Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Kitap Önerisi
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Edebiyat
DayDreamer
Kendimi ifade etmemde, dilimi ve anlat?mlar?m? güçlendirmede yard?mc? olabilecek, mümkünse ak?c? (s?k?c? olmayan) önerebilece?iniz kitap veya kitaplar nelerdir acaba?
Siyanure
Bilgisayar?mdaki e-book'lar? kar??t?r?yordum da Güzel Konu?ma ad?nda bir kitap gördüm. ?çeri?i a?a?? yukar? ?u ?ekilde;

Güzel Konu?ma: Ses Organlar?n? Geli?tirmelisiniz||Solumay? Düzeltmelisiniz||Ses Ç?k???n? Düzeltmelisiniz||Diksiyonunuzu Düzeltmelisiniz||Söyleme Kusurlar?n? Yok Etmelisiniz||Etkili ?leti?im: Toplum Önüne Ç?kma Korkusunu Yenmelisiniz||Duygular? Etkilemelisiniz|| Dü?ünce Ak???n? Etkilemelisiniz||Jest ve Mimikleriniz Uyumlu Olmal?||Konu?malar?n?z? Planlamal?s?n?z||Haz?rcevap Olabilmelisiniz||Merkez||

?sterseniz maille yollayabilirim san?r?m.
CuT
@Siyanure
Elinizdeki e-book'ta diksiyon egzersizleri bulunuyor mu? eger varsa ben isterim smile.gif
Siyanure
En çok o tarz egzersizler bulunmakta, ben birazc?k okudum, gerçekten faydal? olabilecek al??t?rmalar var.
hasta
Kendinizi ifade etmenin, kendinizi ifade etmeyi öğrettiğini iddia eden kitaplardan öğrenilemeyeceğini düşünüyorum smile.gif Amerikan tüketim kültürünün bir parçası olarak son yıllarda süpermarketlerde kasaların çok yakınlarında sıkça görüyoruz bu tarz kitapları. Bunlara harcanan vakitler, güçlü betimlemeleriyle öne çıkan romanlara harcanırsa sonuç bence daha iyi olur. Özellikle Rus edebiyatı ve de Dostoyevski'yi iyi çevirmenlerden okuyarak düşünce yapınızı olgunlaştırabilir ve bu sayede de kendinizi başarılı ifade etme konusunda iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.
DayDreamer
Siyanure sa?olsun yollad? e-book' u, ona biraz bak?nmaya ba?lad?m. Hasta'n?n önerisi de bana iyi bir hat?rlatma oldu. Zaten elimde Dostoyevski ve Rus edebiyat?ndan bir kaç güzel kitap vard? ama çok uzun süre önce okumu?tum san?r?m onlar? tekrar bir elden geçirmenin zaman? geldi.

Ama aç?kcas? sitede bu kadar güzel ele?tiri ve yorum yazan arkada?lar varken, ben biraz daha fazla öneri ve yorum gelir diye bekliyordum. Bu arkada?lar?m?z neye ba?l?yorlar bu güzel yaz?lar?n?? smile.gif
hevesli
Ben Osmanl?ca bildi?imden ve de hocalar?m?n tavsiyesi do?rultusunda eski metinleri okurdum s?k s?k. Bunun faydas?n? çok net bir ?ekilde görüyordum.

Osmanl?ca bilmedi?inizi varsayarak size " Naz?m Hikmet, Edip Cansever, Cemal Süreya" gibi ?airlerin ?iirlerini okuman?z? öneririm. ?iirler, söyleyi? imkânlar?n? bolca bar?nd?rd???ndan mutlaka yarar?n? göreceksiniz.
ignore
Oscar Wilde, Shakespeare, Oğuz Atay (özellikle hikayeleri), Dostoyevski, Gustave Flaubert (insanın duygusal tasvirlerinde, özellikle Madame Bovary de yarmıştır), Kafka (pek akıcı değil)... ilk aklıma gelenler.
ph=61
Ölümcül Kimlikler-Amin Maalouf
Siyanure
Arkada?lar elinde (elektronik ortamda) Camus'nün Yabanc?, Veba ve Dü?ü? d???ndaki kitaplar? olan var m??
DayDreamer
Ba?ka bulmak mümkün ama genelde ?spanyolca(san?r?m). Sizin arad??n?z diller nelerdir?
melisa hülya
Sevgili arkada??m, her ne kadar sen kitap önerisi istemi? olsan da, mesle?im gere?i ( halkla ili?kiler )
uzun y?llard?r diksiyon, konu?ma yetene?i, ikna yetene?i gibi konularda kendimi geli?tirebilmi? biri olarak sana ki?isel tavsiyelerim olacak: Öncelikle ses tonunda kararl?l?k olmal?, ne çok az ne çok yüksek bir tonlama de?il. Diksiyonunda ürkek bir t?n? olmamas? için gayret etmelisin, bunu sa?laman?n en önemli yolu özgüven konusunda
kendini geli?tirmen, tabi ki abart?l? olmayacak ?ekilde. Yo?un stres her?eyi olumsuz etkiledi?i gibi ses tellerimizi de y?prat?r, mümkün oldu?unca do?an?n temiz hava imkan? oldu?u yerlere zaman ay?r. Kendine yak?n hissetti?n yabanc? dilde dergileri yüksek sesle okuman? tavsiye ederim, hatta bunu bir oyuna çevirebilirsin. Ben bu tür oyunlar oynar?m. Gülünç gelecek belki ama, ( hem de bu ya?ta ) bazen sandalyeleri yanyana dizer, odam? bir stüdyo ortam?na çevirir, ( sandalyede oturan oyuncak bebeklerim tv izleyicisi konumundad?r ) yabanc? bir magazin dergisinden sayfalar okur ( güya haber spikeri ) canl? yay?nda oldu?umu farzederim. Do?ru konu?man?n ve iyi bir diksiyonun bendeki formülü: Yapmac?k olmadan kendi ses özelliklerini ( ister kendi dilimizde, ister yabanc? lisanda ) konu?ulan dilin ?ematik kurallar?na ba?l? kalarak, kar?? taraf? asla rahats?z etmeyecek yükseklikte ama kararl? bir tonda, t?n?lar?nda titremeler olmadan ( kar?? tarafa güvensizlik verir ) ve en önemlisi konu?urken gözlerini sa?a sola kaç?rmadan yada tam tersi ?srarla sabit bakmadan "orta karar güven verici modda" kullanabilmek. Bunlar için kitaplardan destek alabilirsin elbette, ama benim tavsiyem kendi özelliklerini,konu?ma yetene?ini kendi içinde araman yönünde.umar?m yard?mc? olabilmi?imdir, sevgiler
skyser
Bende Veba olacaktı. Hatta bir ara sınav olmuştuk ondan smile.gif
Siyanure
QUOTE(DayDreamer @ May 30 2008, 05:19 AM) *

Ba?ka bulmak mümkün ama genelde ?spanyolca(san?r?m). Sizin arad??n?z diller nelerdir?

Türkçe (deme yahu tongue.gif) ya da ?ngilizce olabilir. Hadi hiç olmad? Frans?zca olsun, elimde sözlük günde 10 sayfa ilerleyerek okumaya da raz?y?m. oleyo.gif
farabi
Milan Kundera'nın bütün kitaplarını tavsiye edebilirim.
kumkuma
Hem ingilizce kitap okumak hem de gülmek isteyenlere Al??veri?kolik serisini tavsiye ederim.
?ngiliz best seller yazar? Sophie Kinsella n?n serisi. San?r?m 5 kitab? var ama devam niteliginde degiller. Yani hangisini okursan?z okuyun zevk alacaks?n?z. Konusu, kitab?n isminden de anla??ld?g? gibi al??veri?kolik bir kad?n ve dü?tügü çok komik durumlar. Valla tramvayda felan okurken kendimi kaybedip güldü?üm çok oldu. Tabi ben de potansiyel al??veri?kolik oldugumdan kendimden bir parça da bulmad?m dersem yalan olur ama kimse onun gibi olamaz smile.gif

üç kitab?n? okudum. ikisini ingilizcesinden okudum. Kolay anla??l?rd? birgünde bitirdim. Tavsiye ederim smile.gif
carlitos
kendini anlatman?n yolunu bulmal?s?n?z bence önce. Bu belki sizde yazarak de?il de, söyleyerek, çizerek ya da herhangi bir ba?ka yolla oluyordur.
Ama, yok benim derdim sadece kendimi ifade etmek de?il, ben yazmak istiyorum diyorsan?z, yaz?n?z önce.
Öyle veya böyle. Yaz?n?z. Be?enene kadar. Önce siz be?enin, sonra be?endirirsiniz zaten (ya da zaten ba?kalar?n?n be?enmesine ihtiyaç duymazs?n?z çok da. sinmi?tir bir kere içinize, sizdendir o i?te. o kadar.)

ben yazmak için özellikle bir kitap okumad???m? söylemeliyim size. geliyor ve yaz?yorum. kaç?veriyor içimden.
ama herkeste ve her zaman için böyle olmak durumunda de?il. Benim yazd?klar?ma yaz? diyecek "yazar" da pek azd?r herhalde diye dü?ünüyorum. insanlar günlerini, saatlerini veriyorlar, kelimelerini c?mb?zla seçiyorlar.
ben, öncelikle türkçe'yi sevmenizi ve lay?k?yla kullanman?z? tavsiye ederim. zaten bu ad?mdan sonra cümleleriniz ister istemez düzgünle?ecektir.
Ne tarz oldu?u çok mühim de?il, her tarzda ama iyi çevrilmi? kitaplar okuman?z tabii ki dilinize ve kelime da?arc???n?za renk katacakt?r.
ben Oruç Aruoba (olmayal?, ile, yürüme üçlüsü, hani...) , Ece Temelkuran'? (iç kitab?, k?y? kitab?, bütün kad?nlar?n kafas? kar???kt?r...) dillerinden dolay? özellikle severim. Bir ?ey derler, okursunuz. Sonra bir kez daha okursunuz bamba?ka bir ?ey olmu? o.

Kur
ba?
la
ma


sadece bundan olu?ur oruç'un bir kitab?ndaki bir sayfa mesela. Hayde bre! dersiniz belki, bu ne! Hemen kurba?lama (yüzme stili) gelir belki akla. Sonra ?öyle bir vurguyla de?i?ti?ini görürsünüz : Kur; ba?lama! Haydi, dü?ün bakal?m. Zaten sayfalar?nda Oruç'un kitaplar?n?n koca koca bo?luklar vard?r. Ey okuyucu durma, der. Not al!

Siz, özellikle ak?c? ve s?k?c? olmayan bir kitap iste?inde bulunmu?sunuz. Bilemiyorum oruç veya ece sizi tatmin eder mi? içinizi de bayabilir belki.

hakan günday deneyin mesela. Piç olabilir, Kinyas ve Kayra olabilir. Tezer Özlü olabilir, bamba?kad?r o da.
Irvin Yalom'u da özellikle öneririm. Öncelikle roman tipi kitaplar?n? okursan?z çok güzel ?eyler bulabilirsiniz. Nefessiz, bir solukta okudu?um, tekrar tekrar okumak istedi?im kitaplar? olmu?tur.

Vedat türkali'nin Bir Gün Tek Ba??na's?n? da okuyabilirsiniz. Bize üniversitede Türkçeci zorla okutmu?tu ama güzeldi neyse.

benden bu kadar. ?yi okumalar size
Lancelot
Dilinize hakimiyet ise derdiniz, yabancı yazarlardan önce Sait Faik in tüm öykü kitaplarını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Orta Okulda türkçe ders kitaplarında bulunan parçaları ile sınırlı kalmasın sait faik bilginiz. Hişt Hişt ve Dülger Balığı özellikle Favorilerimdendir.

"Bakkala koştum, bir kağıt bir kalem aldım. Adada, yaz günleri küçük gezintilere çıktığımda ufak odun parçalarını yontmak için yanımda taşıdığım çakımı çıkardım, kalemi yonttum, öptüm, yazdım. Yazmasam deli olacaktım."

Böyle bir yazardan bahsediyoruz
aykirises
QUOTE(hasta @ May 10 2008, 05:41 AM) *

Kendinizi ifade etmenin, kendinizi ifade etmeyi ö?retti?ini iddia eden kitaplardan ö?renilemeyece?ini dü?ünüyorum smile.gif Amerikan tüketim kültürünün bir parças? olarak son y?llarda süpermarketlerde kasalar?n çok yak?nlar?nda s?kça görüyoruz bu tarz kitaplar?. Bunlara harcanan vakitler, güçlü betimlemeleriyle öne ç?kan romanlara harcan?rsa sonuç bence daha iyi olur. Özellikle Rus edebiyat? ve de Dostoyevski'yi iyi çevirmenlerden okuyarak dü?ünce yap?n?z? olgunla?t?rabilir ve bu sayede de kendinizi ba?ar?l? ifade etme konusunda iyi bir ba?lang?ç yapabilirsiniz.


hasta cok güzel soylemi?. özellikle bu kitaplar? okuyan babam sayesinde bu kitaplar?n ne oldugunu cok iyi anlam?s oldugumu zannediyorum bahsedilen kitaplar genelde her ?ey sizde bitiyor siz mukemmelsiniz muhtesemsiniz gibi dolduruslarla okuyucu havaya sokuluyor ama bir dostoyevskinin beyaz geceleri okugunda emin olabilirsin ki kendini mukemmel hissetmeyeceksin ama seni derin bir dü?ünce kaplayacak. galiba seninde istedi?in o dusunceler smile.gif
*MoNsiTa*
Psikoloji/Psikanaliz ile ilgilenenlere Flora Rheta Shreiber'?n Sybil adl? roman?n? tavsiye ederim. 17 ki?ilikli bir kad?n?n hayat?n?, iyile?me sürecini anlat?yor. Gerçekte olmu? bir olay. Çok güzel bir roman.
Bar?? K
forum resmi


QUOTE
Dorothy ilk defa öldü?ünde on iki ya??ndayd?. En az?ndan bana söyledi?i buydu. Delirdi?ini dü?ünmü?tüm ama ?imdi ona inand???m için esas deli ben miyim diye merak ediyorum. Öyleysem bunlar?n hiçbirinin önemi yok demektir. Ama de?ilsem? Eh, o zaman dünya benim dü?ündü?üm gibi bir ?ey de?il demektir. Üstelik tek bir dünya yok.

Kafan?z kar??t?ysa can?n?z s?k?lmas?n. Benimki de kar??m??t?. Okuyun, anlayacaks?n?z. Sonra karar verirsiniz:

Ben mi delirdim yoksa siz mi?

Hortum seni sürükledi.
?imdi hikâyeye ba?tan ba?layacaks?n.

Akl?n?, kalbini, duyular?n? kar??t?racak bir dünyayla kar?? kar??yas?n.
Bu diyarda gündüzler karanl?k turuncu, güne? siyah, geceler bembeyaz.
Büyünün yerini bilim ald?.
Hat?rlad???n herkes, her ?ey art?k çok daha güzel, korkunç, ac?mas?z.

Yeniden ke?fetmeye haz?rlan: OZ?u ya da kendini!


Adam Abi'nin Empati'den y?llar sonra yazd??? bu kitap benim için biraz hayal k?r?kl??? oldu. Oz Büyücüsü'nü okumad?m ama sinema, televizyon sa? olsun kitab? ve farkl? versiyonlar?n? önümüze koydu. Yani bir ço?umuz neler olup bitti?ini biliyordur kitab? okumam?? olsa da. Kitap da a?a?? yukar? bunlarla ayn? ilerliyor birkaç ufak farkl?l?k d???nda. Ama Adam Abi kitab?n te?ekkür k?sm?nda o kadar çok övmü? ki Türkleri bitirmesinin sebebin Türk hayranlar? oldu?unu belirtmi? ki kitab? beklentimi kar??lamam?? olsa da s?k?lmadan okudu?um kitaplardan biri oldu.
Bar?? K
forum resmi


QUOTE

ARKA KAPAK
Klonlama uzman? Doktor Davis Moore?un on yedi ya??ndaki k?z? tecavüze u?ray?p ac?mas?zca öldürülür. Olay hakk?nda soru?turma aç?l?r; ancak bir sonuca var?lamaz. Aylar sonra Moore k?z?n?n e?yalar?n? polisten geri al?r ve bunlar?n aras?nda kazayla unutulmu?, içinde katilin DNA?s? bulunan küçük bir ?i?eye rastlar. ??te o an Moore?un beynine korkunç bir dü?ünce saplan?r: Belki k?z?n? de?il ama onu öldüren adam? klonlama olana??na sahiptir. Peki k?z?n?n katilinin gözlerinin içine bakmaya ne kadar dayanabilecektir?
Justin Finn, üç ya??na bast???nda di?er çocuklardan farks?zd?r. Canl?, ne?eli ve sevimli: Ondan zerre ?üphe etmeyen anne ve babas?n?n gözündeyse masum bir bebek. Ne var ki yüzü, bir gün mükemmel bir genetik kopya olarak so?ukkanl? bir katilinkine t?pat?p benzeyecektir.


Arka kapak özet niteli?inde oldu?u için konudan bahsetmeme gerek yok san?r?m. unsure.gif
Havada kalan baz? sorular b?raksa da arkas?nda s?k?lmadan bitirdi?im bir kitap oldu. Son sayfalar? beni etkiledi biraz da üzdü.

"Kendimi iyi hissettim. Yenilmez hissettim. Pi?manl?k da duymad?m. K?z için üzülmedim. Empati duymad?m. Sevdi?i ve geride b?rakt??? insanlar? dü?ünmedim. Coyne ile benim aramdaki tek fark, ben di?er insanlar için hiçbir ?ey hissetmemenin kötü bir ?ey oldu?unu biliyorum ve buna da fark denemez. Deidre Thorson'?n ailesi k?zlar?n? öldüren adam?n gözlerine bakamayacaklar fakat siz sizinkini öldüren adam?n gözlerine bakabilirsiniz."
hasta
QUOTE(Barış K @ Aug 13 2017, 02:55 PM) *
Arka kapak özet niteliğinde olduğu için konudan bahsetmeme gerek yok sanırım. unsure.gif
Havada kalan bazı sorular bıraksa da arkasında sıkılmadan bitirdiğim bir kitap oldu. Son sayfaları beni etkiledi biraz da üzdü.

Bir insan doğuştan mı katildir, yoksa zaman içinde mi katile dönüşür? Her ne kadar insanın yaşadıklarının onun gelişiminde çok etkili olduğuna inansam da, bir yandan da bilimsel düşünüyorum ve doğal seleksiyonu hatırlıyorum. Doğa güçlüyü ve sinsiyi koruyor. Kötü insanların genleri daha sık aktarılıyor. Kısacası birçok katil bilimsel olarak katil içgüdüleriyle doğuyorlar ama bir kısmı bunu ortaya çıkarırken, bir kısmı kendini eğiterek bu içgüdüleri bastırmayı başarabiliyor.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.