Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Death Sentence (2007)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

IMDB
Death Sentence (2007)

Directed by: James Wan
Genre: Action / Drama / Thriller
Tagline: Protect What's Yours
Plot Outline: Nick Hume is a mild-mannered executive with a perfect life, until one gruesome night he witnesses something that changes him forever. Transformed by grief, Hume eventually comes to the disturbing conclusion that no length is too great when protecting his family.
User Rating: 7.0 / 10 (9,375 votes)
Runtime: 106 min
Cast: Kevin Bacon, Garrett Hedlund, Kelly Preston, Jordan Garrett

Nick Hume (Kevin Bacon) istikrarl?, rahat bir ya?am? olan sade bir vatanda?t?r. Bir sigorta ?irketindeki orta kademe yöneticili?i yapmakta, güzel e?i Helen ve ergenlik ça??ndaki iki o?lu Brendan ve Lucas ile ilgilenmektedir. Hume ailesi banliyö mutlulu?unun somut bir örne?i olan orta s?n?f bir ailedir. Bir gece Brendan’?n hokey maç?ndan dönen baba o?ul, durduklar? bir benzin istasyonunda sald?r?ya u?rarlar. Brendan’? vah?ice öldüren serseriyi kendi çetesi b?rak?p kaçar. Yakalanan katilin 2 veya 3 y?l ile kurtulaca??n? ö?renen Nick, mahkemede katil aleyhinde tan?kl?k yapmaktan son anda cayar. Çünkü katil ve onun ba?l? oldu?u çete ile ilgili ba?ka planlar? vard?r.

Death Sentence, Brian Garfield’in ayn? adl? roman?ndan uyarlanm?? bir intikam hikayesi. O Garfield, 1974 y?l?nda yazd??? bir ba?ka roman?ndan uyarlanan Death Wish filminde de benzer bir temay? i?lemi?, Charles Bronson’un canland?rd??? sade Amerikan vatanda?? Paul Kersey’in sokak serserileri taraf?ndan öldürülen kar?s?n?n intikam? için New York sokaklar?nda insan av?na ç?kmas?n? konu edinmi?ti. Daha sonra bu kez Garfield’?n sadece karakterlerini tasarlad??? 4 adet Death Wish devam filmi daha çekildi. Bu temay? çok sevdi?i belli olan Garfield’?n 2000’li y?llara kadar uzanm?? gelene?inde de?i?en pek bir ?ey olmad???n? Death Sentence ile görebiliriz. 70’li y?llardan günümüze kadar gelmi?, gelece?e de uzanaca??n? tahmin etmek için kahin olmaya gerek olmayan bu intikam temas?n?n haliyle art?k çok fazla kli?e oldu?u tart???lmaz. Ama bu tür filmlerin hala belli bir izleyici kitlesini pe?inden ko?turmas?na, yeni hayranlar edinmesine ?a?mamak gerek. Çünkü özellikle metropol veya banliyö hayat?n?n mutlu aile atmosferini parçalayan bir trajedinin telafi edilme ?ekli ile, ya da tamamen intikama olan bak?? aç?m?z göz önüne al?nd???nda karakterlerle özde?lik kurmak iyi bir aksiyon/gerilim filmi bünyesinde ço?u kez kolay olmu?tur. Temelde formül çok basit: Orta s?n?fa mensup sade bir vatanda??n sevdi?i insan? veya insanlar? kötülü?e kurban vermesinin ard?ndan içine dü?tü?ü ikilem sonucu de?i?im geçirmesi, adaleti öde?mede aramas?. Sa?l?kl? olsun veya olmas?n, adaletin istedi?i biçimde tecelli etmemesini hazmedemeyen bireyin, kendi içinde o zamana dek fark edemedi?i yabanc?n?n ortaya ç?kmas? ile öldürmeye ba?lamas?. Tabi arada ufak tefek yan dramlar da olsa fena olmaz. Mesela Death Sentence’da oldu?u gibi, ailenin alt?n çocu?u, elini att??? alanlarda bir numara olmu? Brendan’?n gölgesinde kalan küçük karde? Lucas taraf?ndan k?skan?lmas?. Yine de bunlar?n öykünün iç dinami?ine pek katk?s? yoktur. Bu basitli?in zamanla k?s?r döngüne, vasatl??a, kalitesizli?e yol açmas? ?a??rtmamal?d?r. Nihayetinde defalarca elden geçirilmi? bu tip intikam temas? etraf?nda dönen bir konudan bahsediyoruz. Tam bu noktada devreye anlat?m biçimi giriyor. Yönetmen seçimini yapmak zorunda. Klasik anlay??a uygun bir hava m? sergileyecek, türler aras? bir stil aray???na m? girecek, yoksa kendi tarz?n? olu?turma yolunda özgün olma çabas?yla radikal çözümler mi üretecek. ??te Garfield’in klasik anlay??a meyilli roman?n? uyarlama görevi, son y?llar?n en stilize, en zeki gerilimlerinden biri olan ve ikinci s?n?f devam filmleriyle istismar edilen ilk Saw filmini Leigh Whannell ile yaz?p kendi tarz?na göre yöneten genç James Wan’a dü?mü?.

forum resmi

Bir David Lynch ve Dario Argento hayran? olan James Wan’?n üçüncü uzun metraj? olarak Death Sentence, bir ba?ka korku-gerilim bekleyen kesim için sürpriz say?labilir. Çünkü sözünü etti?imiz 70’lerden gelen klasik intikam maceralar?n?n günümüz normlar?na uyarlanmas? sonucu ortaya ç?kan, ba?? sonu belli bir aksiyon-macera için James Wan ismi ilk akla gelenlerden olmasa gerek. Peki sonuç? Aynen bir önceki cümlede belirtilen bir aksiyon-macera. Ve bu eski hikaye klasik anlamda günümüze nas?l uyarlanmal? ise aynen öyle. Bu klasik tabirinin tipik Hollywood klasikli?ine yasland??? yerler, h?zl? kurgunun getirdi?i kendi iç mant???na s?rt?n? döndü?ü anlar, yukar?da sözünü etti?imiz ba?ar?l? a?abey gölgesinde kalm?? küçük karde? benzeri basit ili?tirmeler, hatta John Goodman’?n filmden tamamen ç?kar?lsa bile hiçbir ?ey fark etmeyecek gereksiz tiplemesi gibi tasar?mlar bulunmakta. Yine de Wan’?n ellerinde gayet ak?c?, sürükleyici ve vasat?n üzerinde bir aksiyon disiplini olan bir film görünümünde. Katl? otoparkta sonlanan alabildi?ine hoyrat takip sahnesinin dinamizmi tuhaf bir co?ku yarat?yor örne?in. Baz? çevrelerce Neil Marshall, Alexandre Aja, Eli Roth, Rob Zombie, Darren Lynn Bousman gibi son dönemlerde ivme kazanan gore merakl?s? yeni nesil yönetmenlerin de içinde bulundu?u bir güruha dahil edilen James Wan, bu hamlesiyle belki bu yaftan?n üzerine yap??mas?ndan endi?e eder bir tav?r m? al?yor bilinmez. Ama yarat?ks?z, seri katilsiz, bilmece, bulmacas?z, sürprizsiz tipik bir intikam hikayesine ad?n? yazd?rmakla kendi limitlerini veya limitsizli?ini test ediyor sanki.

forum resmi

Sade bir vatanda??n patlamaya haz?r bir bombaya dönü?ümünü ele almak ço?u zaman inand?r?c?l?kla bo?u?mak anlam?na gelir. Mülayim bir insan?n bir anda gözükara bir katile, ya da yine bu senenin bir ba?ka benzer temaya sahip Neil Jordan yap?m? The Brave One’daki Erica Bain’in bünyesinde canland?r?lmak istenen sokaklar?n kurtar?c?s?na uzanan süreci dikenlerle doludur. Bir kurban verilmi?tir ve hayat devam etmektedir. Serserilerin katletti?i Erica Bain’in sevgilisi gibi Nick Hume’un o?lu Brendan da yok yere öldürülmü?tür. Adalet yerini bulmad???nda ise seçilen yol her iki karakter için ayn? olsa da, ödenen bedeller söz konusu oldu?unda Nick’in hasar? daha fazlad?r. Bu ve di?er ba?ka sebepler yüzünden sanki Nick’in intikam?, Erica’n?n intikam?ndan daha sa?lam gerekçelere dayal?. Mesele sevgili veya evlat ay?r?m? de?il. Mesele her iki film izlendi?inde daha iyi idrak edilecek ba?ka bir ?ey. Birbirine çok yak?n duran bu iki film ve iki karakter, ka??t üzerinde büyük ?ehir paranoyas?n?n do?urdu?u bir ç?k?? aray???ndan besleniyorlar. Erica’n?n biraz da ?iirselli?e meyleden ?iddet yorumlar? akla yatk?n olsa da, Nick’in öde?me manas?na gelen e?itlik kavram?n?n sebebiyet verdi?i kaos vurgusu çok daha gerçekçi. ??te tam da bu yüzden Nick Hume, Erica Bain’den ziyade Tom Stall’a daha yak?n sanki. David Cronenberg’in A History Of Violence filminde s?radan bir aile babas? olarak tan??t???m?z Tom, karanl?k geçmi?iyle yüzle?mek, hatta öde?mek için kaosu göze alm?? bir karakter olarak bu ba?lamda Nick ile ayn? kald?r?mda yürüyor. Sonuç olarak bir Haneke gerçekli?i izlemiyoruz ve aile kurumunun üzerine kabus gibi çöken belan?n kendi belas?n? bulmas?ndan haz al?yoruz. Bu belan?n ba??na bela olan ki?inin kolayl?kla özde?lik kurabilece?imiz orta s?n?f bir aile babas? olmas? ve o bela ile ayn? dilden konu?maya ba?lamas? yüre?imizi so?utuyor. Yani Erica Bain’in deyimiyle içimizdeki yabanc?y? uyand?r?yoruz. Ve tuhaf biçimde e?itli?in getirdi?i kaos, bizi o karaktere yabanc?la?t?rm?yor, yakla?t?r?yor.

forum resmi

Brian Garfield’in intikam mekanizmas?ndan ötürü kar??la?t?rma durumunda b?rak?lan Charles Bronson-Kevin Bacon benzemezli?i elbet göze batacakt?r. Ama o kadar alakas?z bir benzetme ki bu, her ikisi de kendi çöplü?ünde devle?en kurmacalar oldu?undan, geçirdikleri de?i?imin kabul edilirli?i üzerinde fazla durmak da gereksizle?iyor. Bir kere Kevin Bacon filmin kendi do?al kli?esi içinde üzerine dü?eni kusursuz yerine getiriyor. Geçirdi?i insani/fiziki de?i?im üzerinde ne tür tart??malar dönerse dönsün, hastaneden kaçt?ktan sonraki Nick Hume’a bakt?ktan sonra gerisi pek önem arzetmiyor. Çok fazla ses getirmi? yap?mda oynamam?? olmas?na ra?men, onun bir nesil sonras?n?n Christian Bale oldu?unu söylemek do?ru bir tespit olacakt?r dü?üncesindeyim. Sleepers’da canland?rd??? pedofil gardiyan tiplemesi bile tek ba??na onun oyun gücü hakk?nda bir fikir verebilir. Nick Hume’ün öncesini ve sonras?n? çok iyi yans?tt??? gibi, ba?rol taraf?ndan bir film nas?l ta??n?r sorusunun yan?t?n? cebinde ta??yor. Yine kli?elere sad?k kalan bir yorumla Nick Hume’ün bu hayranl?k verici dönü?ümünü en iyi özetleyen filmin ba? kötüsü oluyor. Final ise, Dead Man's Shoes kadar s?ra d??? bir intikam finali olmasa da, sanki 70’lerin alayc? kara finallerine bir gönderme gibi duruyor. Sonuç olarak modern bir metropol westerni olma yolunda sa?lam ad?mlar? olan, ?ahsi yorumlara binaen bu ad?mlar?n bir k?sm?n? özgün olma iddias? ta??madan, türünün klasiklerine sayg?l? bir üslupla atan bir aksiyon gerilim ile kar?? kar??yay?z. Kli?eler zaten böyle filmlerin olmazsa olmazlar?d?r. Mühim olan onlar?n küllerinden bir ?eyler ç?karabilmek. Kim ne derse desin, bence Peckinpah bu ufak tefek Malezyal?’y? görseydi belli sebeplerden onunla gurur duyard?.


Not: Sevgili sson'a sürpriz çevirisi için te?ekkürü bir borç bilirim. ?nsan izlemek istedi?i bir filmin çevirisini hemen buldu?unda çocuklar gibi seviniyor. smile.gif
Clint Eastwood
Bugün izleme fırsatı buldum yeni yılın ilk filmi olarak smile.gif

Başlarken, Death Wish'i izledikten sonra bunun üzerine türevlerini izleyeceğimi biliyordum tabiî ki. Death Wish'ten gerisi yalan demiştim, ama izlerken fazla acımasız olduğumu fark ettim. Film güzel akıyor herşeyden önce, Kevin Bacon'ın oyunculuğunu sorgulamak da yersiz. Tek kişilik kozu bu filmin elbette. Sevgili Funkster'ın da değidiği gibi, Goodman'ın rolü ve ikinci oğulun ezilmişliği sadece birer sahneyle geçiştiriliyor. Bunlar yerine biraz daha aksiyon konulsa daha da hızlı olurdu film. Daha iyiye giderdi.

Filmin kurgusunu beğendim ve otopark sahnesi gerçekten iyiydi. Oradaki kovalamaca ve finali beklendik olsa da, seyirciye climax yaşatıyor doğrusu. Sonuçta hiçbir yenilik getirmese de, bildik tetikleyicilerimize iyi saldırıyor ve istediğini alıyor film. Bir Death Wish değil elbette, o bu hikayelerin başlangıcı, ama keyifli bir seyirlik kesinlikle. İzlemenizi tavsiye eder, bir solukta okuduğum incelemesi için Funkster'a, çevirisi için sson'a teşekkür ederim.

Bir ay sonra gelen düzenleme: Kelime düşüklüğünü giderdim.
baronio
QUOTE(Clint Eastwood @ Jan 1 2008, 05:08 PM) *

Sonuçta hiçbir yenilik getirmese de, bildik tetikleyicilerimize iyi sald?r?yor ve istedi?ini al?yor film.


Çok güzel özetlemi?sin demek istediklerimi sevgili Clint. Film yeni hiçbir ?ey söylemiyor. Sevgili Funkster'?n da belirtti?i gibi bu tip filmlerin ihtiyac? olan kli?elerden fazlas?yla yararlan?yor. Hatta baya?? baya?? s?rt?n? onlara day?yor. Ancak bir ?ekilde yine de kendini izlettiriyor. San?r?m bünyelerimiz intikam temas?na hala daha doymu? de?il. Bundan kaynaklan?yor olabilir. Dead Man's Shoes'la k?yaslamaya elim varm?yor. O kadar iyi bir film olmad??? su götürmez. Tipik Hollywood gazlamalar? ile sürüklenen bir film. Ancak müzikleri gayet güzeldi. ?zledik, bitti, gitti. smile.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.