Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Kimagure Orange Road
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Anime
Hitokiri
forum resmi


QUOTE
Ad : Kimagure Orange Road
Orjinal Ad : きまぐれオレンジ☆ロード
Resmi Site : Pierrot
Kategori : Anime, Manga
Toplam Bölüm : 48 TV (48 x 25 Dakika), 2 Film, 8 OAV, 3 Roman, 18 Manga
Tarz : Romantik Komedi
Ç?k?? Tarihi : 1987
Stüdyo : Studio Pierrot, Toho
Amerika Lisans? : AnimEigo


Romantik Komedi Kimagure Orange Road, Matsumoto Izumi taraf?ndan Manga olarak ba?lad?. Ard?ndan (e?er pilot bölümüde sayarsak) 49 bölüm süren animesi ile TV ekranlar?na geldi.Büyük be?eninin ard?ndan 8 adet OVA yap?ld? ve 48 bölümde sonuçlanmayan as?l konuyu finale ba?layan I Want Return That Day adl? uzun metrajl? animasyonu yap?ld?.Y?llar geçtikten sonra yap?mc?lar Kimagure Orange Road efsanesini ya?atmalar? gerekti?ini dü?ünüp asl?nda Kimagure Orange Road'?n Shin KOR diye devam eden 3 kitapl?k roman?n?n ilk kitab?n? animasyon olarak seyircilere sundular.

Konu ne kadar da basit bir a?k üçgeni gibi görünsede, asl?nda çok daha kar???k ve içinden ç?k?lmas? zor karars?zl?klarla örülü bir üçgendi.Kimagure Orange Road’un özü, Matsumoto Izumi’nin 1984 – 1988 aras?nda yay?nlanm?? manga serisidir. 1987’de yay?nlanmaya ba?layan TV serileri bu mangalar baz al?narak yap?lm??t?r. Seri 48 bölümden olu?ur. Ana karakter Kasuga Kyousuke 15 ya??ndayken ba?lar ve alt liseyi (Junior High School) bitirene kadar devam eder. Seriyi üst lise (Senior High School) zamanlar?nda geçen 8 oav izler. Bunlardan sonra koleje girmeden önceki zamanlarda geçen ve her anlamda bir “kopu?”un ya?and??? mükemmel film “I Want To Return To That Day” gelir. Bu filmden birkaç y?l sonras?n? konu alan, biraz melankolik bir havada geçen ve yine çok iyi bir film olan Shin KOR (New KOR) ile de seri sonlan?r (mangalar hakk?nda bir ?ey söyleyemeyece?im). 48 bölümlük as?l seri, zaman?nda Türkiye’de de yay?nlanm??t?r

Yüzeysel olarak bak?ld???nda, hayat? yalanlarla örülü bir çocu?un ayn? anda iki bayan? idare etmesi gibi görünüyordu. Fakat asl?nda ortada suç i?leyen kimse yoktu. Sadece her birinin zay?f noktalar? yüzünden üçgen çözülece?i yerde, aksine daha karma??k bir hal al?yordu.

Misal olarak; Kyosuke'nin karars?zl???n?, Madoka'n?n duygular?n? itiraf etmekte zorland???n?, Hikaru'nun ise çok kolay etkilenen ve a??k olan bir yap?da oldu?unu gösterebiliriz.

Üçgenin çözülmemesi için nedenler sadece bunlar de?il tabiki, Hikaru ve Madoka'n?n beraber büyümesi ve Madoka ile Hikaru'nun dostluklar?n?n çok sa?lam olmas?, Kyosuke'nin karars?z kalmas?ndaki bir ba?ka dü?ündürücü unsuru olu?turmaktad?r.Ba?larda Hikaru'ya so?uk davran?rsa Madoka'dan ayn? ?ekilde uzak kalaca??n? dü?ünen Kyosuke zamanla ya?ad??? bu ç?kmazdan kurtuluyor fakat bu seferde arkada? oldu?u ve sevgili gibi olmasa da arkada? olarak sevdi?i Hikaru'nun kalbini k?rmamak için karars?z kalmaya devam ediyor.Madoka ise Kyosuke'nin Hikaru'yu gerçekten sevdi?ini sanarak biricik arkada?? Hikaru için kendi a?k?ndan vaz geçmeyi göze al?yor. Zaten hayat?nda Hikaru'dan ba?ka kabullendi?i bir ailesi olmayan Madoka için bu ya?ant?s?n? bozmak istemiyor. Fakat gün geçtikçe Kyosuke'ye olan a?k? biraz daha büyüyor.

Kyosuke'nin anne taraf?ndan bah?edilen ESPER güçler yüzünden ço?u zaman ailesinin ba?? belaya girmi? ve defalarca ta??nmak zorunda kalm??lard?r.Bu Esper güçlerini bilmeden Hikaru'nun gözlerinin önünde kullanmas? ise zaten çok kolay etkilenen Hikaru'yu s?r?ls?klam Kyosuke'ye a??k eder.Hikaru asl?nda Kyosuke'nin hiçbir zaman gün yüzüne ç?kmak istemeyen bir versiyonuna a??k oluyor.

Ne Anlat?r?

Kasuga ailesi, dizinin geçti?i kasabaya yeni ta??nm??t?r. Kyousuke ve karde?lerinin paranormal güçler vard?r ve çok s?k yer de?i?tirmelerinin sebebi de ikizlerden Kurumi’nin kendini tutamay?p bu güçleri herkesin önünde kullanmas?d?r.

Hikâyemiz, Kyousuke ile Ayukawa’n?n ilk kar??la?t?klar?, y?llar sonra hat?rlad???nda da insan? gülümsetecek kadar ho? bir sahne ile ba?lar. Kyousuke daha ilk görü?te Ayukawa’dan etkilenmi?tir ve onu dü?ünmektedir. Ancak Ayukawa, di?er insanlar etraftayken çok serttir ve Kyousuke’ye hiç ilgi göstermemektedir. Çift ki?ilikli gibi davranmaktad?r. Kyousuke de onun garip tav?rlar?n?n alt?nda yatan nedenleri elbette bilmek istiyordur.

Daha sonra 3 karde?in yeni okullar?ndaki ilk günlerinde Hikaru ile kar??la??r?z. Aksiyonsu bir giri?ten sonra Kyousuke ile ilk defa konu?mas?nda onu tersler. Sonra bir gün Kyousuke kimsenin izlemedi?ini sand??? bir anda paranormal güçlerini kullanarak bir hareket yapar. O s?rada onu izlemekte olan Hikaru da o hareketi çok yetenekli oldu?u için yapt???n? san?p Kyousuke’nin çok “cool” oldu?unu dü?ünür ve saf k?z?m?z Kyousuke’ye â??k oluverir. Bundan sonra da hiç Kyousuke’nin fikrini sormadan onun sevgilisi oluverir ,ve tesadüfe bak?n ki Hikaru, Ayukawa’n?n en iyi arkada??d?r.

Kimagure Orange Road, çok de?i?ik karakterlerin çok de?i?ik ve ho? hikâyelerinin de anlat?ld??? bir seri olsa da, büyük oranda, bu üçlü aras?ndaki ili?ki üzerine kurulu bir dramad?r. Hikaru, Kyousuke’yi çok sevmektedir. Ayukawa da Kyousuke’ye kelimelere dökülmesi zor baz? duygular beslemektedir. Ama çocukluktan beri hep beraber oldu?u arkada??n?n kalbinin k?r?lmas?n? da kesinlikle istememektedir. Kyousuke aç?s?ndan her ?ey özellikle çok zor zaten. Kendi hesab?na Ayukawa’y? sevmektedir ama Hikaru ile ili?kisini bitirmek istedi?ini de hiç sanm?yorum. Bunun sebebi sadece Hikaru’nun kalbini k?rmamak da de?ildir san?r?m…


Karakterler

Kyosuke Kasuga

forum resmiforum resmiforum resmi

Kyosuke A?k Üçgeni'nde erkek karakterdir. Kendi dahil olmak üzere kan ba?? olan herkes ESPer'dir. Güçlerini keyfi ya da gizli ?eyleri bulmak için kullanmaktan men edilmi?lerdir, ayr?ca toplum içinde güçlerini kullan?rlarsa ta??nmak zorunda kal?rlar ve ço?u kez ta??nmak zorunda kalm??lard?r. Küçük k?zkarde? Kurumi toplum içinde güçlerini kullanmak konusunda ustala?m??t?r ve genelde aile Kurumi yüzünden birçok kez ta??nmak zorunda kalm??t?r. Kyosuke'nin esper güçleri aras?nda ???nlanmak, telekinesis, ve zaman? yava?latmak (yüksek bir yerden h?zl?ca dü?erken çak?lmay? önlemek için) vard?r. Genellikle Kyosuke güçlerini h?z?n? ve kuvvetini artt?rmak için kullanmaktad?r.

Kyosuke çok kibar bir genç ve iyi aile çocu?u örne?idir - Madoka'n?n sigara içti?ini görünce iyi bir nutuk çeker ve bunun sonucunun Madoka çok iyi bir ?ekilde cevaplar ;](ve güçleriyle sigaray? içilmez hale getirir). Bu erdemli yap?s? yüzünden olsa gerek nedense Hikaru'ya bir türlü gerçe?i aç?klayamaz: O'nu sevmedi?ini fakat Madoka'y? sevdi?i gerçe?ini söyleyemez. Fakat bu erdemli davran??lar? ba??na büyük i?ler açar bazen ac?nacak durumlara dü?er.

"Kasuga" ne anlama gelmektedir?

Kasuga bahar güne?i anlam?na gelir. Kasuga, Madoka'n?n ayd?nl?k,mutlu,ne?eli taraf?n? ortaya ç?kartm??t?r. Nehir bazen karanl?kt?r, fakat bahar güne?i yans?d??? zaman ayd?nlan?r ve parlamaya ba?lar. Kasuga, Madoka'n?n ?????n? ortaya ç?kartm??t?r, ço?unun yapamad???n? yapm??t?r. Birbirlerini her yönden tamamlayan bir elman?n iki yar?s? gibidirler.

Madoka Ayukawa

forum resmiforum resmiforum resmi

"Kimagure" (kaprisli) kelimesinin anlatt??? karakterdir, Madoka gizli bir ?ekilde Kyosuke'yi sevmektedir, Hikaru Hiyama (Kyosuke'ye yine a??k olan) 'n?n en iyi arkada??d?r. Madoka birden fazla karaktere sahiptir.Kyosuke ile ilk tan??t???nda, sevimli ve tatl? bir k?z olarak göze çarpar. Fakat Kyosuke ile okulda kar??la?t?klar?nda, Madokan?n, okulda popüler olmayan, yaln?zl??? seven,k?zlar taraf?ndan önem verilmeyen ve erkek çocuklar taraf?ndan uzak durulan biri oldu?unu ö?renince, Kyosuke bu durum kar??s?nda ?ok olur. Madoka ço?unlukla saksafonu ile üzgün parçalar çalarak kendini teselli eder.

Madoka'n?n imzas? haline gelmi? silah? gitar Pena's?d?r, Pena'y? shuriken(y?ld?z) gibi kullan?r.Pena ile, okul üniformas?n?n içinde, 5 tane serseriyi ayn? anda benzetebilir. Serseri geçmi?ini unutmaya çal??t??? için Madoka, süper k?z olabilmek için : Jimnastik,güre?,müzik,kaykay ve okul ödevlerini ayn? anda yapt??? gibi yar?m gün boyunca ABCB(Abaakabaa) adl? kafede çal??maktad?r.

Müzisyen olan ebeveynleri, turne için s?kl?kla yurt d???nda gittiklerinden, O oldukça büyük bir evde yaln?z ba??na ya?amaktad?r. Hikaye, O'nun Kyosuke'nin arkada?? olmas?yla birlikte o eski sert görünümünün giderek yok olmas?n? anlatmaktad?r ki Kyosuke'nin tavsiyesi üzerine sigaray? b?rakmas? da bunu göstermektedir. Kyosuke güçlerini O'nun a?k?n? kazanmak için kullanmak istemez çünkü bunun bir hile olaca??n? bilmektedir. Madoka, Ay anlam?na gelmektedir Ayukawa ise sadece Japonya'ya özgü nehirde ya?ayan bir bal?k anlam?na gelmektedir(Bu onun çift ki?ili?ini temsil eder).

"Ayukawa" ne anlama gelmektedir?

Kanji sistemine göre, "Ayu" Japonya'da genellikle küçük ?rmaklarda bulunan küçük bir bal?kt?r. Neredeyse bir alabal?k büyüklü?ündedir. "kawa" ise nehir anlam?na gelmektedir. Komple isim, o bal???n bulundu?u nehir anlam?na gelmektedir. Ayr?ca güne?in yans?mas? ile bu bal?klar nehirin içinde ???l ???l gözüküp parlamas?n? sa?lar. Ba?ka zamanlar koyu karanl?kt?r t?pk? Madoka gibi... baz? zamanlar parlakt?r... baz? zamanlar havas?nda de?ildir.

Hikaru Hiyama

forum resmiforum resmiforum resmi

Hikaru ne?eli, cana yak?n, erkek gibi yeti?mi? bir k?zd?r. Hikaru, Madoka ve Kyosuke den iki y?l küçüktür fakat ayn? okulda okumaktad?rlar. ?kinci bölümde, Kyosuke ko?arken yanl??l?kla Hikaru'ya çarpm??t?r ve Hikaru O'nun kendisini öptü?ünü dü?ünür buna Kyosuke'nin Esper güçlerini kullanarak basket atmas?n? görmesi tuz biber olmu?tur, bu olaylardan sonra onu sevgilisi olarak görmeye ba?lar. Kyousuke O'nu tam anlam?yla red etmemi?tir, fakat O'nu k?z arkada?tan çok karde? gibi görmektedir. Fakat, Madoka ne zaman Kyosuke'ye so?uk davransa, Hikaru'nun ?ans? artmaktad?r. Daha derine inmek gerekirse Hikaru ve Madoka beraber büyümü? ve iyi arkada?t?rlar. Madoka Hikarunun hislerini incitmek istemez, ve Kyosuke'ye olan duygular?n? aç?klamak cesaretini asla kendinde göremez. Kyousuke ise ikisinide incitmek istemez, bununla beraber Hikaru'dan ho?lanmaktad?r, tabi Hikaru'nun ho?land??? ?ekilde ho?lanmamaktad?r. Hikaru ayr?ca ne zaman Madoka ve Kyosuke beraber vakit geçirmek istese birden ortaya ç?kma gibi inan?lmaz bir yetene?e sahiptir.

Hikaru'nun ismi ne anlama geliyor?

Hikaru'nun ismi kanji'de ???k anlam?na gelmektedir, (Hikaru="parlamak.") Bu onun ayd?nl?k ve ne?eli ki?ili?ini yans?tmaktad?r.

Manami Kasuga

Kyosuke'nin küçük karde?i, Kurumi'nin ikizidir. Manami, Kurumi'den çok farkl?d?r. Ölen annelerinin yerine geçmi?tir. Yemekleri pi?irir, evi süpürür, çama??r ve bula???? y?kar, fakat Anime ve Manga'da görülür ki, O'nun arada s?rada d??a ç?kmak isteyen vah?i bir ki?ili?i vard?r. Manami'nin esper güçleri, ???nlanma ve telekinesis'i bar?nd?r?r. Yarad?l???ndan kaynaklanan özelli?inden ötürü o güçleri gereksiz yere ve sürekli kullanmaktan kaç?n?r ve sadece çok gerekli oldu?u zaman güçlerini kullanmas? gerekti?ini dü?ünür. Manga'da görülür ki O, Kyosuke'nin Madoka'y? seçmesini istemektedir. Fakat bu önemli parça Anime'ye yans?t?lmam??t?r.

Kurumi Kasuga

Manami'nin ikiz karde?i, Kurumi, enerji dolu ve tart??mac? bir karaktere sahiptir. Bu özellikleri Manami'nin d??a vurmas?n? da sa?lamaktad?r. Di?er insanlar taraf?ndan genellikle yanl?? anla??lan, kendi türetti?i deyimleri kullan?r. Kendi güçlerini en rahatça kullanan Kurumi'dir, çünkü genelde do?uraca?? sonuçlar? dü?ünmez. Kurumi bu "Özel Gücü" kullanm??t?r. Bu olaydan sonra Kyosuke, serinin devam etti?i kasabaya ta??nm??t?r. Kurumi'nin di?er özel güçleri teleport ve telekinesistir.

Manga'da Kurumi, Kyosuke ile Hikarunun ili?kisinin sona ermesini istemektedir. Fakat yine hikayenin gidi?at? animeye uymad???ndan, Kurumi'nin böyle bir iste?i yoktur. Kurumi (sadece) Kyosuke yi hipnoz edebilme gücüne sahiptir. Kitaptan ö?renmi? gibi görünsede, bu yetenek "As?l Güç"ten gelmektedir.

Master

"ABCB cafe"nin sahibi Portakal Yolu'nda ya?amaktad?r ve dolay?s?yla Madoka'n?n patronudur. Madoka ve Kyosuke'nin birbirlerine olan hislerinin fark?ndad?r ki bunu çok az karakter bilmektedir. ?kisinin ili?kilerini geli?tirmek için tüm gücünü kullan?r. Manga'da, Madoka'n?n ABCB de çal??t??? ortaya ç?k?nca, ABCB yi kapatt?r?r. (Hikayenin yaz?ld??? dönemde, Japonyadaki Lise ö?rencileri çal??amazlar) Romanlar da(Shin KOR) ise, Tokyo da ilk internet cafe'yi açarak yeniden dönü? yapt??? belirtilmektedir.

Kasuga Takashi: Bizim üç karde?in babas?, profesyonel foto?rafç?. Gençler paranormal güçlerini annelerinden ald?klar? için bu amcan?n özel güçleri yok. Haliyle çocuklar?yla, özellikle de Kurumi ile, ba?a ç?kmakta oldukça zorlan?yor.

Jingoro:

Serinin ?i?man ama bir o kadar da sevimli kedisi.Ba?a bela olmas? ve seride baz? yerlerde çok önemli olaylara imza atmas?yla me?hurdur.

Ojiichan ve Obaachan:

Büyükbaba ve büyükanne (anne taraf?ndan). Özel güçlerini gizlemeye al???k olmad?klar?ndan biraz bo?vermi?çe kullan?yorlar ve haliyle Kyousuke’nin ba??na bela oluyorlar. Bu arada büyükbaba (ojiichan), hikâye için göründü?ünden çok daha büyük bir öneme sahip. Sadece son iki bölüme kadar bekleyin.

Seiji Komatsu ve & Kazuya Hatta

Kyosuke'nin iki sap?k arkada?lar?. Ayr?ca ikiz karde?leri için, potansiyel erkek arkada? örnekleri. Fakat ikiz karde?ler, bu ikisini kullanarak daha iyisi ç?kana kadar bekletmeye alm??lard?r. Kazuya Hatta, Kazuya Kasuga ile kar??t?r?lmamal?d?r. Komatsu'nun ilk ismi ise Masashi diye geçmektedir ("An Unexpected Situation" bölümünde yaz?lar yazarken görülmektedir).

Kazuya Kasuga

Kyosuke'nin küçük kuzeni, Kyosuke'nin küçük versiyonudur. Birkaç sahnede insanlar?n onu Kyosuke'nin o?lu zannetti?i görülür. Kazuya'n?nda di?erleri gibi güçlere sahip olmas?na ra?men sadece telepati ile s?n?rl?d?r. Manga ve Anime'de telepati onun tek gücüdür. Kyosuke ve Kazuya birbirlerine kafa att?klar? zaman vücut de?i?tirebilirler. Birkaç bölümde bunu s?k s?k yapm??lard?r.

Akane Kasuga

Kazuya'n?n ablas? ve kuzeni Kyosuke ile ayn? ya?tad?r. Akane'nin ESPer güçleri di?er insanlar?n ilizyon görmelerini sa?lamas?d?r. Böylece kendisini di?er insanlar?n ?ekillerine girmi? gibi gösterebilir; bununla birlikte di?er ilizyon tiplerinide kullanabilir.??itsel ve görsel olarak olmak üzere iki çe?it ilizyon daha kullanabilir.Anime'de Akane Kyosuke ve ikizler ile ayn? güçlere sahip gibi gözükür, ama; manga da bu böyle de?ildir.
Akane'nin görünümü anime de mangaya göre biraz daha farkl?d?r. Manga' da Akane Manami ve Kurumi'nin kar???m? gibidir.Anime' de saçlar? biraz daha k?sa ve koyudur, yüzü daha sade, ve mor gözleri vard?r. Akane sadece iki OAV bölümünde gözükür, ve TV serisinde hiç gözükmez.Akane manga da çok daha düzgün gözükür.

Baz? manga severler Akane'yi lezbiyen olarak görürler ve bunu , Ayukawa ve di?er bayan karakterlere olan saplant?s? ile aç?klamaya çal???rlar.Izumi Matsumoto bir röportaj?nda Akane'nin di?er bayan karakterlere kar?? olan duygular?n?n yanl?? anla??ld???n? , sadece onlara hayran olmaktan ba?ka bir ?ey olmad???n? söylemi?tir. Buna ra?men baz? manga serverlere bunu kabul ettirmek çok zordur.

Yusaku Hino

Yusaku, Hikaru ve Madoka’n?n çocukluk arkada??d?r ve y?llard?r Hikaru’ya a??kt?r. Ne yaz?k ki Yusaku, onlar kadar cesaretli de?ildir ve duygular?n? aç?k bir ?ekilde ifade etmekten korkmaktad?r. Bu yüzden Hikaru ona kesinlikle ciddi gözle bakmam??t?r. Y?llar önce bir gün Hikaru’dan onunla evlenmesini ister. Hikaru ?aka ile kar???k, e?er büyüyünce çok kuvvetli bir erkek olursa onunla evlenebilece?ini söyler. Yusaku bu yüzden kendini uzak do?u sporlar?na adam??t?r çünkü Yusaku’ya göre, bu sayede hem kuvvetli bir erkek olacak, hem de cesareti artacakt?r.

Sayurai

Sayurai sadece Manga'da yer al?r. Sayurai'nin dünya üzerindeki tek amac? erkeklerin kalbini k?rmakt?r: O'nun tamamen iyi oldu?u bir i?tir. Geçmi?te, Sayurai, erkek arkada?? taraf?ndan çok kötü bir biçimde k?r?ld?. Büyük bir de?i?imden sonra, Sayurai, tüm erkek ?rk?ndan nefret etti.

Kyosuke'yi kesinlikle elde edemedi, ve saplant? haline getirdi. Master d???nda, Kyosuke ve Madoka'n?n birbirinden ho?land???n? bilen tek karakter. Bu O'nu Manga'da ayr?cal?kl? bir karakter yap?p, Hikaru'ya gerçe?i söyleyip, Manga'n?n sonuna do?ru olaylar?n geli?mesini sa?lad?. ??in tuhaf?, Sayurai'nin Hikaru'ya gerçe?i söylemesi kazara oldu (O Hikaru'nun zaten haberi var sand?). Sayurai bu olaydan sonra sürekli vicdan azab? çekti.

Hiromi

Hiromi sadece mangada gözüktü. Kyosuke'nin bir önceki okulundan s?n?f arkada??, ve mangan?n yar?s?nda Koryo'ya transfer oldu. Ne Kyosuke, ne okuyucular, Hiromi'nin güçten haberdar olup olmad???n? bilmiyor. Hiromi herkese Kyosuke'nin önceki okuldayken ?rmakta yüzerken dü?tü?ü maskaral?klar? ve Albay Sander'sin heykelini tutarak yapt??? komiklikleri sürekli anlat?r durur.

?MDB Sayfas?

TV Serisi : TV Serisi 48 + 1 Pilot bölümden olu?maktad?r.Hikaye'nin özünü olu?turur ve yer yer komik , yer yer hüzünlü yer yer de romantiktir.Hikaye genellikle 3 ana karakter etraf?nda ve onlar? destekleyen yan karakterler çevresinde geli?mektedir.

?MDB Sayfas?

OAV'lar : TV Serisine yak?n bir hikaye anlat?m? vard?r.Biraz karakterlerin bilinmeyen yönlerini anlat?r.Hikayeye yeni dahil olan 2-3 yeni karakter vard?r.

Kimagure Orange Road :Madoka Ayukawa'n?n Konseri

?MDB Sayfas?

Kimagure Orange Road : Ano hi ni kaeritai (O Güne Geri Dönmek ?stiyorum)

Ana hikayenin ray?na oturdu?u ve karakterlerin art?k hayatlar?n? düzenleyip , ilerisine bakt?klar? bir filmdir.Her ne kadar hikayeyi tam olarak aç?kl??a kavu?turmam??sa da en az?ndan üçlü aras?ndaki ili?kiyi düzeltmi?tir.

?MDB Sayfas?

Shin Kimagure orenji rôdo: Soshite, ano natsu no hajimari (Yaz Ba?lang?c?)

Hikayenin hemen hemen sonland??? bir filmdir.Her ne kadar hikaye manga da biraz daha devam etmi? olsada yap?mc? firma taraf?ndan hikaye bu filmle sonland?r?lm??t?r.

Serinin o kadar çok fan? vard?r ki ;bir çok fan hikayenin bitmesini kabullenmez ve ya kabul etmez.O kadar çok fanlar taraf?ndan yaz?lan yan hikaye ve SH?N:KOR'dan sonras?n? devam ettiren hikayeler vard?r ki , anlars?n?z ki bu seri sadece bir anime manga de?il , insanlar?n bizzat ya?ad??? birer hikayedir ve kimse kendi hikayesinin bitmesini istemez...Not : Eksik resimler daha sonra eklenecektir.
DayDreamer
Güzel bir inceleme olmu?, te?ekkürler Hitokiri.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.