Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: 7G'nin Çekim Alan?ndakiler
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Film Tan?t?mlar? ve Ele?tiriler > Gelecek Filmler
baronio
Bu ba?l?k alt?nda henüz çekim a?amas?nda olan ve muhtemelen sinemaseverlerin a??zlar?n? suland?racak tipte filmlerden 7G'yi takip eden dostlar? haberdar etmek amac?n? ta??yoruz. Öyle çok kurall?, kütüphane gibi s?k?c? bir ba?l?k olmamas? için "Aman ya Rab, yerimde duram?yorum", "bir an önce gelse de izlesek", "Çok fena izleyesim geldi, alt?ma kaç?raca??m" tarz? yorumlar yapabilir, a?z?n?z?n akan suyunun foto?raf?n? çekip ba?l??a ekleyebilir, bu sayede yeni arkada?l?klara, dostluklara hatta a?klara yelken açabilirsiniz.

IMDB
The Fighter (2009)

Directed by: Darren Aronofsky
Genre: Drama
Plot Outline: A look at the early years of boxer "Irish" Micky Ward and his brother who helped train him before going pro in the mid '80s.
Cast: , , ,


Daha önce Requiem For A Dream ve The Fountain ile sinema dünyas?nda yerini sa?lamla?t?rm?? Darren Aronofsky'nin halihaz?rda çekimi anons edilen ilk filmi 2009 y?l?nda gösterime girmesi beklenen The Fighter isimli dram. 80'lerin ortas?nda profesyonel boksa giri? yapma a?amas?na gelen ?rlandal? boksör Micky Ward'?n ve onu e?iterek a?ama kaydetmesini sa?layan karde?inin öyküsünü filme almakta olan usta yönetmenin bu filmde çal??mas? kesinle?ti?i oyunculardan ilk ikisinin Brad Pitt ve Mark Wahlberg oldu?u aç?kland?. Muhtemel gösterime giri? tarihi olaraksa 19 Ekim 2009 gösteriliyor.

IMDB
The Wrestler (2009)

Directed by: Darren Aronofsky
Genre: Action / Drama / Sport
Plot Outline: The wrestler is the story of retired professional wrestler, Randy "The Ram" Robinson, making his way through the independent circuit...
Cast: Evan Rachel Wood, Marisa Tomei, Mickey Rourke, Judah Friedlander


Yine Aranofsky'nin 2009 y?l? için çekimlerine devam etti?i bir di?er filmi ise The Wrestler adl? yap?m. Nedendir bilinmez usta yönetmen 2009 y?l? için kendine spor konsepti belirlemi? anla??lan. Bu filmde de profesyonel güre? kariyeri sona ermi? Randy Robinson'?n y?llar y?l? süregelen ezeli rekabetinin ba?rol aktörü ezeli rakibi ile son bir maça ç?kma arzusu üzerine i?lenen bir konuyu filme al?yor Darren Aranofsky. Kadrosu büyük oranda tamamlanan filmin en a??r toplar? olarak Mickey Rourke ve Marisa Tomei göze çarp?yor.
baronio
IMDB
Miracle at St. Anna (2008)

Directed by: Spike Lee
Genre: Drama / War
Plot Outline: Set in 1944 Italy, the story of four black American soldiers who get trapped in a Tuscan village during WWII.
Cast: D.B. Sweeney, John Turturro, James Gandolfini, Derek Luke


2008'de gösterime girmesi muhtemel filmler aras?nda sinema dünyas?na bomba gibi dü?mesi muhtemel filmlerin ba??nda Amerikal? usta yönetmen Spike Lee'nin son filmi Miracle at St. Anna yer al?yor. 1944 y?l?nda, II. Dünya Sava?? esnas?nda 4 Amerikal? siyahi askerin ?talya'n?n Toskana kasabas?nda tutsak dü?melerini konu alan film uzun süre sonra New York'tan ad?m?n? d??ar? atan Spike Lee için oldu?u kadar biz sinemaseverler için de farkl? bir deneyim olacak. Oyuncu kadrosunda John Turturro ve James Gandolfini gibi iki usta ismi bar?nd?ran filmin 10 Ekim 2008'de gösterime girmesi bekleniyor.

IMDB
The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Directed by: David Fincher
Genre: Drama / Fantasy / Mystery / Romance
Plot Outline: Tells the story of Benjamin Button, a man who starts aging backwards with bizarre consequences.
Cast: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning


Son olarak Zodiac ile beyaz perdede izleme ?ans? buldu?umuz David Fincher'?n vakit kaybetmeden kamera arkas?na geçti?ini ö?renmek sinema dünyas? için sevindirici bir haber olsa gerek. Usta yönetmen 2008 y?l?nda The Curious Case of Benjamin Button adl? fantastik dram ile izleyici kar??s?na geçecek. Tuhaf sonuçlara gebe olabilecek bir tuhaf gençle?me sendromu ya?ayan Benjamin Button adl? bir adam?n hikayesini beyaz perdeye aktarmaya haz?rlanan Fincher'a bu filmde Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning gibi isimler e?lik edecek. Filmin vizyon tarihi ise 19 Aral?k 2008 olarak dü?ünülüyor.
baronio
IMDB
Defiance (2008)

Directed by: Edward Zwick
Genre: Drama / War
Plot Outline: Three Jewish brothers (Craig, Schreiber and Bell) escape from Nazi-occupied Poland into the Belarussian forest, where they join Russian resistance fighters and endeavor to build a village in order to protect themselves and others in danger.
Cast: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, George MacKay


Blood Diamond ile yönetmenlik kariyerinde büyük bir s?çrama yapan ve bir sonraki çal??mas? büyük bir merakla beklenen Edward Zwick de 2008'i kamera arkas?nda geçirmeye haz?rlananlardan. Üç Yahudi karde?in Polonya'daki Nazi çal??ma kamp?ndan firar edip, Rusya'ya kar?? direni? halinde olan ve kendilerini korumak ad?na bir köy in?aa etmeye çal??an Beyaz Rusyal?lar?n aras?na s???nmalar?n? kameraya yans?tmakla me?gul olan yönetmenin oyuncu kadrosunda Daniel Craig, Liev Schreiber (The Painted Veil) ve Jamie Bell (Hallam Foe) gibi isimler yer al?yor. Die Falcher ile ba?layan Nazi soyk?r?m sürecine farkl? aç?lardan bakma trendinin sinema dünyas?na yeni bir soluk getirdi?i a?ikâr. Filmin yay?n tarihinin 22 Ocak 2009 oldu?u söylenenler aras?nda.
baronio
IMDB
The Other Man (2008)

Directed by: Richard Eyre
Genre: Drama
Plot Outline: The story of a husband who suspects his wife of adultery, and sets out to track down the other man in her life.
Cast: Laura Linney, Liam Neeson, Antonio Banderas, Romola Garai


Son olarak Notes On a Scandal gibi usta i?i bir filmle beyaz perdede boy gösteren ?ngiliz yönetmen R?chard Eyre 2008'de tekrar sinemalara konuk olacak. Kar?s?n?n bir ba?ka erkekle zina yapt???ndan ?üphelenen ve bu i?in pe?ine dü?en bir adam?n hikayesini anlatacak olan filmin oyuncu kadrosunda Laura Linney, Liam Neeson ve Antonio Banderas bulunuyor. The Other Man'in 2008'de vizyona girmesine kesin gözüyle bak?l?yor.

IMDB
Tree of Life (2009)

Directed by: Terrence Malick
Genre: Drama
Cast: , , ,


Dünyan?n ya?ayan en büyük yönetmenlerinden Terrence Malick'in 2009 y?l?nda vizyona girece?i aç?klanan yeni filmi Tree of Life'?n henüz konusu ile ilgili bir bilgi aç?klanmamaktad?r. Ancak usta yönetmenin elinden ç?kmas? bile ba?l? ba??na merak etmemize yetmesine kar??n henüz aç?klanan oyuncu kadrosunun ilk iki isminin Brad Pitt ve Sean Penn olmas? bu merak?m?z? tavan yapmaya yetiyor da art?yor bile. Konusu aç?kland???nda Çekim Alan?'na eklenecektir.
Bob le Flambeur
Tree of Life zaten Terrence Malick isminden dolay? dört gözle bekledi?im bir filmdi. Ama ba?roller için dü?ünülen Mel Gibson & Colin Farrell ikilisinin yerini Sean Penn & Brad Pitt'in almas? merak katsay?s?n? son haddine ula?t?rd? w00t2.gif .

Bunun yan?s?ra çekimlerine henüz ba?lanan bir film daha var ki, 2009 y?l?nda kapanacak olan 10 y?ll?k döneme damgas?n? vuracak ba?yap?tlardan biri olma ihtimali hayli yüksek. Son y?llar?n en gözde iki aktörü Johnny Depp ve Christian Bale'i 1930'lu y?llar?n ünlü mafya babas? John Dillinger ve onun pe?indeki FBI ajan? Melvin Purvis rollerinde kar?? kar??ya getirecek olan Public Enemies, yönetmen koltu?unda suç filmlerinin usta ismi Michael Mann'in varl???yla, nefis oyuncu kadrosunun kesinlikle harcanmayaca??n?n garantisini veriyor good.gif .

IMDB
Public Enemies (2009)

Public Enemies (2009) PosteriYönetmen: Michael Mann
Tür: Crime | Drama
Süre: 143 min
Oyuncular: , , ,
baronio
Daha önce The House of Sand and Fog ile sinemaseverlerin kalbinde taht kuran Ukrayna as?ll? yönetmen Vadim Perelman'?n önümüzdeki günlerde gösterime girmesi beklenen Life Before Her Eyes ile birlikte 2008 sezonu için çekimlerine devam etti?i Atlas Shrugged adl? filmleri vizyon s?ras? beklemekte. 20 sene önce ya?ad??? Columbine lise bask?n?n?n genç bir kad?n?n huzur dolu hayat?n? alt üst edecek kadar sürekli gözünün önüne gelmesini konu alan Life Before Her Eyes'?n oyuncu kadrosunda Uma Thurman ve Evan Rachel Wood gibi isimler bulunmakta. Ayn? zamanda bir roman uyarlamas? olan film y?l?n en iyilerinden biri olarak gösteriliyor.

IMDB
Life Before Her Eyes (2007)

Directed by: Vadim Perelman
Genre: Drama / Thriller
Tagline: Diana's life is not what it seems.
Plot Outline: A woman's survivor's guilt from a Columbine-like event twenty years ago causes her present-day idyllic life to fall apart.
User Rating: 7.8 / 10 (133 votes)
Runtime: Canada:90 min (Toronto International Film Festival...
Cast: Uma Thurman, Evan Rachel Wood, Sherman Alpert, Eva Amurri


Yine Ukraynal? yönetmenin 2008'e yeti?tirmek için u?ra?t??? yeni yap?m? Atlas Shrugged; Ayn Rand'in 1957 tarihli roman?ndan uyarlama. Ba?ar?l? bir demiryolu yöneticisi olan bir kad?n?n, i?i ve özel hayat? aras?na s?k??m??l???ndan kurtulma mücadelesini ve i?ini hayatta tutma çabalar?n? konu al?yor. ?u an için kadrosunda Angelina Jolie, Brad Pitt ve Jamie Clay'in bulunaca?? kesinle?en filmin 2008 y?l?nda vizyonda olmas? bekleniyor.

IMDB
Atlas Shrugged (2008)

Directed by: Vadim Perelman
Genre: Drama
Plot Outline: A powerful railroad executive, Dagny Taggart, struggles to keep her business alive while society is crumbling around her. Based on the 1957 novel by Ayn Rand.
Cast: , , ,
baronio
2008'in bombalar?ndan birini de en son olarak American Gangster'la ekranlar?m?za konuk olan Ridley Scott patlatmaya haz?rlan?yor. Leonardo Di Caprio ile Russell Crowe'u biraraya getirecek olan proje konusunu David Ignatius'un Body of Lies adl? roman?ndan ald???n? belirtelim. Irak'ta görev yaparken yaralanan eski bir gazeteciyi CIA'nin, Ürdün'de bulunan El Kaide liderinin izini sürmesi için i?e almas?n? konu edinen filmin gösterim tarihi 10 Ekim 2008 olarak görünüyor. Heyecanla beklediklerimiz aras?na Body of Lies'? da ekleyelim.

IMDB
Body of Lies (2008)

Directed by: Ridley Scott
Genre: Drama
Plot Outline: A former journalist injured in the Iraq war is hired by the CIA to track down an Al Qaeda leader in Jordan. Based on the novel "Body of Lies" by David Ignatius.
Cast: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Carice van Houten, Ali Suliman
baronio
2009 için kollar? s?vayan bir ba?ka usta isim de Martin Scorsese. ?u an için iki filmle vizyonda yerini almaya haz?rlanan yönetmenin ilk projesi Shutter Island ad?ndaki macera/gerilim filmi. Dennis Lehane'nin roman?ndan sinemaya adapte edilen film, 1954 y?l?nda hastaneden kaç?p Shutter adas?nda sakland??? san?lan, akli dengesi bozuk bir adam?n pe?ine dü?en ?erif Teddy Daniels'?n hikayesini konu ediniyor. Oyuncu kadrosunda Scorsese'nin gediklisi Leonardo Di Caprio'nun yan?s?ra, son dönem Hollywood'un ç?k?? yapan isimlerinden Mark Ruffalo, Jackie Earle Haley, Ben Kingsley ve Michelle Williams da bulunuyor. ?ddial? bir yap?m olarak görünen filmin gösterim tarihi 2 Ekim 2009 olarak duyuruldu.

IMDB
Shutter Island (2009)

Directed by: Martin Scorsese
Genre: Drama / Mystery / Thriller
Plot Outline: Drama is set in 1954, U.S. Marshal Teddy Daniels is investigating the disappearance of a murderess who escaped from a hospital for the criminally insane and is presumed to be hiding on the remote Shutter Island.
Cast: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer


Bir di?er gösterim s?ras?n? bekleyen Scorsese filmi ise The Rise of Theodore Roosevelt isimli biyografik drama. Amerika'n?n 26. ba?kan?n?n hayat?na kameras?n? do?rultan yönetmenin bu filmde, Theodore Roosevelt'i canland?rmas? için dü?ündü?ü ilk isim hemen tahmin edebilece?iniz gibi Leonardo Di Caprio. Yak?nda evlendiklerini tüm dünyaya duyurmalar? sürpriz olmayacak bu ikilinin bakal?m daha ne yap?mlar?n? izleyece?iz. 2009'da gösterime girmesi beklenen filmin di?er oyuncular? henüz aç?klanm?? de?il.

IMDB
The Rise of Theodore Roosevelt (2009)

Directed by: Martin Scorsese
Genre: Adventure / Biography / Drama / History / War
Plot Outline: A look at the formative years of the 26th President of the United States, from his transformation from a privileged New York politician to commander of the Rough Riders during the Spanish-American War.
Cast: , , ,
siroguz
Jarmusch'tan kurgusal bir suç filmi. Jarmusch, gözde oyuncular?ndan Bill Murray'?n yan?na yine daha önce Broken Flowers'te birlikte çal??t??? Tilda Swinton ve son zamanlar?n Güney Amerika'dan yükselen y?ld?z? Gael García Bernal'? ekleyerek çekimlerine ?spanya'da ba?lad??? bu filminde gizemli, güçlü ve yaln?z bir adam?n kanunlar?n d???nda kalarak çözmeye çal??t??? bir davan?n hikayesini anlat?yor. (ya da ben öyle anlad?m) Filmin ba?rolünde ise Isaach De Bankolé var. Bize dü?en ise 2009'a kadar sab?rs?zl?kla beklemek.
IMDB
The Limits of Control (2009)

Directed by: Jim Jarmusch
Genre: Crime / Drama / Thriller
Plot Outline: The story of a mysterious loner, a stranger in the process of completing a criminal job.
Cast: Tilda Swinton, Bill Murray, John Hurt, Gael García Bernal


Beklemekte zorland???m bir di?er proje de, Fernando Meirelles'in Blindness'i. Okumayanlar olsa bile duymayanlar?n kalmad???n? dü?ündü?üm Körlük kitab?n?n sinemaya uyarlanmas?n?n böylesi ellere emanet edilmesi hem kitap hem de sinema severler için oldukça rahatlat?c?. Nobel ödüllü Portekizli yazar Jose Saramago'nun Körlük roman?n? sinemaya uyarlayan isim Phone Call from Imaginary Girlfriends: Ankara ve Phone Call from Imaginary Girlfriends: Istanbul confused1.gif gibi iki k?san?n senaristi ve yönetmeni olan Don McKellar. Bunun yan? s?ra Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García Bernal ve Danny Glover gibi isimlerin kadroda bulunmas? sabr?m?z? s?nayan di?er etmenler.
IMDB
Blindness (2008)

Directed by: Fernando Meirelles
Genre: Drama / Thriller
Plot Outline: A doctor's wife becomes the only person with the ability to see in a town where everyone is struck with a mysterious case of sudden blindness...
Cast: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García Bernal, Danny Glover
kurt_thewolf
forum resmi

IMDB
Avatar (2009)

Directed by: James Cameron
Genre: Action | Sci-Fi | Thriller
Cast: Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi

QUOTE
Gerçek oyuncularla sanal kahramanlar? kusursuz bir ?ekilde bulu?turmay? amaçlayan film, dünyal?lar ile ba?ka bir gezegende kendi kurallar?na göre ya?ayan Na'vi uygarl??? aras?ndaki ili?kileri anlatacak.

Filmin Resmi Sitesi
kurt_thewolf
forum resmi

IMDB
The Hobbit (2011)

Directed by: Guillermo del Toro
Genre: Adventure | Fantasy
Cast: , , ,

QUOTE
Bilbo Baggins, a Hobbit, journeys to the Lonely Mountain accompanied by a group of dwarfs to reclaim a treasure taken from them by the dragon Smaug.

Bilbo Baggins, ejderha Smaug'un cücelerden ald??? hazineyi kurtarmak için bir grup cüce ile Yaln?z Da?'a yolculu?a ç?kar...

Filmin Resmi Sitesi
kurt_thewolf
forum resmi

IMDB
The Ring Three (2009)

Directed by: Hideo Nakata
Genre: Drama | Horror
Tagline: Terror strikes three times.
Cast: , , ,

QUOTE
Orijinali Ringu olan serinin yeniden yap?m? olan Ring serisinin son halkas? olan 3.bölüm 2009′da gösterime girecek. Orijinal ringu ile ayn? ?ekilde bu son bölümde de Samara’n?n geçmi?ine gidilecek. Yönetmen 2.filmin ve Ringu serisinin yönetmeni Hideo Nakata. Aiden rolünde yine David Dorfman var. Samara’y? da yine Kelly Stables oynuyor.

Japon yap?m? olan son halka Ringu:0 Bâsudei ad?ndayd?.kurt_thewolf
forum resmi

IMDB
The A-Team (2009)

Directed by: John Singleton
Genre: Action | Adventure | Comedy
Cast: , , ,

QUOTE
"In 1972 a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team."


Çocuklu?umun dizisi bu sözlerle ba?l?yordu. Hannibal, Murdock, B.A. ve Peck. Her bir bölümünü iple çekti?im dizi 2009 da beyazperde de olacak. Kadro ise ?u an için fena say?lmaz. Tek ku?kum, Bruce Willis'in Hannibal rolüne biraz fazla ciddi kaçmas?. Hannibal'?n o alayc? mizac? olmazsa yaz?k olur filme.
kurt_thewolf
forum resmi

IMDB
G-Force (2009)

Directed by: Hoyt Yeatman
Genre: Action | Adventure | Fantasy
Cast: Nicolas Cage, Penélope Cruz, Steve Buscemi, Bill Nighy

QUOTE
Oscar ödüllü efekt sanatçısı Hoyt Yeatman'ın ilk yönetmenlik denemesi "G-Force", 18 Eylülde vizyona girecek.

Nicolas Cage, Steve Buscemi, Tracy Morgan, Will Arnett ve Bill Nighy'ı bir araya getiren filmin senaryosunu Cornack ve Marianne Wibberley kaleme aldı.

Filmde, evlerde kullanılan sıradan araç ve gereçler aracılığıyla dünyayı yok etmeyi planlayan şeytani ruhlu bir dolar milyarderini durdurmak için Amerikan hükümeti tarafından görevlendirilen özel eğitimli gizli ajanlar ekibinin maceraları anlatılacak.
BuRnOut
forum resmi


IMDB


QUOTE
Richard Yates’in 1961 y?l?nda yazd??? ve toplumda sava? sonras? meydana gelen hayal k?r?kl?klar?n? konu alan kitab?ndan uyarlanan filmin yönetmenli?ini Sam Mendes yapacak. Kitapta 1950’li y?llar?n ortas?nda iki çocuklar?yla mutlu gözüken bir hayat ya?ayan, ama konforlu bir ya?am elde edebilmek için gö?üslenen bask?larla kendi gerçek arzular? aras?nda s?k???p kalan, bir çiftin öyküsü anlat?l?yor. (Sadibey)


Yönetmen koltu?undaki isim Sam Mendes olunca, ister istemez film; çekim alan?na dahil oluyor. Konu olarak da bakt???m?zda da, American Beauty'deki ve Todd Field'in Little Children filmindeki temalarla yak?n bir ba? söz konusu... Banliyödeki Amerikal?lar?n ya?ad??? sorunlar, bu sefer sava? sonras?n?n Amerika's?na uyarlanm??. 6 ?ubat'ta vizyona girmesi bekleniyor...

forum resmi


QUOTE
'Ay', 'Kaç Para Kaç', 'Korkuyorum Anne' ve 'Be? Vakit' filmlerinin ünlü yönetmeni Reha Erdem, yeni filmi 'Hayat Var'?n di?er filmlerinden çok daha sert oldu?unu söyledi. Erdem, ?stanbul'un denizden daha iyi göründü?üne inand??? için çekimleri ço?unlukla bir kay?ktan yap?yor. Filmde 'Köprü' dizisindeki vali rolüyle tan?nan Erdal Be?ikçio?lu ba?rolde. Canland?rd??? karakter için '?nsan art???' diyen Be?ikçio?lu Sinema dergisine ?öyle konu?tu: "Hiçbir baltaya sap olamam??, sadece k?z? nedeniyle babas?n?n kulübesine s???nm??, gemilere kad?n götüren, uyu?turucu kuryeli?i yapan k?y?da kö?ede kalm?? bir insan bu..." (Sabah)


Reha Erdem'in son filmi, ayn? zamanda en "iyi" filmi olarak da, ?imdiden konu?ulmaya ba?land?. Bir aksilik olmazsa, 17 Ekim'de film vizyona girecek. Sab?rs?zl?kla bekliyoruz.. Çekim alan?m?za dahil etmekte fayda var.


forum resmi


QUOTE
Genç Yusuf (18-20), annesi Fatma 'n?n (38-40) kasabadaki istasyon ?efi ile ya?ad??? gizli ili?kiyi ke?fedince ne yapaca??n? ?a??r?r. ?çinde yeti?ti?i erkek egemen kültürün gelenekleri yönünde mi davranacakt?r yoksa son y?llarda Anadolu'da da ya?anan modernle?menin getirdi?i yeni bak?? aç?s?yla m??

Yusuf ile annesi, Yusuf'un y?llar önce ölen babas?ndan kalan ineklerin sütüyle geçinmeye çal??maktad?rlar. Ya?ad?klar? ?ç Anadolu kasabas? son y?llarda etrafta kurulan sanayi tesisleri nedeniyle modernle?irken geleneksel üretim yöntemleri ve baz? meslekler h?zla yok olmaktad?r.

Liseyi bitirdikten sonra üniversite imtahan?n? kazanamayan Yusuf'un büyük bir tutku ile yazd??? ?iirler, ad?n? san?n? kimsenin duymad??? baz? edebiyat dergilerinde yay?nlanmaktad?r. Ama ne ?iirin ne de de?eri günden güne dü?en sütün Fatma ve Yusuf'a bir katk?s? vard?r.

Fatma, istasyon ?efine duydu?u a?kla kad?nl???n? hat?rlar ve h?zla de?i?ir. Annesinin ilgisinin kendisinden ba?ka bir erke?e yöneldi?ini geç de olsa fark eden Yusuf, askerlik yoklamas? ve muayene için apar topar büyük ?ehre gitmek zorunda kal?r.

?ehirde ?iire merakl?, üniversiteli genç k?z Semra ile tan???r ama bu heyecan k?sa sürer; çocukken ya?ad??? ate?li bir hastal?k nedeni ile askerlik yapamayaca?? ortaya ç?k?nca kasabaya geri döner.

Hem görmezden gelmek zorunda kald??? Fatma'n?n ili?kisi hem de çürü?e ç?kar?lm?? olman?n a??rl???, erkek kültürün egemen oldu?u topraklarda Yusuf'u bir seçim yapmaya zorlar.

Genç Yusuf de?i?imin ac?s?yla ba? etmenin yolunu bulabilecek midir? (Sinematürk)


?lk gösterimini Venedik Film Festivali'nde yapacak olan Süt, ayn? zamanda yar??ma bölümüne de dahil edilmi?ti. Büyük ihtimalle film, Türkiye'de 2009'un ilk çeyre?inde vizyona girecek.

forum resmi


QUOTE
Yusuf, geçirdi?i a??r hastal?k yüzünden cezaevinden serbest b?rak?l?r ve köyüne döner. Sadece ya?l?lar?n kald??? köyde Yusuf ve arkada?? Mikhail’in konu?malar? hep ya?anmam?? gençlikleri ve zamanla ili?kileri üzerinedir. Yusuf y?llarca hapishanede kalman?n verdi?i al??kanl?kla insanlarla kolay ili?ki kuramaz. Bir gece kar??s?na ilçedeki meyhanede konsomatris olarak çal??an Gürcü k?z? Elka ç?kar. (Sadibey)


Özcan Alper'in pek çok festivalde olumlu ele?tiriler alan ilk uzun metrajl? filmi Sonbahar'da, hem hikayesi hem de anlat?m?yla; ba??ms?z Türk sinemas? içinde kendine iyi bir yer edinmek isteyen bir yönetmenin ke?fedilesi filmi olarak dikkat çekiyor. 19 Aral?k'ta gösterime girecek filmi de merakla bekliyorum.

cb_spike
forum resmi

IMDB
Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Directed by: Mike Newell
Genre: Action | Adventure | Fantasy | Romance
Cast: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina

QUOTE
2010 y?l?na ertelenen projenin ba?rolünde Jake Gyllenhaal rol al?yor. Ve üstte gördü?ünüz gibi, oyuncuyu prens kostümü içinde gösteren foto?raflar bas?na da??t?ld?.

Oyun, genç Prens Dastan'?n krall???n? ?eytani güçlerden korumaya çal??mas?n? konu al?yor. Zorlu mücadelesinde prens, Prenses Tamina ile i?birli?i yap?yor. Jerry Bruckheimer, Disney ile birlikte filmi uzun soluklu bir seriye dönü?türmek istiyor. Projenin çekimleri yaz aylar?nda Londra ve Fas'ta yap?lacak.

kurt_thewolf
forum resmi

IMDB

QUOTE
Bryan Burrough’un ‘Public Enemies: America’s Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI- Halk Dü?manlar?: Amerika’n?n En Büyük Suç Dalgas? ve FBI’?n Do?u?u’ adl? kitab?ndan uyarlanan film 1 Temmuzda vizyona girecek. Yönetmenli?ini Michael Mann’in üstlendi?i filmin senaryosunu Michael Mann ile Kevin Misher yazd?. Filmde, Christian Bale, Johnny Depp, Marion Cotillard, Channing Tatum, Giovanni Ribisi, Stephen Dorff, Billy Crudup ve Leelee Sobieski rol ald?.

Amerika’n?n bunal?m y?llar?nda geçen filmde, FBI ajan? Melvin Purvis’in dönemin en ünlü suçlular? John Dillinger, Baby Face Nelson ve Pretty Boy Floyd’u cezaevine t?kma çabas? anlat?l?yor.


cb_spike
QUOTE(cb_spike @ Aug 9 2008, 11:34 AM) *

Brad Pitt Inglorious Bastards'da...

forum resmi

IMDB
Inglorious Bastards (2009)

Directed by: Quentin Tarantino
Genre: Action | Adventure | Drama | War
Cast: Brad Pitt, Adam Sandler, Simon Pegg, David Krumholtz

QUOTE
Sinema dünyasının iki usta ismi Brad Pitt ile Quentin Tarantino, ilk kez bir projede birlikte çalışacak. Pitt'in, beyazperdenin sıradışı yönetmeni Tarantino'nun 'Inglourious Bastards' adlı son filmi için sözleşme imzaladığı açıklandı.

BBC'nin internet sitesinde yer alan habere göre, filmde rol alacağı yönünde haberler bulunan Pitt, sözleşme için imzayı attı. Brad Pitt'in konusu İkinci Dünya Savaşı'nda geçen filmde, Naziler'e karşı Yahudi direnişçilerin başı olan Teğmen Aldo Raine'yi canlandıracağı belirtildi. David Krumholtz ile Nastassja Kinski'nin de film için düşünüldüğü, Kinski'nin Tarantino ile görüşme yaptığı ifade edildi.

'Hot Fuzz' ve 'Run Fatboy Run' adlı filmlerle tanınan Simon Pegg'in de kadrosuna katıldığı filmin çekimlerine Ekim ayında Almanya'da başlanması planlanıyor. Filmin gelecek yılki Cannes Film Festivali'nde seyirciyle buluşması bekleniyor. Filmin yapımcısı Lawrence Bender, Pitt ve Tarantino'nun filmde başarılı bir birlikteliklerinin olacağına ve ikisinin gerçekten farklı bir yapım ortaya koyacağına inandığını belirtti.

Bender, Naziler'in lideri Hans Landa'yı bir Alman aktörün oynamasının planlandığını, Pitt'in askerleri rolünü oynaması planlanan B.J Novak ve Eli Roth ile de görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Film, Weinstein Company ve Universal'ın ortak yapımı olarak gerçekleştirilecek. Brad Pitt, ayrıca çekimlerine başlanacak Paramount yapımı 'The Fighter' adlı filmde de seyirci karşısına çıkacak.Quentin Tarantino yeni projesi için sıradışı bir oyuncu kadrosu kuruyor. Son katılan isim Mike Myers!

Filmin oyuncu kadrosu şimdiden dikkat çekiyor. Projeye en son katılan isim, küçük bir rol için Mike Myers oldu. Komik aktör filmde nazilere aman vermeyen efsanevi İngiliz Generali Ed French'i canlandıracak.

Filmin oyuncu kadrosunda, Brad Pitt, Eli Roth, Simon Pegg, Nastassja Kinski, David Krumholtz ve B.J. Novak. gibi isimler bulunuyor.

En son IMDb'ye baktığımda Adam Sandler'da gözüküyor, söylenti ama Tarantino'nun sıradışı oyuncu kadrosu kurduğu kesin. rolleyes.gif
BuRnOut
Ben bildim bileli bu filmin oyuncu kadrosu, çekim tarihi, vesairesi hep de?i?iyor. Bir de filmi görseydik, güzel olurdu. fool.gif
R0BlN
forum resmi

QUOTE
Projeye en son kat?lan isim, küçük bir rol için Mike Myers oldu. Komik aktör filmde nazilere aman vermeyen efsanevi ?ngiliz Generali Ed French'i canland?racak.
txms303
300'den tan?d???m?z Alman aktör Michael Fassbender'de kadroya kat?ld? bu arada.
BuRnOut
forum resmi


Beyond Hollywood'un haberine bakılırsa, filme Fransızların yeni güzeli Melanie Laurent'te katılacakmış. Filmdeki önemli rollerden birinin verileceği söyleniyor. Bu gidişle bu filmde oynamayan kalmayacak zaten. Nuri Alço'yu da yakında kadroya alırlarsa şaşırmam. fool.gif
Clint Eastwood
QUOTE(BuRnOut @ Sep 15 2008, 02:19 AM) *

Beyond Hollywood'un haberine bak?l?rsa, filme Frans?zlar?n yeni güzeli Melanie Laurent'te kat?lacakm??. Filmdeki önemli rollerden birinin verilece?i söyleniyor. Bu gidi?le bu filmde oynamayan kalmayacak zaten. Nuri Alço'yu da yak?nda kadroya al?rlarsa ?a??rmam. fool.gif


Ya ben? Telefonum çalarsa ve Quentin'ci?im; "gel önce, Cannibal Hollacaust'u ard?ndan Da Uomo da uomo'yu izleyelim. ?nglorious Bastards'da da Te?men'i oyna" derse (isim yok, te?men sadece) hiç ?a??rmam. fool.gif smile.gif
Zaten ben hariç herkes oynad? filmde daha ç?kmadan.
pospolen
QUOTE
Kill Bill, Pulp Fiction, Rezervuar Köpekleri gibi filmleriyle tan?na yönetmen Quentin Tarantino, Almanya’da çekmeyi planlad??? "Inglorious Bastards" adl? sava? filmi için figüran ar?yor.

2. Dünya Sava??’nda Nazilere kar?? sava?an Amerikan askerlerinin hikayesini anlatacak olan filmde rol almak için, geçen cumartesi günü Potsdam kentindeki Babelsberg stüdyolar?na Almanya’n?n birçok kentinden 2500 figüran aday? hücum etti ve izdiham ya?and?. Önümüzdeki cumartesi de devam edecek olan figüran aray???nda ünlü yönetmenin 30-70 ya?lar? aras?nda, kad?n ve erkekler arad??? belirtildi. Tarantino’nun adaylarda arad??? en büyük özellik ise "saçlar?n?n boyanmam?? olmas? ve modern bir saç stiline sahip olmalar?." Yönetmen Enzo G. Castellaris’in 70’li y?llarda çekti?i filmin yeniden çevrimi olan "Inglorious Bastards"da ba?rolü Brad Pitt canland?racak.
cb_spike
Bu da Brad Pitt'in Inglorious Bastards'dan ilk fotosu...

forum resmi
Bob le Flambeur
Önümüzdeki y?l?n sab?rs?zl?kla beklenen iki filminden ilk fotolar? payla?mak istedim smile.gif .

Birinci filmimiz Woody Allen'dan Whatever Works. Biz daha burada Vicky Cristina Barcelona'y? bekleyedural?m
(bknz: Vicky Cristina Barcelona), 73'lük sinema dehas? bir sonraki çal??mas?n?n çekimlerini tamamlad? bile worshippy.gif :

forum resmiforum resmiforum resmi


Filmin bombas? Larry David oleyo.gif . Ayr?ca Woody Allen 2010'lu y?llar?n Nicole Kidman'?n? takdim eder wub.gif : Evan Rachel Wood

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
forum resmi
forum resmi

IMDB
Whatever Works (2009)

Directed by: Woody Allen
Genre: Comedy | Romance
Cast: , , ,

?kinci filmimiz ise 1.sayfada bahsi geçen yeni Terrence Malick filmi The Tree of Life.
Brad Pitt'in filmdeki hali ?öyle bir ?ey olacakm??:

forum resmi


Filmin IMDb sayfas?nda ?imdiden tart???lmaya ba?lanm?? bile: Is this going to be the best movie ever?
Eee Terrence Malick'ten bahsediyoruz burada. Neden olmas?n? smile.gif

IMDB
The Tree of Life (2009)

Directed by: Terrence Malick
Genre: Action | Adventure | Drama | Fantasy | Sci-Fi
Cast: , , ,
cb_spike
forum resmi

forum resmiforum resmi forum resmiforum resmi

IMDB
Whiteout (2009)

Directed by: Dominic Sena
Genre: Action | Crime | Drama | Thriller
Tagline: See Your Last Breath.
Cast: , , ,

QUOTE
Kate Beckinsale'in ba?rolünde oynad??? Whiteout Antartika'da geçen bir gerilim hikayesi... 2009'da gösterime girecek olan film Greg Rucka'n?n ayn? adl? roman?ndan uyarlama...

forum resmi forum resmi
sson
forum resmi


DC Comics taraf?ndan yay?nlanan western tarz? çizgi romandan uyarlanan ve çekimleri halen devam eden Jonah Hex'e ait ilk görüntüler ortaya ç?kt?. Vah?i Bat?'da geçen Jonah Hex, Güney'i özgürle?tirmek ad?na ölülerden meydana gelen bir ordu kurmaya çal??an bir büyücünün pe?ine dü?en yüzü yaral? bir kelle avc?s?n?n hikâyesine odaklan?yor. Anti kahraman olarak tan?mlanan Jonah Hex, Amerikan Güney Eyaletleri Konfederasyonu ad?na subayl?k yapm?? ve iç sava??n en çarp??mal? cephelerden biri olan Gettysburg'da sava? vermi?tir. Üzerinde ço?u zaman Birle?ik Devletler'i temsil eden eski bir ceket vard?r. Yüzünün sa? taraf? a??r? derecede ürkütücü olan Hex h?rç?n ve alayc? bir ki?ili?e sahiptir. Silah?örlü?üyle ünlü Hex'in maceralar? her defas?nda kanl? bir ?ekilde son bulmaktad?r. Yönetmenli?ini Jimmy Hayward'?n yapt??? filmin ba?rollerinde Josh Brolin, Megan Fox, John Malkovich, Will Arnett ve Michael Shannon gibi isimler yer al?yor. Jonah Hex'in 6 A?ustos 2010 tarihinde vizyona girmesi planlan?yor.

Forum resmi Forum resmi Forum resmi
twilightened
QUOTE(cb_spike @ Nov 23 2008, 11:17 AM) *
Kate Beckinsale'in başrolünde oynadığı Whiteout Antartika'da geçen bir gerilim hikayesi... 2009'da gösterime girecek olan film Greg Rucka'nın aynı adlı romanından uyarlama...
Hadi Arktik deseler anlayacağım da, güney kutbunda polisin ne işi varmış, artık onu filmi izleyince anlayacağız. Ben şahsen bu filmi, kötü puanına rağmen izleyeceğim. Çünkü senelerdir bekliyorum, "The Thing" tarzı, dışarıda kalmanın öldürücü olduğu, dolayısıyla kapalı mekanlara mahkum olduğunuz, "görece" daha gerçekçi bir gerilim ortamında geçen bir film izlemeyi. Böyle bir ortamda drama bile çekseniz zaten gerilim olur smile.gif
RoXoN
IMDB


Merakla bekliyorum.
RoXoN
forum resmi


Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi


YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?RockeT
forum resmiYED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Avatar 2 (2014)
Forum resmi
IMDBRT
Yönetmen: James Cameron
Yazar/Senarist: James Cameron
Tür: Aksiyon / Macera / Bilim Kurgu
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Avatar 3 (2015)
Avatar 3 Posteri
IMDBRT
Yönetmen: James Cameron
Yazar/Senarist: James Cameron, James Cameron
Tür: Aksiyon / Macera / Dram / Fantastik / Bilim Kurgu
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana


James Cameron Avatar filmin ba?ar?s?ndan sonra devam filmi çekilecei?ini aç?klam??t?. Ancak Devam?n da devam?n?n gelece?inden söz etmemi?ti. Öyle görülüyor ki James Cameron 2. filmden sonra 3. Filmi çekmeyi planl?yor. Bu haber en çok Avatar izleyicisi ve takipçilerini sevindirecek. ?kinci ve üçüncü filmin yönetmen koltu?una James Cameron oturacak. 2 filmin oyuncu kadrosu ve konusu netle?memi?ken 3. filmin kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana görünüyor. ?kinci film 2014 devam filmi ise 2015 y?l?nda gösterime girmesi bekleniyor. (Yedinci Gemi - 7/G)

yedincigemi.gif
RoXoN
forum resmi


YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?


Hunger gibi bir ilk film çeken Steve McQueen, yeni filmi Shame ile de izleyiciyi sarsacak gibi gözüküyor. Filmin konusu çok uç bir konu. Seks ve seks dü?künlü?ü.

Terrence Malick'in The Tree of Life filmini de 2011'in ikinci yar?s? izleyebilece?iz.
winner13
Türkan Saylan’?n ya?am?n? anlatan sinema filmi, ünlü oyuncular? bir araya getirdi.


ÇA?DA? Ya?am? Destekleme Derne?i’nin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan’?n ya?am öyküsünü beyazperdeye ta??yacak sinema filminin çekimlerine ba?land?. Yap?mc?l???n? Koliba Film’in, yönetmenli?ini Cemal ?an’?n üstlendi?i “Türkan Saylan” adl? filmin çekimleri, ?stanbul ve Gaziantep’te yap?l?yor. Saylan’?n ikinci ölüm y?ldönümünde; 19 May?s’ta vizyona girmesi planlanan filmde Türkan Saylan’? Rüçhan Çal??kur, o?ullar? Ça?layan ile Ç?nar’? ise Tardu Flordun ve Rag?p Sava? canland?r?yor.


Altan Erkekli’nin Doktor Ahmet’i oynad??? filmde Özge Özder koruma Zeynep, Selin Demiratar polis memuru Çiçek ve ?smail Hac?o?lu da polis Mustafa rolleriyle seyirci kar??s?na ç?kacak. Senaryosunu Oya Yüce ve Ayça Mutlugil’in kaleme ald??? “Türkan Saylan”da ayr?ca Beyza ?ekerci, ?ebnem Sönmez, Burçin Oralo?lu, Begüm Birgören, Binnur Kaya, ?evket Çoruh, Tanju Tuncel, Yurdaer Okur, Ahmet Saraço?lu, ?emsi ?nkaya, Evren Bingöl ve U?ur Demirpehlivan da rol alacak.


Film, oyuncular, geli?meler, resimleri takip etmek için http://www.facebook.com/turkansaylanbeyazperdede ye bakabilirsiniz.

event için de http://www.facebook.com/event.php?eid=142529165817470winner13
Türkan'?n afi?i internete dü?mü?.. çok etkileyici görünüyor Rüçhan Han?m... ?lk bak??ta onu de?il Türkan Hoca'm?z? görüyoruz sanki...

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=170...e=1&theater
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.