forum resmi

IMDB
Zona, La (2007)

Directed by: Rodrigo Plá
Genre: Drama
User Rating: 7.6 / 10 (434 votes)
Runtime: Canada:97 min (Toronto International Film Festival...
Awards: 7 wins
Cast: Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Alan Chávez, Daniel Tovar

QUOTE
Lise ö?rencisi Alejandro, Meksika’n?n ba?kentinde, en son güvenlik teknolojisiyle korunan, duvarlarla örülü ve fakirlikle çevrili refah ve zengin bir site olan La Zona’da ya??yor. Bir gece gecekondu mahallesinden üç genç La Zona’ya girip ev soymaya kalk???rlar. ?? üstünde bas?l?nca, ya?l? bir kad?n? öldürürler. Kaçmay? ba?aran kad?n?n hizmetçisi güvenli?i aya?a kald?r?r. Ç?kan çat??mada iki genç vurulur. Üçüncüsü -Miguel- ise La Zona’n?n derinliklerine do?ru kaçmaya ba?lar.

La Zona, zengin ve yoksul kavramlar?n?n ayn? co?rafyada, ayn? havay? teneffüs ediyor olmalar?na ra?men, aralar?ndaki uçurumun derinli?ine çok çarp?c? vurgular yapan bir Meksika yap?m?. Etraf? gecekondularla çevrili burjuva yerle?im bölgesi La Zona’n?n dikanli teller ve yüksek duvarlarla çevrili izole konumu ile bu konumun mahremiyetini tehdit eden yoksul mahallelerin ço?unluk çaresizli?i, global anlamda kuvvetli sosyo-kültürel göndermelere sahip. Asl?nda bunlara gönderme demek de do?ru say?l?r m? bilmem. Çünkü burjuvazi ile yoksulluk temsilleri hiç de dolayl? bir anlat?m izle?inde de?il. ?öyle ki, kabaca zengin ve yoksul ya?am ?ekilleri aras?ndaki fark, hemen hepimizin fark?ndal??? dahilinde güç ve zay?fl?k aras?ndaki e?itsizlikle ayn? anlamda. Zaten La Zona’n?n temel varolu? sebebi bu. Ancak belki de beraberinde çift tarafl? bir ele?tiride de bulunmu? say?labilir ki san?r?m filmin o k?sm? izleyenin zihninde daha dolayl? bir yol izlermi? gibi görünüyor. Yani az?nl?k olan zenginin gücü ile, ço?unlu?a sahip fakirin güçsüzlü?ü aras?ndaki bariz tezat. Fakat kendi ülkemizden biliyoruz ki bu tezatl?k sorgulanamaz bir dokunulmazl??a sahip de?il.

La Zona, cinayetle sonuçlanan bir ev soygunu sonras? ya?ananlarla belli bir örnekten çok yönlü ç?kar?mlar elde etmeyi/ettirmeyi ba?aran bir tokat. Fakirli?in etraf?n? ku?att??? elit bir bölge olmas? itibariyle daha önce ya?ad??? kötü tecrübelerin de etkisiyle kal?n duvarlar, güvenlik kameralar?, güvenlik görevlileri ile önlemini alm??, refah içinde, fakat oldukça huzursuz mini bir uygarl?k. Bunun yan?nda kendi içinde olu?turdu?u demokratik bir yap?lanmayla apartman veya site yönetimlerinin do?al i?levlerini yerine getirme düzenini de oturtmu?. Bunlar gayet do?al. Hatta demokratik yap?lanmas? d???nda d??ar?dan gelebilecek tehlikelerin ciddiyetine olan fark?ndal???ndan ötürü tart??maya aç?k bireysel silahlanma durumu bile makul bir savunma ?ekli say?labilir. Fakat La Zona ileri gelenleri, demokrasi k?l?f? içinde kendi kat? kurallar?n? oturtma ad?na s?n?fsal ?rkç?l??a varan tutumlar?yla rahats?z ediciler. Özel hayatlar?na yap?lan tecavüzleri kanuni yollardan halletmek yerine kendi insan avlar? için organize olmay? seçiyorlar. Çünkü kanun kuvvetlerinin bile etkisiz kald??? bir hak aray???, o hakk?n bulunamamas? ile ço?u kez ayn? anlama geliyor. ?çinde bürokratlar?n da ikamet etti?i özel bir sitede bu hak aray???n?n yasalar yoluyla aranm?yor olmas? da çok anlaml?. Zengin, fakir, hatta iktidar? temsil eden bireylerin kendisinin bile bürokrasinin hantall???ndan, suçlular?n do?ru dürüst cezaland?r?lmamas?ndan, yasalar?n yeterince cayd?r?c? olmamas?ndan ?ikayetçi olduklar?na tan?k oluyoruz. Varo?lar nas?l kendi yaz?l? olmayan kanunlar?n? mahallelerine yayabiliyorsa, La Zona burjuvalar? da göze göz, di?e di? ilkeleri ile kendi çöplüklerinde kendi adalet anlay??lar?n? yerle?tirebiliyorlar. Her iki taraf?n da kafas?na göre hareket edebilmesinin kolayl???, yasalar? ve onun uygulay?c?s? olan polisleri de devre d??? b?rak?yor. Üstelik para ve iktidar?n gücü sadece kurumsal bazda de?il, filmdeki idealist dedektif Rigoberto’yu y?ld?rd??? gibi bireysel çabalar? da devre d??? b?rak?yor.

forum resmi

Öte yandan “adalet paras? olanlar içindir” dü?üncesine sar?p sarmalanm?? yoksul kesimin insanca ya?ama haklar? ile La Zona ahalisinin de ?ikayetçi olduklar? “adaletin istedikleri ?ekilde tecelli etmeyi?i” dü?üncesi ne de güzel çak???yor. Hiçbir kesime yaranamayan kanun ve hükümlerin “adalet” olarak tan?mlanmas? da çok ironik. ?ster s?rça kö?klerde, ister gecekondularda ya?as?nlar, insanlar için adalet kavram? hiçbir zaman tam manas?yla yerini bulmam??t?r zaten. La Zona benzeri yerle?im alanlar?nda ya?ayanlar?n adalet, hak, hukuk ile daha yak?n temasta oldu?unu dü?ünürüz hep. Gecekondu sorunu da ba?l?ba??na bir inceleme konusu. Fakat esas olan gecekondu ile La Zona gibi uydu kent, studio city tipleri aras?ndaki refah uçurumunun orta yolunun bulunamay??? üzerine geli?mekte olan toplumlar? yönetenlerin sadece lafta kalan veya ufak tefek göz boyamalarla idare edilen kurnazl?klar?. Çünkü bu çat??man?n sebebi elbette ki y?llar boyu sürdürülen yanl?? global ekonomik politikalar ve oy toplamadaki zekas?n? ülke yönetiminde kullan(a)mayan politikac?lar. ?nsanlar?n istedikleri yerde insanca ya?ama haklar? oldu?unu kabul etsek de, kontrolsüz göçün ve k?rsal? öldüren ekonomik iktidars?zl?klar?n sebep oldu?u gecekondu kavram?n? kabullenmek zorunda kalmak çok kötü. Varo?lar?n oy potansiyeli dü?ünüldü?ünde oralara istif edilmi? insanlar?n birçok yönden sömürüldü?ü gerçe?i unutulmamal?. ??te o varo?lar?n oylar?yla La Zona standartlar?na kavu?an politikac? tipinin, kendini onlara kar?? korumaya alma, onlara yap?lan adaletsizliklere b?rak?n göz yummay?, ön ayak olma ikiyüzlülü?ünün ad?d?r politika. Sorun sadece bu sayede kendi silah?yla vurulmu? konumuna dü?en yoksul gecekondu insanlar?n?n sorunu da de?il. E?itim, sa?l?k, kültür, adalet yönünden yoksun veya eksik büyüyen bu topluluklar?n ülke geneline yay?lan suça, cehalete, yozla?maya önemli katk?lar? oldu?u da bir gerçek. Art?k bir yerden sonra sorun zengin-fakir ay?rt etmeden herkesin sorunu oluyor. Büyük ?ehirlerin artan suç oranlar?, i?sizlik, kontrolsüz kentle?me, nüfus art???, kültür ve insan erozyonu hepsi zincirleme trafik kazas? gibi birbirine giriyor. Bildi?imiz anlamda gecekondular zamanla çok katl? gecekondulara dönü?üyor. Bu sömürüden beslenen siyasi iktidarlar ve kaymak tabaka da La Zona cumhuriyeti gibi kendilerini yasalar üstü görüp istedikleri gibi at oynatabiliyorlar. Ama tüm bunlardan zengin olsun fakir olsun her ?ekilde etkilenen hep insano?lu oluyor.

Film olarak La Zona’n?n ekonomik, siyasi, sosyal yönden k?skaca ald??? insanlar?n dram? da her iki yakadan izleyeni k?skaca al?yor. Olay?n bireye yans?yan boyutu çok sars?c?. Fiilen cinayeti i?lemese de olaya kar??m?? olan ve di?er iki arkada?? La Zona’l?lar taraf?ndan öldürülen genç Miguel ile, La Zona sakini zengin çocu?u Alejandro’nun yollar?n?n kesi?mesi, do?u?tan elde edilen farkl? statülere sahip bireylerin, ?ans?n ve ?anss?zl???n hayat?n her evresinde kolayca yan yana gelebildi?ini, birbirlerinin hayatlar?nda önemli rol oynayabildiklerinin ispat?. Farkl? s?n?flara mensup iki ergen üzerinden tek mesaj iletiyor veya ergen masumiyetinden hareket ediyor gözükse de, hem Miguel’in cinayet i?leyen arkada?lar?n?, hem de Alejandro’nun La Zona’daki insan av?n? bir oyun gibi alg?layan ya??tlar?n? da hesaba katarak ergen-yeti?kin fark? gözetmeden, özünde insan olan?n birbirlerini alg?lay?? biçimleri ile bir enerji yarat?yor film. La Zona’dan canl? ç?kman?n zorlu?u sadece orada saklanmak zorunda kalan, polise teslim olmay? isteyecek kadar çaresiz Miguel’in kimli?inde vurgulanm?yor asl?nda. Alejandro’nun ebeveynleri ile birlikte birkaç sa?duyulu La Zona mukiminin de içinde ya?ad?klar? sistemden ho?nut olmamalar? La Zona’y? bütünüyle burjuva çetesi taraf?ndan idare edilen bir site yapm?yor. Ama ço?unluk kendi içinde vicdan? da asimile ediyor. Kapitalizmin insanlara dayatt??? onlarca ?eyden biri de bu de?il midir?

Fakat esas ac? olan, sistem memnuniyetsizli?i ve tek tük vicdani rahats?zl??a ra?men, La Zona sisteminin iç bünyesinde hunharca çözdü?ü problemler sonras? de?i?en bir ?eylerin olmamas?. Yani Miguel’in suçunu itiraf edip özür diledi?i kamera kayd?n? izleyen Alejandro’nun babas?n?n veya kazara güvenlik görevlisini vuran ya?l? adam?n vicdani ç?rp?n??lar? da kendi kendine eriyip gidiyor. Özel mülkiyet sahipleri bir süre sonra iyice ç??r?ndan ç?k?p “özel adalet”e ba?vuruyorlar. Kanunlar?n i?e yaramad??? yerde belki ba?ka çare de kalm?yor. Fakat o kadar karma??k bir döngü ki, “ben adaleti sa?l?kl? biçimde sa?layabilirim” diye sa?duyulu bir kanun koruyucu bile y?llar boyu emek verdi?i adalet sistemi taraf?ndan susturuluyor. Hayat herkes için kald??? yerden devam ediyor. Ya?ad???m?z, tan?k oldu?umuz veya TV’de gördü?ümüz cinayetler, linçler, kapkaçlar, banka hortumlamalar, politik suçlar, rü?vetlerle devam ediyor. Elimizde kalan tek vicdan temsilcisi olan Alejandro’nun insan olarak yapmas? gerekeni yap?p, vatanda? olarak yapmamas?, kö?e ba??nda karn?n? doyurmas? gibi devam ediyor. Devam etmesi gereken ?ekilde etmese de…

Ne Zaman Gelecek Program?

forum resmi