yd?? ABD Büyükelçisi Edelman, Türkiye'yi parçalamaya m? geldi? Ortado?u'daki enerji kaynaklar?n? bar?nd?ran topraklar üzerine oynanan Amerika bir sonraki ad?mda Türkiye için ne planl?yor?

Komplo teorileri, Türkiye'de bilen bilmeyen herkes taraf?ndan s?kça kullan?lan kavramlardan birisidir. Sözlüklere göre 'komplo teorisi' iç politika, uluslararas? ili?kiler, ekonomi, k?sacas? ve sosyal sorun ya da olaylar? gerçekte oldu?undan farkl?/uydurma parametrelerle de?il, aç?k ya da özel kaynaklar?n yay?nlar?nda ortaya konan argümanlar? kullanarak bir mant?k çerçevesinde de?erlendirmektedir. 'Komplo teorileri' asl?nda senaryo yazmakt?r. Dünyadaki hemen tüm istihbarat örgütleri ya 'komplo' kurar ya da 'komplo teorisi' yazarlar. Ülkemizde de komplo teorisi yazmak önemlidir çünkü bu, beyni bo?altmak, ku?ku ve endi?eleri payla?makt?r. Yaz?lacak senaryolar politik aktörler ile karar vericilere yol gösterici olursa -ki olmal?d?r- bundan tüm toplum kazançl? ç?kacakt?r..
siroguz
Bir roman?n beni bu denli derinden etkileyebilece?ini dü?ünmezdim:
forum resmi

?lk defa geçen yaz okudu?um bu kitaba ba?lad???mda, daha önce kar??la?mad???m bir anlat?m tarz? kar??s?nda önce bir ?a?k?nl?k, sonra bir tereddüt en sonunda da müthi? bir zevk duygusu tatt?m. ?stanbullu, zengin, ??mar?k ama çok güzel Sara'n?n bir dü?ün için gitti?i kasabadan ?stanbul'daki arkada?lar?na yazd??? mektuplar halinde ilerleyen hikâye, Sara'n?n bir kad?n dü?man? olan Homongolos'tan intikam alma çal??malar? ?eklinde ilerliyor. Özellikle Homongolos'un mektuplar?n?n anlat?ld??? ikinci bölümde resmen içim parçaland?. Ba?ucu kitab? m?? Kesinlikle. Henüz iki kere okudum ama ezberleyene kadar okuma hevesim var.

Benim ba?ucu kitaplar?m üç olsa nas?l olur? smile.gif

forum resmi

ve Mesnevi
quitar
forum resmi
loveandpoison
Ben bir soru ile yakla?mak istiyorum olaya ?imdilik: The Movie Goer (Sinema Müdavimi) okuyan?m?z var m??

forum resmi

http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=...mp;haberno=3576
Vigilante
forum resmi
forum resmi


?nanan ve inanmayan herkes için bir beyin f?rt?nas? ?eklindeki kitab? herkese öneriyorum.Fikirlerini çoklukla payla?t???m bilim adam?, ateist, profesör ve daha sayamad???m birçok s?fat ta??yan yazar Richard Dawkins bu kitab?nda da din, allah, inanç, yarat?l?? ve daha birçok konuya de?iniyor.Hatta baz? noktalarda tüm bu kavramlara ustaca sald?r?yor ve hiç bir ?ekilde sözünü esirgemiyor.


Kitaptan bir al?nt?;


T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
"intihar bombac?lar?n?n, 9/11'in, 7/7'nin, haçl? seferleri'nin, cad? avlar?n?n, barut komplosu'nun, hintliler ile pakistanl?lar?n ayr?lmalar?n?n, israil-filistin sava?lar?n?n, s?rp-h?rvat-müslüman katliamlar?n?n, isa katilleri yak??t?rmas?yla yahudilere yap?lan eziyetin, kuzey irlanda sorunlar?n?n, namus cinayetlerinin olmad???n? hayal edin. antik heykelleri y?k?p yok eden taliban'?n olmad???, kafirlerin halk içinde kafalar?n?n kesilmedi?i, kad?nlar?n vücutlar?n?n birkaç santimetresini gösterdikleri için k?rbaçlanmad??? bir dünya hayal edin.''


Mutlaka okunmal? ve okutulmal?, din ve allah inançlar? tekrar gözden geçirilmeli, yazar?n fikirlerini payla?anlar temellerini biraz daha desteklemeli.


Son olarak Ek?isözlük entry al?nt?lar?;

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
richard dawkins’in son kitab? (2006).

dawkins’in s?k? bir ateist oldu?u herkes taraf?ndan biliniyor ve bu kitab? gördü?ümde, aç?kças? heyecanland?m. dawkins ateist olmakla ve bunu savunmakla kalmam??, yarat?l??ç?lara, dindarlara ve genel olarak dine kar?? bir “cephe” açm?? bir bilim insan?. bu konuda konu?malar yap?yor, televizyon programlar? haz?rl?yor, kitaplar/yaz?lar yaz?yor, din adamlar? ve yarat?l??ç?larla çe?itli ortamlarda tart??malara girmekten çekinmiyor, hatta zaman zaman bu tart??malara girmeye oldukça hevesli gibi gözüküyor. ba??ran ve hatta ça??ran bir ateist olmas?n?n yan?nda anti teizmin de bayra??n? ta??yor. türkiye’de ya?asa günleri say?l? olurdu eminim (turan dursun‘u hat?rlay?n?z).

dawkins’in bu hevesi haliyle bir tak?m ele?tirilerin de olu?mas?na yol açm??. kendisini ele?tirdi?i kökten dinciler kadar dogmatist ve köktenci olmakla suçlayanlar var.

atheism tapes isimli bbc belgeselinde jonathan miller, daniel dennett‘e ?u soruyu yöneltmi?ti: “dinin bizim gibileri ezmek istedi?i enerji ile dini ezen bir kitap yazmay? dü?ünür müsünüz?” dennett’in cevab? ise bence durup dü?ünmeyi gerektiriyor: “o kitab? yazmay? çok isterim. ama insan? korkutan, arkas?ndan ne gelece?i.” bildi?im kadar?yla dennett o kitab? bu röportajdan sonra yazd? (breaking the spell), ancak yine de zaman?nda bu cevab? vermi? olmas?, dinin ço?unluktan ald??? güç ve “inanca sayg?” kalkan? sayesinde dü?ünürleri ve entellektüelleri - her ne kadar bir ateist olarak seslerini yükseltseler de - anti teist olma konusunda frenleyebildi?ini gösteriyor. yapt?klar? ve yazd?klar?yla (özellikle the blind watchmaker) kendini frenlemedi?ini bildi?imiz dawkins’in, gaza bast??? kitap bu.

aç?kças? tanr?’n?n varl???na dair argümanlar?n derin bir analizi olaca??n? dü?ünmü?tüm. bu aç?dan bekledi?imi bulamad?m. bunun iki sebebi olabilir diye dü?ünüyorum: dawkins bu kitapla mümkün oldu?u kadar çok ki?iye ula?may? hedeflemi? ve bu argümanlar?n analizi yer yer oldukça teknik bir hal alabiliyor. okuyucular?n? s?kmamak istemi? olabilir. bir di?er ihtimal de bu argümanlar? çok da fazla ciddiye alm?yor olabilir. kozmolojik, ontolojik ve teleolojik argümanlar elbette ki üzerinde konu?ulmas? gereken argümanlar ancak uzun ve detayl? bir analize gerek yok diye dü?ünmü? olabilir. bu argümanlara bir bölüm, yani yakla??k 30 sayfa ayr?lm?? ve e?er niyetiniz bu konuda bilgi sahibi olmaksa çok da doyurucu bir içerik bulamayacaks?n?z.

kitab?n geri kalan? için ayn? ?ey geçerli de?il. dinin kökleri, ahlak?n kökleri, de?i?en ahlak anlay??? (bkz: zeitgeist), dine kar?? neden sald?rgan olmak gerekti?i ve din e?itiminin tart???ld??? bölümler var ve bu bölümler oldukça iyi. ?ahsen zeitgeist k?sm?ndan çok keyif ald?m. dawkins’in bu konularda tecrübesi ve birikimi muazzam ve ba?ka yerde zor kar??la?aca??n?z al?nt?lar?, tart??malar? ve olaylar? bu kitapta bulabilirsiniz. özellikle eski ve yeni ahitteki baz? bölümler ve kargo kültleri hakk?ndaki k?s?mlar beni epey ?a??rtt?. benim için kitab?n de?eri de burada: uzak oldu?um h?ristiyan camias?nda olup biten tonla ?ey ö?rendim ve ço?u çok ?a??rt?c?yd?. yak?n geçmi?teki gazetelerden, konu?malardan ve kitaplardan çok say?da al?nt? var ve hemen hemen hepsi hedefi vuran cinsten.

sonuçta insan? içine çeken ve okumas? keyif veren bir kitap olmu?: uzun, ama kesinlikle karma??k ya da s?k?c? de?il. dindar bir insan? ikna edebilece?ini sanm?yorum, ama karars?zlar? ikna etmede ba?ar?l? olabilir.

douglas adams‘a adanm?? olmas? da ayr?ca güzel:

in memoriam

douglas adams (1952-2001)

‘isn’t it enough to see that a garden is beautiful without having to believe that there are fairies at the bottom of it too?’(bane, 14.08.2007 11:54 ~ 09.12.2007 05:52)


T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
hararetle okunmas?n? tavsiye etti?im bir kitapt?r bu. birinin okumas? için ateist veya dindar olmas? farketmemeli. ancak kitab? okurken kesinlikle bak?? aç?s?n? geni? tutmak laz?m. s?rf bibliyografyas? için bile al?n?p okunabilir. kendi görü?lerini de sunuyor kitapta ama bilimsel aç?klamalar? da es geçmiyor. dili kesinlikle a??r de?il ve hatta birçok yerde oldukça güldüm. dawkins arada, birden, resmen sinirleniyor ve saçmalamay?n lan olum! k?vam?na geliyor.
gerçekten okumas? e?lenceli bir eser oldu?unu da ekleyeyim.

kitab?n 3-4 ana fikri mevcut. sundu?u en önemli önermelerden biri ve kesinlikle kat?l?yorum kendisine; din olmasa dünyan?n daha bar?? dolu bir yer olaca??d?r, birçok sava??n nedeninin din oldu?unu da eklemek laz?m. örneklerle donatm?yorum, kendisi kitapta ziyadesiyle bu konuya da e?ilmekte.

1-ateistler gayet ahlakl? akl? ba??nda ve en önemlisi mutlu insanlar olabilir. gayet mümkündür.

2-insanlar ateist olmaktan çekinmemelidir, korkmamal?d?r ve bunu saklamak zorunda hissetmemelidir.

3-din tart???l(a)mayacak bir ?ey olmamal?d?r.

4-çocuklara dinler empoze edilmemelidir ve de hiçbir çocuktan müslüman çocuk, hristiyan çocuk diye bahsedilmemelidir. bu onlar?n kendi seçimleri olmal?d?r. bir çocu?a hristiyan çocuk demekle, sa? görü?lü çocuk demenin saçmal??? ayn?d?r. politik görü? gibi dinle ilgili dü?ünceler de zamanla yer bulmal?d?r insan hayat?nda.

5-evreni aç?klamakta bilimsel teoriler tanr? hipotezinden üstündür.

bir de kitab?n önsözünde robert m. pirsig den yapt??? al?nt?y? aktaral?m, kitab?n ad?na da bir gönderme:

"when one person suffers from a delusion it is called insanity. when many people suffer from a delusion it is called religion."
(vanity is definitely my favourite sin, 06.04.2007 17:49 ~ 07.04.2007 00:56)


T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
ülkemizde bir türk okuyucunun ?ikayetiyle mahkemelik olmu? kitap. ?i?li cumhuriyet ba?savc?l??? da dört sayfal?k dilekçeyi incelemesinin ard?ndan kitab? haz?rlayanlar hakk?nda soru?turma ba?latm??. ne yaz?k ki bir ?ey yine görmezden geliniyor:

ateizm suç de?il!...

türk ceza yasas?’nda ateizm suç say?lmazken çeviriyi inceleyen ?i?li bas?n savc?s? muhittin ayata kitapta inanan insanlar? a?a??layan, küçük dü?üren ifadeleri tespit ederse çevirmen ve yay?nc? hakk?nda dava açacak. dava aç?lmas? halinde tck’nun “halk? kin ve dü?manl??? tahrik ve a?a??lama” suçunu kapsayan 216. maddesi gere?ince çevirmen ve yay?mc?n?n 6 aydan 1 y?la kadar hapisle cezaland?r?lmas? talep edilebilecek.

tüm bunlar da gösteriyor ki "tanr? yan?lg?s?", dünya insanl???na ‘hak’ diye sunulan dinlerin kitaplar?nda yüzlerce ‘a?a??lama, kin ve tahrik’ bulunuyorken bunu görmezden gelenlere bir tokatt?r ve önemsenmelidir... (lali berte, 10.12.2007 23:36)


T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
ne görü?ten olunursa olunsun, objektif olarak ba??na gelenlere bak?ld???nda bile akla voltaire'in "kitaplar?m? yakman?z iyi olmu?. kitaplar?m kestane gibidir; siz onlar? ate?e att?kça daha çok satacaklar" sözünü getiren kitap.

kitab?n yazar? ateisttir. kendi ülkesinin kendisine tan?d??? ifade özgürlü?ü çerçevesinde görü?lerini, iddialar?n? delilleriyle beraber bir kitap haline getirmi? ve okuyucunun be?enisine sunmu?tur. türkiye'de de kitap çevirilmi?, ancak halk? kin ve dü?manl??a tahrik etti?i gerekçesiyle çevirmeni ve yay?mc?s? hakk?nda soru?turma ba?lat?lm??t?r.

diyelim ki mahkeme, ilgili ki?ilerin suçlu olduklar?na hükmetti, kitaplar da toplat?ld?. bu kitab? okumak isteyen, yine bir yoldan temin edemeyecek mi? "yasakl? kitap" oldu?u için de?eri artmayacak m?? bu noktada mahkemenin bu olayla ilgili verece?i karar, t?pk? youtube'un arada bir mahkeme karar? ile engellenmesi gibi, bir deveku?u edas?yla kafam?z? yere gömmeye benzemeyecek mi?

oysa kitap dedi?in ?ey, birinin meydana ç?k?p "halk? kin ve dü?manl??a tahrik" etmesinden o kadar farkl? ki. kitap bu, de?erlendirip de?erlendirmekte s?n?rs?z bir özgürlü?e sahibiz, "kat?lm?yorum ben yazanlara" dersin, olur biter, kimse de seni sorgulamaz, bir yapt?r?ma tabi tutmaz o yüzden. kimse kimseyi bu kitab? okumaya zorluyor mu? hay?r. bu kitap bir ?ekilde milli e?itim müfredat?'nda yerini mi buldu? hay?r. birileri sokakta bu kitab? bedava da??tmaya m? ba?lad?? hay?r. kald? ki, tek bir olaydan genelleme yapmak gibi olmas?n ama*, ülkemizde "ya iki kitap okuyacaks?n, ya da bir hafta nezarethanede kalacaks?n*" gibi bir mahkeme cezas?na "kitab? okumakla ne u?ra?ay?m yatar?m bir hafta" diyebilen insanlar var, hadi sokakta bedava bile da??tsan ülkenin büyük bir ço?unlu?u b?rak okumay?, kitab? yan?ndan geçerken da??tan?n elinden bile almayacak.

kitap hala orada olacak. yazar? da orada olacak. biz sadece yoklarm?? gibi davranaca??z.(whiteraistlin, 11.12.2007 00:01)

baronio
Buralarda bulabilir miyim bilmiyorum ama merak ettim gercekten. Severim bu tip sorgulayici kitaplari. Rahmetli Turan Dursun'un kitaplarini da okumustum. Bir sekilde edinmek gerek. smile.gif
baritonverdi
Te?ekkürler yazar ve kitap tan?t?m? için. Ad?n? duymu? fakat hiç okumam??t?m. Hemen bir tane edinip okumak gerek.
Clint Eastwood
QUOTE(Funkster @ Jun 12 2007, 08:22 PM) *

Her gece olmasa da, ço?u geceler uyumadan önce okudu?um, tam anlam?yla bir ba?ucu kitab?d?r Komplo Teorileri.. Erol Mütercimler’in yak?n tarihten günümüze uzanan çe?itli gerçeklerin perde arkas?na yakla??m? mutlaka okunmal?. Bu yakla??m, belgelere, ki?ilere, ya?anm?? olaylara dayal? olmas? yan?nda, Mütercimler’in dolayl? yoldan okura sordu?u tüyler ürperten sorular?, imalar?, ?üpheci yakla??mlar?yla çok tempolu ve ayn? zamanda gerilimli bir hava içeriyor.


Gerçi ço?umuz biliyoruzdur ama üstad Habertürk'te yapt??? programdada "Ayna'n?n Arkas?" ad?yla bu teorilerinden bir ço?unu payla?makta. Müthi? bir zekâ gerçekten, kendisini çok takdir ediyorum. Bugünlerde Komplo Teori'leri tukakad?r, "paranoyak m?s?n sen" diye suçlan?r insanlar, ama gerçe?e giden yolda dü?ünülmü? bir fikir oldu?undan yola ç?kmaz bir çok ki?i. Bu dediklerimi forumdaki çokça ki?inin de dü?ündü?ü varsay?m?n?n rahatlat?c?l???yla size hem kitab? okuman?z?, hem de program? izlemenizi öneririm. Gerçekten ufuk aç?c?. Bu senaryolardan bir kaç?n? Sodebergh'e satsa ya Erol hocam... smile.gif
mehmet_onder
forum resmiAmin Maalouf'u okumay? severim. Semerkant, Yüzüncü Ad, Tanios Kayas? hep bir solukta okudu?um kitaplard?. Ideefixe'in kampanyas?n? duyunca okumad???m kitaplar?n?n hemen hepsini sipari? verdim. Yollar?n Ba?lang?c? ise daha önceden elimdeydi, ama bir türlü okumaya f?rsat bulamam??t?m. Birkaç haftad?r al?p elime, okumaya giri?tim. "Giri?tim" dememin sebebi daha önce sayd???m kitaplara oranla s?k?c? ve bir türlü akmayan bir kitap olmas?. Yazar, ço?unlu?u Lübnan Da??'nda ya?am?? olan Osmanl? ayd?n? dedesi Butros Maalouf'tan kalan mektuplardan, onun ve ailesinin hikayesini (Özellikle Küba'ya göç etmi? büyükamcas?n?n yükseli? öyküsünü), zaman zaman Osmanl?'n?n son dönemlerini ve Mustafa Kemal'i fon alarak biyografi ve gezi tad?nda anlat?yor. "Bana ne" deyip bir 20-30 sayfa sonunda kitab? b?rakmam??san?z, benim gibi kitab?n dörtte üçünü tamamlad???n?zda bu kitab?n anafikrini tek bir cümlede özetleyebilece?inizi dü?üneceksiniz. Bir Türk olarak bu kitab? okuman?n en ilginç yan? Osmanl?'n?n son dönemleriyle ve Mustafa Kemal'le ilgili, bir d?? gözlemciden al?nan bilgiler ve yorumlar.
?ahs?m ad?na konu?ay?m, sabredip sonuna kadar gidece?im, zaten ne kald? ki geriye? Belki ilginç diye nitelendirebilece?im birkaç güzel nokta daha yakalar?m.
loveandpoison
Son günlerde "sözlük anlamıyla" şu iki kitap hep 'baş ucumda';

forum resmi
No One Belongs Here More Than You: Stories by Miranda July
Amazon'dan getirtmiştim.

Ve bir diğer ise;

forum resmi
Sıradan Delilik Öyküleri - Charles Bukowski
IDéEFIXE
siroguz
QUOTE(loveandpoison @ Dec 31 2007, 05:46 PM) *


Ve bir di?er ise;

forum resmi
S?radan Delilik Öyküleri - Charles Bukowski
IDéEFIXE


Kat?lmadan edemeyece?im;
Bukowski'yle tan??t???m ve en be?endi?im kitab?d?r, S?radan Delilik Öyküleri. Gerçekten hepimizin ara ara ba??na gelen delilik hallerini çok ince bir mizah anlay???yla ve geni? bir bak?? aç?s?yla okuyucuya sunan, lezzetinin damaklardan gitmesi epey zaman alan ama ba?ucunuzdan ay?ramad???n?z için o zaman? tan?mad???n?z mükemmel bir kitap. Tavsiye ediyorum.


forum resmi

Bu aralar okudu?um kitap, uzun süredir kitapl???mda bulunan ama yeni s?ra gelen; Atilla Akar'?n Komplolar?n Yüzy?l? Yüzy?l?n Komplolar? isimli kitab?. E?er Mütercimlere yak?n, farkl? bir bak?? aç?s?yla komplolara bakmak isterseniz, merak?n?z da varsa bunu da rahatl?kla tavsiye ederim.
reel
Çocuklu?um Bukowski okuyarak geçti. "San?r?m" okumad???m kitab? yok diyebilirim. (?iirler hariç) Ee... böyle bir çocuklu?un ard?ndan tek beklentim karaci?er yetmezli?i. flaugh.gif

Neyse konumuza dönersek, size ba?ucumda ilk önerece?im kitap, böylesine Buko hayran?yken, Albert Camus "Yabanc?"d?r. Ya?ayan bilir.
siroguz
Asl?nda ?öyle okuyup tavsiye etmek isteyece?imiz kitaplar? payla?abilece?imiz ya da tavsiye almak için u?rayabilece?imiz bir ba?l?k iyi olur. Yine de kitaplarla ilgili ba?l???m?z bu oldu?u için ben de son okudu?um kitab? tavsiye etmek istiyorum.

Sanm?yorum ama e?er hâlâ Gabriel Garcia Marquez ile tan??mad?ysan?z siz de benim gibi tavsiyelere uyup bu büyük ustan?n kaleminden dökülen lezzeti tatmak için i?e K?rm?z? Pazartesi'nden ba?lay?n.
forum resmi
E?er bir solukta okudu?um bir kitap var diyorsan?z bu kitab? okuduktan sonra tekrar dü?ünün. Nefesinizi kesecek bir anlat?m, sizi bir o yana bir bu yana savuracak, zaman düzlemi içerisinde bir ileri bir geri götürecek olay kurgusu ve duygular?n?z? kabartacak bir final. Bu kitap canl?; kelimeler ?ark? söylüyor, sat?rlar dans ediyor, Marquez insan? kendisine hayran b?rak?yor.
denizkemal
ben "yürüme" diyece?im ORUÇ ARUOBA'dan...


forum resmi

arka kapak yaz?s? yok kitapta... niyeyse bende sayg? uyand?r?r arka kapak yaz?s? olmayan kitaplar, kendilerine güvenden midir, "iç"i fazla dolu oldu?u için, "d??"?n? bari bo? b?rakal?m dü?üncesi midir nedir bilmiyorum...
al??t???m?z gibi yaz?lm?? kitaplar yazm?yor oruç...
bir iki al?nt? yapay?m:

a
Yola ç?kacak ki?inin a?mas? gereken
ilk ve en önemli engel,
kendi yerle?ikli?idir :
kendi yeri
— kendisidir...

b
Bir yerde ('bir süre için' diyerek)
dinelen ki?i için en büyük tehlike,
o yere yak?nl?k duymas?; o yeri,
bütün yollar?n?n sonu,
bütün yönlerinin ere?i saymas?;
yerle?ebilece?i bir yer saymas?d?r
— en büyük tehlike, huzurlu yerdir:-
Mezard?r oras?...

c
nsanlar ne san?yorlar ki 'düzen'i
— kendi dar, çarp?k aç?lar?ndan bakarak :
sabah-ak?am, gidi?-geli?lerini 'düzenleyen'
bir 'seyrüsefer nizamnamesi' mi?! — Oysa,
as?l düzen, düzensizlikten ç?karak
düzene ula?ma?a çabalayan bir düzenleme
u?ra??s?nda bulunabilir ancak.
'Verilmi?', 'varolan' düzen,
yoz bir düzensizlik biçimidir.
Düzenlilik gereksinmesinden
—yani, düzensizlikten— ç?kmayan
'düzen', be? para etmez, düzen olarak...
pospolen
forum resmi


İlk ortaokulda 20 sayfa kadar okumuştum. Yaştan mı ne, o zamanlar V.C. Andrews daha çekici gelmişti, sonra bırakmıştım. Lise 1'de ilçe kütüphanesinde dolaşırken tekrar karşılaştım bu kitapla. O zamandan beridir birçok kez okumuşluğum var. Ha, kütüphaneden aldığım kitap hala duruyor flaugh.gif.

QUOTE
Beyaz Zenciler uyku tulumları, sırt çantaları ve bira kasalarıyla Çingene hayatı yaşayan dumancılar, beyazcılar, asitçilerdir... Beyaz Zenciler şairdir, çılgındır, düş kurmayı ve küfretmeyi severler: Onları en iyi polisler tanır! ... Beyaz Zenciler mahkum edildiğimiz rezil, yoz televizyon dizilerine benzeyen hayatlardan, eğitim, kariyer, başarıve benzeri cüce düşüncelerden nefret ederler... Beyaz Zenciler sevgi edebiyatı yapmazlar, severler: Bütün enerjilerini kendilerini garantiye almak için harcayanların hiçbir zaman anlayamayacağı kadar çok severler... Beyaz Zenciler gerçekten 'düzen karşıtı'dırlar, tüm ideallere ve ideolojilere karşı ihanet içindedirler. Onlar toplum dışına atılmamamışlardır, orada, 'imkansızın kıyısında öfkeli veeğri bir hayat' yaşamayı seçmişlerdir...
Kaynak: antoloji.com
Acidmotherstemple
forum resmiGüzel insan büyük yazar Tom Robbins serüvenime ba?lamama neden olan kutsal kitap. Gene di?er bir güzel insan J.G. Ballard'?n tasvirlerinden sonra beni en çok ?a?k?na dü?üren tasvirleri yaratan adamd?r Tom Robbins. Bu kitab?n? okursan?z ne demek istedi?imi anlayacaks?n?z. Kitap Türkçeye "Dur Bir Mola Ver" ad?yla çevrilmi?. Ölmeden önce okuyun. flaugh.gif
denizkemal
S?NEKLER?N TANRISI william golding

forum resmi

arka kapak:
'Sineklerin Tanr?s?', günümüzde bir atom sava?? s?ras?nda, ?ss?z bir adaya dü?en bir avuç okul çocu?unun, geldikleri dünyan?n bütün uygar törelerinden uzakla?arak, insan yarad?l???n?n temelindeki korkunç bir gerçe?i ortaya koymalar?n? dile getirir. Konusu, R. M. Ballantyne'?n Mercan Adas? gibi e?siz bir mercan adas?n?n cenneti and?ran ortam?nda ba?layan bu roman, ça?da? toplumlardaki çöküntünün, insan yarad?l???ndaki köklerini gözönüne sermek amac?yla Mercan Adas?'ndaki duygusal iyimserlikten apayr? bir yönde geli?ir. Uygar insan?n yüre?inde gizlenen karanl??? de?erken 'Sineklerin Tanr?s?'; daha çok Conrad'?n k?sa roman? 'Karanl???n Yüre?i'ni and?r?r. Golding'in roman?ndaki çocuklar da ba?lang?çta t?pk? Kurtz gibi, uygar toplumun bask?lar?ndan uzak bir örnek düzen kurmak isterlerken, gitgide hayvanla??r, korkunç bir ki?ili?e bürünürler. Bu yönüyle Sineklerin Tanr?s?'n?n Mercan Adas? ile öbür ?ss?z ada serüvenlerinden ayr?ld??? en önemli nokta, ?ss?z ada ya?am?n?n çetin güçlüklerini ya da mutlulu?unu anlatmaktan daha çok, bir insanl?k durumunu, ki?iler aras?ndaki çat??ma arac?l???yla ortaya koymaya çal??mas?d?r.

-Ak?it Göktürk-

iron maiden ?n x factor albümüyle tan??t?m "sineklerin tanr?s?"yla, 2. ?ark?yd? san?r?m "lord of the flies"..zaten bir çok maiden fan?n?n tersine en be?endi?im albümlerden biridir x factor, konu-d??? olup sign of the cross, edge of darkness, unbeliever, look for the truth, 2 A.M. i de anmadan geçemicem... mina urgan çk iyi çevirmi? ve çok güzel bir önsöz yazm??... "biz"e dair bir kitap... çok sinirlenince, h?rs yap?nca, kinlenince birilerine, okuyun, neye sinirlendi?inizi daha iyi anlayacaks?n?z...(diye ümit ediyorum)
trineo
forum resmi

Herkese tavsiye edemeyece?im.. Ama bir bakmak isteyenler ya çok sevecek ya da nefret edecekler..
kaknus
forum resmi forum resmiQUOTE
E?er bu dünyan?n sultan? iseniz insanlar kurallar?n?zdan ve yönetiminizden devaml? ?ikayet edecektir. Herkesi memnun etmek imkâns?zd?r. Musa Aleyhisselâm Allah'a münaacâtta bulundu: "Ya Rabbi! Senin için çal???yorum fakat herkes hakk?mda konu?uyor." Allah (c.c) cevap verdi: "Ya Musa, sen sadece et ve kandan müte?ekkil bir kulsun, Ben ise onlar?n Halîk?(yatat?c?s?) ve Rezzak?y?m (r?z?kland?ran), buna ra?men Benim de hakk?mda konu?uyorlar!"Prof. Dr. Robert FRAGER, A?kt?r As?l ?arap, Ke?kül Yay?nlar?, ?stanbul, 2006, 178 s.


forum resmi forum resmi


QUOTE
Modern zamanlar?n insanlar?n?n yamal? zamanlar? var, y?rt?k p?rt?k ve her geçen gün kaynar suda y?kanm?? yün gibi çekiyor, k?sal?yor. Çünkü "insan" k?ymetli de?il. Kimsenin içinin kimsesi kalmam?? gibi. Oysa ki bir minicik zaman? ay?r?p sadece "dinlemek" bile bereketi hareketlendirir. Çünkü öyle kodlanm?? varl?k. Bu böyledir. Momo ?imdiki zamanlar?n insanlar? için ne çok zor bir ?ey yap?yor kitapta. Tüm kalbiyle sadece "dinliyor" ve dü?ümler çözülüyor.

Ne ac?. Herkes ve her ?ey birbirine çok yabanc? ve devasa uçurumlar aç?l?yor gittikçe kalplarden kalplere. Oysa ki "bereket" var insan?n içine harcanan her?eyde. Birilerinin kalbine uzanan o ince yolda yürürken ve içlerine çiçekler doldururken zaman o kadar o kadar çok büyüyebiliyor ki fazlas?yla yetebiliyor her?eylere. Zaman? dikkatli kullanmay? pek tabii ö?retmiyor bu kitap. Gri adamlar onlar. Zaman? dikkatli kullanmalar? gerekti?ini söyleyip, insan?n "iç"i için k?ymetli tüm zamanlar?n? çal??ma zamanlar?na aktarmay? ve böylece zaman kazanmay? ö?reten, ömür uzat?c? gri adamlar var kitapta. Yalanc?lar. Momo, yakla??k otuz dile çevrilen, dünyan?n hemen her kö?esindeki kitapseverlerin tan?d??? bir yast?k alt? kitab?. Yazar kitab?n ba??nda, "Momo ya da zaman h?rs?zlar?n?n ve çal?nm?? zaman? insanlara geri getiren çocu?un tuhaf öyküsü" diye nitelemi? kitab?. Momo, bak?ld???nda ya??n?n sekiz mi, yoksa on iki mi oldu?una kimsenin karar veremedi?i, k?v?rc?k saçl?, siyah, iri gözlü bir küçük k?z... Kitapta onun öyküsü anlat?l?yor. Öykü yeri belli olmayan bir hayal ülkesinde ve belirsiz bir zamanda geçiyor. Ama bu öyküde ne prensler, ne büyücüler, ne de periler var. Öyküdeki hiçbir ?ey günümüz dünyas?ndakilerden farkl? de?il. Bizim gibi ya?ayan insanlar, bizimkiler gibi kentler anlat?l?yor. Bu nefis öyküyü okurken insan ili?kilerinin nas?l donukla?t???n? görüyoruz. Yani insanlar?n sevgi, dostluk ve arkada?l?k gibi de?erlerden nas?l yoksun kald???n?... Asl?nda bunlar hem bizi hem de gelecek zamanlar?n insanlar?n? bekleyen sorunlar. Üstelik öyle ders verircesine de?il, bir masal ak?c?l??? içinde, etkileyici ve sürükleyici bir üslupla anlat?l?yorlar. "Peki bu kitap roman m?, masal m??" diyeceksiniz. ?kisi de. Baz? ele?tirmenler bu yüzden masal-roman demi?ler bu kitap için. Momo, alt?nc? s?n?f ve sonras?nda okuyan arkada?lar?m?z?n oldukça keyif alabilecekleri bir kitap. Ama dünyada olup biten ve do?alm?? gibi görünen olaylara hayret etmeyi unutmam?? her ya?tan okuru da ayn? derecede etkileyecek bir kitap...

Kaynak


Michael ENDE, Momo, Kabalc? Yay?nlar?, ?stanbul, 2005, 303 s.
Roronoa Zoro

Ben öyle felsefi içerikli, tarihsel, dü?ündüren ne bilim bu tarz kitaplar okumay? sevmiyorum sevemiyorum....Tamamen ki?isel.... oleyo.gif

Tavuk Suyuna Çorba serisini bitirdikten sonra %100 dü?ünce gücü kitab?n? okumu?tum ?imdide Gülse Birsel'in Gayet Ciddiyim ve Hala Ciddiyim kitab?n? okuyorum....

Tavuk Suyuna Çorba serisini tavsiye ederim....Hayat?n her döneminden, annelerden, babalardan, ö?rencilerden, patron ve i?çilerden ya?anm?? öyküler var....
kaknus
forum resmi forum resmi


QUOTE
Bizim ku?a??m?z?n kad?nlar?, belki de herbirinin tek tek han?mefendi olmas?ndan dolay? “han?mefendi” gibi giyinirlerdi; evet, kad?nca ama “han?mca” da. Erkekler; erkeklerin hepsi beyefendi. Kruvaze veya spor, dökümlü ceketler, a??rba?l? pardesü ve paltolar; göbekten kemerli ve hafif plili pantolonlar. Saçlar geriye do?ru itinayla taranm??, ense ve kulak nâhiyesi aç?k. Kâkül, ancak çok yak??anlar için hercai bir istisnâ. Ceketlerin hepsinde bilâistisna yaka cebinde titizlikle katlan?p yerle?tirilmi? birer beyaz mendil. Kravatlar, “bana bak?n, ne kadar tuhaf oldu?umu görün” ç??l???yla edepsiz bir gösteri gayreti içinde de?il; genellikle düz desenli, zevkli ve a??rba?l? renkler hâkim. Hepsi de giyim-ku?am?n asl?nda insan? çerçeveledi?ini gösteren bir zevkin nümûneleri. Bugünün hâkim modas?, insanlar? elbise ta??yan birer manken olmaya zorlad??? ve insandan ziyade onun çerçevesine, yani giyim-ku?ama dikkati yöneltti?i için zevksiz ve zalim!

Argo yok; argo, “alt dil”; kanundan kaçanlar?n dili. ?nsanlar birbirlerine nezâket ve kar??l?kl? sayg? telkin edecek güzel kelimelerle konu?uyorlar. “Hay?rl? sabahlar.. hürmetlerimi söyleyiniz… han?mefendi nas?llar… mü?erref oldum efendim..” gibi kal?plar, söze ba?lang?c?n asgari kelimeleri. Sahici zamanlard? onlar. E?ya, teknoloji ve insan müsellesinin en tabii karar noktas?nda âhenk buldu?u ama mutlaka insan?n e?ya ve teknoloji üzerinde hükümran ve nihaî belirleyici oldu?u zamanlar.

Küçük bakkal dükkânlar?n?, sanki sihir gösterir gibi ka?la göz aras?nda i?ini hünerle gören tamirci esnaf?n?, ta? kapl? kald?r?ms?z sokak dö?emelerini, tahta ve sabun kokusunu, kalayl? çorba ve ho?af taslar?n?, kapakl? yemek sahanlar?n?, iple çal??an ç?ng?rakl? kap? zillerini, ebonit gövdeli eski siyah telefonlar?, kanaviçe yast?k örtülerini, sevgi ve emek mahsulü dantellerle süslenmi?, kardan ak “beyazi?i” pencere perdelerini, adam gibi selâm al?p vermeyi özlüyoruz.

Ve galiba nostalji böyle bir ?ey; evdeki hesap çar??ya uymad? pek; ne yapal?m; nostalji ise nostalji, gericilikse gericilik ama çe?m-i insaf ile siz söyleyiniz: Haks?z m?y?z?

Kaynak


Ahmet Turan ALKAN, Kalem ??leri, Ötüken Yay?nlar?, ?stanbul, 2002, 398 s.
baritonverdi
forum resmi


Ihsan Oktay Anar'la ilk defa bu kitapla tan??t?m. Daha sonra di?er kitaplar?n? da okudum, ama hiç biri bunun yerini tutmad?. Hala her y?l iki kez okurum. Anar geni? tarih bilgisini, felsefe ile harmanlam??, kimi yerlerde de mizahi anlat?m ö?elerinden yararlanarak kurgusu adeta senaryo tad?nda olan bu roman? ortaya koymu?. Roman'da hemen her ?ey var; tarih, sava?, seyahat, felsefe, simya, casusluk... Yazar?n di?er kitaplar?n? da öneririm.
kaknus
forum resmi forum resmiÖncelikte kitapta ??k?r ??k?r bir Türkçe ile kar??la?t???m? ifadeye mecburum. Öyle ki bu Türkçenin hatr?na bazen birbirinin tekrar?, bazen de fakir için bilineni tekrar anlam? ta??yan hususlar? görmezden geldim seve seve. Yazar?n de?i?ik zamanlardaki kö?e yaz?lar?n?n ?stanbul ile ilgili olanlar?n?n bir araya getirilmesiyle olu?turulmu? olan kitap "Evvel Zaman ?çinde ?stanbul" altba?l???n? ta??yor. Büyük boy tabir edilen ebatta olan kitapta birçok yaz?n?n sonuna eklenen gravürler kitaba ayr? bir güzellik katm??. Kitap, Fetih, ?stanbul'da Gezinti, ?stanbul Semtleri, Nakil Vâs?talar?, Saraylar, Sular ve Çe?meler, Câmiler, Kabristanlar, Velîler, Ramazan bölümleri alt?ndaki birçok f?kra/kö?eyaz?s? ile ?stanbul ile ilgili pek çok hususta oldukça mebzul miktarda bilgi içermekte. Zevkle okudum ve birkaç kitab? araya soku?turduktan sonra ayn? zevkle ikinci cildi de okumay? umuyorum.

A. Rag?p AKYAVA?, Âsitâne (Evvel Zaman ?çinde ?stanbul), Türkiye Diyanet Vakf? Yay., Ankara, 2000, 372 s.
kaknus
forum resmi forum resmiAhmet Ümit bu kitab?nda "?iirsel bir metin" olu?turmaya çal??m?? her ?eyden önce. Özü itibariyle kar??m?zda bir " a?k hikâyesi" var. Kitap Hititliler döneminde ya?anm?? bu a?k?n hikâyesini, o dönemi, Kade? Sava??'n? ve kitab?n bel kemi?ini olu?turan a?k hikâyesinin yüzy?llar sonras?na b?rak?lm?? sonunu anlat?yor. Daha önce Patasana ile okuyucular?n? tarihte bir gezintiye ç?karan yazar bu kitab?nda da böyle bir tecrübe ya?at?yor okuyucular?na. Ümit, bu kitab?nda anlatt??? hikâden çok anlat?ma yani üslûba odaklanm?? ve ortaya farkl? oldu?u kadar güzel bir eser ç?karm??. Ka?la göz aras?nda okudu?um bir kitap oldu.

Ahmet ÜM?T, Ninatta'n?n Bilezi?i, Do?an Kitap, ?stanbul, 2006, 112 s.
BuRnOut
forum resmiGülden Kale Düştü - Ahmet Karcılılar (173 s.)
İdeefix'in yorum kısmında kitapla ilgili, kitabın edebi değerini ve güzelliklerini de açıklayan yazılar mevcut. Merak edenler üstteki linki tıklayarak konuyu ve kitabın edebi değerini de öğrenebilirler. Zira ben kitaptan çok, kitabın bende hissettirdiklerinden bahsedeceğim. Bilmiyorum hangi yıldı, bu kitabı aldığım. Fakat aşağı yukarı 3-4 yıl geçmiştir, ilk okuyuşumun üzerinden. Ne zaman bir kitapçıya gitsem, hiçbir zaman istediğim ve aradığım kitabı alamam. Alışveriş yapmayı bildiğimde pek söylenemez. Bu sadece kitaplar için değil, genel olarak her şey içinde geçerlidir. O zamanda bir şiir kitabı alma bahanesiyle kitapçıya girdiğimi ve önce kapağından, sonra da arka sayfadaki yorumdan etkilenerek bu kitabı aldığımı iyi hatırlıyorum. Kapak bana çok hüzünlü gelmişti. Gerçekten kapağı gibi içeriği de çok başkaydı kitabın. Başlarda sıradan bir ilişkiyi akıcı diliyle aktaran yazar, sonradan Cezmi Ersöz gibi tutkulu bir anlatımla beni sarmaladı. Kitabın sonlarındaki Ahmet Ümit kitaplarına benzer polisiye kurgu ise şaşırtıcıydı. Yani böyle bir hikayeye ve kitaba göre şaşırtıcıydı. Bir ilişkinin inişleri ve çıkışları, aldatmalar, aldanmalar, çıldırış anları, seyahatler, sevişmeler, sevişmelerden sonra içilen sigaralar... Hepsi o kadar güzel ve hüzünlü bir dille yazıya dökülmüş ki... Kitabın birinci değil, yirminci ya da ellinci sayfasından başlayın, hiçbir şey fark etmiyor. Kitap yine de sizi bir yerden yakalıyor. Şimdiye kadar en az beş defa baştan sona okumuşumdur Gülden Kale Düştü'yü. Bir o kadar da yarım yamalak, belli bölümlerini okuyup geçmişimdir.

Dün Ahmet Karcılılar'ın Fotoğraf Hikayeleri isimli başka bir kitabını aldım. Henüz okumadım. Ama kitabı alıp masamın üzerine koyduğumda, yeniden düşen kale aklıma geliverdi. Öyle aniden işte, sebepsizce. Eminim Fotoğraf Hikayeleri'de çok güzeldir, ama sanırım Gülden Kale Düştü'nün yerini tutmayacak hiçbir kitap. Milan Kundera'nın Uyurgezerlerin Vasiyeti'ndeki kaleye ince bir göndermeyle Kale metaforunu açıklayan ve Kundera'ya gönderme yapan Karcılılar belki edebiyatımızın çok bilinir bir ismi değil, ama sadece bu kitabı bile onu unutulmaz kılmaya yetiyor.

Eskiden çok kesin olan değerler tartışma konusu olup uzaklaşınca, onlarsız yaşamasını bilmeyenler başları önde, son düğmelerine kadar üniformalarının evrenselliği içine kapanırlar. Bu üniforma, artık saygı duyulacak bir şeyin bulunmadığı geleceğin soğuğuna karşı onları koruyabilen aşkınlığın son kalesidir sanki."
(Uyurgezerin Vasiyeti - Milan Kundera)
ph=61
B?R EKONOM?K TET?KÇ?N?N ?T?RAFLARI

forum resmi

'Ekonomik tetikçiler (ET'ler) , yerküre üzerindeki ülkeleri trilyonlarca dolar doland?ran yüksek ücretli profesyonellerdir. Dünya Bankas?, ABD Uluslararas? Kalk?nma Ajans? (USAID) ve di?er yabanc? 'yard?m' kurulu?lar?ndan büyük ?irketlerin kasalar?na ve gezegenimizin tabii kaynaklar?n? kontrol eden birkaç varl?kl? ailenin ceplerine para aktar?rlar. Kulland?klar? araçlar aras?nda sahte finansal raporlar, hileli seçimler, rü?vet, zorbal?k, seks ve cinayet bulunmaktad?r. Oynad?klar? oyun imparatorluklar kadar eski olmas?na ra?men, günümüzdeki küreselle?me sürecinde yeni ve korkutucu bir boyuta ula?m??t?r.

Nereden mi biliyorum; ben de bir ET idim'

ABD'de 24 yay?nevinin yay?mlamaya korktu?u, yazar?n 5 kez yazmaya karar verip her seferinde rü?vet ve tehditlerle vazgeçirildi?i, yay?mland??? ülkelerde gündemi sarsan, tüyler ürperten gerçekler...


kaknus
forum resmi forum resmi


?smail KARA, Aramakla Bulunmaz, Dergâh Yay., ?stanbul, 2006, 246 s.
kaknus
forum resmi forum resmi

Hû Çeker

Â??k Ömer

?unda bir nâzenin ç?km?? meydana
Sal?n?p gezdi?i yollar hû çeker
Mü?tâk?nd?r senin nice â??klar
Meclisindi ?irin diller hû çeker

Gelindi â??k?n al?nd? gam?n
Sürelim mecliste ehl-i irfân?n
Ejderler misâli siyah kâkülün
Dökülmü? gerdana teller hû çeker

Güzel ba??n içün k?yma bu cana
Lây?k de?il dü?mez bu melek sana
Yine hurûc etmi? ye?il ba? turna
Çalkan?p yüzdü?ü göller hû çeker

Â??k Ömer eder görmü?üm ezel
Ömrümün ba??nda döküldü gazel
Nice meftûnlar?n vard?r güzel
Benim gibi ednâ kulla hû çeker

?ükrü ELÇ?N, Â??k Ömer, Kültür Bakanl??? Yay, Ankara, 1999, 123 s.
BuRnOut
forum resmi


“Tarih durdu, çünkü ak???n? anlatt??? uygarl?k sona ermi?ti.”


Robert Merle’nin be? yüz sayfay? a?k?n roman?, patlayan bir atom bombas?n?n ya?am? büyük oranda sona erdirmesini ve bu patlaman?n ard?ndan hayatta kalan bir grup insan?n ya?ad?klar?n? anlat?yor. Ortaça?’dan kalma Malevil ?atosunda geçen hikaye, asl?nda oldukça çarp?c?. Distopik bir hikayeye sahip kitap, asl?nda olas? bir senaryo üzerinden gidiyor. Bugün san?yorum hemen herkes böyle bir ?eyin olas? oldu?u konusunda hem fikirdir. Kitap, bu olas? felaket senaryosunu ustaca kurgularken, öte yandan da hikayesinin ana temas?n? olu?turan insan? derinlikli bir ?ekilde anlatmay? ihmal etmiyor. Felaketten sonra ya?am?n ilkel ça?lardaki ?ekliyle kendini yeniden devam ettirdi?i hikayede, geçmi? ve gelecek aras?nda da bir ba? kuruluyor. Bu ba? arac?l???yla sorgulanan insan do?as? hakk?nda çarp?c? tespitlerde bulunan yazar, mutlulukla hüznü, güvenle aldan???, payla??mla bencilli?i, modern olanla ilkel olan? tek bir potada birle?tirmeyi ba?ar?yor. Modern insan?, ezberindeki bütün ya?ama al??kanl?klar?ndan mahrum b?rakan yazar, onu yeniden sezgisel bir ?ekilde çevresiyle uyum içinde ya?amaya zorluyor. ?nsan? en ç?plak haliyle ele al?yor ve insan?n özünü, insano?lunun yatk?n oldu?u duygu ve dü?ünceleri çarp?c? bir biçimde gösteriyor. K?yamet, insan?n geçirmi? oldu?u evrimi de tersyüz edercesine, moderniteyi al a?a?? ediyor. Geriye do?ru giden uygarl???m?z? bir anda yerli bir ediyor, zaman? bir süreli?ine durduruyor ve kaybetti?imiz de?erleri hat?rlat?yor. Fakat bunu toz pembe bulutlar?n içinde sunmaktan kaç?narak, kar??tl?klar içinde sunuyor.

Robert Merle – K?yamet
Do?an Kitapç?l?k
549 sayfa
ignore
Hayatımda okuduğum en iyi roman ve en harika şiir/sone kitabı.forum resmiforum resmi
ggecim
QUOTE(pospolen @ Jan 20 2008, 02:13 AM) *

forum resmi


İlk ortaokulda 20 sayfa kadar okumuştum. Yaştan mı ne, o zamanlar V.C. Andrews daha çekici gelmişti, sonra bırakmıştım. Lise 1'de ilçe kütüphanesinde dolaşırken tekrar karşılaştım bu kitapla. O zamandan beridir birçok kez okumuşluğum var. Ha, kütüphaneden aldığım kitap hala duruyor flaugh.gif.

Bu kitabı, Trt'nin bir bilgi yarışmasından(sanıyorum bir kelime bir işlemdi) lise yıllarımda kazandım. Bununla birlikte Siyah Madonna, ve hatırlayamadığım birkaç kitap daha birlikteydi. Hayatımın ilk "yarışmadan birşeyler kazanma " terübesiydi (gerçi sonra bir daha da olmadı ama oleyo.gif) ve hemen oturup okumuştum ve çok beğenmiştim. Hala kitaplığımda, açıp bazen bazı bölümlerini tekrar okuyorum.


Asıl bahsetmek istediğim ise, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en bilgili yazar ve araştırmacılarından olan Prof.Dr. Yalçın Küçük'ün tüm kitapları; başta ise İsyan 1 ve İsyan 2 (2005) adlı kitaplarının mutlaka okunması gerektiği, başucumuzdan kaldırmamamız gerektiğidir. Kitaplarda, belki sağdan-soldan, kulaktan dolma bilgileri, kanıtlarıyla görebilir, Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde oynanan oyunlarla ve bu oyunların yaratıcılarıyla, nasıl bir kaos içine sürüklendiğini okuyabilirsiniz. Aynı yazara ait Caligula Saralı Cumhur (2007) ve en son kitabı olan Epilepsi ile Orgazm adlı kitabını şiddetle tavsiye ediyorum. Bazı insanların "bunlar paranoyak yaklaşımlar" diyerek inanmak istemediği konulara açıklık getiren ve birçok iddiasını kanıtlarıyla sunan Prof.Dr. Yalçın Küçük 70 yaşlarında ve hakkında açılmış 50'den fazla dava var.

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
Prof. Dr. Yalçın Küçük, İskenderun'a Halep'ten gelip yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Baba tarafından Türkmen, anne tarafından ise Kafkasyalı bir aileye mensuptur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğrencilik hayatı boyunca, Fikir Kulüpleri Federasyonu, ardından Sosyalist Fikir Kulüpleri Federasyonu, Dev-Genç ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi olan Fikir Kulübü Başkanlığı'nı yaptı. Siyasal Bilgiler'i 1960 senesinde birincilikle bitiren Küçük, 27 Mayıs ihtilalinde, büyük öğrenci eylemlerinin başında yeraldı. 60 ihtilalinden sonra Devlet Planlama Teşkilatı'na girdi. Burada bir süre çalıştıktan sonra ABD'ye giderek Yale'de lisans eğitimi aldı. 1966'da ODTÜ'de çalışmaya başladı. 1968-70 yılları arasında Sovyetoloji araştırmalarını kitaplaştırdı. Bu kitaptan dolayı sekiz yıla mahkum edildi.

1970'lerde, İşçi Partisi'nin ikinci kez kuruluşu için çalışmalara katıldı. 1973 yılı sonlarında askere alındı. Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. 12 Eylül 1980'den sonra ise 1402'liklerden biri olarak üniversiteden uzaklaştırıldı. 1983'te Sultanahmet Cezaevi'ne girdi. 1993'te Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasını öne sürerek Paris'e gitti. Çeşitli sol dergiler çıkarttı. PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilk röportajı gerçekleştirdi. Türkiye'ye 1998'de döndü ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2000'de tahliye oldu. Son dönemde özellikle Sabetayistler'le ilgili yaptığı çalışmalarla adından sözettirdi.


forum resmi forum resmi forum resmi
Roronoa Zoro
?u aralar Jack Ensign Addington'un %100 Dü?ünce Gücü adl? kitab?n? okuyorum.....

Temel konu Dü?ünce gücünü kullanarak hayat? ö?renmek....

Bilinç, bilinçalt?, sezgileri temel alan güzel bir kitap....

forum resmi
carlitos
Irvin d. Yalom'un neredeyse tüm kitaplar? ba?ucu kitaplar?mdan say?labilir. Çok ?ey kat?yor bana, hayat?ma, görü?üme..
melisa hülya
forum resmi

?iddetin Mitolojisi, Don Ki?ot Yay?nlar?'ndan sinema severlerin mutlaka okumas? gereken bir inceleme. Derleyen: Veysel ATAYMAN. Kitapta ba?ta Stanley KUBR?CK olmak üzere, David Lynch, Martin Scorsese, Tarantino gibi sineman?n tart??mas?z büyük ustalar? ve ?iddet sinemas? üzerine anla??l?r bir dilde okurken yormayan oldukça bilgilendirici aç?klamalar yer al?yor.
personalfable
Okumakta geç kaldığımı düşündüğüm bu kitap, başucu kitabım olmakla geçmiş günlerin telafisini sağlama gayretimin göstergesi belki de, yalnızlığın, düş kırıklıklarının, hakikatin yıpratıcılığının, aşkın imkansızlığının ya da mümkünlüğünün bu kadar güzel ve akıcı bir anlatım diliyle ortaya konulması, bünyemdeki okuma isteğini sık sık depreştireceğe benziyor fazla uzatmadan ufak bir alıntıyla kitaptan, bitireyim cümlemi.

forum resmi"Yaşamak tabiatın en küçük kımıldanışlarını sezerek, hayatın sarsılmaz bir mantık ile akıp gidişini seyrederek yaşamak, herkesten daha çok , daha kuvvetli yaşadığını, bir ana bir ömür kadar çok hayat doldurduğunu bilerek yaşamak…Ve bilhassa bütün bunları anlatacak bir insanın mevcut olduğunu düşünerek , onu bekleyerek yaşamak..”
efrasiyab
"Kürk Mantolu Madonna" kesinlikle türk edebiyat?n?n ba?ucu kitaplar?ndan. Harika halet-i ruhiye tasvirleri vard?. Bu vesileyle asl?nda okudu?um ilk Sabahattin Ali roman? olan ve beni usulca "Kürk mantolu Madonna"ya yönlendiren ?çimizdeki ?eytan"dan da bahsetmek istedim.

forum resmi

?steyip istemedi?imi do?ru dürüst bilmedi?im, fakat neticesi aleyhime ç?karsa istemedi?imi iddia etti?im bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmu?tum. Buna içimizdeki ?eytan diyordum, müdaafaas?n? üzerime almaktan korktu?um bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi surat?ma tükürece?im yerde, haks?zl??a, tesadüfün cilvesine u?ram?? bir mazlum gibi nefsimi ?efkat ve ihtimama lay?k görüyordum. Halbuki ne ?eytan? azizim, ne ?eytan?? Bu bizim gururumuzun, salakl???m?z?n uydurmas?... ?çimizdeki ?eytan yok... ?çimizde aciz var... Tembellik var... ?radesizlik, bilgisizlik ve bunlar?n hepsinden daha korkunç bir ?ey: hakikatleri görmekten kaçmak itiyad? var...

Kitap ?u an elimde olmad??? için, ne yaz?k ki özgün al?nt?lar yapam?yorum.
Serke?
efrasiyab,

"Kürk Mantolu Madonna" ne zamand?r yak?n?mda bir yerlerde okunmay? bekliyor .. Biraz s?caklardan, biraz da bu aralar sanalla olan "a??r?" münasebetimden dolay? ba?layamad?m okumaya .. Bu yaz?y? gördü?üm iyi oldu .. Sayende kendime bir motivasyon kayna?? bulmu? oldum smile.gif Hemen ba?layaca??m ..
efrasiyab
- Diktatörler Kahrolsun...
- Hürriyet...Hürriyet...
- ?stifa Menderes...

Yendi çekingenli?ini f?rlay?p kar?? yakaya geçti Kenan...Biraz ilerisinde kayna?an kalabal?k içindeki Günsel'den ay?rm?yordu gözlerini. Buraya geli?indeki tek sorun yitirmemekti onu! Hiç oral? de?ildi Günsel'se...Kenan var m? yok mu dünyada? Yitirdi gitti i?te kendini kalabal???n ortas?nda. Aranmak de?il, bir dönüp baksa ya ?u yana...Ben niye yaln?z?m, niye tek ba??may?m ben yine?

s.532

forum resmi

"Birgün tek ba??na" / Vedat Türkali. 18 ya??mdan beri her senede bir gün okudu?um bir di?er türkçe ba?ucu roman?md?r. Okumalara doyamad???m bu kitab?n, babam?n evvelce alm?? bulundu?u 1977 tarihli 2.bask?s?n?n resmini bulabilmek için baya?? u?ra?t?m çünkü yeni bas?mlar?n?n kapak resmi gözüme çok uygunsuz geldi. Al??kanl?k meselesi ne de olsa. Her seferinde farkl? bir cümle, paragraf ya da dü?ünceye tak?l?r?m. Son olarak 21.sayfadaki sat?rlar favorimdir:

"?nsan alemde hayal etti?i müddetçe ya?ar." ??te senin afyonlar?n! "?stanbul'u duydum daha bir kere sesinde"...Büyük ozan. Güzel söylemi?. Deli dervi?lere döndüm Yahya Kemal dizeleriyle. "Bakt?k geceden fecre kadar ellerde y?ld?zlara yükselen kadehler gördük." Peki Naz?m? O büsbüyük ozan. Niye ondan dizeler m?r?ldanm?yorsun? Onu da m? unutturdular iki tokatta? Yasalar böyle ezip kal?ba sokar i?te. Ne yapal?m kal?ba sokanlar?n gözü kör olsun!. Amiin!. Bu amin de neredenn ç?kt?? Karg??a ba?lad?k kocakar?lar gibi. Amiin! Amiin dua içindir be! Duaya da olur karg??a da. Konya'daki mevlit geldi akl?na. "Allah bu kutsal topraklar? Komonizm belâs?ndan..." Amiiiin diye ba??rmad?lar m?? Allah bu ülkeyi kal?plara sokup ezenleri..Amiiin! Tutamad?, gülme?e ba?lad? birden. Tutmaya çal??t?kça art?yordu gülmesi. Hay allah rezil olaca??z. Sinirleri bo?alm?? güldükçe gülüyordu. Bir tan?d?k görse. Taksim'in ortas?nda kendi kendine gülerek yürüyen bir adam. Delirdi diyecekler...Sebep olanlar?n gözü kör olsun Amiiin! Nas?l atsam kafamdan? Amiiin!.. Taksim an?t?na dönüp dönüp, bakt? durdu bir süre. Gözleri kör olsun, Amiiin! Gülmüyordu art?k. Gülünecek ne var? Kimin gözleri kör olacak? Sen kendi korkakl???n? bilinmez ki?ilere karg?? ya?d?rmakla örtbas edece?ini mi san?yorsun?
BuRnOut
forum resmi


Ece Temelkuran - ?ç Kitab?
Everest Yay?nlar? - 120 sf.

Hukuk Fakültesi'nden mezun olmas?na ra?men, gazetecilik yapan ve gazetecilik yaparken pek çok ara?t?rma yaz?s?yla, sadece Türkiye'de de?il, Avrupa'da da çe?itli ödüller kazanan Ece Temelkuran'?n ?ç Kitab?; "iç" ve ve "d??" olgusunu; incelikli, dokunakl? ve vurucu bir ?ekilde anlatan, muhte?em bir kitap. Bir kad?n?n k?r?lganl???na ve duygusall???na sahip, bir toplum bilimcinin derin analizlerini aratmayacak çözümlemeler yapan, bir ?air ustal???nda kelimelerle oynayabilen bamba?ka bir yaz? formu... Ne düz yaz? ne de ?iir... ?kisinin kusursuz bir kar???m?. ?nsan?n içsel serüvenini d??ar?dan da kopmadan anlatan, ama hepsinden önemlisi insan? anlamland?ran bir ba?ucu kitab?. Kitap dü?ümlerden ba?l?yor, sonra çözülmelere geçiyor ve nihayetinde de "iç"in merkezine ula??yor. Bu süreçte, insan bedeninden, ak?ldan, çevreden, duygulardan, hatta insan?n varolu? sürecinden de bahsediyor. Ama bunlar?n hepsini, o kendine has naif ve özgün yaz? diliyle yap?yor. Her hikaye, her ufak sat?r aras? asl?nda çok önemli ve büyük bir ?eye gönderme niteli?inde. Her küçük hikayecik; bir uyan???n, bir fark?ndal???n, bir içsel serüvenin anahtarlar?... Hem takip etmesi çok kolay hem de anlamas?. Ama bunlar üzerine dü?ünmeye ba?lad???nda, insan? kitaptaki sözcüklerin ve mecazlar?n derinli?i kapl?yor. Ece Temelkuran, derin sular?n usta yüzücüsü gibi. Sert hikayelerin yumu?ak anlat?c?s?... ?ç Kitab? da; bir insan?n varolu? sürecini, o sars?nt?l? ve bitmek bilmez serüveni; naif, masals? ve neredeyse dokunakl? bir dille anlat?yor. Her dü?üm bir bir çözülürken, insan?n kendi içindeki dü?ümlerin de fark?na varmas? ise, kitab?n k?sa boyuna, sevimli görünü?üne ve çocuksu albenisine kap?lanlar? fena halde sarsacak nitelikte.

Kitaptan bir bölüm:

Kim için? Ne için? Niye bunca k?vran??? Bu sorular? yan?tlad?n. Kimse için de?il. Kendin için bile de?il bu ac?. Hiçbir ?ey için de?il. Kimileri böyle do?uyor. Kimileri böyle oluyor. Ö?renmeden biliyor bir "iç" oldu?unu. En ba??ndan biliyor bir "iç dil" oldu?unu. Ba??rsaklar?n, beyin k?vr?mlar?n?n, mide asitlerinin, pankreas?n bir yerlerinden gelen "büyük bir dil"in oldu?unu. Ve çaresizli?i bildin böylece. Ne yapsan olmayaca??n?. O dilin günlere dahil olmayaca??n?. Kendinin, "bütün" olarak güne dahil olamayaca??n? gördün.

Her yazd???n kitap, her kurdu?un saf cümle, her çald???n müzik, her k?p?rdad???n dans, içine dü?en o mucizevi hayalin kötü bir kopyas? olacak. Ne yapsan gözlerini ç?kar?p bir ba?kas?na veremeyeceksin. Kitaplar?n, cümlelerin, müzi?in ve dans?n asla yetmeyece?ini, anlatamayaca??n? kabul edeceksin. Yetineceksin. Bütün insanl???n neden yetindi?ini ö?reneceksin. Çünkü o saf dile yakla?t???nda... Orada hayal edilemeyecek kadar korkunç bir ac? var. Senin cehennemini anlatamam sana. Uzaktan gördü?ünde onu tan?yacaks?n. Hep göreceksin, hep duyacaks?n, hiç anlatamayacaks?n.

Bu yollardan geçmi? di?erleri gibi...

Ece Temelkuran - ?ç Kitab? sf. 25/26
carlitos
@ 'BuRnOut'

K?y? Kitab? da bir o kadar lezzetlidir.

@ efrasiyab

Bir gün Tek Ba??na uzun ama güzel bir kitapt?r. Üniversite 1.s?n?ftaki türkçe hocam Nalan Göker'in okutmay? pek sevdi?i kitaplardand?r.
BuRnOut
QUOTE(carlitos @ Aug 6 2008, 11:02 PM) *

@ 'BuRnOut'

K?y? Kitab? da bir o kadar lezzetlidir.


Ona da ba?lad?m, bitirince onunla da ilgili bir ?eyler karalamak farz olacak san?r?m. Biz Burada Devrim Yap?yoruz Sinyorita'da okunmak için halihaz?rda s?ras?n? bekleyenlerden... Asl? Erdo?an'dan sonra, Ece Temelkuran'?n kitaplar? da ben de ayn? etkiyi uyand?rd?. En az Asl? Erdo?an'?n Mucizevi Mandarin'i kadar k?r?lgan ve çarp?c?...
carlitos
QUOTE(BuRnOut @ Aug 6 2008, 11:52 PM) *


Ona da ba?lad?m, bitirince onunla da ilgili bir ?eyler karalamak farz olacak san?r?m. Biz Burada Devrim Yap?yoruz Sinyorita'da okunmak için halihaz?rda s?ras?n? bekleyenlerden... Asl? Erdo?an'dan sonra, Ece Temelkuran'?n kitaplar? da ben de ayn? etkiyi uyand?rd?. En az Asl? Erdo?an'?n Mucizevi Mandarin'i kadar k?r?lgan ve çarp?c?...Asl? Erdo?an'? okumad?m hiç ve ilk defa sizden duydum. Ece'ye benzer bir tad? varsa -ki san?yorum öyle- bir deneyeyim ben de. Merak ettim. Mucizevi Mandarin'i okusam önce, olur herhalde?

Bir de Ece Temelkuran'?n Bütün Kad?nlar?n Kafas? Kar???kt?r'? da enteresan bir kitap bu arada. Evimde olsayd?m karalard?m sizin için bir ?eyler ama ?u an yapamayaca??m.
skyser
Temelkuran severlere ?öyle bir link at?p kaçay?m
BuRnOut
QUOTE(carlitos @ Aug 7 2008, 02:05 AM) *

QUOTE(BuRnOut @ Aug 6 2008, 11:52 PM) *


Ona da ba?lad?m, bitirince onunla da ilgili bir ?eyler karalamak farz olacak san?r?m. Biz Burada Devrim Yap?yoruz Sinyorita'da okunmak için halihaz?rda s?ras?n? bekleyenlerden... Asl? Erdo?an'dan sonra, Ece Temelkuran'?n kitaplar? da ben de ayn? etkiyi uyand?rd?. En az Asl? Erdo?an'?n Mucizevi Mandarin'i kadar k?r?lgan ve çarp?c?...Asl? Erdo?an'? okumad?m hiç ve ilk defa sizden duydum. Ece'ye benzer bir tad? varsa -ki san?yorum öyle- bir deneyeyim ben de. Merak ettim. Mucizevi Mandarin'i okusam önce, olur herhalde?

Bir de Ece Temelkuran'?n Bütün Kad?nlar?n Kafas? Kar???kt?r'? da enteresan bir kitap bu arada. Evimde olsayd?m karalard?m sizin için bir ?eyler ama ?u an yapamayaca??m.


Tavsiye ederim. Üç kitab?n? okudum Asl? Erdo?an'?n, içlerinde en sevdi?im kitab? Mucizevi Mandarin'di. San?yorum, yazar? tan?mak için isabetli bir seçim olacakt?r. Çok do?rudan, sert ve etkileyici bir anlat?m tarz? var. Herkesçe bilinen, ama pek üzerinde durulmak istenmeyen, üstü örtülmek istenen; hayat?n s?radan gerçeklerini çok cesaretli bir ?ekilde ve do?rudan anlat?yor. Ece Temelkuran, genelde bunlar? kimi zaman sembolik bir anlat?mla yaz?s?na yediriyor. Kimi zaman da naif üslubunun içinde eritiyor. Ama Erdo?an da o yok tabii. O daha çok bo?luklar? ve kad?n-erkek ili?kisi üzerinden bir "iç/d??" mukayesesine giriyor.


Kitaba ad?n? da veren, eski bir Çin efsanesinden al?nan k?sa bir hikayeyi buraya aktaray?m:

Ya?l? ve çirkin bir mandarin, kar??l???n? parayla ödeyece?i zevk gecesi için ola?anüstü güzel, ama ta? kalpli bir fahi?eye gitmi?. Sabaha kar??, ya?l? adam?n uykuya dalmas?n? f?rsat bilen genç kad?n, soyguncu dostlar?n? ça??rm??. Ne var ki mandarin, tilki uykusundan f?rlad??? gibi olanca gücüyle kar?? koymaya, dövü?meye ba?lam??. Haydutlar hem kalabal?k, hem de i?inin ehliymi?. Onu kolayca kö?eye s?k??t?rm??lar. Ancak ne kadar vururlarsa vursunlar, bu zay?f, çirkin bedende yara aç?lmad???n?, can al?c? darbelerin iz b?rakmad???n? görmü?ler. B?çaklar?n?, k?l?çlar?n? çekmi?ler, ama en keskin b?çak, en ac?mas?z k?l?ç bile mandarine hiçbir ?ey yapam?yormu?. Sonunda korkup kaçm??lar. Dövü?ü izleyen kad?n, ya?l? adam?n mucizevi gücünden etkilenmi?, bir kez daha, bu sefer a?k ad?na sevi?mek istemi?. Onu hayranl?kla, arzuyla, ?efkatle ok?amaya ba?lam??. Gelgelelim güzel kad?n?n her dokunu?unda mandarinin bedeninde yeni bir yara beliriyormu?. Dövü?ün, darbelerin, b?çaklar?n, k?l?çlar?n açt??? yaralarm?? bunlar. ?çten bir ilgi ve ?efkat görene dek gizli kalm??lar. Sonunda mandarin kanlar içinde kad?n?n kollar?na y???lm??, ölmü?.
bohemyan
1-tutunamayanlar o?uz atay
2-çavdar tarlas?nda çocuklar salinger
3-dönü?üm kafka
4-uyuyan adam perec
5-görünmez kentler calvino
6-ses ve öfke faulkner
7-mühürlenmi? zaman tarkovski
8-bir dü?ün gecesi adalet a?ao?lu
9-büyük gözalt? fouccault
10-saatleri ayarlama enstitüsü tanp?nar
11-anlat? ormanlar?nda alt? gezinti u.eco
12-görme biçimleri j.berger
13-gölgesizler h.ali topta?
14-niteliksiz adam r.musil
15-eski ustalar t.bernhard
sidar ve gaba
QUOTE(loveandpoison @ Dec 12 2007, 01:41 AM) *

Ben bir soru ile yakla?mak istiyorum olaya ?imdilik: The Movie Goer (Sinema Müdavimi) okuyan?m?z var m??Okumu?tum bunu, hatta o linkte yazandan referansla.
Ak?lda kalan,
''...bütün filmlere bir mahallenin ve bir mevsimin kokusu siner.''

?tiraf etmek gerekir ki, ne sinemayla veya müdavimiyle bütünle?mi? bir kitapt?r, ne de alt yap?s? sa?lamd?r. zorlar, zorlar ve biter kitap. ?tiraf, çünkü, okurken sevdi?imi sanm??t?m. Ama uzun zaman geçtikten sonra görüyorum ki, safi kasvet kasavet imi? uyand?rd??? his.
*MoNsiTa*
Bu aralar Montaigne'in Denemeler'ini okuyorum gece yatmadan önce. Çok iyi geliyor valla, tam kafa da?tmal?k, ayn? zamanda da dü?ünmelik smile.gif
BuRnOut
forum resmi


Kaan Arslano?lu - ?ntihar : Zaman?m?z?n Bir Kahraman?

Bir haftad?r Kaan Arslano?lu'nun ?ntihar : Zaman?m?z?n bir Kahraman? isimli kitab?n? okuyorum. ?thaki Yay?nlar?'ndan ç?kan ve 250 sayfaya yak?n olan kitap; özünde modern ya?am?n içinde s?k??m??, varl?kl? ve entelektüel bir adam?n ya?am?n? sorgulamak için her ?eyden ve herkesten uzakta bir yolculuk yapmas?n? anlat?yor. Günümüzdeki en büyük sorunlardan birine, yani insan?n varolu? problemine de?inen yazar, Erdem karakterinin hikayesini anlat?rken; arka planda da Türkiye'nin 1960'lardan beri süregelen de?i?iminin öyküsünü bizlere özetliyor. Erdem'in sorgulamalar? her zaman ki?isel ölçülerde kalsa da, asl?nda kitab?n alt metninde ciddi siyasi ve toplumsal saptamalarda var. Özellikle 12 Eylül öncesi dönemdeki ö?rencilerin ruh halleriyle ilgili önemli anektotlar kitapta kendine yer buluyor.

Erdem, iyi ve varl?kl? bir ailenin, iyi e?itim görmü?, zeki ve ba?ar?l? çocu?u. Hem bilgili hem yak???kl? hem de iyi bir gelir elde etti?i, sürekli yurtd??? gezilerine kat?ld??? sayg?n bir mesle?i var. Maddi anlamda hiçbir s?k?nt?s? olmayan, doymu? biri. Fakat maddi yönden doyuma ula?sa da, gün geçtikte kendisiyle iç hesapla?malar? da art?yor. Kazand??? paralar, birlikte oldu?u kad?nlar, elde etti?i sosyal statü onu bir türlü memnun etmiyor. Bu yüzden de geçmi?ini yeniden hat?rlamak, ya?am?n?n ve kendisinin fark?na varmak için bütün dünyadan izole olabilece?i ve kendini bulabilece?i bir yolculu?a ç?kmaya karar veriyor. Ne varki, bu yolculukta da insanlar ve insanlar?n ihtiraslar? onu yaln?z b?rakm?yor.

Aç?kças? bir yazar olarak Kaan Arslano?lu'nun kalemini çok iyi bulmad?m. Yazarl?k vas?flar? dört dörtlük olan, mükemmel kelimeler seçen, harika cümleler kuran, Montaignevari vecizeler veren biri de?il. Ama ki?iselden yola ç?karak evrensel bir tema yakalama konusunda oldukça ba?ar?l?. Henry David Thoreau, Albert Camus ve J.P. Sartre gibi yazarlar?n dü?üncelerinden beslenen hikaye, anlat?m olarak da etkileyici. Arslano?lu'nun yaz?m? göz kama?t?rmasa da, hikayesini kurgulay??? kitab?n sürükleyicili?ini artt?r?c? bir rol oynuyor. Kitab?n düz (sinemasal deyimiyle çizgisel) bir anlat?m? yok. Erdem'in gördü?ü rüyalardan bir anda onun çocuklu?una; çocukluk arkada?lar?yla aras?ndaki ili?kilere, karakterinin olu?mas?nda önemli rol oynayan olaylara geçi? yap?l?yor. Erdem'in günümüzdeki halinden kimi zaman üniversitedeki ya?ant?s?na atlamalar, sonras?nda da yeniden ileriye do?ru geçi?ler de mevcut. Kitab?n bu s?çramal? kurgusu, hikayenin ki?isel taraflar?n?n daha geri planda kalarak, evrensel temalardan uzakla??lmas?n? önlüyor. Bu anlamda sürükleyicili?i sa?lad??? gibi yararl? da.

Kitab? okurken, ço?unlukla bizler de hayat?m?zla ilgili sorular sorma ihtiyac? hissediyoruz. Erdem'in çocukluk a?k? ve onunla ilgili dü?üncelerinden bizler de nasipleniyoruz. Bizler de çocukluk a?k?m?z? neden ilah(i)le?tirdi?imizi sorguluyoruz. "Çocukluk a?k?" tabirinin yaratt??? imgeye y?llar geçtikçe yükledi?imiz anlamlar? ve bu anlamlar alt?nda ezdi?imiz insanlar? hat?rl?yoruz. Ya?ama tela?? aras?nda unuttu?umuz benli?imizle ilgili pek çok soru kar??m?za ç?k?yor. Varolu?un s?k?nt?s? yine bir yerden kendini gösteriyor. O ad?n? bir türlü koyamad???m?z, gündelik hayat?n uyu?turucu tela?esinin alt?nda gün geçtikçe etkisini daha da çok hissettiren varolu?un ç??l?klar? yine bir yerden insan? kavr?yor. En sonunda da Camus'ün ya?am?n, ya?anmaya de?ip de?meyece?i sorusu zihnimizin orta yerine oturuyor i?te...


Kimler Sever : Varolu?çu yazarlar? sevenler, Eternity and a Day, Into the Wild ve Antonioni filmlerini sevenler, gündelik hayat?n getirdi?i sorumluluklar yüzünden sürekli kendi kimli?ini geri plana atmak zorunda kalanlar, tutunamayanlar, tutunmaya çal??mayanlar...
Bruna Da Salegre
Tom Robbins'ten iki müthi? kitap. Hayalle gerçek aras?nda savrulurken ba??n?z? tatl? tatl? döndürecek cinsten flaugh.gif

forum resmi

forum resmi
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.