Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: August Rush (2007)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
ggecim
forum resmi


IMDB
August Rush (2007)

August Rush (2007) PosteriYönetmen: Kirsten Sheridan
Tür: Drama | Music | Romance
Slogan: An incredible journey moving at the speed of sound
IMDB Notu: 7.5 / 10 (22,858 oy)
Süre: 114 min | Israel:100 min
Ödüller: Nominated for Oscar.
Oyuncular: Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers, Terrence Howard, Robin Williams


Sadece Müzi?i Dinle....


forum resmi


Hani baz? zamanlar içinize bir his do?ar ama anlamland?ramazs?n?z, o an ya bir haber al?rs?n?z, ya bir sevdi?iniz arar, ya da tan?d???n?z biriyle kar??la??rs?n?z. ?çinize do?an hissi o zaman anlamland?r?rs?n?z. “??te ben bunu hissetmi?tim” diyerek… August Rush bu hisle ba??na oturdu?um bir filmdi.

Bir çocuk yurdunda kalan Evan Taylor’?n duydu?u do?al sesleri müzik armonisi gibi alg?layarak ve anne babas?n? bir gün bulaca??na inanarak ç?kt??? yolculu?u anlatan bu masals? film, Finding Neverland (2004) ‘dan tan?d???m?z Freddie Highmore ‘un do?al ve etkileyici oyunculu?uyla taçlanm??. Babas? Louis Connelly The Tudors’daki etkileyici perforans?yla tan?d???m?z Jonathan Rhys Meyers ,annesi Lyla Novacek rolüyle Keri Russell ve Evan'?n kald??? yurdun ba?l? oldu?u kurumda yard?msever bir memur olan Richard Jeffries rolüyle Terrence Howard da bu yolculukta e? zamanl? olarak Evan’a e?lik etmekteler.

Her ikisi de müzisyen olan Louis ve Lyla bir gün sahne performanslar?ndan sonra içlerinden gelen de?i?ik bir hisle birbirlerini bulurlar. O gece ye?erttikleri a?k, Lyla’n?n hamile kalmas?na neden olur ancak bir taraftan Lyla’n?n babas?n?n bask?s? bir taraftan da Louis’in grubunun bask?s? sonucu bir araya gelemezler. Daha sonra hamile kalan Lyla geçirdi?i kazada çocu?unu kaybetti?ini ö?renir. Bundan sonra farkl? yerlerde ve farkl? ?ekillerde müzi?i b?rakan Lyla ve Louis ya?ad?klar? a?k? unutamazlar.
Evan ‘?n çocuk yurdunda ve oradan ayr?ld?ktan sonraki serüveniyle, Lyla ve Louis’in 10 y?ll?k ayr?l???n?n paralel anlat?ld??? bu masals? film, görüntü yönetimiyle insan? büyülüyor. Görüntü yönetmeni, K- Pax, Hannibal ve Gladiator’de ba?ar?l? i?ler sergileyen John Mathieson’?n filme katk?s? kesinlikle fark ediliyor. I??klar?n kullan?m? ve müzikle görüntülerin harika uyumu, K- Pax’deki görüntüleri ça?r??t?ran bir yap?ya sahip.

forum resmi
forum resmi


Hislerin yo?unla?t??? anlarda sahip olunan çekim ve insanlar?n birbiriyle olan ileti?iminin sonuçlar?n? pozitif yönde kullan?lmas? filmi masals? yap?ya oturtan bir etmen. Bununla birlikte Evan’?n bir müzik dehas? olmas?, müzi?i takip edip, kendi yapt??? müzikle ailesini bulma çabas? da çocuksu bir hayal olmaktan ç?k?p, gerçekli?e dönü?en bir serüven oluyor. Bu noktada filmin romantik yap?s? ortaya ç?k?yor. Asl?nda yeti?tirme yurdundan kaçarak anne ve babas?n? bulma hikâyesi çok s?radan bir öyküyken, Evan’?n ya?ad??? yolculuk, bu yolculukta kar??s?na ç?kan olaylar, insanlar onu bir noktada olgunla?t?r?yor ve karakterin geli?imini sa?l?yor. Evan’?n müzi?e olan yatk?nl???, ba?l?l???, üstün yetene?i ve filmde bunun ilahi bir güç olarak sunulmas? asl?nda filmin iskeletindeki bu s?radan hikâyeyi, büyüleyen bir atmosferle süslenmi?, güçlü bir hikâyeye dönü?türüyor.

Müzik kullan?m?yla da ad?m ad?m benzerlerini sollayan film, yine bir müzik dehas?n?n anlat?ld??? ve gerçek hikâyeden yola ç?kan Vitus(2006) adl? ?sviçre yap?m? filmi ça?r??t?rmakta. Her ne kadar Vitus ile August Rush’?n amaçlar? örtü?mese de, her iki film de müzik dehas? ve çok küçük olan çocuklar? ve onlar?n büyüleyici dünyas?n? merkezine oturtmu?tur.

forum resmi
forum resmi


Bu filmi anlat?rken kullan?lan müzikler ve ses kurgusunu konu?mamak da filme ihanet olacakt?r. Çünkü görüntü ve sesin uyumlu ve usta kurgusu sayesinde masal? gerçe?e dönü?türen bayan yönetmen Kirsten Sheridan’?n bu ikinci uzun metraj çal??mas?, insanla müzi?in ileti?imini anlatan nadir iyi filmlerden bir tanesi. Ayr?ca müziklerden bir k?sm?n? kendi sesiyle renklendiren Jonathan Rhys Meyers da oyunculuktaki ba?ar?s?n? müzi?e yans?tmay? fazlas?yla ba?arm??. Ancak film müzik üzerine çe?itlememeler yapm?? ve filmde bu çe?itlemelere çokça yer verilmi? olsa da August Rush'? kesinlikle bir müzikal olarak de?erlendirmemek gerekir. Müzi?in bu filmde bir karakter oldu?unu varsaymak yerinde olacakt?r.

Filmde teknik aç?dan s?r?tan tek ayr?nt?, gözüme gözüme sokulan yak?n çekimlerde çocu?un gitar çalma sahnelerinde dublör kullan?lm?? olmas?yd?. Bunu, yönetmen h?zla ya da güzel geçi?lerle filme yedirmeye çal??m??sa da baz? yerlerde s?r?tmaktan ileri gidemiyor.

Bu güzel filmi izlememe altyaz?s?yla olanak sa?layan borndead dostuma da sonsuz te?ekkürler.
baronio
Kisisel gorusum sacma sapan, abuk subuk bir film acikcasi. Butun film boyunca rahatsiz edici gereksiz bir muzik arkada kafanizi sisiriyor. Vurucu olmaya calisip ici boslugu yuzunden bir komediye donusen bir cocuk filmi diye goruyorum August Rush'i. Yonetmenin beceriksizligi de sahnelere yansimis. Cocugun elinin gitardan cikan seslerle uyusmadigini bile onemsemeden montajlanmis. Gerci boyle bir filmi teknik acidan incelemek bile absurd. Zaman kaybi bir film.
Jaiwei

Duygusall??? bunca abartmak bunu bir de çocuga dayand?rmak çok fazla geldi bana..sevmedim August Rush'?
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.