Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Ben X (2007)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
BuRnOut
forum resmi


IMDB
Ben X (2007)

Directed by: Nic Balthazar
Genre: Drama
Tagline: Everything's dare
Plot Outline: As an alternative to getting bullied at school, an autistic teenager (Timmermans) retreats into the world of online role-playing games.
User Rating: 7.9 / 10 (857 votes)
Runtime: Belgium:93 min
Awards: 3 wins
Cast: Greg Timmermans, Laura Verlinden, Marijke Pinoy, Pol Goossen


Yakla??k be? y?l önce Belçika’da otistik bir çocuk toplumun bask?s?na dayanamaz ve intihar eder. Bu olaydan çok etkilenen Nic Balthazar’da bu hikayeyi beyazperdeye ta??maya karar verir. Ben X, yönetmenin ve Ben’i canland?ran ba?rol oyuncusu Greg Timmermans’?n ilk sinema deneyimi olmas?na kar??n, ikili bu i?in alt?ndan ba?ar?yla kalk?yor. Bunda ku?kusuz yönetmen Balthazar’?n, Ben X’i sinemaya uyarlamadan önce kafas?ndaki hikayeyi çe?itli formlarda yeniden yaratmas? etkili olmu?. Hikayeden etkilenen yönetmen, önce hikayeyle ilgili bir kitap yazm??, daha sonra da bu kitab? tiyatro oyununa dönü?türmü?. Tiyatro oyununda da filmde kullan?lan belgesel görüntülere yer veren yönetmen, zaman? geldi?ini dü?ündü?ünde de kendi eserini bilgisayar oyunundaki yap?ya uygun bir biçimde sinemaya uyarlam??. Bilindik temas? ve basit olay örgüsüne kar??n, Ben X hem derin anlamlar ta??yan hem de sinemaya getirdi?i yenilikçi anlat?m formuyla da dikkat çeken bir çal??ma.

Ben, Aspergas sendromuna yakalanan s?radan bir otistik genç. Sinemada daha önce pek çok örne?ini gördü?ümüz gibi, ço?u insan?n zihninde tasavvur edemeyece?i ?eyleri gerçekle?tirebilen, insan beyninin pek çok fonksiyonunu normal birinden daha iyi kullanabilen, detaylara verdi?i önemle ?a??rt?c? sonuçlara ula?abilen bu gençlerin en büyük problemi ise topluma uyum sa?layamamak. Her ?eyi detaylar baz?nda de?erlendiren ve bu de?erlendirdikleri ?eyleri parçalara bölmede oldukça ba?ar?l? olan bu gençlerin, geneli alg?lama seviyeleri ise tam tersi ?ekilde ba?ar?s?zl?kla sonuçlan?yor. Bu gençler tek tek olaylar?n parçalar?n? de?erlendirebilirken, i? genel çerçeveye bakmaya ve geneli görmeye gelince ba?ar?s?zl??a u?ruyorlar. Çünkü kendilerini bask? alt?nda hissediyorlar. Sessiz olduklar? için sa??r zannedilen, kimseye do?rudan bakmad?klar? için kör olduklar? dü?ünülen, kimseyle konu?mad?klar? için dilsiz farz edilen bu çocuklar, asl?nda bütün duyu organlar?n? normal bir insan?n kulland???n?ndan daha iyi kullan?yor. Her ?eyi alg?l?yorlar, ama kendi içlerindeki dünyada ya?amay? tercih ediyorlar. Onlar?n kendi içlerinde kurduklar? dünyada d?? dünyadaki gibi bir bask? yok. O özel dünyada topluma ayak uydurmalar? istenmiyor, insanlar?n sayg? duyaca?? biri olmalar? gerekmiyor, her ?eyi dar çerçeveden de?erlendirmeleri ve yerle?ik kurallara uymalar? beklenmiyor. Onlar zaten kendi dünyalar?nda mutlular, sorun bizim onlar? alg?lay?? tarz?m?zda ba?l?yor.

forum resmi


Otistik insanlar?n asl?nda en büyük problemi, topluma ayak uyduramamalar?ndan çok, toplumu olu?turan bireylerin onlara gereken müsamahay? göstermemesinden kaynaklan?yor. Toplumsal bask? hayat?n her alan?nda kendini gösteriyor ve insanlar? tekeli alt?na almaya çal???yor. Kendi gibi olmayanlar? d??layan, dünyaya bir at gözlü?ü takm??ças?na bakan, farkl?l?klara sayg?s? olmayan ve her ?eyden önemlisi eylemlerinin ileride ne sonuçlar do?uraca??na ald?rmayan kalabal?klar? içinde eriten toplum, asl?nda Ben ve onun gibiler için en büyük problemi olu?turuyor. Bu noktada Ben, oynad??? frp tarz? Archlord oyunuyla kendi iç dünyas? ve d??ar?daki gerçek dünya aras?nda bir ba? kurarak, bu ba? üzerinden toplumsal hayata kendini uyumland?rmaya çal???yor. Gitti?i yollar? oyuna göre tasarl?yor, kar??la?t??? insanlar?n karakterlerini oyundaki yarat?klarla özde?le?tiriyor, içine dü?tü?ü durumlarda verece?i tepkileri ve izleyece?i stratejileri hep bu oyunu dü?ünerek kuruyor. Bu, ?üphesiz bir otistik çocuk için büyük bir çaba ve filmin bu a?amas?nda bilgisayar oyunlar?nda ve genel olarak sanal ortamda yarat?lan sözde sosyalli?in gerçek hayata etkilerini de gösteriyor. Belki “normal” biri için internetin ve bu tarz oyunlar?n d??ar?da ya?anan hayata do?rudan bir etkisi olmuyor. Sanal olan sanalda kal?yor. Ama bir yönüyle de Ben gibi topluma ayak uydurmakta zorlanan gençler için hiç de?ilse deneysel bir alan yarat?yor. Bu deneysel alan sayesinde nas?l hareket edece?ini ve ne gibi stratejiler izlemesi gerekti?ini yine kendi becerileriyle ö?renen bireyler, bir anlamda hiç kimsenin kendilerine anlatmad??? bir ?ey hakk?nda da dolayl? da olsa bilgi edinmi? oluyor. Ben filmin bir sahnesinde, herkesin yanl?? yapt??? ?eylerden dolay? onu azarlad???n?, ama kimsenin nas?l do?ru yapaca?? konusunda ona yol göstermedi?ini söylüyordu. Sanal dünyada yarat?lan etkile?imde onlara bu yolu göstermede bir olanak sa?l?yor. Bu olana?? bir f?rsat olarak de?erlendirmekse, tabii yine kendi becerilerine ve cesaretlerine kal?yor.

Gerçekten ya?anm?? bir olaydan esinlenerek yaz?lan kitaptan uyarlanan Ben X, gerçekle kurguyu da çok dengeli bir biçimde birle?tiriyor. Özellikle Ben’in yak?n çevresiyle yap?lan röportajlar ve Ben’in okulda maruz kald??? a?a??lanmalar ve hakaretler hikayenin gerçek yan?n? olu?tururken, filmin kilisede geçen ?a??rt?c? finali ise yönetmenin ya?anan trajediye kar?? bir nevi tepkisi olarak görülebilir. Ke?ke bu filme konu olan gencin sonu da böyle olsaym?? derken, yönetmen bu finaliyle de izleyicilerle Ben karakteri aras?nda bir empati kurdurmaya çal???yor. Kilise gibi toplumun her kesiminden insan?n topland??? ve Tanr? kar??s?nda herkesin e?it oldu?u mesaj?n?n verildi?i bir ortamda bu empatinin kurulmas? ise, asl?nda hem kendinden farkl? olanlar? d??layan topluma yönelik bir mesaj hem de bireysel olarak insanlar?n günahlar?n? yüzlerine çarpan bir tokat. Biz farkl? olanlar? ötekile?tirdikçe onlar? kendi iç dünyalar?nda da huzursuz etti?imizin fark?na varm?yoruz ve sonuçlar ço?u zaman yeni felaketleri beraberinde getiriyor. Bilgisayar oyunlar?ndaki karakterler birçok defa ölüp yeniden dirilebiliyor, oysa bu gençlerin gerçek hayatta böyle bir ?anslar? olmuyor. Giden gidiyor, geriye kalanlarsa günahlar?m?zdan ba?ka bir ?ey de?il. Yönetmen Nic Balthazar çok ba?ar?l? bir film kotarm??. Hem yazm?? hem yönetmi? hem toplumsal mesaj vermi? hem de yeni anlat?m teknikleriyle hikayesine farkl?l?klar katm??. Fakat hepsinden önemlisi, Ben ve Ben gibi olanlarla toplum aras?nda bir köprü olu?turulmas?na zemin haz?rlam??. Empati gibi sihirli bir sözcü?ü vurgulayarak, kar??l?kl? çaban?n sonuç verece?ini hat?rlatm??. Yürek burkan bir hikayeden nasiplenme yoluna sapmadan, zor olan? denemi? ve bunu yaparken de hikayesini de?i?ik formlara uyarlamay? ihmal etmemi?. Filmde konu?an ö?retmen gibi ya?an?lan bu trajediyi s?radan bir ?ey gibi görerek, sinik bir birey olmay? reddererek nas?l bu hikayeyi daha etkili bir biçimde insanlara anlatabilirimin hesab?n? yapm??. Ben X gerçekten izlenmesi ve üzerine dü?ünülmesi gereken filmlerden biri. Sinemaya anlat?m olarak katt?klar?na ra?men, sinema salonundan çok öteye ta?an, insanlar?n yüreklerinde de iz b?rakacak türden bir hikaye.
KerKeness
filmin kapa??n? ilk gördü?üm zaman psikopat bir film olca??n? dü?ünmü?tüm ve hala da öyle bir izlenimim var
Navyblue
QUOTE(KerKeness @ Jul 5 2008, 03:59 PM) *

filmin kapa??n? ilk gördü?üm zaman psikopat bir film olca??n? dü?ünmü?tüm ve hala da öyle bir izlenimim var


Psikopat derken... whistling.gif
dj_tallboy
Ben de afi?inden filmin güzel olmad???n?n kan?s?na varm??t?m ancak film gerçekten çok güzeldi. Spoiler olmas?n, film sizi ?a??rt?yor smile.gif
KerKeness
QUOTE(Navyblue @ Jul 6 2008, 03:09 PM) *

QUOTE(KerKeness @ Jul 5 2008, 03:59 PM) *

filmin kapa??n? ilk gördü?üm zaman psikopat bir film olca??n? dü?ünmü?tüm ve hala da öyle bir izlenimim var


Psikopat derken... whistling.gif


Ne biliyim yani ? Adam öldürmek felan.Filmin kapa??nda Tobey Maguire 'n?n öyle bir izlenimi var.

devil.gif devil.gif devil.gif
kurt_thewolf
QUOTE(KerKeness @ Jul 6 2008, 08:22 PM) *


Ne biliyim yani ? Adam öldürmek felan.Filmin kapa??nda Tobey Maguire 'n?n öyle bir izlenimi var.

devil.gif devil.gif devil.gif


Greg Timmermans demek istedin san?r?m.
olric
Öncelikle güzel inceleme için Burnout'a te?ekkür ediyorum.
Duyarl? filmler beni her zaman etkilemi?tir.Ben X'te bu tarz filmlerden biri.Yönetmenin özellikle günümüz anlay??s?z dünyas?nda kanayan bir yaraya de?inmesi oldukça yerinde olmu?.Ben karakteri gibi çevreye adaptasyon sorunu ya?ayan pek çok insan var etraf?m?zda.Niye konu?mazki asl?nda çok zeki deyip geçti?imiz,yada uyum sa?layamamakla suçlad???m?z, cezaland?rd???m?z bu insanlar?n dram?na bu kadar naif bir ?ekilde yer verdi?i için yönetmene te?ekkür etmek laz?m.Burnout'un da dedi?i gibi bu film hiç bir ?ey yapm?yorsa en az?ndan kenar?ndan da olsa empati yapmam?z? sa?l?yor.Konu asl?nda duygu sa?mac?l???na çok elveri?li gibi gözüksede ,filmin yöentmeni ve senaristi Nic Balthazar,bu s??l??a dü?memek için oldukça çabalam??.Filmin k?smen belgesel tad?nda olmas? da sömürü olay?n? engelliyor zaten.Yap?lan her röportaj "izledi?iniz bir kurgu de?il,her?ey gerçek,e?lenmeyi b?rak?n" der gibiydi.
Bence okullarda bile gösterilmesi yarar olan,ötekile?tirilen ve kenara itilen gençlerimizin durumunun kavranmas? aç?s?ndan yararl? olabilece?ini dü?ündü?üm bir film..
Filmin sonunu ve bu yaz?da Burnout'un "ke?ke Ben'in sonuda film gibi olsayd?" cümlesini ayn? anda dü?ününce tekrar sarst? beni film.Yönetemenin çarp?c? sonla vurgulamak istediklerini ?imdi daha iyi anl?yorum. Sonda o kadar güzel bir mesaj vermi?ki,sanki a?z?ndan ?u kelimelr dökülmü?:
"ke?ke sonun böyle olsayd? da herkese gününü gösterseydin".Ben'in yapamad???n? yönetmen yapm?? maalesef.. sad.gif
Funkster
Bilgisayar ça??n?n insanlara kazand?rd???birçok davran?? biçimine o kadar al??t?k ki, onlar? sigaray? b?rakmak gibi b?rakmak mümkün görünmüyor. Bilgisayar hayat?m?za girene dek böyle bir makineyi hayal bile edemezdik. “Bunca zaman onsuz nas?l ya?am???z” diye dü?ündük. Bir süre sonra internet ile tan??t?k. Bu kez “internetsiz nas?l bilgisayara tahammül etmi?iz” diye dü?ündük. Ard?ndan cümleler çorap sökü?ü gibi geldi: “Bilgisayar oyunlar? olmadan, MP3 olmadan, 500 GB hard disk olmadan, 1.0 Mbps ba?lant? olmadan, ?u olmadan, bu olmadan” geyikleri yapt?k. Nurtopu gibi kullan?c? adlar?m?z ve ?ifrelerimiz oldu. Hayat?n daha da kolayla?t???n? dü?ünürken çevremizle ili?kilerimiz ya kopma noktas?na geldi, ya da chat, forum, mail yollar?ndan daha sanal ili?kiler kurmaya ba?lad?k. Teknoloji geli?tikçe kabu?umuza çekiliyoruz. Bu durum y?llarca hep olumsuz biçimde yorumland?, yorumlan?yor. Efendim teknoloji insan ili?kilerini zay?flat?yor, insani de?erleri unutturuyor, payla??m? öldürüyor, tembelle?tiriyor, ruhsuzla?t?r?yor, as?yor, kesiyor diye… Do?ruluk pay? yok de?il. Ça?la yolarken a?açtan dü?erek, bisiklet üzerinde kan ter içinde toz yutarak, in?aat önlerindeki kuma katlardan atlayarak, ya?mur çamur içinde top oynayarak büyümü? bir neslin ?imdiki ergenleri anlamas? hangi oranda beklenebilir? Bilgisayar masas? ba??nda zihinlerini uyu?turduklar?n? dü?ündü?ümüz çocuklar?n obezite, uyu?turucu, ?iddet, tuzaklar?na dü?melerinin k?l?f?n? bu ?ekilde uyduruyor olabilir miyiz?

Mahalle kültürüyle büyümek gerçekten özel bir ?eydi. Bilgisayarla büyüyen ku?a??n da onlar kadar kendilerini savunma haklar? olmal?. ?yi de neyi, nas?l savunacaklar? Betonla?man?n oyun alanlar?n? yok etti?ini, mahalle anlay???n?n yerini mekanik site ya?ant?s?na b?rakmas?n?, kitap okuma al??kanl???n?n yerle?tirilememesini, ezberci e?itim sistemini, sokaktan korkan ebeveynlerin endi?elerini ya da çal??an ebeveynlerin çocuklar?na kar?? ilgisizli?ini, ihmalini bahane etmek san?r?m i?i çözer. ?nsan?n kendi kabu?una çekilmesi güzeldir, özeldir. Hele de kabu?un d???ndaki çirkinlikleri dü?ündükçe. Ben de kendini bu çirkinlikten biraz da zoraki olarak uzak tutup kabu?una çekilmi? bir lise ö?rencisi. Zorakili?i ise hastal???. Sanal dünyada online oynad??? Archlord oyununda çok yüksek skorlar yapm?? bir kahraman. Ne yaz?k ki bu kahramanl???n gerçek dünyada geçerlili?i yok.

Archlord oyunu ile Ben’in günlük ya?am?nda kar??la?t??? baz? olaylar?, s?k?nt?lar? anl?k pencereler açmak suretiyle canland?rarak paralellemesi çok iyi dü?ünülmü? bir kurgu ?ekli. Gerçek ya?am ile hayal dünyalar?m?z? kar??t?rd???m?z / kar??la?t?rd???m?z anlara benziyor. Archlord diyar?n?n cesur yürek ?ovalyesi Ben’in s?n?fta sözde normal ö?renciler taraf?ndan dü?ürüldü?ü durum, sanal dünyada önemli i?ler yapm??, rütbeler, masklar, övgüler kazanm?? insanlar?n normal hayatlar?nda çevrelerinden ayn? itibar?, sevgiyi, ilgiyi görememelerine benziyor. Tabi Ben’in durumu çok daha zor. Özellikle okul hayat?nda serseriler taraf?ndan ezilmek, a?a??lanmak durumunda kalan ö?rencilerin psikolojisi bir yana, Ben gibi otistik bir gencin bu muamelelere maruz kalmas? kabul edilir ?ey de?il. Fiziksel veya zihinsel özürleri yüzünden normal (!) ö?renciler taraf?ndan hor görülen bu çocuklar?n iç dünyalar?n?n zenginli?i ile gerçek dünyan?n çekilmezli?i aras?nda s?k??m?? ruhlar?, diledikleri gibi sosyalle?ebildikleri sanal ortamlarda nefes al?yor. Üstelik Ben gibi bir özürleri olmas? da gerekmiyor. Sivilceli olanlar, k?sa boylular, a??r? kilolular, kendini fizik olarak be?enmeyenler, kar?? cins ile ileti?im kurmakta zorlananlar bile d??land?klar? sosyal ortamlar yerine sanal alemde ferahl?yor, hayata daha bir sar?l?yorlar.

forum resmi


Öte yandan i?in sadece oyun bölümü çok daha çarp?c?. “Oyun Pedagojisi” diye bir dal?n varl??? bile meselenin hiç de basit olmad???n?n göstergesi. Pedagoglar için bu oyunlar? online olarak oynayan, kendilerine bir avatar belirleyen, onlar? e-bay’de ba?kalar?na satan, oyunlar sayesinde tan???p sosyalle?en insanlar toplulu?u mükemmel bir sosyal laboratuar adeta. Mesela bir fenomen haline gelmi? Lineage II oyunu fanati?i 300 kadar Güney Korelinin belli periyodlarla çe?itli aktivitelerde bir araya geldiklerine baz? belgesel kanallar?nda rastlayabilirsiniz. Aralar?nda evlenip çoluk çocu?a kar??anlar?n, sanal kimli?inin yard?m?yla gerçek kimli?ini bulanlar?n varl??? bizi ?a??rtmamal?. Bilgisayar ba??nda bunca zaman harcamak kimilerine ç?lg?nca gelse de oyun müptelalar? için aile, arkada?, sevgi, beslenme, zaman, uyku gibi hayati kavramlar?n ötelenmesine yol açacak derecede önem arzediyor. Bu oyunlarda ba?ar? ve ba?kalar? taraf?ndan kabul görme, günlük hayattakinden çok daha kolay elde ediliyor. Çünkü gerçek dünya, insanlar?n arzular?n?, e?ilimlerini, beklentilerini, yeteneklerini kar??lamaya yetmiyor. Onlar? güç durumlara sokuyor, a?a??l?yor. Online oyun siteleri, sanal sohbet odalar?, forumlar, bireye kendini de?i?ik alanlarda özgürce ifade etme alternatifleri sunuyor. Çift ki?ilikli insanlar gün geçtikçe ço?al?yor. Avatarlar? hep yan?m?zda ta??yoruz. Gündüzleri durakta, okulda, ofiste, çocuk bahçesinde, umumi tuvalette gördü?ümüz baz? insanlar, geceleri dünyay? kötülüklerden korumak için saatlerce sava? veriyorlar. Bir insan?n di?er insanlarla ili?kileri arzu edildi?i gibi de?il diye suçlanmas?na ço?u zaman anlam veremiyorum. Herhangi bir mental rahats?zl?k haricinde de insanlar?n kendilerini etraftan soyutlama haklar? olmal?. Kendini dinlemek, ba?kalar?n? dinlemekten çok daha faydal? olabiliyor. Bilgisayar oyunlar? kar??s?nda saatlerin harcanmas? anlams?z gelse de, orada belli bir hayata tutunma mücadelesi veriliyor. Bu oyunlarda kazan?lan stratejik dü?ünme, strese kar?? direnç, ekip çal??mas? bilinci, manevra kabiliyeti gibi yetilerin gerçek hayatta da yarar sa?lay?p sa?lamad???, yani oyunlar?n insanlar? pasifle?tirmeyip ve aptalla?t?rmay?p daha m? zeki yapt??? tart??mas?, bu oyunlar var oldu?u müddetçe sürüp gidecektir.

Ben gibi insanlara rastlam???zd?r. Çok zeki olmalar?na ra?men bunu gösteremeyecek kadar içine kapan?k, dengesiz veya tedirgindirler. Çok basit sorular? cevaplayamaz, diyalog kuramaz, sadece bakar, bazen de manas?zca gülümserler. Fakat kafalar?ndan geçenlerin neler olabilece?ini filmde Ben’in monologlar?n?n derinli?inden az da olsa anlayabiliriz. Bir otisti?in beynine girilmi? de oradan yaz?lm?? senaryo anlar? mevcut. Ya da bilmedi?imiz için bu ruh halinin bize yans?yan en derin tespitleri. En az?ndan sa?l?kl? insanlar?n onlarla empati kurdu?unda hissedebileceklerinin ad?n? koymaya çal??an k?sa analizler. Sorunun fark?nda olmak ama çözmek için bir ?eyler yapamamak de?i?ik bir felç durumu. ?çerdekilerin d??ar? ç?kar?lamamas?, sevgi ve nefretin yönlendirilemeyi?i o kadar çaresizle?tirir ki, intihar etmek bir ergen için daha kolay ve kesitrme bir çözüm gibi görünebilir. Kötülerin kötülüklerini tüm insanlara if?a ederek onlar? herkesin içinde utand?rmakla adalet sa?lanabilir. ?ntihar olgusunu basit bir kand?rmaca ile kullanarak “ne olursa olsun intihar çözüm de?ildir” mesaj? verilebilir. Bu sayede kötülerin vicdanlar?yla yüzle?melerine, tövbe etmelerine vesile olunabilir. Kendimizi Ben’e kötü davranan ö?rencilerin yerine koyal?m. Kötülüklerimizin bu ?ekilde geri dönü?ümü bizi ne ölçüde rahats?z ederdi? Belki o kadar ileri gidemeyecek kadar kötü olmad???m?zdan empati kurmakta güçlük çekiyoruz. Peki kötülük bu kadar anlay??l?, bu kadar kolay pes ve tövbe eden bir olgu mu ki, didaktik mesajlarla her ?eyin düzelebilece?ine dair iyimserlik a??las?n? Ben’e kötülük eden serserileri de tan?yoruz. Onlar her yerdeler. De?il sinevizyon gösterisi, havai fi?ekli multimedya ?ovu da yapsan?z, birço?u daha saati dolmadan ayn? davran??? sergileme e?ilimindedir. Ders almalar? için farkl? kuvvetler gerekebilir. Finalin kilisede yap?lmas? ve iletilmeye çal???lan?n vicdani dokusu bu güzel filmi kafam?zdaki adalet anlay???n?n neresine koyar görecelidir. Sanal ve epik bir co?rafyan?n karizmatik kahraman? Ben’in eline pompal?y? al?p okulda önüne gelene kur?un ya?d?rmas?n? beklemek, böyle bir filmin do?as?na ters oldu?u gibi, zaten bulunabilecek adil çözümlerin en kolaya kaçanlar?ndan biri olacakt?r ayn? zamanda. Fakat bunu bile çözüm olarak gören bir adalet anlay??? gerçekten ya??yor.

Nic Balthazar, sanal alemin Ben X’i ile otistik Ben aras?nda bir Dr. Jekyll and Mr. Hyde yaratmaya çal??mad??? için bir izleyici olarak memnunum. Fakat Ben’i belli bir kar??tl?kla özde?le?tirmemiz gereken sava?ç? Ben X ile aras?ndaki istem d??? farkl?l?klar?n gayet iyi i?lenmesine ra?men, finalin sa?duyuya yak?n duran adalet içeri?i herkesi tatmin etmeyebilir. Çünkü film asl?nda bizi gerçekten sinirlendirme ba?ar?s? göstererek sa?duyu mesajlar? vermeye çal???yor. Bunu her bünye içine sindiremez. Hastal???n getirdi?i çaresizlik duygusunu mükemmel yans?tt??? için de iyi bir film Ben X… ?zleyen olarak filmlerde ele al?nan bu çaresizli?e al??mak bana göre belli bir sinema olgunlu?u da kazand?r?yor. “Bir an önce intikam al?ns?n, kötüler ölsün, iyiler kazans?n, hemen yata?a girsinler, detaylar sadece zamana oynayan fazlal?klard?r” dü?üncesi ile izlenecek filmler ayr?d?r, Ben X gibiler ayr?. Oysa bilinmez veya fark?nda olunmaz ki, kli?e de olsa bazen öz o ayr?nt?lardad?r.
RockeT
Mesajlarla dolu bir film. yaln?z bu dünyada herkes biraz BEN karakteri, yapt?klar?m?z? veya yapacaklar?m?z?n teminat? bu BEN gibi adamlar. ?lla görmek için yok mu olmak gerekir? Bunlar? izleyince anl?yorsunuz.
santrifuj
bu asperger sendromuyla ilgili filmlere olan sevdam bitmez. adam, temple grandin, simple simon tavsiye ederim smile.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.