forum resmi


IMDB
Lady Chatterley (2006)

Directed by: Pascale Ferran
Genre: Drama / Romance
Plot Outline: A French adaptation of the second (and much less well-known) version of D.H. Lawrence's erotic tale.
User Rating: 7.2 / 10 (881 votes)
Runtime: 168 min / 220 min (TV version) (2 parts)
Awards: 10 wins
Cast: Marina Hands, Jean-Louis Coullo'ch, Hippolyte Girardot, Hélène Alexandridis


"Bu kuru söz kalabal???, sana dokunamad???m için. Seni kollar?ma al?p uyuyabilseydim, bunca mürekkep ?i?ede de durabilirdi. Birlikteyken gene erdemli kalabilirdik. Ama bir süre ayr? olmam?z gerekiyor, gerçekte böylesi de daha iyi. Ah, kesinlike güvenebilsek gelece?e... Ama benliklerimizin büyük kesimi bir arada, bir süre bekleyerek, en k?sa bir zamanda bulu?mak üzere birbirimize do?ru yol al?yoruz. John Thomas, Lady Jane'e iyi geceler diler, biraz boynu bükük ama gönlü umut dolu."

D.H.Lawrence’?n derinlikli kitab? Lady Chatterley’in Sevgilisi’nden bir bölümle yaz?ya giri? yapmay? uygun buldum. Paragrafta görmü? oldu?unuz üzere Lawrence’?n çok incelikli ve hassas bir yakla??m? var, karakterlerine kar??. Onlar? o kadar ince süzüyor ki, zaman zaman bu incelik Shakepearevari kelime oyunlar?n? da beraberinde getiriyor. Dönem filmlerinin en büyük handikaplar?ndan biri, bana göre metinlerinin art?k fazlaca demode olu?udur. Yönetmenlerin ço?unun eserleri iyi bildi?ine inan?yorum ve eserlerin ruhlar?n? zedelemeden beyazperdeye ta??ma isteklerine de sayg?m var. Fakat, günümüz insan? için bu söz sanatlar?, kelime oyunlar?, böylesi bir incelik fazlaca bir de?er ifade etmiyor. Bütün bunlar günümüz insan?na fazla geliyor. Sinema uyarlamalar?nda da bu metinleri bir ?ekilde modernle?tirmek ve ça?a uydurmak gerekiyor. Eserin sahibi yazar Lawrence, Lady Chatterley’in hikayesini üç defa de?i?tirmi?. Yönetmende bu de?i?en hikayelerden ikincisini ele alarak eseri beyazperdeye ta??may? uygun bulmu?.

Beyazperdedeki Lady Chatterley, üstte al?nt?lad???m kitaptaki paragraf gibi incelikli bir dil içermiyor. Bu aç?dan metnin sadele?tirildi?ini ve basitle?tirildi?ini gözlemleyebiliriz. Fakat bu basitlik sadece metin ba?lam?nda de?il, duygular? aktarma k?s?mlar?nda da tekrar edince film s?k?c? bir Tinto Brass filmi havas?nda geçiyor. Ba?tan söylemeliyim ki; Lady Chatterley 1900’lerin ba??ndaki atmosferi çok iyi yans?tan bir dönem filmi. Gerek mekan planlamalar?yla gerekse de kostümleriyle dönemin bütün atmosferini oldu?u gibi ekrana ta??yor. Filmin sanat yönetimi ve sinematografi çal??mas? üst düzey. Bunun yan?s?ra oyunculardan al?nan performanslar, yak?n plan çekimler ve kameran?n karakterlere olan yakla??mlar? da çok yerinde. Gelgelelim filmdeki karakterlerin, özellikle de Constance’?n içsel geli?imi çok sönük kalm??.

forum resmi?lk a?k ilk heyecan

Sava??n ortas?nda, ?iddet bütün ülkeye hakim olmu?ken, dünyadan art?k fazla beklentisi kalmayan, sakat kocas?yla birlikte sakin bir ya?am süren Constance’da gittikçe hassas duygular?ndan ar?narak, d?? dünyaya kar?? so?ur. K?? mevsiminde ya?an kar?n bütün ye?illiklerin üstünü örtmesi gibi, onun da duygular?n?n üstünde bir örtü vard?r. Yanlar?nda çal??an bekçi Parkin ile aralar?nda ba?layan yak?nla?ma ise, Constance’?n d??ar?dan kal?n bir tabakayla örtülmü? gibi görünen, asl?nda içten içe yüzeye ç?kmak için f?rsat kollayan duygular?n? bir anda harekete geçirir. Fakat Constance’?n dünyaya bak???ndaki safl?k, Parkin’le aras?ndaki s?n?fsal farkl?l??? a?maya yeterli olmaz. Duygusal açl???n? cinsellikle d??ar?ya vuran Constance gibi asl?nda Parkin de oldukça duygusal bir mizaca sahiptir. Dünyay? alg?lay?? ?ekilleri ve k?r?lganl?klar? ortakt?r iki karakterin. Buna kar??n, aralar?nda s?n?fsal farkl?l?klardan olu?an kal?n bir duvar vard?r. Cinsellikle ba?layan ili?kileri, yava? yava? ikilinin yaln?z ruhlar?nda k?v?lc?mlar? alevlerken, yönetmenin tercihleri ön plana ç?kar.

Evet, Lady Chatterley uzun süresine ra?men, konusunu ve karakterlerini bütünlüklü ?ekilde yans?tmaktan uzak bir uyarlama. Hikayenin k?r?lma anlar? üstünkörü geçilirken, uzun uzun ekrana yans?t?lan sevi?me sahneleri ve gereksiz yere resmedilen do?a görüntüleri bir süre sonra s?k?c? olmaya ba?l?yor. Güzel bir hikaye, özenli bir sinematografi, ba?ar?l? oyunculuklar ama kötü bir film. Bunda yönetmenden ba?ka kimi suçlamal?? Filmin dönemin siyasi havas?ndan olabildi?ince soyutlanmas? da ayr? bir handikap. Oysa Lady Chatterley’in de?erine de?er katan özelliklerden biri de dönemle ilgili getirmi? oldu?u ele?tiriler ve yazar?n görü?leriydi. Sanayi devriminin hemen ertesinde kapitalizmin ç?lg?n yükseli?indeki bir dönemde insano?lunun içine dü?tü?ü durumu neredeyse hiç göstermeden, Constance ve Parkin aras?ndaki ili?kiyi ne kadar bütünlüklü verebilirsiniz ki? Parkin’in içsel dünyas? ve karakterini ?ekillendiren mihenk ta?lar? hep toplumsal olaylarda gizli. E?itsizlik, efendi-köle ili?kisi, kapitalizm, sava? dönemi, insanlar?n önyarg?lar?… Bunlar Parkin’i tan?mam?z? sa?layan belli ba?l? ?eyler ve bunlar? ortadan kald?r?nca Parkin karakteri de anlam?n? yitiriyor. Dakikalarca de?i?ik pozisyonlarda sevi?me sahnelerini göstermek yerine, Parkin’in karakterini ?ekillendiren toplumsal ve sosyal olaylara daha ayr?nt?l? de?inilebilirmi?. Yönetmenin tercihi tabii, sayg? duyuyoruz. Ama yönetmen bu tercihinin getirdi?i sonuçlara da katlanmal?. Yapm?? oldu?u film özetle kötü bir film ve bunda en büyük kabahat de onun yanl?? tercihlerinde yat?yor. Belki de bir edebiyat eseri nas?l uyarlanmamal? sorusuna cevaplar aranmal? ve o gözle izlenmeli Lady Chatterley. Ho?, öyle bir bak?? aç?s?yla bile film fazla k??k?rt?c? bulunabilir. Çünkü cinsellik, duygular?n tezahürü ?eklinde ba?lamas?na kar??n, bir süre sonra hava güzel, etraf ye?illik gel biraz sevi?elim tarz?nda bir e?lenceli?e dönü?üyor. Neticede film kitapla aras?nda çok ba?? olmayan serbest bir uyarlama havas?nda geçiyor. Belki bu yönetmenin kendi tercihidir, öyleyse bir ?ey diyemem tabii. Ama Lady Chatterley, D.H.Lawrence’?n güzel eserine ve onun ince ruhuna yap?lm?? bir hakaret gibi… Umar?m bu filmi izleyen izleyiciler, filmi bu kadar s?k?c?ysa kitab? kim bilir ne kadar s?k?c?d?r diye dü?ünmez.