Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Interstate 60 (2002)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
sson
forum resmi

IMDB
Interstate 60 (2002)

Directed by: Bob Gale
Genre: Adventure / Comedy / Drama / Fantasy / Mystery / Sci-Fi / Thriller
Tagline: It began as a wish, became an adventure, and ended as the ultimate road trip.
Plot Outline: A confused young man (Marsden) takes a journey on a road that doesn't exist on any map.
User Rating: 7.7 / 10 (6,231 votes)
Runtime: USA:116 min
Awards: 2 wins
Cast: Matthew Edison, Paul Brogren, Wayne Robson, Gary Oldman


"Bir teoriye göre, sonsuz bir evren ve zamanda her ?ey gerçekle?ecektir. Bu da demek oluyor ki, imkâns?z olanlar da dahil olmak üzere tüm olaylar kaç?n?lmazd?r.”

Üniversite ö?rencisi iki arkada??n bir barda yapt?klar? ilginç sohbete tan?kl?k ederek filmimize giri? yap?yoruz. Ne de olsa anlat?c?n?n da söyledi?i gibi, birçok öykü barlarda ba?lar. Yapt??? tez çal??mas?ndan bahseden karakterimiz, Amerika hariç varl???n? günümüze de?in sürdüren kültürlerin birço?unda amac? dilekleri gerçekle?tirmek olan bir efsanenin mevcut oldu?undan dem vuruyor ve bunu kendisine dert ediniyor. Bu esnada sohbete kulak misafiri olan orta ya?l? bir adam bu arkada??m?z? yalanlarcas?na, Amerika’da dilekleri gerçekle?tiren birinin var oldu?unu belirtiyor. Söz konusu ki?inin, k?rm?z? papyon takan ve maymun ?eklinde bir pipo içen O.W. Grant adl? efsaneyle 60 No’lu otobanda tan??t???n? ö?reniyoruz. Ancak çok geçmeden ö?reniyoruz ki, gerçekte 60 No’lu otoban diye bir yer yok.

?lkokuldan beri bize ö?retilen, her hikâyede bir giri?, geli?me ve sonuç bölümünün oldu?udur. Giri? bölümü belki de bunlar?n içinde en zor olan?d?r. Bu k?sm? iyi tutturamazsan?z anlatt???n?z hikâyenin çekicili?i kalmaz, seyircinin ya da okuyucunun ilgisini ilk andan itibaren kaybedersiniz. Filmin son derece sade bir anlat?m tarz? var. Bu yüzden baz?lar?na basit ve yüzeysel gelebilir. “Vermek istedi?i bir mesaj var m??” diye sorarsan?z, buna ancak siz karar verebilirsiniz. Bana göre var. Asl?nda bu biraz da hikâyeye ne aç?dan yakla?t???n?za ve kendinizi filmin hitap etti?i kitle içerisinde ne oranda gördü?ünüze ba?l?. Kimilerine göre “Bir film izledim hayat?m de?i?ti” tarz? bir yap?m, kimilerine göre ise sadece s?radan bir seyirlik. Hiçbir beklentiniz olmadan ekran kar??s?na geçseniz dahi filmden keyif alaca??n?z ?üphe götürmez bir gerçek.


forum resmiforum resmi
forum resmiforum resmi

“Her ?ey bir dilekle ba?lad?, ard?ndan bir maceraya dönü?tü ve unutulmaz bir yolculukla son buldu.”


Neal Oliver hayata dair sorular? ve sorunlar? olan kafas? kar???k bir gençtir. Resim yapmaktan ho?lanmaktad?r fakat bu i?te yeterince iyi oldu?u konusunda ?üpheleri vard?r. Sanat bursu ba?vurusu defalarca reddedilmi?tir. Ancak bu onun gerçekten ba?ar?s?z oldu?u anlam?na m? gelmektedir? Ya?ad???m?z dünyadan örnek verecek olursak: Einstein matematik dersinde ba?ar?s?z oldu?u için ilkokuldan at?lm??t?; Elvis Presley, müzik yap?mc?lar?n?n “?ark?lar?n hiçbir i?e yaramaz, sen iyisi mi kamyon ?oförlü?üne geri dön” ?eklindeki tepkisiyle kar??la?m??t?. San?r?m bu ve benzeri örnekler insan?n sevdi?i i?i yapmas? gere?ini do?rular nitelikte. Mesle?imiz, kimli?imizin ayr?lmaz bir parças?n? olu?turuyor. Yeni tan??t???m?z bir ki?inin ad?n? ö?rendikten sonra akl?m?za gelen ilk soru onun ne i? yapt??? oluyor. Bununla birlikte; resim, müzik, foto?rafç?l?k ya da yazarl?k gibi sanat dallar? birçok ki?i taraf?ndan basit birer hobi olarak görülüyor. Hobiler, yapmaktan zevk ald???m?z ?eyler oldu?una göre bunlar? meslekî u?ra??m?z hâline getirmekten güzel ne olabilir ki? Hobi dedi?imiz ?ey ki?iden ki?iye de?i?en bir kavram de?il midir zaten? Benim için meslek olan foto?rafç?l?k bir ba?kas? için hobi s?n?f?na girebilir, ya da bir bahç?van?n sorumlu?u alt?nda olan bahçe düzenleme i?i benim ki?isel merak?m olabilir. Sevdi?i i?i yapan ki?inin en ba?ta huzuru, ard?ndan da ba?ar?y? ve mutlulu?u yakalad??? gerçe?ini inkâr edebilir miyiz? San?r?m en do?rusu, d??ar?dan gelen bask?lara ve ele?tirilere ald?rmadan inand???m?z yolda yürümeye devam etmek. Hikâyemize dönecek olursak; Neal’in babas? onun sanat?na de?er vermemekte ve o?lunun hukuk fakültesine gitmesini istemektedir. Gerçek hayatta birço?umuzun kar??la?t??? “Önce üniversiteyi bitir de, sonra ne yapaca??na karar verirsin” anlay???na sahiptir. Kendi dü?üncelerini ön planda tutan ve çocu?unun ne istedi?ine önem vermeyen tipik aile babas? portresiyle kar??la?t???m?z?n fark?ndal???na ilk andan itibaren var?yoruz. Öyle ki, bu ki?inin do?um gününde o?luna kendi sevdi?i renkte bir araba hediye edecek kadar büyük bir dü?üncesizlik içinde oldu?una tan?kl?k ediyoruz. Ço?u aile yapt??? ?eyin yanl?? oldu?unun fark?na varamaz. Kimisi bunu dü?üncesizli?inden yapar, kimisi ise yeti?ti?i çevreden böyle görmü?tür. Bunu kendileri de itiraf eder. Kar??l?kl? oturup konu?ulmad?kça ve iki taraf da birbirini anlamaya çal??mad?kça bu zincirin k?r?lmas? zordur. Burada filmin bize göstermek istedi?i ?ey, Neal’?n içine dü?tü?ü ikilem. Ailesine gerçe?i söyleyemiyor çünkü gerçe?in onlar? k?zd?raca??na inan?yor. Bu yüzden kimseyi üzmemek ad?na sorununu kendi içine at?yor. Bunun yerine tepkisini ba?ka yollardan gösteriyor. ??te bu tepkinin yans?mas? olarak bir market deposunun gece vardiyas?nda çal???yor. ??ini sevmesinin nedenlerini kendi a?z?ndan aktaracak olursak: ??i kendi ba??na bulmu? olmas?, babas?ndan harçl?k istemesine gerek kalmamas? ve o?lunun böyle alt tabaka bir i?te çal??mas?n?n babas?n? sinirden deliye döndürüyor olmas?.


forum resmiforum resmi
forum resmiforum resmi

“Görmeyi bekledi?imizi görürüz ama bu her zaman gerçekte olan ?ey de?ildir.”


22. ya? gününde hayat? için bir cevap dileyen Neal gözlerini bamba?ka bir dünyaya açar. Ya?ad??? tecrübelerden büyük dersler ç?kartaca??, umutlar?na ve hayallerine do?ru yol alaca?? macera dolu bir yolculuk onu beklemektedir. Buna bir nevi spiritüel yolculuk demek daha do?ru olur asl?nda. Herkesin arad???, sadece ?ansl? olanlar?n bulabildi?i ya da buldu?unu sand??? bir cevab?n pe?inde yap?lan sonu gelmez bir yolculuk. Ba?larda, ya?ad?klar?na bir anlam veremez ve bir rüyada oldu?unu san?r. Ancak, hayat?nda belki de ilk defa uyan?k oldu?unun çok geçmeden fark?na varacakt?r.

Gelece?e Dönü?’ün yarat?c?lar?ndan Bob Gale’in hem yaz?p hem de yönetti?i bu yap?ma klasik yol hikâyesi damgas? yap??t?rmak çok büyük bir haks?zl?k olur. Gary Oldman ve Chris Cooper gibi kalburüstü oyuncular?n varl??? filme ayr? bir tat kat?yor. Özellikle, Bob Cody karakterine hayat veren Chris Cooper’un göründü?ü sahneler filmin de en e?lenceli anlar?. Yalandan hiç mi hiç ho?lanmayan Bob Cody’nin “Özün ve sözün bir olsun” tarz? bir hayat felsefesi var. Bu kurala uyulmas? hâlinde çok daha az sorun ya?anaca??na inan?yor. ?çimizden geçenleri söyleyemedi?imizde, “hay?r” demesini beceremedi?imizde, kar??m?zdakinin bizi anlayamayaca??n? dü?ünerek laf? doland?rd???m?zda bedelini er ya da geç ödüyoruz. Acaba bu felsefeyi herkes kendine ilke edinseydi hayat daha m? kolay olurdu diye dü?ünmeden edemiyor insan. Filmin amac? da bize bunu dü?ündürmek asl?nda. Do?ruyu ya da yanl??? göstermek gibi bir misyonu yok. Bunlar tamam?yla görece kavramlar. Kurt Russell’?n yer ald??? di?er bir sahne içerik bak?m?ndan birçok anlam bar?nd?r?yor. “Karar vermeden, sorumluluk almadan ya?arsan hiçbir derdin de olmaz” cümlesinin alt?nda yatan as?l mesaj: “Yapt???n tercihler nedeniyle kimse seni yarg?layamaz, sonuçta bunun bedelini ödeyecek olan ki?i yine sen olacaks?n.” Di?er bir deyi?le: “Herkes kendinden mesuldür.”

Deneyimlerimiz bize her zaman do?ru yolu mu gösterir, yoksa bizleri farkl?l?klara kapal? bireyler hâline mi getirir? Al??kanl?klar?m?z?n bizi içine ald??? kal?plardan kurtulmak kolay olmasa da, bunlar?n hayat?m?z? ciddi anlamda etkiledi?i yads?namaz bir gerçek. Bu ba?lamda, insan hayat?n?n ölüm ihtimâlini her zaman içerdi?i gerçe?ine de?inilerek, korkarak ya?aman?n anlams?zl???ndan bahsediliyor. Bu tarz endi?eler yüzünden kaç?rd???m?z f?rsatlar?n hesab?n? tutmaya kalksak büyük olas?l?kla i?in içinden ç?kamay?z. San?r?m i?in s?rr? her türlü yenili?e aç?k olmakta yat?yor. Aksi hâlde hayat? hiçbir zaman gerçek anlam?yla ya?am?? say?lmayaca??z. Hayallerimizin pe?inden gitmeli miyiz? Yoksa önümüze sunulanla m? yetinmeliyiz? Seçim size kalm??.

Vigilante
Sinemay? seven birinin hayat? boyunca izleyebilece?i en e?lenceli filmlerden biri san?rsam. ?lk izledi?im zaman hiç farketmedi?im bir hazineyi ke?fetmi?im hissine kap?lm??t?m.?nceleme için te?ekkürler.
Navyblue

Bu filmi Cine5'te üç kez izlemi?tim. Bu ak?am yine vard?. flaugh.gif
Clint Eastwood
Ben de çok izledim ve izlettim. Sevdi?im bir filmdir. Yol filmleri hep ilgi çekici olmu?tur zaten benim için. Bir gece yar?s? "atv"de kafalar? bulmu?ken izledik bir ö?renci evinde. Herkes hasta oldu filme tabi. Benim için yeri ayr?d?r...
siroguz
İzleyeli uzun zaman oldu ama çok iyi vakit geçirdiğimi ve etkisinden uzun zaman kurtulamadığımı hatırlıyorum. Sanki bölümlere ayrılmış bir ders kitabı gibiydi. Öyle bir ders kitabı ki, okumaktan-izlemekten büyük zevk aldığınız bir kitap. Anlattığı gerçekler hiç de gizemli değil. Her zaman gözümüzün önünde olan, toplumun nasihat etmeyi çok sevdiği ama kullanmaya kimsenin yanaşmadığı sosyal olgular. Kendi hayatını yaşa, kararlarını kendin ver! Yalan söyleme! Sorumluluklarını yerine getir!


İster durup düşünün, ister gülüp geçin. Filmin mesaj vermekten öte bir kaygısı yok, bunu yaparken ne kadar eğlendirebileceğinin derdinde sadece. Bunu da çok iyi beceriyor. Filmin kendi mesajlarıyla özdeşleşen bir havası var. Hem dürüst, hem de kendi halinde. İzleyicinin beğenisiyle hiç ilgilenmiyor gibi. Biraz da bu yüzden samimi. (Evet, en büyük kriterim smile.gif )


Hele şu her sorunun cevabını bilen top tam bir alem, çok iyi oyunculuk çıkarıyor. smile.gif Filmin kendisiyle dalga geçmesinin bir yöntemi. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu, düşüncelerimizin değil yaptıklarımızın belirlediği gerçeğinin bir kanıtı.


Örnek verdiğiniz bölümden ise diğer bölümler gibi birden çok anlam çıkarılabilir. "Karar vermeden, sorumluluk almadan yaşarsan hiçbir derdin de olmaz" derken mesaj vermekten öte toplumlaşmaya karşı bir sitem varmış gibi. Monoton hayat yaşayan bireyler toplum içinde yer edinebilmek için o kadar basit yaşamaya başlıyorlar ki, artık almaları gereken değil alınması gereken kararları hiç bir sorumluluk duygusu hissetmeden alıyorlar. Aslında uyuşturulmuş ve sistem tarafından yönetilen bir topluluktan farkımız yok demeye çalışıyor burada film. Yapılması gereken işleri yapıp karşılığını aldıktan sonra ne sistemden şikayetimiz oluyor ne de yönetenlerden. Ben böyle anladım.
melih
Kabul, ilk kez burada duymu?tum. Fazla da okumam??t?m incelemeyi. ?zlemeyi kafama koydu?umdan arada bir girip ç?k?yordum bu sayfaya. Sadece siroguz'un "art?k almalar? gereken de?il al?nmas? gereken kararlar" sözü akl?mda kalm??t?. Oltay? takm??t? bu söz benim beynime.

Hemen izleyip s?cak s?cak yorum yap?nca bazen sözleriniz havada kalabiliyor. Vars?n, kals?nlar. Film çok ... Bir ?ey i?te. Ne oldu?unu tan?mland?ramam. S?kmad???n?, zaman?n akt???n? söyleyebilirim. K?z?l ?rlanda Cücesi tipli Gary Oldman, beklenmedik bir anda kar??m?za ç?kan at kuyruklu Kurt Russell, can?m?z ci?erimiz, profesörümüz Christopher Lloyd ile e?lendirdi?ine belki kat?labilirim. Arabaya binen a??r me?rep tongue.gif k?z?, saçmalamaktan bile saçmalayan avukatlar?, bana göre sürekli blöf yapan bombac? mülayim Chris Cooper'? ile ciddi ciddi dü?ündürdü?ünü de söyleyebilirim. Mutlu etti?ini ya da hayat?m? de?i?tirdi?ini söyleyemem ama. Bu gibi filmlerin ellerinde önemli bir koz var. Olmayacaklar?n üzerine gider ve "Neden olmas?n"? çok basite indirgeyerek anlat?rlar. ?imdi ben olmayacak, dedim diye bir kere ba?tan filmi anlamam?? olarak kendimi lanse etti?imin fark?nday?m. Ama oluyor mu? Herkes dürüst olabilir mi? Hadi, herkes dürüst oldu diyelim, o zaman kime dürüst diyebiliriz? Dürüst diye bir kavram, kendi varl???n? devam ettirebilmesi için kar??s?nda yalan ismindeki dostuna ihtiyaç duymaz m?? ?nsan?n hayallerindeki k?z gerçek hayatta kar??s?na ç?ksa, o zaman "hayallerindeki k?z" kavram? nereye kaybolur? Ba?ka bir k?z yarat?lmaz m? o bo?lu?u, ihtiyac? doldurmak için? Tabii, bunlar sadece filmi ters aya?a dü?ürmek için yapt???m ve bo?a giden çal?mlar. Fark?nday?m. Filmi de çok be?endim zaten. Niye bu kadar konu?tu?umu bilmiyorum. Herkese tavsiye ederim, ama filmi sevecek insanlar zaten anlat?lanlar?n çoktan fark?na varm?? insanlar olaca??ndan ve filmi sevmeyecek olanlar da bu anlat?lardan asla paye ç?karmayacak ki?iler oldu?undan, ben tavsiye etsem ne olur etmesem ne olur? smile.gif

Oltay? benim sahile salland?ran sson, Vigilante, Navyblue, Clint Eastwood ve siroguz'a çok te?ekkür ederim.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.