Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Mysterious Skin (2004)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
BuRnOut
forum resmi


IMDB
Mysterious Skin (2004)

Directed by: Gregg Araki
Genre: Drama / Mystery
Tagline: Two boys. One can't remember. The other can't forget.
Plot Outline: A teenage hustler and a young man obsessed with alien abductions cross paths, together discovering a horrible, liberating truth.
User Rating: 8.0 / 10 (10,949 votes)
Runtime: 99 min
Awards: 5 wins
Cast: Chase Ellison, George Webster, Rachael Nastassja Kraft, Lisa Long


lean out your window, golden hair
i heard you singing in the midnight air
my book is closed, i read no more
watching the fire dance, on the floor
i've left my book, i've left my room

for i heard you singing through the gloom
singing and singing, a merry air
lean out the window, golden hair...
(Syd Barrett / Golden Hair)


Scott Heim’in roman?ndan uyarlanan Mysterious Skin, roman?n ele al?n?? tarz?yla ve Gregg Araki’nin cinsel istismar? yorumlay?? ve yans?t?? ?ekliyle de asl?nda tart??maya aç?k. 90’lardan sonra Amerikan Ba??ms?zlar?n?n ço?u cinsel istismar?, ebeveynlerin çocuklar?na kar?? tutumlar?n? ve sosyal e?itsizli?i oldukça sivri bir dille anlatt?. Gregg Araki’nin üslubuna de?inecek olursak, onun bu filmdeki anlat?m?n?n Sam Mendes’in ve Todd Solondz’un Amerikan hayat biçimini k?yas?ya yerdikleri, gerçekçi ve ele?tirel tarzdan farkl?l?k gösterdi?ini gözlemleyebiliriz. Ele?tirelli?i ön plana almak yerine Araki, konu ald??? roman?n havas?na daha sad?k kalm??. Film ba?tan sona kadar bir romandan uyarlama oldu?unu belli ediyor. Dinsel törenleri and?ran giri? sekans?ndan sonra ba?layan d?? sesin anlat?s?, birbirine paralel giden iki karakterin öyküsü ve finalde aç?kl??a kavu?an, aralar?ndaki telepatiyle ba?lay?p kader ortakl???yla sonuçlanan ili?kinin ele al?n?? tarz? da oldukça ilgi çekici. Zaman zaman çok hassas dokunu?larla karakterlerini izleyiciye tan?tan Araki, filmin geneline bak?ld???nda ise oldukça mesafeli. Cinsel tacize u?rayan ve hayatlar? isteseler de istemeseler de o tacizden sonra de?i?en iki çocu?un hayat?, suçlu/suçsuz ayr??mas?na gidilmeden verilirken, tacize u?rayanlar?n gözünden yans?t?lan ve ola?anm?? gibi ekrana bindirilen hayat ?eritleri ise söyleyeceklerini melodrama dönü?meden izleyiciye veriyor. Bu konuda Araki o kadar ba?ar?l? ki; filmin finalindeki diyalog olmasa Neil’?n bunu umursamad???n? bile dü?ünebiliriz. Onun iç dünyas?n? ve kendi kaç?? alanlar?n? çok iyi gizliyor. Wendy’nin Neil’i anlat?rken kulland??? cümle gibi, Araki’de izleyiciyi onun “derin kuyuya” benzeyen kalbine do?ru tekinsiz bir yolculu?a ç?kar?yor. Bu yolculuktan sonra karar vermeyi, izlediklerinden bir sonuç ç?karmay?, çocuk istismar?n?, ailenin en gerekli zamanlarda ortada olmay???n? ve duygulardan ar?nm??, a??r?l?k ve ?iddetle yo?rulmu? cinselli?i yorumlamay? izleyicisine b?rak?yor. Gerçekten yapt??? i? oldukça tehlikeli. Zira filmin gidi?at? içinde birçok dipsiz kuyu var ve seyircinin bu kuyulardan birine dü?mesi an meselesi. Böylesi istim üstü bir konuyu, bu denli derin bir kavray??la ve riskli bir anlat?mla ekrana ta??mak kolay i? de?il.

forum resmi


Günümüzde ele?tirel olmakta di?er ?eyler gibi “moda” halini ald?. ?yi gitmeyen bir ?ey varsa, tart??maya mahal verecek bir durum varsa, genele ayk?r? bir söylemden söz ediliyorsa, ne kadar popülist olsan da ona kar?? bir duru? göstermen yeterli. Ne de olsa art?k tart??malarda bir reyting arac?. Popüler olman?n en kolay yolu popülist olmaktan geçiyor. Sinemada bu anlamda televizyondan çok farkl? de?il. Her sene bir y???n “ele?tirel” etiketli film vizyonlara giriyor, festivallerde dola??yor, kap?lar?m?z? çal?yor sonrada yok olup gidiyor. ?çlerinde samimi olanlar? da var, ticari kayg?lar gözetenleri de… Samimi olup da ele?tirdi?i ?eylerle kendi görü?leri aras?na bir çizgi çekip daha sonra o çizgide yerini kaybedenlerden mi dem vural?m, yoksa ele?tirelli?i sabun köpü?ü diye tabir edilen “soap operalar” boyutunu geçemeyen yeni yetme yönetmenlerin ta?k?nl?klar?n? yans?tan acemice yap?mlara m? de?inelim. Yönünü bulamam??, ne yapmak istedi?ine karar verememi?, verse bile bunu yans?tabilecek yeterli kapasiteye sahip olamam?? ki?ilerce üretilen bu bol soslu yap?mlara nazaran bir de ele?tirelli?ini izleyicinin gözüne sokmayan, izleyeninden belli ?eyleri anlamas?n? ve kavramas?n? bekleyen yap?mlar var. Mysterious Skin’de bu ikinci s?n?fa dahil edilebilecek yap?mlardan. Popülist olmaktan uzak, ele?tirelli?ini izleyenin gözüne sokmayan, kendi halinde ve ciddiyetsizmi? gibi duran kabu?una kar??n, muhteviyat?yla ???ldayan ve fark edilmeyi ve anla??lmay? bekleyen bir hazine gibi. Kolayca yan yollara sapmaya olanak veren yap?s? ve dikkatsiz izleyicilerin içinde kaybolmalar?na neden olacak anlat?m?yla da üzerinde kafa yorulmas? gereken bir ba??ms?z. Gençliklerinde ya?ad?klar? olaydan sonra biri sevgiyi arayan, di?eri dü?lerindeki bo?luklara yan?tlar bulmak isteyen iki yeni yetme gencin hikayesinin anlat?ld??? Mysterious Skin, stereotiplerden uzak anlat?m? ve karakterlerin yapt?klar? duygusal yolculuk sonunda kendileriyle hesapla?malar? bab?nda da farkl? aç?l?mlarla hikayesini zenginle?tiriyor.

“Dünyadaki bütün kederleri, hüzünleri ve boktan ac?lar? dü?ündüm. Ve bunlar beni kaç?rmak istedi. Kalbimin en derin noktas?ndan bu dünyay? geride b?rakmak, buradan gitmek istedim. Gece yükselen ve büyülü bir ?ekilde kaybolan iki melek gibi…”

Not : Filmin çevirisini yapan Raskolnikov ve Guerilla Jam'e çok te?ekkürler. Harika bir çeviri olmu?. flowers.gif

?lgili Linkler :

Todd Solondz ve Sinemas?


Bob le Flambeur
Greg Araki filmografisinde sadece yönetmenin hayranlar? taraf?ndan yüceltilen bir kült film de?il ayn? zamanda kendi döneminin klasikleri aras?nda an?lmay? da hak eden ?imdilik tek eser.

?lk izledi?imde Araki'nin filmografisinde bir dönüm noktas? olaca??n? sanm??t?m. Ama 10 y?ld?r bu düzeyde bir yap?t daha izleyemedik kendisinden. Umar?m, White Bird in a Blizzard bu beklentimizi kar??lar.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.