Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: The Assassination of Jesse James By Coward Robert Ford (2007)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Clint Eastwood
KORKAK ROBERT FORD’UN JESSE JAMES SU?KASTI


forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)

Korkak Robert Ford?un Jesse James Suikast?
Forum resmi
IMDBRT
Yönetmen: Andrew Dominik
Yazar/Senarist: Andrew Dominik, Ron Hansen
Tür: Biyografi / Polisiye / Dram / Tarihi / Western
Konu: Korkak Robert Ford`un Jesse James Suikast?, Amerika`n?n en ünlü kanun kaça??n?n ve onun ?a??rt?c? katilinin özel ya?amlar?n? ele alarak, efsaneye yeni bir bak?? aç?s? sunuyor ve ünlü vurulma olay?n?n...
IMDB Notu: 7.7 / 10 (59,271 oy)
RT Notu: 74 / 100
Süre: 160 dakika
Ülke: ABD / Kanada    Dil: ?ngilizce / Danca   
Ödüller: Oscar aday? oldu
Oyuncular: Brad Pitt, Mary-Louise Parker, Brooklynn Proulx, Dustin Bollinger, Casey Affleck


Filmi çevirirken bol bol bilgi edinmem gerekti. ?ki gündür kendisiye u?ra??yordum. Gerek Jesse gerekse di?er karakterler hakk?nda bir ara?t?rmaya girdim. Bu yüzden kendimi bir ?eyler yazmak ve payla?mak zorunda da hissettim.
Öncelikle filmin çok iyi i?lenmi? bir film oldu?u belirtmek isterim. Senenin en iyi filmlerinden biri oldu?u kesin. Al???lageldik bir western’den çok psikolojik çözümlemelere yer veren, western’i fon edinen ama western’e özgü stilizelikten de geri kalmam?? bir film “Korkak Robert Ford’un Jesse James Suiktas?”…
Oyunculuklar gerçekten çok iyi. Brad Pitt çok iyi bir performans göstermi? ve müthi? bir aksa??nla konu?uyor. ABD’de de çok be?enildi kendisinin bu aksa??n?. Dengesizli?ini iyi yans?tan mimiklerle oynuyor Pitt. Ben Affleck’in pek haz etmedi?im karde?i Casey Affleck de bu sefer iyi i? ç?karm??. M?ym?nt?, kö?eye k?st?r?ld???nda sald?r?ya geçen pasif, depresif ve kay?p bir karakter yaratm??. Ford’u oynarken gerçekten etkili. Asl?nda iyi bir oyuncu olarak sevdi?im Sam Rockwell ise biraz aptalcana bir karakter olan Charley Ford’u canland?r?yor. Oyunculuk yetene?ini kullanmas?na pek izin vermeyen bir karakter de olsa, senaryo gere?i üstüne yüklenen görevi yap?yor. Jesse’ye sad?k arkada? rolünde onun da bir de?i?imi oluyor ama oyunculuk kalitesini belirtecek kadar ekranda kalam?yor. Wood Hite ve Dick Liddil’i canland?ran Jeremy Renner ve Paul Schneider ise yard?mc? oyuncu kontenjan?ndalar ve jest ve mimikleriyle iyi i?ler beceriyorlar. Oyunculuklar tüm ekip halinde yerinde yani. Fakat kad?n oyuncular Mary Louise Parker ve Zoey Deschanel ise az süreyle ekranda kal?yorlar.
Yönetmen Andrew Dominik’in tercih etti?i yol çok isabetli olmu?. Aksiyon dolu bir film yapma yoluna gitmemesin yan? s?ra “anti-kahraman” Jesse ve Robert’?n asl?nda çok da farkl? olmad???na i?aret etmeyi seçmi? kendisi. “The Chopper/Kasap”?n yönetmeni ayn? o filmde yapt??? gibi bu filmde de kahramanlara mesafeli yakla??yor. Onlar? tan?yormu? veya her gün onlarla sanki kö?e ba??ndaki dükkânda kahve içiyormu? gibi yapm?yor. Kim olduklar?n? bilmiyor, umurunda da de?il. O okuduklar?ndan kafas?nda Jesse James ve Robert Ford profili yaratm??, onu ortaya sunuyor. Okuduklar?ndan bir harman ortaya ç?karm??. Ron Hansen’in senaryosunun üzerine yerle?tirmi?.


forum resmi


Jesse ve Bob
Jesse, Robert Ford’un da biriktirdi?i ucuz çizgi romanlarda oldu?u gibi kimine göre halk kahraman?d?r. Çocuklu?unda bu romanlarla büyüyen Bob (Robert’?n lâkâb?), Jesse’ye hayran olur. Jesse eski bir asker olarak sayg?n bir geçmi?e sahiptir. Güney ad?na iç sava?a kat?lm?? ve yanki kovalam??t?r. Daha sonra ise halk? sömüren demiryollar?n? soyar. Zenginden al?p fakire da??t?r. Güneyli’ler için bir kahramand?r soyguncu olmas?na ra?men. “Oh iyi yapm??, müstahak onlara” diye suçu tasvip ederler bilerek yada bilmeden. Dönemin bas?n? da kendisini çizgi romanlara konu edince belki de ilk imaj geli?tirme çabalar? ortaya konur. Ama birçok insana göre de so?ukkanl? bir katildir Jesse.
Film ilerledikçe Jesse’nin tasvirindeki anl?k de?i?imler ortaya ç?kar. Mavi Koru’daki tren soygunundan sonra sürekli de?i?ken tav?rlar sergiler. Önce ac?mas?z ve karizmatik bir soyguncuyken ve yapt?klar?ndan pi?manl?k duymayacak bir adamken, sonra tabiri caizse it gibi pi?man olan bir adam. Hatta o kadar depresif bir ki?ili?i var ki, ne istedi?ini bilmez ve hayattan bezmi? bir ki?i olarak ortaya ç?k?yor.
Mavi Koru’da tren soygunu gerçekle?tikten sonra Robert o ana kadar hayranl?k duydu?u Jesse ile vakit geçirmeye ba?lar. Küçüklü?ünden beri ezik muamelesi görmenin getirdi?i duygusal bask?larla kötü adam olmay? ister adeta. Abisi Charley bile onu ezer ço?u zaman, arkas?ndan dalga geçer. Jesse de örnek ald??? anti-kahramand?r. Ama gittikçe Jesse’nin de etten kemikten oldu?unu görür. Jesse’nin de a?a??lamalar?yla kar?? kar??ya gelince, kendini ondan daha iyi oldu?una inand?r?r. Ve belki de filmin özeti olan Jesse’nin sordu?u soruya bence cevap verir… “Benim gibi olmak m?, ben olmak m? istiyorsun?” Cevap sen olmak istiyorumdur. Oradaki “sen”, Bob için ?an, ?öhret ve be?enilmeyi ifade eder tabiî. Kara ka? kara gözü de?il…
Jesse’nin tehditkâr ve paranoyakça davran??lar? iyice hayallerini y?kar ve yeni bir hayal kurar. Jesse’yi öldürüp, ganimeti kendine toplamak. Zeki bir çocuk oldu?u da kesindir, en az?ndan ?ark kurnaz?d?r bizim deyimimizle. Akl?ndan hinlikler geçer, önce abisi Charley’den emirler al?rken, daha sonra Charley’i parma??nda oynat?r. Dominant karakter o olur ve abisini Jesse’yi öldürmeye bile ikna eder ki, Charley do?u?tan yumru aya?? yüzünden kabul görmemi? bir karakterdir ve Jesse’nin kendisine de?er verip, çetesine katmas?ndan dolay? minnettard?r.
Bob, Jesse’yi hâlâ sevse de k?skançl??? ve tedirginli?i sürmektedir. Gider ve polisle i?birli?i yapar. En sonunda da Jesse’yi vurur ve hain olarak lanetlenece?ini bilmedi?i aç?kt?r. Soyguncuyu kanuna teslim etmi?tir sonuçta. Sadece be?enilmek istemektedir. Bu hainlik ve korkakl?k etiketi üstüne öyle yap???r ki, kendisini öldürülmeye kadar götürür.

forum resmi


Filmdeki ?roniler Düzene?i
Film ba?tan sonra ironilerle dolu. Bunu fark etmi?siniz elbette. Meselâ Charlie Ford, Jesse’yi arkas?ndan vurdu diye hain ve korkak ilan edilirken, Jesse’nin dostu Ed Miller’i arkas?ndan vurmas? hiçbir ?ey hissettirmiyordu bize. Çünkü kahraman (anti-kahraman) Jesse’ydi. Jesse James’in ölümünden sonra Bob Ford hakk?nda anlat?lanlar da korkak olmad???ndan sadece bir hata yapt???ndan bahseder gibiydi. Hiçbir ?ekilde Bob’u suçlam?yordu. Oysa ki, daha filmin ad?nda Korkak Robert Ford denmi?ti kendisine. Ve yine d?? ses anlat?m yaparken Jesse için “Ne yapt??? soygunlardan, ne de i?ledi?i iddia edilen 17 cinayetten pi?manl?k duydu.” derken, filmin ilerleyen a?amalar?nda Jesse’nin yapt?klar?ndan ne kadar pi?man oldu?unu “Bu adam nas?l bu kadar yoldan ç?km?? diye hayret ediyorum.” diye kendi a?z?ndan duyuyorduk. Anlat?c? bile ikilemdeydi bu konuda ya da sadece “d??tan görünen Jesse”ye tercüman olarak dü?ünülmü?tü. Bob’un korkakl??? ve Jesse’nin kahramanl??? hakk?nda sürekli soru sordu ve de yaratt? film, ama hiç cevap vermedi. Çünkü cevap verilemez bunun fark?nda. Bu da ayr? bir ironiydi tabiî…


forum resmi


Jesse James Vurulmay? ?stedi mi?
Bana göre hem evet, hem hay?r. Art?k umursam?yordu. Bir keresinde Charley’e “öbür dünyay? gördü?ünde bedenine geri dönmemek için kendi kusmu?unu bile ka??klayacaks?n” demi?ti. Ama kar?s? ve çocuklar?n? seviyordu ve art?k soygunculuktan yorulmu?tu. Evinde çocuklar? ve kar?s?yla ya?amak istiyordu ve art?k birilerine güvenmek istiyordu. Öldü?ü gün, silah kemerlerini ç?kartt? ve kanepenin üzerine koydu. Robert’?n ne yapaca??n? merak ediyordu. Güvenmiyordu ama güvenmek istiyordu. Bir ?ey yapmad???n? görünce güven oyununu sürdürdü ve “bu resim tozlanm??” diyerek ona arkas?n? döndü. Sandalyeyi çekti ve bu güven oyununu sürdürdü ve resmi silmeye gitti. Oyunu kaybetmek mi, kazanmak m? istedi?i bilinmez ama Bob’un kendisine silah?n? do?rulttu?unu camdaki yans?madan gördü?ü anda elinin beline gitti?ini ve silah?n? arad???n? dikkatlice izleyenler görecektir. Yani bu yorumla ölmek istemedi?i, sadece güven istedi?i ama ölmeyi de göze ald??? fikri görü?ümdür.


forum resmi


Jesse James’i Kim Vurdu?
Jesse vuruldu?u anda Charley ve Bob içerideydiler. ?kisi de silahlar?n?n horozunu kald?rd?lar. Ate? eden Bob oldu. Silah?n?n üstündeki dumandan belli. Charley ise ate? etmedi, silah?nda duman yoktu. Bu yüzden Jesse’yi Bob vurdu. Ayr?ca kur?unun geli? aç?s? ve Jesse’nin kafas?n? çarpt??? aç? da Bob’u i?aret ediyor. Yine de Charley filmin ilerleyen bölümlerinde hayat?na kast etti?i ve karde?ine suç orta?? oldu?u için kendini affetmiyor. Zaten Robert filmde yer almayan mahkeme an?nda “ben vurdum” diyor.
Gerçek hayattaki otopsisinde tek kur?unun Jesse’nin kula??n?n arkas?ndan girdi?i ve ortada kald??? söylenir. Ama Jesse’nin evine gidenler de duvarda kur?un izini görürler. Bu yüzden asl?nda iki karde?in de ate? etmi? olmas? olas?. Ayr?ca o günden bu güne kadar gelen an? defterlerinde birçok kez silah sesi duyuldu?u söylenir. Jesse’nin de kar??l?k vermi? olmas? olas? gerçekte.


forum resmi

E?cinsel Alt Metin Var m??
Çok fazla erkek ortalarda dola??nca böyle iddialar ortaya ç?kar. Ama öyle olma olas?l??? da var elbette. Jesse y?kan?rken Bob’un sinsice yakla?mas? bir müddet onu süzmesi, Jesse’nin ise defol diye kar??l?k vermesi Bob’un bir a?k besledi?i Jesse’nin ise buna k?zd??? yorumunu getirebilir. Bu kadar çok ilgi göstermesi ve idolle?tirmesi a?k do?urmu? olabilir. Ayr?ca o sahnede Bob’un yüzündeki o ifade de enteresan. Yine de filmde en ufak bir ç?plakl?k bile yok. ?ki tane banyo sahnesi var, onlarda da Brad Pitt ve Casey Affleck’i kaburgalar?n?n üzerinden görüyoruz.

forum resmi

Bunlar?n D???nda…
Filmin sinematografisi de çok güzel. Sade ve dingin bir o kadar da görkemli planlar çekmi?ler. Gücünü sadelikten al?yor görüntüler. Tren soygunu sahnesindeki planlar derslik. Nick Cave ve Warren Ellis’in de ayn? güzellikteki müzikleri müthi? e?lik ediyorlar.
Filmin 30 milyon dolara mâl olup, Amerika’da sadece 3,8 milyon dolar has?lat yapmas? Amerikan seyircisine olan inanc?m? bir kez daha sarst? aç?kças?. Avrupa’da 9,3 milyon has?lat yapan film toplamda 17 milyon dolar zararda ?u an. Bu arada filmin gerçek uzunlu?unun 2,5 saat daha fazla olmas? bir Director’s Cut’?n kaç?n?lmaz oldu?unun da habercisi. Ç?karsa bana yine yol görünecek galiba subtitle workshop’a do?ru…
paranoid
?nsan?n neye inanaca??n? bilemedi?i durumlardaki huzursuzlu?unu ve beraberindeki gerilimi kat?ks?z olarak ald?m Korkak Robert Ford’un Jesse James Suikasti’nden. Kalbimizdeki zaman otobanda tam gaz giden bir otomobil kadar h?zla akarken, çevremizi saran bütün o gerçeklik ad? verilen mefhumun; sanki duracakm?? gibi a??r aksak ilerliyor olmas?na uzun süre maruz kalmak ç?ld?rman?za neden olabilir. Belirsizli?in, güvensizli?in ve tutars?zl???n oldu?u her çevre için benzer bir durumdan bahsedilebilir asl?nda. Tabi çevreden çok, o çevrenin içinde bulunan ki?inin zihinsel durumu çok daha etkili olsa gerek. Ki?inin tan?mlamalar? kökünden sars?lm??t?r, bakt??? yerden gördü?ünü tam manas?yla kavrayarak alg?layamaz. Ayaklar?n?n yere basmad???n? duyumsayarak ürperir. Onun d???ndaki her?ey ve herkes olan bitene vak?f halleriyle, ki?iyi paranoya e?i?ine sürükleyerek i?kence eder. Filmin bu duygu durumunu, amac?na uygun olarak her karesinde çok iyi i?ledi?ine inan?yorum. Hem zaten bu i?leyi?; ileride Jesse James’in kararlar? neticesinde uygulamaya soktu?u davran??lar?na gerçek anlam?n? bah?etmemizi sa?lama da en büyük dayanak gibi görünüyor. (Gerçi bu atmosferin Robert Ford cephesinde ve Jesse James cephesinde farkl? farkl? renk ve tatlara büründü?ünü söylemekte mümkün.Yani ortada her zamanki gibi, iki farkl? karakterin bulundu?u durumlarda tek bir gerçeklikten bahsetmek olanaks?z.Her ikisinin konumlar?ndan bak?ld???nda olan bitenin çok farkl? betimlemeleri yap?labilir).

Peki Jesse James’i bunlar?n d???na yerle?tiren, hükmetme ve olaylar?n ak?? yönünü de?i?tirebilme gücü varm?? havas?n? veren neydi ? Kararl?l??? m? ? Zekas? m? ? K?sacas? Jesse James’i Jesse James yapan tam olarak neydi ?En iyi satranç oyuncusu bile tüm hamle olas?l?klar?n? hesaplayarak en do?ru hamleyi yapmakta her zaman muktedir olamaz. Asl?nda belki de Jesse James’in gücü etraf?na sald??? korkudan ileri geliyordu, efsanele?mi? ki?ili?inin etkisi o kadar büyüktü ki, onun bulundu?u ortamlarda insanlar?n hareket ederek eylem yapabilme güçlerini emiyordu adeta. Fakat bu da Jesse James muammas?n? ayd?nlatmaya pek yetmiyor san?r?m. Çünkü James bir efsane olarak do?mad?, fakat efsane olmay? bildi. Bu gibi durumlarda en basit ve kolaya kaçan aç?klama, (Ford'un da özünde kavrad??? gerçek olan) insanlar?n olduklar? ki?i olabilmenin d???nda, ba?ka biri olma konusunda asl?nda pekte ?anslar? olmad???ndan, öyle olduklar?n? söylemektir. O Jesse James olmak d???nda bir ?ey olamazd? zaten, Jesse James olmak için özel bir çaba gösterdi?ini ve bunu ta ba??ndan beri planlad???n? söylemek ona fazlaca insan üstü özellikler atfetmek olur kan?s?nday?m. Jesse James’in kendisine de adeta bir üçüncü gözle ?öyle bir d??ar?dan bakarak: “Bu adam nas?l bu kadar yoldan ç?km?? diye hayret ediyorum” diyerek say?klama niteli?inde söylenmesi bu sav? destekler nitelikte. (Ki zaten Jesse James’in de olana bitene daha fazla katlanamayarak, bir ad?m daha ilerleyemedi?i ana nas?l geldi?ini gördük). Robert Ford'un bir sahnede söyledi?i gibi: “O sadece bir insan”. Hemen bu noktada, filmin zaten sadece ad?yla bile daha ba??ndan bask?s?n? kurarak dürtükledi?i, de?erler çat??mas?ndan öte gidemeyecek ahlaki tart??malara gebe bir sorgulama ba?lat?labilir. Robert gerçekten korkak m?yd? ? Jesse James suikasti asl?nda bir ihanetin öyküsü mü ? "Robert, yi?it bir delikanl?y? s?rt?ndan vuran ci?eri be? para etmezin teki" diyenlerle, "Jesse James her ne amaca hizmet ederse etsin yapt?klar?yla netice de so?ukkanl? bir katildi, ölmeyi fazlas?yla haketti" diyenlerin seslerini duyar gibiyim. Ölmeyi hak etmi? olmas?yla, ölmesinin kaç?n?lmaz olu?unu birbirine kar??t?rmadan bu tart??may? ileri götürmek çok zor olacak. Burada sanki ölüm ?eklinin nerde ve nas?l oldu?u ilgilendiriyor insanlar? daha çok. Ve e?er Jesse James mit olduysa, bunu ba?arabilmesinin sebeplerinden bir tanesi, bu nerde ve nas?l meselesini çok iyi kavrad???ndan, ironik bir gidi? planlarcas?na kendi mitini Robert Ford'a borçlu olarak gitmi? olmas?d?r.Bir efsanenin kendi varl???n?, bir korka?a borçlanmas?d?r asl?nda bu.

Fakat gene de insanlar?n efsanele?mi? ki?iliklere ve efsanele?mi? olaylara inanmaya ihtiyaçlar? var. Hatta sonunda kurban?n kendilerinin de olabilece?ini bile bile buna bo?un e?mekten ald?klar? bir haz oldu?unu bile dü?ünebilirim.?nsano?lunu anlamak çok zor gerçekten, Jesse James ilk cinayetinde, ilk soygununda yakalanm?? hapse at?lm?? veya idam edilmi? olsayd? bugün burada Jesse James’ten sadece katil olmas? vasf?yla bahsediyor olacakt?k muhtemelen.(Belki de esamesi okunmayacakt?). Fakat bir çok konuda oldu?u gibi, katil olabilme konusunda bile tüm maharetlerini ortaya koyarak alan?nda umulmad?k ve görülmedik ba?ar?lar gösteren birine hayranl?k besleyerek sayg? duyabiliyoruz. Bunun uzun uzad?ya konu?ulmas? da ba?ka bir yaz?n?n konusu olabilir ancak.

Korkak Robert Ford’un Jesse James Suikasti'nde de ?öyle bir dü?ündü?üm zaman görüyorum ki; Unforgiven ile ba?lad???n? tahmin etti?im bir gelenek söz konusu. O gelene?i de aç?klamaya çal???rsam; efsanele?mi? olay ve ki?ilerin asl?nda geldikleri yollar?n öyle pekte muazzam,ola?anüstü özellikler ta??mad???n? izleyiciye yava? ve derinden yedirerek fark ettirmeye çal??mas?d?r. Özellikle Western sinemas? örnekleri için eski destans?, masals? anlat?mlar daha bir gerçekçi, ayaklar? yere basan anlat?mlara kay?yor gibi. Tabi zaman?nda kullan?lan anlat?m biçimleri için de eminim kimse filmi izlerken“ayaklar? yere basm?yor bunun” diyerek izlemiyordu. Fakat günümüzün Western sinemas? art?k böyle bir ihtiyaca cevap olarak farkl? bir yap?lanma içinde sanki. ?nsanlar art?k gerçekten olan biteni bilmek istiyor. Gene de bunun cevab? hiçbir zaman verilemeyecek. Tarih durdu?u yerde durup bizim gerçekleri bulup ç?karmam?z? bekleyen bir ?ey de?il, her dönem kendi gerçeklik anlay???m?zdan hareketle, zaman?m?z?n gerçekli?ini yaratt???m?z gibi tarihsel gerçekli?i de yeniden yarat?yoruz. Sahi; gerçekten olup biten neydi ?

Ben daha fazla laf? uzatmadan,bu güzel inceleme ba?l???n? me?gul etmeden, titiz çevirisi ve hayati bilgilendirmeleri ad?na göstermi? oldu?u özveri için Clint Eastwood'a çok te?ekkür ederim. Bu güzel film art?k seninle birlikte an?lacak. flowers.gif
Funkster
Sinemada izledi?im The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford’u uzun süresi ve bir westerne göre a??r olan temposuna ra?men nefis Clint Eastwood çevirisiyle yeniden izledim. Bir kez izledikten sonra tuhaf biçimde ikinci kez izlemek sanki bir görev gibi gelmi?ti bana. Çünkü bu türden ve bu üsluptan ho?lanmayanlar için eziyet haline gelebilecek Jesse James Suikast?, mükemmel bir film. Fakat westernlere ve onlar?n sinemada pek fazla üzerine dü?ülmeyen hüzünlü altyap?s?na sempatiniz varsa bu filmi ve 2005 John Hillcoat yap?m? The Proposition’? kolkola birer ba?yap?t olarak görmeniz mümkün. Yine de The Proposition’?n sürükleyici bir western maceras?n?n epik bir ambiyans içinde yo?rulmu?lu?undan biraz farkl? olarak, Jesse James Suikast?’na bir efsane anlat?m?n?n içine yerle?tirilmi? biyografik bir western dram? denebilir. Western tabirine uyan bir aksiyon perspektifi olmamas?na ve edebi hissiyatla ele al?nm??, aceleci davranmayan kurgusuna kar??n, kendi iç felsefesi dahilinde oldukça sürükleyici bir yap?s? da var. Günümüz gözüyle bakarsak, bir mafya ailesinin iç hesapla?mas?n? and?r?yor. Goodfellas mant???yla da anlat?labilecek bir suç efsanesini, anlat?c?s?, kahramanlar?, kötüleri, müzikleri ve do?al atmosferiyle masals? biçimde ele almak, gi?e ekonomisi aç?s?ndan ciddi bir kumar. Ancak Yeni Zelanda’l? yönetmen Andrew Dominik meseleye sanatsal aç?dan daha yak?n durdu?u için böylesine olgun ve güçlü bir sinema dili ile söylenenlerin, kesintisiz aksiyon, v?z?ldayan kur?unlar, iyi adam-kötü adam ?eklinde tek boyuta indirilmi? karakterler görmeye al??k?n ortalama izleyiciye pek hitap etmedi?i aç?k. Kovboy onuru ve vah?i bir co?rafyada hayatta kalma mücadelesinin birey üzerindeki etkilerinin psikolojik yans?malar?n? öne ç?karma gayretindeki milenyum westernlerinin bu tavr? gayet anla??l?r asl?nda.

Yukar?da sözü geçen ve geçmeyen tüm western kli?elerini günümüzde kullanmak, sinemada western kültürü ile bir ?ekilde içli d??l? olmu? insanlara yeni bir ?ey vaat etmiyor. Herkesin belindeki silahlarla sa?lamaya çal??t??? bireysel adaletlerin, soyulan bankalar?n/trenlerin, sars?lan aile de?erlerinin ve en önemlisi iyi-kötü sorgusunun daha bir öne ç?kt??? içe dönük, fakat çok boyutlu bir yola girmesi kaç?n?lmazd?. Jesse James Suikast? da bu yolun yolcusu, hatta o yolun yan?na yan yollar da açt??? ?imdilerde olmasa bile, daha sonralar? anla??labilecek yüreklilikte bir yap?m. Çok derin, felsefi, koyu bir hüzün var içinde. Ama öte yandan ba??ra ça??ra dile getirmedi?i güçlü bir gerilimi de muhafaza ediyor bünyesinde. Tren soygunu, Jesse James’in ayr? ayr? Ed Miller ve Charley Ford ile konu?tu?u sahneler, yine Jesse James’in sofrada bulundu?u anlarda havada hissedilen gerilim, Wood Hite’?n Ford’lara yapt??? bask?n?n nefes kesen do?al aksiyonu, elbette suikast sekans? ve dahas?… Bu gerilimin olu?umundaki en büyük etken Brad Pitt’in sa?? solu belli olmayan, dengesiz, alayc?, ama her halükarda karizmatik Jesse James yorumu. Yüzündeki tekinsiz gülümseme ve kötücül duru?u kadar, dipten gelen hüznünün üzerine biraz daha gidilmesini isterdim. Her ne kadar o hüzün film boyunca hiç yakam?z? b?rakm?yor olsa da, özellikle çok k?sa geçilen bir Pitt sahnesine dayanarak böyle dü?ündüm: Dick Liddil ile gitti?i bir hanedeki çocu?u ac?mas?zca pataklad?ktan sonra d??ar? ç?kt??? andaki ruh hali çok dokunakl? geldi bana. O sahnedeki kötü Jesse James’in içine k?sac?k da olsa bakabildik. Böyle sahnelerin ekonomik kullan?mlar?na da anlam veriyorum. Jesse James’i yak?n plan hüngür hüngür a?larken göstermek anlams?z olurdu. Bizi istedi?i havaya sokmu? olan film zaten her türlü gücü ve zay?fl??? betimleyebiliyor. Zay?fl?k yönü de Robert Ford arac?l???yla çok manidar biçimde vurgulan?yor. Az?l? bir kanun kaça?? efsane haline gelirken, onu öldürdü?ü halde bir türlü kahraman olarak görülmeyen Robert Ford’a en iyi cevab? halk ve tabiki söyledi?i ?ark?yla Nick Cave veriyor.

O Nick Cave ki, ba?tan a?a?? The Proposition gibi ba?yap?t bir western yazm??, Jesse James ve Robert Ford’un hikayesine de müzikal anlamda bu kadar vak?f olmas? çok do?al. Yine Warren Ellis ile birlikte yapt??? müzikler, filmin bütün zaman?na mekan?na hakim ve alabildi?ine hüzünlü. Ayn? ?ekilde filmin bütününe sinmi? olan Jesse James korkusunun ve a??t?n?n Brad Pitt yorumu üzerine daha çok ?ey söylenebilir. Ondan sonra en çok Charley Ford rolündeki Sam Rockwell’i be?endim. Herhangi bir duyguyu vermekten aciz buldu?um Casey Affleck’in yaratt??? ruhsuzlu?un üzerini en iyi Rockwell örtüyordu bana göre. Jesse James korkusunun ne demek oldu?unu gayet iyi biçimde izleyene aktarabilmi? olan Charley Ford performans?n?n incelikleri, Brad Pitt’in gölgesinde kalsa da filme yak???r düzeydeydi. Hatta sözünü etti?im Jesse James-Ed Miller sohbetinde aktör Garret Dillahunt’?n tedirgin performans? da görülmeye de?erdi. Rockwell’in Jesse James’i yumu?atmak, korkusunu bertaraf etmek ad?na Charley Ford’a yükledi?i traji-komik, ezik, zoraki kahkahalar savuran, kaypak ve korkak özellikler tam isabetti. Yazmakla, konu?makla tüketilmesi zor, hatta birçok yönden tüketilmesi zor an?tsal bir yap?m The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford… Günümüz kara filmlerine de ilham veren farkl? bir western rüzgar? esiyor ?u s?ralar. Bu yaz?daki baz? isimlerin ve esmekte olan o rüzgar?n da etkisiyle ayak seslerini duydu?um, bir ba?ka roman uyarlamas?n? da sizlerle payla?mak isterim. Nefesimi tuttum, bekliyorum.
IMDB
The Road (2008)

Directed by: John Hillcoat
Genre: Drama / Thriller
Plot Outline: A post-apocalyptic tale of a man trying to get his son to safety.
Cast: , , ,

Roman: Cormac McCarthy (No Country For Old Men)
Yönetmen: John Hillcoat (The Proposition)
Clint Eastwood
Bu arada film müziklerini edindim, iki gündür dinliyorum.
Dikkatimi çeken iki parça filmin Jesse ve Bob'a bakışını da gösterebiliyor.

Song for Jesse ve Song for Bob...

İsimlerin değiştirilerek her iki karaktere de bir müzik ithaf edilmesi filmin Jesse ve Bob'a bakışını gösteriyor. Jesse'nin şarkısı daha melankolik ama daha huzurlu bir duygu veriyor, yada bana öyle gelmiştir smile.gif. Bob'un şarkısı ise daha ağırdan ve dramatik. Filmin gidişine uygun gerçekten... Seviyoruz sizi Cave & Ellis.

Bu arada "The Money Train" bestesini soundtrack'in en iyi parçası olarak gördüm. O ne giriştir öyle?!
R0BlN
Ben bu filmde f?rsat? kaçan bir ba?yap?t hissi ald?m. Tuhaft?r, hiç ilgisi görünmese bile ayn? hissi Izgnanie'de de ald?m (Izgnanie, sinematografisiyle bir gömlek daha üstün, o ayr?). Her ikisi de acelesi olmayan, yava? yava? ilerleyip söylemek istediklerini alçak sesle söyleyen zarif yap?tlar gibiydi en ba?ta. Jesse James'ta, a?açlar aras?nda geli?en gecenin alacas?ndaki ilk tren soygunu sahnesi öyle mükemmeldi ki. Sonra ne oldu? Film, arkadan itilmesi gereken hantal bir çimendifer havas?na büründü, süründü kald?. Jesse James'in öldürülmesiyle ba?layan ve sona kadar devam eden sahnelerde tekrar h?z kazand?k. Ama tümüyle de?erlendirdi?imizde insana "Bir çuval keçiboynuzu çi?neyip bir damla bal yemi?" hissi veriyor film. Alçak sesle söylenenin asl?nda zaten öyle söylenmesi gerekti?ini, do?rusu hayk?racak bir ?ey olmad???n? farketti?inizde hayal k?r?kl??? ya??yorsunuz; seyretti?iniz güzel sahneler, camlar?n o dönemin gere?i olarak e?ik bükük olmas? gibi ayr?nt?lar? izlemi? olman?z yan?n?za kâr kal?yor.

Böyle bir öykünün ritmi, konunun do?as? gere?i adagio de?il, allegro, en az?ndan moderato olmal?yd? bence. Bana öyle geliyor ki yönetmenler kendi çektikleri sahnelerin büyüsüne kap?l?yorlar, kap?lmas?nlar. Öyle etkileniyorlar ki bir dakikas?n? kesmeye k?yam?yorlar. Oysa, sinema seyirciyi büyüleme sanat?, filmi çekeni de?il; yönetmen kendini o sihirden ar?nd?rmal?. Bu güzel film ve dahi Izgnanie, 30 dakika kadar daha k?sa olsayd?, yani i?ledikleri öykünün ritmini yakalasalar, o duygular?n (a?k, h?rs, k?skançl?k, pi?manl?k, keder) temposunun gerisinde kalmasalard?, her iki film de ba?yap?tt?. Bu halleriyle de güzeller, ama o kadar i?te.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.